Sunteți pe pagina 1din 90

T

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIEI DE MA$TNI

STRUNGUL NORMAL
TIP SNA
3 , 710t t 1

'&

r.s. sARo - rfncovr$Tn norrAml


t982
I.S. SARO _ TIRGOVISTE ROMANIA

PerfecE[onareacontlnul a maglnllor-unelte, lmpusll de progresul tehnlcii, duce la aParllia unor


neconcordanie -de llvratl 9l cartea maglnll, motiv pentru care solicltem beneficiarllor nogtrl'
lntre ma;lna
ca la comenil de ptese schlmb sI indlce intotdeauna pe llngl numlrul de fabrlcagle al strungului
ql rumtrrul de reper al pleselor de schlmb, marcat pe aceasta gi indicat in cartea maglnll.

,l *

a,

,l
..,-

'&
o

-rE-

is. sARo - TiRcovtsrE RomANtA


STRUNffitJt ruffiRMAL
TIP SNA
630 T
71 , ffi , 1

.,

I.S. SARO _ TIR,GOVISTE RO}4ANIA


CUPRINSUL

1 . lntroducerea I
2 . Caracterizare 9i domeniul de utilizare .. .
5
3 Caracteristici tehnice D

4. Transportarea strungului I
5. Fundalia 9i agezarea strungului 10
5, Punerea in funcliune a strungului ... 11
7, Specificarea elementelor de comandtr 12
8. Cinematica strungului 13
9. Lista rolilor dinlate 15
10. Lista rulmenlilor
19
'1, Descrierea maginii
21
'12. Ungerea maginii
27
i 3, Aclionarea electrici
29
14, intrelinerea gi reglarea strungului
35
'5, Reglarea avansurilor 5i filetelor pe strung 40
" a lnstrucliuni pentru rnontarea gi demontarea universalului
42
- rrstrucliuni de utilizare a platoului cu 4 bacuri ..."... 42
', Dispozitivul de strunjit conic .
13
) lrstrucliuni de tehnica securitelii la strung.
44
a, egerea regirnului de lucru 46
1:rra+ii
47
- ::: :esenelor din cartea maginii ....... 48

rsT 3
INTRODUCERE

fartea nraginii are rnenirea de a vi face cunoscuti tnstalarea, Punerea in funcfir.rne 9i deservinea strun-

gului norrnal tip 5NA 710 qi in mod analog a strungurilor normale ce aparlin acestei familii (SNA 630'

SNA 800 pi Sl{A 1e00).

Foarte irnportanta este buna cunoa;tere a pirlilor comPJnente ale strungului, avindu-se o deosebiti

grija pentru asigurarea unei ungeri corespunzdtoare a tuturor organelor in migcare. Urmind intocmai

instr.ucfiunile date in prezenta earte a maginii, vefi reu;i sd preveni{i defecliunile, iar prelucririle vor fi

de eaiitate superioarS.

4 IST
CARACTERTZARE $l DOMENTU DE UTILIZAR,E

::',rgurile normale tip SNA630,SNA710, SNA800 gi SNA1000 sint strungr:ri de nrdrime mijlocie,
.'"-: :rametrul maxim de prelucrare peste ghidaje de 530,710,800 pi respectivlM iar putereainstalatE
:: ':, j <W sau 22 kW.

cu distanla intre virfuri de 1000,1500, 2000; 3000 mm; 4000 9i 5000 rnrn.
-
- cu domenii diferite de turalii ale axului principal: 8 + 1250 ti 10 16ffi rot/min;
=
- cu o singuri sanie transversali;

- cu doui sinii transversale: fa16 ;i spate.


::este variante oferi posibilitatea adaptirii lor la diverse sarcini de produetie"

S:rungurile sint construite cu avans rapid.


Cinematica gi construclia acestor strunguri permit realizarea urmitoarelor prelucriiri :

- strungire longitudinala cu avans manual sau mecanic;

- strungire transversali cu avans manual sau mecanic.


