Sunteți pe pagina 1din 18

Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources

B-dul Carol I, nr. 68-70, sector 2, 020917 BUCURESTI – ROMANIA, Tel. +40–21–315.23.41,
Fax. +40–21–313.12.58, e-mail:icpmrr@iodes.ro Cod Unic de Inregistrare: 15576142 – RC-J40/9375/2003

PLAN DE AFACERI

al Centrului de informare tehnologic


CENTIREM

Bucuresti, 2009

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 1


PLAN DE AFACERI
al Centrului de informare tehnologic CENTIREM

Prezentarea societ ii

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele firmei: Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale i


Resurse Radioactive, Centrul de informare tehnologic CENTIREM.
2. Inregistrarea: J40 / 9375 / 2003, Registrul Comer ului Bucure ti
3. Forma juridica de constituire: Institut na ional.
Sediul central: Bucure ti, sector 2, B-dul Carol I, nr.70.
4. Tipul activitatii curente :
-Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
5. Forma propriet ii: de stat.
6. Patrimoniu: 2.188 milioane lei.

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII


B.1. Conducerea societ ii / CENTIREM
Functia: Numele: Prenume Studii:
Pre edinte - Director Universitatea din
General CIOCAN VIORICA Petrosani
Titlul: Doctor ing.

Experienta profesionala
Perioada:
1.09.1981 – 1.09.1990 1.09.1990 – 1.09. 2005 1.09.2005 - prezent
Locul: Vulcan, jud. Hunedoara Petro ani, jud. Hunedoara Bucure ti
Institu ia: Uzina de Preparare a Institutul Na ional de
rbunelui Coroe ti Universitatea din Petro ani Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale i Resurse
Radioactive
Func ia: Inginer Cadru didactic universitar Cercet tor tiin ific gr. II
Descriere: - Inginer tehnolog (2 ani); Asist. univ. (2 ani) ; ef Divizie Tehnici i
- ef atelier SEA (4 ani); ef de lucr ri (8 ani); Tehnologii de procesare
- ef brigad Preparare(2 Conf.univ. (5 ani) ef Centru Informare
ani); Tehnologic - CENTIREM
- ef birou tehnic (1 an) Director Stiintific

CENTIREM
Functia: Numele: Prenume Studii:
Director CIT- CENTIREM CRU U GHEORGHE U.S.A.M.V. – Facultatea
de Imbun tiri
Funciare, Bucure ti
Titlul: Doctor ing.

Experien a profesional :

Perioada: 1982 - 1992 1992 – 1995 1995 - 1998 2004 - prezent


si
1998 - 2004
Locul: Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Bucuresti
Institu ia: I.C.I.T.I.D. I.C.I.T.I.D. I.C.I.T.I.D. I.N.C.D.M.R.R.-
ICPMRR
Func ia: Inginer, CS, CS III CS II, CS I CS II CS I
Director General Director Stiintific Sef divizie CD

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 2


Sef departament CD
Director CENTIREM
Descriere: - Inginer hidro -Resp.proiecte si -Coordonare -Director proiecte si
(2 ani); teme de cercetare. programe si teme responsabil teme de
- Responsabil teme -Coordonare de cercetare. cercetare.
cercetare; programe si - Responsabil teme -Coordonare activ.
- ef laborator; proiecte de de cercetare. departament.
cercetare. -Coordonare
- Efectuare studii activitate centru de
fundamentare informare.
proiecte
tehnologice

B.2. Personalul

Numar total de salaria i: 78


• cu contract de munca: 78
• direct productivi:50
• colaboratori: 0

C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

1. Istoric al activitatii:
Institutul Na ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale i Resurse
Radioactive (INCDMRR) este o unitate de cercetare-dezvoltare creata in baza HG
537/2003.
INCDMRR a preluat întreg activul i pasivul S.C. ICPMRR SA Bucure ti.
S.C. ICPMRR SA Bucure ti s-a format prin desprinderea Sucursalei Bucure ti -
ICPMRR din cadrul Companiei Na ionale a Uraniului SA. S.C. ICPMRR SA a fost
persoan juridic român , având forma de societate pe ac iuni, cu capital integral
de stat, calitatea de ac ionar al statului fiind reprezentat de Ministerul Industriei i
Resurselor.
În anul 1968 s-a format primul nucleu i anume Sec ia de Cercet ri Tehnologice
pentru Metale Rare i Radioactive, în cadrul Întreprinderii de Metale Rare, aceasta
devenind, din anul 1974, Centrul de Cercet ri i Proiect ri pentru Metale Rare i
Radioactive i func ionând, pân în anul 1981, ca Sucursala Bucure ti a Institutului
Central de Cercet ri Miniere din Baia Mare. În anul 1982, acest centru s-a
transformat în Institutul de Cercet ri, Inginerie Tehnologic i Proiectare pentru
Metale Rare i Radioactive, în structura Întreprinderii Metalelor Rare, care a fost
transformat , dup 1990, în Regia Autonom pentru Metale Rare, iar, dup 1997,
în Compania Na ional a Uraniului SA.

2. Produsele / Serviciile:
2.1. Produsele / Serviciile INCDMRR – ICPMRR Bucure ti.

Domeniul principal de activitate al INCDMRR – ICPMRR Bucure ti este:


COD CAEN 731 – Cercetare-dezvoltare în tiin e fizice i naturale, iar
activitate principal are: 7310 – Cercetare-dezvoltare în tiin e fizice i
naturale.
Activit ile conexe ale institutului sunt:
- recep ia, administrarea i valorificarea rezultatelor cercet rilor din domeniu,
finan ate din fonduri publice;

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 3


- consultan de specialitate acordat institu iilor publice în preg tirea deciziilor de
politic intern i extern în domeniu;
- participarea institutului la îndeplinirea obliga iilor României care decurg din
acorduri i conven ii semnate în domeniul energeticii nucleare, participarea
institutului ca membru în organiza iile tiin ifice interne i interna ionale de interes
deosebit pentru România;
- atragerea de fonduri interne si internationale prin participarea la programe
na ionale si internationale de cercetare-dezvoltare din: industrie, sectorul bancar-
financiar, alte organiza ii interne i interna ionale, integrarea cercet rii în
înv mânt;
- organizarea de manifest ri tehnico- tiin ifice;
- asisten tehnic , furnizare de servicii tiin ifice i tehnologice agen ilor economici
sau oric ror beneficiari interesa i;
- testare i certificare de servicii i produse;
- promovarea inovarii tehnice in productie pentru cresterea competitivitatii agentilor
economici din Romania.

Produsele / Serviciile INCDMRR – ICPMRR Bucure ti sunt:


(a) În domeniul cercet rii-dezvolt rii:

- proiecte finan ate prin Planul na ional de cercetare-dezvoltare i inovare, prin


Programul nucleu al institutului i prin programe interna ionale. În cadrul acestor
activit i, se realizeaz cercet ri fundamentale i aplicative în domeniul
extrac iei, proces rii i purific rii uraniului destinat fabric rii combustibililor
nucleari, a altor metale radioactive i rare de structur , precum i în domeniul
radioprotec iei i reabilit rii ecologice a mediului afectat de activit ile
tehnologice specifice domeniului;
- cercet ri privind modele de analiz i decizie pentru modific ri structurale,
tehnologice i de management în sectorul uraniului i al altor metale rare i
radioactive, destinate energeticii nucleare, în vederea unei dezvolt ri
economice i sociale durabile, modele i studii de planificare integrat a
resurselor de materii prime necesare fabric rii combustibililor nucleari pentru
energetica nuclear na ional i tehnologii de valorificare, procesare i
purificare a resurselor uranifere, inclusiv a celorlalte metale radioactive, rare i /
sau pre ioase asociate sau necesare energeticii nucleare;
- cercet ri care vizeaz tehnologiile pentru reducerea impactului negativ asupra
mediului, tratarea efluen ilor radioactiv lichizi i managementul de eurilor slab
radioactive provenite din industria minier uranifer i de procesare-purificare a
uraniului;
- studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoz i prognoz privind
dezvoltarea domeniului tiin ei i tehnologiei în sectorul extrac iei i proces rii
minereurilor uranifere i altor resurse radioactive i de metale rare, purificarea i
producerea oxizilor de uraniu nucleari puri, radioecologia i reabilitarea mediului
înconjur tor afectat de activit ile specifice domeniului.

(b) În domeniul ingineriei i consultan ei:

- probe i m sur tori pentru echipamente tehnologice,


- elaborarea unor solu ii pentru reabilitarea / modernizarea / retehnologizarea
instala iilor de exploatare, procesare i purificare a uraniului i altor metale
radioactive i rare,

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 4


- diagnoze, m sur tori, teste, încerc ri, monitoriz ri,
- dezvoltarea unor tehnologii specifice echipamentelor din industria minier i
de procesare a materiilor prime radioactive,
- realizarea de studii de impact, bilan uri de mediu,
- analize de risc radiologic i securitate nuclear ,
- expertize i puneri în func iune, analize de avarii,
- audituri, certific ri i asisten juridic .

(c) În domeniul transferului tehnologic:

- elaboreaz studii i cercet ri de pia , studii de fezabilitate i planuri de


afaceri;
- organizeaz activit i de demonstrare tehnologic i întreprinde scheme de
finan are comercial pentru aplicarea rezultatelor cercet rii;
- asigur atragerea de resurse financiare în sprijinul întreprinderilor din sector;
- presteaz activit i de asistare la achizi ia de produse i servicii specifice
domeniului
- asigur asisten metodologic proiectelor de transfer tehnologic;
- fundamenteaz accesul la fondurile de dezvoltare;
- elaboreaz rapoarte agregate pentru fundamentarea politicilor macro-
economice, incluzând aspecte de legisla ie, mediu, societate;
- desf oar activit i de editare publica ii dedicate inov rii i transferului
tehnologic i organizeaz editarea de publica ii electronice;
- desf oar activit i de consultan privind organizarea firmelor inovative i a
afacerilor;
- asistarea la ofertele de proiecte pentru PNCDI;
- asigur valorificarea inven iilor i ideilor inovative;

(d) În domeniul inov rii:

- desfasoara activit i orientate c tre generarea, realizarea si promovarea unor


noi tehnologii, echipamente si produse din domeniul de specialitate;
- asimilarea i valorificarea rezultatelor cercet rii – dezvolt rii în sfera
economic i social ;
- realizeaz lucr ri de evaluare, rezumare tehnic i audit tehnologic;
- desf oar activit i de informare – documentare i de intermediere tehnic i
financiar ;
- asigur asistarea, monitorizarea i evaluarea licen elor de brevete de inven ie;
- desf oar activit i de protejare proprietate industrial .