Facem observalia, ci aceste operalii, in cazul variantei cu 2 sinii, se pot face fle numai cu o sanie
[,e simultan cu ambele sinii ;

- giurire cu avans manual sau mecanic, cu fixarea sculei in port-cufit;


-filetare: filetele metrice, Whitworth, modul, Diametral Pitch. De asernenea pot fi taiate qi filete
toli, cu condiliaca beneficiarul sdformulezeocomandi speciali pentru rolile de schimb
cu pagi in Recesare,
a cdror numir de dlnli gi module sint date in fig. 5 gi la capitolul << Lista rolilor dinlate>>"

Sffungurile normale tip SNA 630, SNA 710, SNA 800 gi SNA 1000 pot fi echipate cu o serie de
accesorii ca:
de strungit conic;
-dispozitiv
-platou cu patru felci;
indicator de filetare;
-
-suport cu role pentru SNA1000,
prin utilizarea carora cregte considerabil productivitatea acestor magini gi se lerge$te totodate domeniul
lor de utilizare.

tsT
CARACTERISTICI TEH NICE

Tipul strunlului
Denumlrca
sNA 630 SNA 7'r0 SNA 800 SNA 1000

Garacterlrtlcl prlnclpole r
- dhmetrul maxlm de rotire pertc ghidrlele batiului mm 530 710 A'0 10@

- lnllglmer vlrfulul fatl de 3hldrlele lon3ltudinale mm' 302 3,t2 392 500

- dlrtrnte tntre vlrfurl mm tOGO-t Yn-2000- 3000-,l(m- $00


- dlamstrul maxlm de prelucrare dearupn sanlel:
- verianB cu o ranie mltr 320 400 s00 620

- varlenta cu 2 rlnll rnm 400 480 580

- dlrmetrul maxlm de prelucrare din bare prin


arborelg prlncipal mm 80 seu 102

- dlamctrul maxim de prelucrare cu luneta mobill mm 200 200 200 200


300 300 300 /o0

- diametrul maxlm de preli.rcrare cu lunete fixl m 240 240 240 ltt


400 400 100 1fi
- dlametrul de pralucrare prin punte m 850 950 1060 1 250

- lunglmea pies€l ce poatefi prelucratl in punte mm 300

2. Plpu;a fkl
-cepul axulul prlnclpal: con de ccntrare qi gaibl baionetl 290STAS 716A47 su Camlock Cit STAS 795011-73

- dlemetrul alezalului axului prlnclpal mm 82 nu 105

- conul alezalului arborelui principal mm Metrie lfi) ttu 120


- conul reducllel alezaiulul uului principal mm Morse 6
'- nr. treptelor de tura;ii ale arborelui princlpal 23

- retla progretlel geometrice 1,26

- domeniul de turagil rot/min &'12!0 sau fO-l6OO

- nr. trcptclor dc turagii inverse rle arborclui


principal 12

- domeniul de turagii inverse rot/min lt-14{n sau ldl750

3. Cutla dc avlnrurl 1l flletc


.- nr. de avansuri longit. 5i transversale polibile +4

- domeniul de avansuri longit. mm/rot 0,056+10

- domeniul dc avansuri transversale mm/rot 0,028+5

- numirul de filetc metrice 4l


- domeniul de filcte metrice mm 1+176
- nr. dc fil.te whitworth 42

- domcniul dc filete whitworth pa3/1" 80;t/4


- numnrul de filete modul 39

6
IL tsr I

fl
Denumlrea
Tipul strungului
sNA 6t0 SNA 710 SNA 800 SNA 1000

- domeniul de filete modul mod. 0,5+80


- nr. de filete Dlametral Pltch ,{0

- domenlul de fllete Dhmetnl.Pltch 't6()-1


- nr. de filete in goli 46
- domeniul de filete in joll 1" 'tl!7=10

4. Sanla 9l suporgll

- distrnia pe vertlcall dq la linia virfurllor pinl la


baza de asezare a_ €ulltului mm 10
- secliunea max. a cu;itului 40 x,{0
- unghiul de rotlre al sanlei port-cullr + 9oo
- pasul gurubului condudtor tl reniei tranlverale mm E