2.2. Produsele / Serviciile CENTIREM.

Misiunea CENTIREM este dezvoltarea inform rii tehnologice a agen ilor


economici, a transferului de cunoa tere i a managementului calit ii pentru
cre terea competitivit ii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale.
Scopul CENTIREM este oferirea de facilit i i servicii informa ionale i
tehnologice c tre întreprinderile de profil, pentru cre terea competitivit ii i
dezvolt rii economice durabile.
Obiecivele generale ale CENTIREM sunt:

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 5


1. Cre terea poten ialului de diseminare a informa iilor din tiin i tehnologie.
2. Dezvoltarea parteneriatului informa ional.
3. Cre terea gradului de documentare tehnologic .
4. Cre terea poten ialului de absorb ie tehnologic al agen ilor economici.
5. Formarea / perfec ionarea resurselor umane inovative.
6. Cre terea num rului de IMM – uri care aplic tehnologii noi.
7. Introducerea managementului calit ii totale.
8. Dezvoltarea re elelor informa ionale inovative.
9. Introducerea principiilor inov rii i transferului tehnologic în educa ie.
10. Cre terea gradului de informare a publicului în domeniile tiin ei i tehnologiei.

Serviciile ce se presteaz de CENTIREM sunt:

a) Servicii de informare tehnologic , audit tehnologic, veghe i prognoz


tehnologic .
b) Servicii de asisten i consultan pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectual .
c) Servicii de asisten i consultan în domeniul legislativ la nivel na ional,
european i interna ional.
d) Servicii de asisten pentru ob inerea de fonduri în cadrul unor programe
na ionale i interna ionale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar i de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informarea cu privire la priorit ile na ionale, regionale i locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferin e, manifest ri tiin ifice i expozi ii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste i lucr ri de specialitate.
j) Servicii de informare asupra propriet ii intelectuale.

3. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual


Domeniile de activitate ale CENTIREM sunt:

a) Informare i veghe tehnologic , elaborarea de referate, rapoarte, analize i studii


pentru informarea tehnologic a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate
pentru sus inerea deciziilor.
c) Traducerea selectiv sau complet a lucr rilor, elaborarea de traduceri ale
documenta iilor privind tehnologii sau produse noi, articole tiin ifice etc.
d) Sus inerea de cursuri de perfec ionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectual i metodele de informare.
e) Editarea de publica ii de specialitate, editarea i tip rirea de reviste, manuale,
i în domeniul cunoa terii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize i studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performan ei i a oportunit ilor.
g) Consultan la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultan
privind metodologiile specifice i nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultan privind proprietatea intelectual , acordarea de consultan privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectual .
i) Elaborarea de studii de fezabilitate i de planuri de afaceri pentru investi ii ale
IMM-urilor.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 6


j) Multiplic ri de materiale documentare, reviste etc., prest ri servicii de xerocopieri
i multiplic ri de materiale documentare, reviste, bro uri, pliante i altele asemenea.

Conform organigramei i studiului de fezabilitate, CENTIREM are prev zut


organizarea activit ilor astfel:
- Director centru de informare tehnologic CENTIREM, 1 persoan CS I,
cu preg tire de specialitate i cu experien în domeniul de activitate al institutului.
Managementul centrului asigur coordonarea operativ a CENTIREM i
organizeaz marketingul i transferul tehnologic al rezultatelor CDI.

- Biroul de informare – documentare, 2 persoane: 1 persoan CP II, cu


preg tire de specialitate i cu experien i 1 persoan cu studii superioare de
specialitate în domeniul informaticii.
Biroul de informare documentare desf oar , în principal, urm toarele
activit i: informare i veghe tehnologic , elaborarea de baze de date i asigurarea
document rii, inclusiv a bibliotecii de tiin i tehnologie, precum i prestarea
serviciilor de traduceri documenta ii str ine.

- Biroul de instruire – consultan , 2 persoane: 1 persoan CPI sau CPII cu


preg tire de specialitate i cu experien i 1 persoan CPIII cu preg tire în
domeniul propriet ii intelectuale(condi ie impus de Ministerul Educa iei i
Cercet rii).
Biroul de instruire consultan desf oar , în principal, urm toarele
activit i:
prestarea serviciilor de proprietate intelectual , asigurarea instruirii i perfec ion rii
profesionale prin cursuri specifice i prestarea serviciilor de consultan i de
elaborare de studii i rapoarte strategice.

- Editura – tipografia, 3 persoane: 2 persoane având studii superioare cu


preg tire de specialitate i cu experien în domeniul editorial i 1 persoan cu studii
medii pentru activit ile tipografice.
Editura tipografia desf oar , în principal, urm toarele activit i:editeaz
revista Buletin CENTIREM , buletinul de informare MONITOR i alte publica ii,
dup caz, presteaz servicii editoriale i tipografice pentru uz intern i pentru ter i.

4. Date privind principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul CENTIREM

Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe An fabricatie


1. Sistem calcul AHDK7, cu perficerice i soft WIN NI, Norton 2001
Antivirus
2. Sistem calcul, cu imprimant Canon A4 i soft WIN NI, Norton 2002
Antivirus
3. Sistem calcul, cu imprimant Canon A3 i soft WIN NI, Norton 2002
Antivirus
4. Aparat legat spire 2002
5. Sistem calcul P4 2002

6. Sistem calcul P4 cu imprimant Canon A4 2002


7. Calculator P4 2003
8. Retroproiector 1750 sta ionar 2003
9. Birou calculator, 3 buc. 2003

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 7


10. Scaun ergonomic 2003
11. Scaune, 10 buc. 2003
12. Birou calculator, 3 buc. 2003
13. Dulap cu role, 2 buc. 2002
14. Dulap cu 2 u i, 2 buc. 2002
15. Dulap cu 1 u , 2 buc. 2003
16. Raft 2003
17. Telefon BRITCOM 2002
18. Telefon ROX 2002

D. PIATA ACTUALA

1. Clientii:

Numele si adresa clientului Forma de valoarea tranzactiilor,


proprietate mii LEI
1.Compania Na ional a Uraniului De stat 2.000.000
Bucure ti
2.Universitatea Bucure ti De stat 350.000
3.S.C. MINESA SA Privat 143.000
4.S.C. CHIM PROD SRL Privat 400.000
5.Societatea Inventatorilor din Privat 30.000
România
6.S.C. CLASSAQUA SRL Bucuresti Privata 52.836
7.Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca De stat 15.000
8.S.C.TERMOTEHNIC Com SRL De stat 23.800
Bucuresti

2. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia)

In domeniul sau de activitate, firma are urmatorii concurenti:


Dintre organiza iile ini iate de institutele de cercetare i de universit i acreditate,
se pot men iona :
Centrul de Inovare i de Promovare a Afacerilor (CITAf), având utilizatori din
domeniul construc iilor de ma ini.
Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare i Excelen (CTTIE), având utilizatori
din domeniul electrotehnic.
Centrul de Inovare i Transfer Tehnologic în Construc ii (CITTC), având utilizatori
din domeniul construc iilor.
Centrul de Transfer Tehnologic pentru Optoelectronic (CTTO), având utilizatori
din domeniul optoelectronicii.
Centrul Releu de Transfer Tehnologic i Consultan (CRTTC), având utilizatori din
domeniul mecanicii fine.
Agen ia Managerial de Cercetare tiin ific i Transfer Tehnologic ( AMCSITT
Politehnica), care administreaz Programul PNCDI – RELANSIN.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 8


Dintre organiza iile regionale, amintim :
Companial de Transfer Tehnologic Arad (CTT Arad).
Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare i Afaceri Prahova ( CTTIA Prahova).
Centrul de Dezvoltare Durabil Piatra Neam (CDD Piatra Neam ).
Principalele servicii, oferite de aceste organiza ii, se refer la :
-crearea i punerea la dispozi ie a bazei de date privind rezultatele cercet rilor
transferabile ;
-identificarea segmentelor de pia a cercet rii ;
-informare – documentare ;
-transfer tehnologic i de know – how ;
-realizarea studiilor de pia , fezabilitate, strategii de dezvoltare ;
-asigurarea protej rii propriet ii intelectuale ;
-ini ierea de consor ii pentru participarea la proiecte complexe de CDI ;
-asigurarea de programe în domeniul resurselor umane pentru dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ;
-incubarea afacerilor cu rezultate ale CDI ;
-organizarea de manifest ri tiin ifice i comerciale.
Aceste organiza ii de transfer tehnologic s-au constituit, fie în parteneriat cu
statul, cum este cazul celor co – finan ate în cadrul Programului PNCDI –
RELANSIN ( CTTIE, CITTC, CTTIA – Prahova, CDD – Piatra Neam ), fie în
parteneriat cu capitalul privat (CTT – Arad).

3. Pozitia produselor / serviciilor CENTIREM fata de concurenta

Produsele / serviciile CENTIREM sunt destinate inform rii tehnologice în


domeniul resurselor minerale.
Practic, prin noutatea data de oferta CENTIREM, se genereaza un nou
segment de piata, care necesita un efort de promovare in rindul publicului tinta.

E. PREZENTAREA AFACERII PLANIFICATE PRIN CENTIREM

1. Produsele / serviciile

Centrul de informare tehnologic CIT-CENTIREM.

1.1. Prezentare generala

Scopul CENTIREM este de a oferi facilit i i servicii tehnologice competente,


care s contribuie la sus inerea cre terii competitivit ii i dezvolt rii economice
durabile ale sectorului resurselor minerale din România.
Prin facilit ile i serviciile tehnologice oferite, sucursala urm re te
dezvoltarea inform rii tehnologice a agen ilor economici, a transferului de
cunoa tere i a managementului calit ii pentru cre terea competitivit ii

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 9


întreprinderilor române ti de profil, pe plan na ional i interna ional, precum i
acordarea de consultan i asisten organiza iilor de cercetare – dezvoltare în
vederea adapt rii la noile cerin e ale industriilor din domeniul resurselor minerale.

Obiectivele CENTIREM sunt:

a) Cre terea gradului de diseminare a informa iilor din tiin i tehnologie.


b) Dezvoltarea parteneriatului informa ional.
c) Cre terea gradului de documentare tehnologic .
d) Cre terea poten ialului de absorb ie tehnologic .
e) Formarea / perfec ionarea resurselor umane inovative.
f) Cre terea num rului de IMM – uri care aplic tehnologii noi.
g) Introducerea managementului calit ii totale.
h) Dezvoltarea re elelor informa ionale inovative.
i) Introducerea principiilor inov rii în educa ie.
j) Cre terea gradului de informare a publicului.

1.2. Serviciile i activit ile CENTIREM

Serviciile ce se presteaz de CENTIREM sunt:


a) Servicii de informare tehnologic , audit tehnologic, veghe i prognoz
tehnologic .
b) Servicii de asisten i consultan pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectual .
c) Servicii de asisten i consultan în domeniul legislativ la nivel na ional,
european i interna ional.
d) Servicii de asisten pentru ob inerea de fonduri în cadrul unor programe
na ionale i interna ionale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar i de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informarea cu privire la priorit ile na ionale, regionale i locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferin e, manifest ri tiin ifice i expozi ii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste i lucr ri de specialitate.
j) Servicii de informare asupra propriet ii intelectuale.