- valoarea deplaslrli ranlei transv€male, la o divi.


ziune 1 inelului gradat rnm 0,05
- pasul ;urubului conducltor al raniei port-cugit ffitl'! 5
- valorrer deplaslrli srnlel port-cuglt la o divi-
zlune a lnelului gradat mm 0.05
* curra maxlml a rlnl€l tranrvcrsale mm 22S 425
yarlanta cu o tanle
- fn tn 400 4oo 400 500
yarianta cu 2 rrnll
- mm 290 290 290
cut'r3il max. a sanl€l longlt. L
- = i000; 15001
20fl)l 3(X)0; 4d)0; 5000 mm ,qr, 14(b, 1900, 2900. 3900, ,0900

- preclrh d€ reperifie la decuplare la tampon a


cunel longit. ectel
a) la deplulrl ln gol
- decuplere mecanid + 0,r
b) la depladrl in sarcini
- decuplare flniq * 0,2
c) la deplaslri in rarclnl + 0,3
- decuplare ebog
5. Clruclonrl

- parul Surubului conducltor !nm 12

- modulul cremelicrei mnn 3.5

- lllimea denturii cremalierel mm .o


- milrimea avans. npid longitudinal m/rnin t,7
- mlrlmea avans rapid tranrvergl mlmln 1,85

5. Plpup moblll

- diametrul plnolei mm r00


- conul pentru virf, din alezaiul pinolel Momc 5 sau Mor:c 5
- cuna meximl a pinolei !nm 300.
- deplaseree trilnsv, a plpulil mobile mm tr0
' Acglonarea

- motor arincron tri{eret cu rotor in rcumrircuit,


cu telpl.560/380V, 50H2. pt. pornlre *ea-
triunghi 300 V
- purerca motorului kw lg.5 reu 22
- tura[ia mororului r$r/min t0OO
- motor Pentru evanr npid: motor asincron trifazat cu rotor in scurtclrcuit cu flangl,0,6 kw; 1500 rot/min; 380/220 V;

rsT 7
Tipu I strungului
Denumirea sNA 630 SNA 710 SNA 800 sNA 1000

8. PomPa de rlcire :
Hr; debit cca 1 6;rlh la {'5 mm col'
api
3000 rot/rnin 2?0/380 V; 50
- electropompi de api 0'15 kw;

9. Greutatce Pierei de Prelucrat: 2500 kg


max"
- intre virfrrri mal. 3000 kg
luneti
- intre virfuri li cu max,
800 kg
- in Platao
r 0 Gabaritul
- Lungimea: mm 3325
L - 1000 1825
L:1500 .r31s
u :2000 5325
L - 3000 6325
L = 4000 7175
L - 5000 1 510
1 510
mrn 1860
- Litimea: 1.170 t 510 I 560

- lnlltimea: mm
11 P4asa rrragiutli: k6 44ii0 4700 5{o0
4161
u: 1000
1350 4650 4950 5650

[- 150S
4600 1900 5200 5900

L :2000 51 00 5400 5700 5{oo

I= 3000
5500 5900 6200 6900

; - 1000 6100 6400 6700 7100

L = 5000

R
TI{ANSPORTAREA STRUNGULUI

Transportarea strungului fdra anrbalaj se va face in conformitate cu schema prezentatd in fig.2-din


cartea ma;inii (a-L:1000; '1500; 2000; b*L- 3000; c-l:4000; d-L:5000).
Pentru transportarea strungului se recomandl a se folosi doui bare de s 70x1500, bare care vor fi
trecute prin cele doui giuri s 80 din batiu, prevdzute in acest scop. De capetele barelor se leagtr cablurile
de ridicare, care apoi sint agilate de cirligul macaralei.
5e va avea o deosebiti griji ca in timpul transportului str nu se deterioreze, din cauza contactului cu
cablul, vopseaua sau diferitele piese ale strungului, motiv pentru care, in locurile de contact se vor aleza
sub cablu, bucdli de lemn de esen!6 moale sau cablurile vor fi mangonate cu cauciuc.