Activit ile ce se desf oar de c tre CENTIREM cuprind:

a) Informare i veghe tehnologic , elaborarea de referate, rapoarte, analize i studii


pentru informarea tehnologic a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate
pentru sus inerea deciziilor.
c) Traducerea selectiv sau complet a lucr rilor, elaborarea de traduceri ale
documenta iilor privind tehnologii sau produse noi, articole tiin ifice etc.
d) Sus inerea de cursuri de perfec ionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectual i metodele de informare.
e) Editarea de publica ii de specialitate, editarea i tip rirea de reviste, manuale,
i în domeniul cunoa terii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize i studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performan ei i a oportunit ilor.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 10


g) Consultan la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultan
privind metodologiile specifice i nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultan privind proprietatea intelectual , acordarea de consultan privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectual .
i) Elaborarea de studii de fezabilitate i de planuri de afaceri pentru investi ii ale
IMM-urilor.
j) Multiplic ri de materiale documentare, reviste etc., prest ri servicii de xerocopieri
i multiplic ri de materiale documentare, reviste, bro uri, pliante i altele asemenea.

k) Multiplic ri de materiale documentare, reviste etc., prest ri servicii de xerocopieri


i multiplic ri de materiale documentare, reviste, bro uri, pliante i altele asemenea.

2. Descrierea si organizarea activitatilor

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, CENTIREM, pe baza


documenta iei aprobate, isi fundamenteaz organizarea structurilor i birourilor
func ionale, cu asigurarea resurselor umane i spa iilor necesare, conform
activit ilor specifice, astfel:
- Director centru de informare tehnologic CENTIREM, 1 persoan CP I,
cu preg tire de specialitate i cu experien în domeniul de activitate al centrului.
Managementul centrului asigur coordonarea operativ a CENTIREM i
organizeaz marketingul i transferul tehnologic al rezultatelor CDI.
- Biroul de informare – documentare, 2 persoane: 1 persoan CP II, cu
preg tire de specialitate i cu experien i 1 persoan cu studii superioare de
specialitate în domeniul informaticii.
Biroul de informare documentare desf oar , în principal, urm toarele
activit i: informare i veghe tehnologic , elaborarea de baze de date i asigurarea
document rii, inclusiv a bibliotecii de tiin i tehnologie, precum i prestarea
serviciilor de traduceri documenta ii str ine.
- Biroul de instruire – consultan , 2 persoane: 1 persoan CPI sau CPII cu
preg tire de specialitate i cu experien i 1 persoan CPIII cu preg tire în
domeniul propriet ii intelectuale(condi ie impus de Ministerul Educa iei i
Cercet rii).
Biroul de instruire consultan desf oar , în principal, urm toarele
activit i:prestarea serviciilor de proprietate intelectual , asigurarea instruirii i
perfec ion rii profesionale prin cursuri specifice i prestarea serviciilor de consultan
i de elaborare de studii i rapoarte strategice.
- Editura – tipografia, 3 persoane: 2 persoane având studii superioare cu
preg tire de specialitate i cu experien în domeniul editorial i 1 persoan cu studii
medii pentru activit ile tipografice.
Editura tipografia desf oar , în principal, urm toarele activit i:editeaz
revista Buletin CENTIREM , buletinul de informare MONITOR i alte publica ii,
dup caz, presteaz servicii editoriale i tipografice pentru uz intern i pentru ter i.

MANAGEMENTUL CENTRULUI

a) Metoda de conducere a centrului


Varianta aleas , pentru conducerea centrului, este managementul “prin
proiecte de stat major”. Aceast variant se caracterizeaz prin func ionarea unor
echipe de proiect aflat în subordinea nemijlocit a directorilor de proiecte.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 11


Acest tip de management permite promovarea unei structuri de tip material,
care urmeaz , atât, schimbarea, cât i eficien a organiza ional .
De asemenea, apare posibilitatea reducerii duratei activit ilor centrului, în
compara ie cu varianta clasic , cât i facilitarea contactelor tiin ifice, tehnice i
manageriale.

b) Modalit i de coordonare i comunicare in cadrul centrului


Din momentul semn rii contractului de finantare a centrului, ia fiint o noua
relatie intre parteneri si personalul CENTIREM.
Directorul CENTIREM va în tiin a, în scris, modalitatea de contactare rapid ,
programul general de desf urare a activit ilor i programul de detaliu, ce vizeaz
direct partenerii centrului.
Programul întâlnirilor de lucru se realizeaz de comun acord între directorul
centrului i parteneri; conduc torul centrului poate convoca întâlniri de lucru i în
afara programului convenit, dac apar situa ii de urgen .
Deoarece partenerii, ce vor colabora la realizarea activitatilor acestui centru,
au responsabilitate limitat , este necesar ca ace tia s finalizeze i s înainteze
rezultatele problemelor, pe care le-au avut de rezolvat, cu 10 zile înainte de
termenul de predare a fiec rei faze.
Devine, astfel, posibil ca partenerul principal (coordonatorul centrului) s
prelucreze i s i însu easc datele prezentate.
Documentele, prin care coordonatorul centrului va monitoriza activit ile,
sunt reprezentate de contractul de finan are, contractele economice, contractul de
asociere, schema de realizare a obiectivelor centrului, diagrama cu planificarea
timpului de realizare a fazelor, precum i repartizarea timpului de lucru între
parteneri, matricea activit ilor i problemelor de rezolvat.

3. Impactul asupra mediului

Din activitatea CENTIREM nu rezulta noxe sau poluanti.

F. DATE PRIVIND PIATA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vanzari estimat pentru 3 ani


mii lei
Nr Produsul / Serviciul Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total
. 2009 2010 2011
crt
1. Produse informatice 275.000 300.000 310.000 885.000
2. Produse editoriale 295.000 320.000 340.000 955.000
3. Lucr ri tiin ifice 550.000 600.000 615.000 1.765.000
4. Servicii de informare 890.000 980.000 1.100.000 2.970.000
tehnologic
5. Servicii de dezvoltare 680.000 810.000 1.000.000 2.490.000
economic
6. Servicii de training 140.000 155.000 200.000 495.000
TOTAL : 2.830.000 3.165.000 3.565.000 9.560.000

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 12


2. Clienti potentiali
Principalele elemente cu influenta majora in realizarea obiectivului general al
CENTIREM provin din sfera politicii industriale guvernamentale i pot fi considerate
urm toarele:
§ Accelerarea restructurarii si privatizarii
§ Valorificarea avantajului comparativ si competitiv determinat de existenta
unor resurse interne naturale si a unui nivel apreciabil de calificare, experienta si
traditie a fortei de munca din majoritatea sectoarelor industriale si folosirea
eficienta a acestora.
§ Dezvoltarea resurselor umane in scopul utilizarii eficiente a acestora, sporirea
mobilitatii, dezvoltarea de noi cunostinte si aptitudini, cultivarea spiritului de
intreprinzator s.a.
§ Promovarea sustinuta a programelor de C&D, nationale si sectoriale, care
sprijina: modernizarea, cresterea nivelului tehnic si a calitatii tehnologiilor produselor
si serviciilor românesti, in scopul imbunatatirii competitivitatii si asigurarii accesului
lor atât pe piata interna cat si pe cea internationala; dezvoltarea proiectelor C&D si
inovare si a colaborarii tehnologice intre institutele de cercetare si dezvoltare, agentii
economici si universitati concomitent cu cresterea capacitatii de a disemina si utiliza
eficient rezultatele cercetarii si inovarii
§ Cresterea abilitatii de a atrage capital strain, de a se realiza investitii straine
directe in Romania
§ Dezvoltarea cooperarii industriale
§ Desfasurarea tuturor activitatilor industriale in conditii de compatibilitate
cu mediul inconjurator, prin asigurarea unui cadru organizatoric si legislativ care
sa conduca la eliminarea efectelor negative asupra acestuia. Sporirea rolului
asociatiilor profesionale, a intreprinzatorilor privati si a IMM-urilor in dezvoltarea
regiunilor defavorizate si in consolidarea economica a comunitatilor locale;
§ Modernizarea rolului autoritatii publice centrale in domeniul industriei,
prin cresterea capacitatii de elaborare si implementare a politicii industriale;
§ Consolidarea stabilitatii macro-economice si asigurarea conditiilor
favorabile dezvoltarii economice durabile reprezinta o prima prioritate pentru
economia romaneasca. In acest scop, preocuparea majora imediata a Guvernului
este perfectionarea mecanismelor specifice economiei de piata in Romania, in
principal prin asigurarea unui mediu de afaceri prielnic si pe baza accelerarii ajustarii
structurale .
Cuantificare fizic i valoric a activit ilor CENTIREM are la baz situa ia
prezent a sectorului, în corelare cu Programul de guvernare. Aceast corelare este
urmare a situa iei sectorului, aflat, în prezent i probabil pentru o perioad mai lung ,
în coordonarea ministerului de resort. inând cont de direc iile de activitate asumate
în cadrul CENTIREM, urm toarele surse de date trebuie relevate în cercetarea de
pia :
- identitatea sectoarelor de activitate în raport rile statistice;
- num rul i concentrarea agen ilor economici;
- agen ii economici reprezentativi;
- activitatea economic a sectorului;
- nivelul mijloacelor fixe;
- volumul investi iilor.

Principalii indicatori ai st rii economice a sectorului sunt urm torii:

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 13


Industria extractiv - Extrac ia i prepararea minereurilor metalifere
Sursa: Anuarul Statistic al României - 2000
Poz. Indicatori 1994 1995 1996 1997 1998 1999
pre uri curente - miliarde lei
A.1 Extrac ia i prepararea
minereurilor metalifere 246 278 359 1.046 851 1.106
- ponderea în totalul
activit ilor industriale 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3
A.2 Alte activit i extractive 197 326 469 1.054 1.246 1.717
- ponderea în totalul
activit ilor industriale 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
pre uri comparabile dec 2001 - miliarde lei
Indice de actualizare 23,85 17,03 11,95 6,05 3,21 2,10
B.1 Extrac ia i prepararea
minereurilor metalifere 5.855 4.728 4.290 6.330 2.732 2.323
B.2 Alte activit i extractive 4.703 5.547 5.605 6.379 3.999 3.606
C. Evolu ie produc iei
fizice mii tone
C.1 Plumb în concentrate 23,8 23,2 21,3 19,4 15,1 17,5
C.2 Zinc în concentrate 35,3 36,7 32,1 31,7 25,6 26,5
C.3 Cupru în concentrate 26,0 24,5 24,4 22,6 19,0 16,5
C.4 Bauxit brut 184,0 175,0 175,0 127,0 162,0
C.5 Sare 2.201,0 2.489,0 2.689,0 2.612,0 2.220,0 2.797,0