Cind strungul este ambalat (in lade), transportarea lui se va face in conformitate cu indicatiile de pe
lada de ambalaj.
Eesfacerea ambalajului se va face cu foarte multa grija, pentru ca strungul si nu fie deteriorat cu

sculele folosite la dezambalare.


in acest scop se recomandi sA se scoate mai intii capacul superior al ltzii de ambalaj, dupi care se

va trece la demontarea restului ambala;iului.

rsT 6.
*{

FUNDATIA $l A$EZAREA STRUNGULUI

Un factor determinant in oblinerea unei precizii de


lucru superioare este alezarea corecte a strunSului

pe fundalia amenaiatl in acest scop, conform


planului din cartea maginii (fig' 1 bis')
guruburi dc reglai care spri-
pentru aducerca sa la orizontaltr, picioarele strungului slnt prevrzute cu
jinindu-se Pe Patru pllci de olel asigurt un reglai ugor 9i corect'
cu aiutorul a I guruburi M 18 pentru cele cu distanla
intre vlr-
Fixarea strungului pe fundatie se face
cu
M18 pentru cele cu'distanla lntre vlrfuri de 3'000mml
furi de 1000;1.500 9i 2.000mm; cu 10 guruburi
M'18 Pentru cele cu
.12 guruburi M 18 pcntru cele cu distanla tntre virfuri de 4.000 mm ii cu 14 guruburi

prevlzute in planul de fundatie 9i se livreaztr odattr


distanta intre vlrfuri de 5.000 mm. Aceste guruburi slnt
cu strungul.
indicate in normele de precizie Pentru
Nu se admit abateri care si le depf,geasci pe cele admisibile,
strunguri, STAS 1671-71, verificarea Al 9i A2'
Fa$demediulinconjurltor,strungulvafiastfe|aSezatinc?tcotadel500mmdelaaxasadesimetrie
Acest lucru este necesar Pentru a putea fi'
pintr la obiectul aflat ln spatele sau si fie riguros respectata'
principale, in cazul diverselor revizii ii depaniri.
dat jos capacul Pe care este montat motorul actionlrii
De asemenea este necesar ca in fundatie si se prevadi
o groapi (reprezentatl in lig' 1 cu linie
lntreruptisublire)?ndreptulbugonuluidegoliredinbazinuldeulei'invedereaintroduceriiunuivasin
care str se scurga uleiul. Dimensiunile acestei
gropi se stabilesc de cltre beneficiar' ln funclie de vasul
pe care'l folosegte.
MaSinatrebuiesdfieamplasatlintr-olncipereundesifieferitidevarialiidetemperaturisaude
allifactoricearPuteasl-idiminuezeprecizia.Terenurileimproprii(nisip.zgurl)giceleneuniformtratate
constructoare nu rdspunde Pentru maginile
pot modifica cu timpul pozifia orizontali a ma5inii. Intreprinderea
ce-gi pierd calitetile iniliale prin nerespectarea de
citre beneficiari a fndicaliilor de amplasare'

10
PUNEREA IN FUNCTIUNE A STRUNGULUI

Dupi ce strungul a fost a;ezat pe fundatie ln conformitate cu indicaliile din planul de fundalie 9i agezare,
anticorozivl. Degresarea se va face
se va trece la degresarea tuturor suprafelelor protejate cu unsoare
cu cirpe inmuiate ln benzinl sau petrol.
Suprafelele sPelate se vor pini la uscare, iar dupl aceea se vor unge cu ulei de magin5 conform
tterge
rndicaliilor schemei de ungere (fig.D Pentru a preveni ruginirea sau eventuale griplri'
ln privihp plinurilor de ulei se vor respecta de asemenea prevederile schemei de ungere'
Racordarea la qeleaua electrica se va face
.numai dup6 stutierea atenta a capitolului << Aclionarea

gi cu respectarea tuturor indicaliilor prevtrzute ln.schemele de principiu 9i de conexiuni


(fig' 15
electricf,>
sr fig. 16). Se va avea griji ca sensul de rotatie al motorului principal sl corespundi sigetii indicatoare,
rar cel al motorului de avans rapid si fie in sensul acelor de ceasornic (privind spre p[puga mobil[).

Se vor identifica toate elementelb de comandl gi se, vor preciza funcliunile


lor dupi schema din
fig. 3. Se va face un control manual asupra bunei funclioniri a elementelor de comandi'
Duptr efectuarea acestor operalii, se poate conecta dulapul electric la reteaua de alimentare 9i
se

actioneazi asuPra lntrerupitorului principai 32 (fig. 3) strungul fiind gata Pentru


prima pornire'
prima pornire se va face la turalia miniml a axului principal. in acest timp se verifici funclionarea
tuturor mecanismelor 9i a pompelor individuale de ungere, urmind si se treaci apoi la pregitirea strungului
in vederea inceperii lucrului.
ghi-
Este interzis, ca la prima punere in funcliune si se retragi pisla 9i apiritorile la extremitelile
cajelor, flri
a unge in prealabil ghidajele malinii.
Se va avea o deosebittr grijl, ca la inchiderea capacului de la motorul aclionirii
principale, acesta

si nu atingi curelele trapezoidale.


Este necesar a se verificarigurosdacitensiunealacarevaficonectatinraqinacorespunde
cu tensiunea

:e lucru a acestuia.
pentru evitarea accidentelor ce s-ar putea produce la punerea in funcliune a strungului, beneficiarul
Cartea maiinii
.sie obligat si foloseasci in acest scop numai personal calificat, care in prealabil a studiat << i>

are efectuat << lnstructajul de Proteclia Muncii >> specific ramurii in care lucreazd.
in timpul efectuirii operaliilor de agezare pe fundalie se va avea in mod deosebit griji ca elementele

:e:4abile sau ulor deplasabile (Pdpu;a mobili, lunete, Port-cutite etc.) si fie bine tixate'

lsT
SPECIFICAREA ETEMENTELOR DE COMANDA

eonform fig" 3

Nr. din Denumirea pi destinalia elementelor de comandi


desen

1 2 Manete Pentru reglarea turatiilor strungului


3 Buton pentru pornirea motorului principal
+ Buton pentru oprirea motorului principal
5 Buton pentru pornirea ;i oprirea motorului pompei de ricire
6 Buton pentru decuPlarea frlnei
7 Ampermetru
8 Manetl pentru trecerea de la pas normal la pas mirit gi invers
9 lnversor
10 Maneti pentru schimbarea regimului de turalii
11 ; 12; 13 Manete pentru alegerea mtrrimii avansului 9i pasului filetului
1.f;15 Manete pentru pornirea, oprirea gi inversarea sensului de rotalie al axului principal
16 Rozettr pentru rotirea barei dispozitivului de tamponare
17 Roatl pentru acfionarea manuali a avansului transversal al saniei transversale
18 Port-cu1it
19 Roati pentru aclionarea manual6 a saniei port-cuiit
20 Buton pentru cornanda avansului rapid al ciruciorului spre stinga 9i al saniei transversale
inainte
al saniei transversale
n Buton pentru comanda avansului rapid al ciruciorului sPredreaPta ;i
inapoi
22 Maneti pentru cuplarea semipiulitei gurubului conduc{tor
23 Roattr de mintr pentru deplasarea manualtr a ctrruciorului,
24 25 l.,lanete de cuplare pentru aclionarea mecanicl a avansului transversal la varianta cu 2 sinii
transversale
26 Maneti pentru cuplarea migcirii la cirucior sau ia sania transversali
27 Maneti pentru blocarea pinolei pipulii mobile
28 Roata de m?nf, pentru deplasarea pinolei
29 Maniveli pentru tractarea manuali a pipugii mobile
30 $urub pentru reglarea pipugii mobile
31 Maneti pentru inchiderea sau deschiderea jetului de api
32 lntrerupitor principal
33 lntreruptrtor pentru lumini
34 Microintrerupetor Pentru cuplare frini
35 MicrointreruPetor Pentru protectie

t2
IST
CINEMTITICA STRUNGULUI
AVANSURI TOLI/rot.