Declinul sectorului nu semnific un element de descurajare pentru înfiin area


centrului, organizarea i desf urarea de activit i. Dimpotriv , un sector aflat în
declin dar care are un volum mare de imobiliz ri, precum i un personal numeros
ofer numeroase oportunit i de afaceri care pot însemna pe de-o parte
reconversia activelor pentru a crea noi surse de afaceri i, pe de alt parte,
activit i intense de retehnologizare i modernizare a sectorului, fapt reflectat în
politicile guvernamentale. Pentru a sus ine cele men ionate anterior, este util a se
analiza cazul industriei mineritului din Japonia. Prezent m câ iva indicatori
economici în tabelul urm tor.
Compara ii interna ionale - Cazul Japoniei
Sursa: Handbook of Industrial Financial Data – 2001
Edited bz Development Bank of Japan
Indicatori - Minerit 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Evolu ia vânz rilor 100 79,3 94,2 95,5 76,4 85,2 87,6
Rezultat net din exploatare 100 40,2 60,4 36 22,7 26,6 -48,3
Active totale 100 90,4 95,6 94,6 95,1 100,7 101,7
Capitalul în ac iuni 100 108,6 110,2 110,5 109,9 108,9 116,8
Dup cum se poate observa din datele comparative, de i vânz rile
sectorului au sc zut oarecum semnificativ, nivelul activelor s-a men inut oarecum
constant iar valoarea capitalului în ac iuni chiar a crescut. Prezentarea grafic
urm toare exprim mai bine situa ia existent în sectorul mineritului, în Japonia.
Fa de cele ar tate, se poate estima i pentru industria din România o nevoie
de asistare a proceselor de dezangajare a imobiliz rilor din anumite sectoare i
transferul c tre alte activit i economice, inclusiv în condi iile în care, în România,
acest tip de tranzac ii au fost realizate cu un randament slab.
Pia a total poate fi apreciat la 5 milioane USD anual, din care, probabil,
cea mai mare parte este acoperit de eforturile proprii ale întreprinderilor,

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 14


infrastructura de specialitate fiind înc modest . inând cont de unele restric ii i
limit ri asumate, pia a este mai mare. Bazat pe cote de pia asumate, cifra anual
de afaceri a CENTIREM poate fi apreciat la nivelurile prev zute în tabelul de mai
jos.
Cote int pentru CENTIREM
din totalul pie ei serviciilor specifice
PIA A SERVICIILOR
VALOAREA PIE EI
Anii de evaluare SPECIFICE
- EURO -
-%-
Anul 2002 0% 0
Anul 2003 1% 48.459
Anul 2004 3% 145.378
Anul 2005 8% 387.675
Anul 2006 10% 484.594
Anul 2007 12% 581.512
Anul 2008 13% 629.972
Anul 2009 14% 678.431
Anul 2010 15% 726.890

Proiec ia vânz rilor anuale este prezentat în tabelul urm tor. Ca ipoteze de
calcul trebuie men ionat c în proiec ii cre terea a fost ob inut prin m rirea cotei de
pia . În realitate, indiferent de tendin ele de evolu ie ale sectorului, valoarea pie ei
acestui tip de servicii va cre te. Nu au fost incluse servicii cu caracter nepermanent.
În cadrul vânz rilor de servicii a fost inclus i valoarea de finan are a proiectului de
infiintare. Structura veniturilor este urm toarea:
EURO
Anii de evaluare
Poz. Indicatori
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A. Venituri 8.759 59.07079.666193.654387.675484.594581.512629.972678.431726.890


1Vânz ri din produc ie 0 048.459145.378387.675484.594581.512629.972678.431726.890
Venituri din cercetare
2(subven ii) 8.759 59.07031.207 48.276 0 0 0 0 0 0
Dup cum se observ , angajarea ini ial a fondurilor de înfiin are i organizare
a centrului este mult redus fa de poten ialul de pia al afacerii. Practic, singurul
risc este urmare a percep iei reduse la nivelul agen ilor economici asupra utilit ii
serviciilor support, a stilului autarhic de organizare, în care toate activit ile trebuie
realizate numai în cadrul organiza iei.
Dup cum se poate observa, randamentul activit ii este atractiv, dand
sperante pentru reu ita afacerii prin obiectivele care trebuie atinse, respectiv:
- transformarea în societate comercial pe ac iuni;
- constituirea unui capital de lucru care s permit cre terea cifrei de afaceri în
ritmul i structura proiectate;
- continuarea acumul rii i difuz rii de informa ii de uz general despre sector, i
ca instrument de promovare i câ tigare a încrederii operatorilor din sectorul
industrial.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 15


Rentabilitatea capitalului total (RCT)

80%

% din capitalul total


60%
40%
20%
0%
-20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anii de evaluare

Aceste avantaje se cuvin comparate cu rata ridicat a valorii ad ugate, care


cunoa te o evolu ie favorabil .
mii EURO
Anii de evaluare
DENUMIRE INDICATOR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SURSE – total 10 63 80 194 388 485 582 630 678 727
Valoarea ad ugat 6 42 69 175 301 395 488 533 578 623
% valorii ad ugate 62% 66% 87% 90% 78% 81% 84% 85% 85% 86%