Pas normal Pas mlrit

. 0gl24 . 0045 . 009 . 018 0355 . 471 .14 28


. 00314 . 0063 . 0125 . 01s 050 .10 .20 40
. 00355 . 0071 " 014 .m8 056 "112 .774 45
. 004 .008 . 016 . 0315 63 . 125 "25 5
. 005 . 010 . 020 .04 08 .15 .315
. 0056 . 0112 .0224 '045 09 .18 . 3s5
A0-1600 rot/mln 10*125 rot/min
8-1250 rot/min Rogi de schimb: 60 :'|.27 8-100 rot/min
Avans transversal : 1/2 avans longitudinal

AVANSURI mm/rot.
Prs normal Pas mtrrit

0,056 0,112 o,224 0,r+5 0.9 1 ,8 3,55 7,1


0,08 0.16 0,315 0,63 1,25 2 ,5 5 10
0,09 0,18 0,355 o,71 1,4 2 ,8 5,6
0,1 0,2 0,.+ 0,8 1,6 3 15 6,3
0,125 0.25 0,5 1 2 1 I
0,1{0 0,28 0,56 1,12 2,21 1 ,5 9

10-1 600 rot/min. 10*125 rot/min.


8-l 250 rot/min. 8-lm rot/min.
Roli de schimb : 52:10{
Avans transversal :1/2 avans longitudinal
F!LETELE
Metric mm

Pas normal Pas mirit


1 2 4 8 16 32 54 128
2,25 4,5 9 18 36, 72 144
2,75 5,5 11 22 44 88 176
1,5 3 6 12 24 48 96
't,75 3,5 7 14 28 56 112
2,5 5 10 20 40 80 160

10-1250 rotfmin 10-100 rot/min


8-1000 rot/min 8-80 rot/min

Whitworth pagi/1ol

Pas normal Pas mlrit


32 16 8 4 2 1 112 114
36 18 9 4rl, 2rl 't1 l8
(1r 2'lo^
+1 22 11 J 12 1 3/8
tl,t,
,t
48 24 12 6 3 314 3/8
56 28 14 7 3r/, 1rl t
80 ,10 2A 10 5 2rl, lr lo s/8

10-1250 rot/min" 10-100 rot/min


8-1000 rot/min. 8-80 rot/min
Varianta ;oli
Roli de schimb 52:1M ,10 :
.
10,1X 120 : 127
4O:1M pentru 13 pagi/|ol
40:95 pentru 19 pagi/tol 60 :69 x 120 :127 pt
11t1" P11"

rsT t3
MODUL (mm)

Pas normal Pas mirit


0,5 1 2 4 I 16 32
1,125 2,25 4,5 9 1g 36
1,375 2,7s 5,5 11 22 +4
0,75 1,5 3 6 12 24 48
1,75 3,5 7 14 28 56
1,25 2,5 5 10 20 40 80

10-1250 rot/min. 10-100 rot/min.


8-1000 rot/min. 8-80 rot/min.

DTAMETRUL P|TCH (D,P.)

Pas normal Pas mirit


64 32 16 8 4 2 1

i$t:iiil 72 35 18 9 1rl, 2tlo


rffi 88 44 22 11 5r/g 2rl e
96 ,tB 24 12 6 3 1t lg
112 56 28 14 7 3rl, lr lo
150 BO 40 20 10 5 21lt

10-1250 rot/min 10-100 rot/min


8-1000 rot/min 8-80 rot/min

Roli de schimb: 65: 104x71 :'113


71 :1'll x 75:177 vartanra golt

PA$l IN TOLI* (goli).