Nivelul extrem de ridicat al valorii ad ugate nu provine numai din natura


activit ii de consultan dar i din operarea cu valori intangibile foarte mari.
Acumularea de active tangibile r mâne un punct slab în ceea ce prive te stabilitatea
afacerii pe termen lung îns i acest aspect poate fi rezolvat prin compensarea cu
înregistrarea de active intangibile rezultate din activitatea de cercetare în folos
propriu a CENTIREM.
Fluxul de numerar proiectat, prezentat în tabelul urm tor, este pozitiv i nu
sunt necesare fonduri exterioare atrase pentru compensarea unor eventuale deficite.
Totu i, în condi iile în care termenele prev zute la încasare clien i (30 zile) nu vor fi
asigurate, se poate recurge la re ineri suplimentare din profitul net sau la credite
bancare pe termen scurt, în func ie de politica de dividend.
MII EURO
Anii de evaluare
DENUMIRE INDICATOR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SURSE - total 10 63 80 194 388 485 582 630 678 727
CHELTUIELI - total 10 62 75 172 391 402 455 477 507 543
CASH FLOW REZULTAT (A-B) 0 1 0 9 -7 35 46 60 63 60
CASH FLOW CUMULAT 0 1 1 10 4 39 86 145 209 269

Nivelul fluxului de numerar cumulat este acceptabil, începând cu anul trei de


exploatare, i poate acoperi eventualele riscuri comerciale ale proiectului.
Elementele bilan iere de operare ofer imaginea unei afaceri lichide, cu
disponibilit i de numerar ce pot fi utilizate în dezvoltarea de noi afaceri. În graficul
urm tor se poate observa ponderea mare a numerarului în structura activelor.

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 16


Structura activelor 2001-2010

300.000
250.000
200.000

EURO
150.000
100.000
50.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anii de evaluare

Active corporale - stocuri - clien i - numerar

Abordarea similar a structurii elementelor de pasiv înt re te senza ia unei


afaceri sigure, cu riscuri financiare minime.
Structura pasivelor 2001-2010

300.000
250.000
200.000
EURO

150.000
100.000
50.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anii de evaluare

- capital subscis i v rsat - profituri nerepartizate - furnizori - obliga ii

Indicatori calcula i:
- Venitul net actualizat (VNA) ;
- Raportul venituri /cheltuieli actualizate (VA/CA) ;
- Rata intern de rentabilitate financiar (RIRF) .
Rata de actualizare: 15% (valoare recomandat de exper ii B ncii Mondiale
pentru proiectele cu risc mediu, în ri în curs de dezvoltare).
Rezultate ob inute:
Poz. Indicator Valoare Comentariu
1 Venitul net actualizat Valoarea ob inut este acceptabil i
(VNA) 327,3 mii EURO asigur o profitabilitate cert .
2 Raportul venituri Valoarea peste 1,1 indic un proiect
/cheltuieli actualizate bun. Valoarea este mai mare în cazul
(VA/CA) in care se iau în considerare
1,23 activit ile nepermanente.
3 Rata intern de Asigur stabilitate la perturba iile
rentabilitate financiar pie ei i ale activit ilor de produc ie.
(RIRF) 64%

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 17


Centrul de informare este o entitate stabila la nivelul abaterilor de la
valorile financiare ale variantei de baz , în limitele ar tate.
VNA V/N RIRF Factor de
Poz. Condi ia de risc
mii EURO actualizat % probabilitate
1 CRE TEREA CHELTUIELILOR DE
CERCETARE-DEZVOLTARE CU 125% 219,64 1,14 35% 0,20
2 SC DEREA COMENZILOR CU 36% 118,94 1,12 35% 0,30
3 NEÎNCASAREA A 19% DIN FACTURI 3,99 1,00 15% 0,10
4 CRE ETREA COSTURILOR CU 25% 5,22 1,00 15% 0,10
5 SC DEREA PRE ULUI CU 19% 3,99 1,00 15% 0,30
6 VARIANTA NOMINAL 327,29 1,23 64%
7 Valoarea RIRF ponderate 25%

Sensibilitatea maxim se înregistreaz la neîncasarea facturilor în limitele


recomandate în analiz i la sc derea excesiv a pre urilor pentru servicii. Pe
ansamblu, activitatea CENTIREM poate fi considerata nu numai viabila dar i
atractiva.

CONCLUZII
1. Pia a poten ial a centrului, cu prec dere în sectorul extrac iei i proces rii
materialelor minerale, poate fi estimat la circa 5 milioane EURO pe an. Ni a
CENTIREM poate atinge 15%.
2. Activit i solicitate de întreprinderile care opereaz în sectorul economic
men ionat sunt reflectare a st rii actuale a economiei i sunt impulsionate de
programele industriale de guvernare. Principalele grupe de activit i ale
CENTIREM pot fi:
A SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE I
INOV RII
B. ASISTEN ECONOMIC
C. DISEMINARE, DIFUZARE
D. INSTRUIRE DE SPECIALITATE
E. CONSULTAN
F. SERVICII INFORMATICE
3. Cadru general de organizare i func ionare trebuie s conduc , în final, la o
organizare pur comercial (societate comercial pe ac iuni), eventual listat pe
RASDAQ, cu o organizare flexibil , orientat pe proiecte i dezvoltare.
4. Costurile generale de func ionare se încadreaz în costurile pie ei pentru
servicii similare sau sunt chiar mai reduse (serviciile informatice, de exemplu). Se
teapt ca nivelul de competitivitate s fie superior.
5. Analiza financiar indic o bun stabilitate, cu rezultate financiare atractive, în
condi iile unei lichidit i extrem de pozitiv .
6. Criteriile de evaluare a impactului produs asupra sectorului industrial int vor fi
selectate prin compararea cu indicatorii sectoriali utiliza i în dimensionarea pie ei.

Intocmit,
Director CENTIREM
Dr.ing. Gheorghe Cru u

INCDMRR – ICPMRR Bucure ti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 18