, Pas normal Pas mirit


1132 1116 118 114 112 1 2 4
e164 el32 e116 1t le 2rlq 4rl, 9
111128 11164 11132 1'/rc 1rl, L)3t ll 5rl,
4e4 3132 3116 3/8 314 1lt
,12 3 5
71128 7164 7132 7116 718 lr le 3r lz 7
sl64 sl32 sl16 s/8 lrlo 2'lz 5 10

10-1250 rot/min. 10-100 rot/min


8.-1000 rot/min. 8-80 rot/min

Roli de schimb : 58 :93 x 70 :110

* se Pot executa numai ?n cazul in care beneflciarul formuleaza o comandi speciali pentru roJile
-
de schimb necesare.

I4
LrsTA ROTILOR DINTATE
(fig. 3)

ll, )(!
E
o 'F- :,
,(, (r)
c.-
:F
!
.E.- fit -6
'o! '=
Material Trat. termic Es.
.g
!

z
L
0)ts
vo-
.o
LV
2C
!f
:G'
2- o-
E.
(.)
L
o
U e
i

C.)

e
rcl
J
incrtr
PPC

6eF :i
ZO
E
E
,i
1 2 3 4 5 6 7 8 91011
HRC
1 36 3 16 21MoMC12 Cement. 56-60 2081

2 48 3 16 2l MoMC12 Cement. 55-60 2029


3 42 3 16 21l1oYlC12 Cement. 56-60 2091

4 48 3 16 21MoMC12 Cement. 56-60 2@2


5 27 3 +0,31 18 21MoMC12 Cement. 56-60 2@3
6 37 i +0,i2 16 21MoMC12 Cement. s6-60 2W4
7 43 3 18 21YloYlC12 Cement. 56-60 2048
-0,212
8 54 3 15 21MoMC12 Cement. s6-60 n96
-0,266
9 48 3 16- 21MoMC12 Cement. 50-60 2123
10 69 l -0,31
18 21Ylol1C12 Cement. 56-60 2122
11 59 3 16 21MoMC12 Cement. 56-60 2120
-0,12
o12 54 3
-0,2668
17 15MoMC12 Cement. 56-60 2129
o13 43 3 '17 21t4oY1C12 Cement. 56,-60 2101
-0,212
14 23 3 +0,6 24 15MoMC12 Cement. 56-60 2128
o1s 72 3 22 15MoMC12 Cement. 56-60 2103
-0,0809
o16 56 3 23 21Ylot1'C12 Cement. 56:Q 2107
-0,05 56-60 n34
o17 40 3 +0,05 23 15MoMC12 Cement.
o18 56 3,5 24 15MoMC12 Cement. s6-60 21 35
-0,5237
o19 49 3,5 +0,s953 23 21MoMC12 Cement. 56-60 2624
o20 28 3,5 38 21t4ot4C12 Cement. 56-60 2108
-0,252
o21 21 3,5 +0,8 40 15MoMC12 eement. 56-60 2133
o22 8,4 3"5 --o,7288 37 21MoMC12 Cernent. 56--60 2625
23 6U zr"l5 14 21MoMC12 Cement. 56-50 2618
24 60 2,75 14 15MoMC12 Cement. 56-60 21 50

o2s 36 3 14 15MoMC12 Cement. 56-60 2149


-0,1257
26 42 2,5 14 15MoMC12 Cement.' 56-60 2142
27 42 2,5 14 15MoMC12 Cement. 56-@ 2112
28 42 2,5 14 15MoMC12 Cement. 56-@ 219+

29 30 2,5 32 15MoMC12 Cement. 56-60 2161

30 64 2 12 oLc 45 lmbunit. 65-75 21 88

31 64 2 12 olc 45 lmbunlt. 65-75 2189

rsT l5
#
1 23 I 5 1
I ,1011
32 ,,CI
3 15 40C10 lmbunit. 85*105 22a7 B D.
co-
nictr
33 40 3 15 40C10 lmbunit" 85-105 2208 R D.
co-
34 64 2,5
nici
12 oT 60 2222 Sect
35 18 din1.
2,5 OLC 45 lmbunlt. 65-75 2224 Ax
cre-
36 50 2
mal.
14 oT 60 22.82 Sect.
37 12 din!.
2 OLC 45 imbunit. 65-75 2An Ax
cre-
r38 52 2
mal
15 OLC 45 imbunit. 65-75 3501 A
r39
r40
71 2 15 olc 4s lrnbunit. 65-75 3525
r41 113
95 2 15 olc 45 imbuntrt. 55-75 3s23
2 15 OLC 45
r42 linbunit. 65-75 3511
104 2
143
15 OLC 45 imbunit. 55-75 3512
65 2 15 OLC 45 imbunit. 65-75
.44 3514
r45
110 2 'fs olc 4s imbunit. 65--75 3530
*46
40
93
2 15 olc 45 imbunit. 65-75 3525
2 15 oLc 45 imbunit. 65-75 3528

HRC
47 23 2 4,471 13 3lMoC11 imb, c t. CIF 50-5s 3005
18 16 2 11 OLC 45 imb. cat, CtF 42-50 3028
19 23 2 +1,10 13 OLC 45 imb. cil. CIF 42-50 3M4
50
5'r
46 2 +0,37 13 olc 45 imb. cil. CIF 42-50 3044
23 2 +0,73 11 OLC 45 lmb. cil. CIF 42-50 3027
52 34 2 11 olc 45 imb. cil. CIF 42-50 3027
53
54
34 2 13 olc 4s lmb. cil. CtF 42-50 3005
35 2 +0,2659 13 OLC 45 lmb" cdl. CIF 42-50 3M7 B
55
56
35 2 +0,2559 11 olc 45 lrnb. cil. CIF 42-5A 3022
36 2.25 +0,6167 13 OLC 45 lmb. cdl. CIF
57
42-50 3054

58
21 2,25 +1.2 11 olc 45 lmb. cil. CIF 42-50 3021
27 2,25 11 OLC 45 imb. cel. CIF
-0,5618 42-50 3021
59 36 2 +0,20 't3 OLC 45 imb. cal" CIF 42-5A 305s
60 33 2 .t1
+0,9 OLC 45 lmb. cil. CIF 42-50 3020
61 36 2 11 OLC 45 Imb. cil. CIF
62
-0,672 42-50 3020
36 1,75 +0,7823 13 OLC 45 imb. cil. CIF 42*50 3056

64
63 42 1,75 +1 11 olc 45 lmb. cll. CIF 42-50 301 6
27 2 13 OLC 45 irnb. cel" CIF
65
-0,1694 42*50 3056
45 2 ,42-50
-0,3 11 OLC 45 imb. cil. CIF 3018
66
67
16 2,5 +0,144 13 olc 45 imb" cel. CIF 42-50 3014
38 2,5 +0,061 13 OLC 45 imb. c6l. CIF 42-50 3082
68
69
37 2
-0,576 13 olc 45 imb. cil. CIF 42-50 3050
37 2 17 OLC 45 imb. cil. CIF
70 35
-0,576 42-50 3063
2 +0,1056 17 33MoC11 lmb. cil. CtF
71
50-55 3034
31 2 +0,9971 13 OLC 45 imb. cil. CIF 42-50 3083

l6 IST
,1
2 ;? 4 5 6 7 9 1CI 'i1

72 38 2 +0,311'1 10 oLc 45 imbun'it. 65 --75 31 16


73 38 2 +0,3114 10 OLe ,+5 ll.lrh. f15-*75 3121 A
71 38 2 +0,3114 '10 ole 45 ?riib.unEt "
- s5*"75 <rlQQ .r\
75 22 2 10 ot-c 4s ir*bun&t" dq
\J---/i -T( -:tS91 RoatA
76 ) ,^ ,r conieA
22 10 ,,"\l
Xrr:bun&t. s5--?.i ]191 Roatt
n 30 17q .?0 sLe 45 irirbl:rr*t, {:5"-75 llXl9
conieA
Roatft
cu d.
78 17q elie
30 16 f.ji.{: "15 ir*bur;r
'i5---75
3i:? Roatd
"

cu d,
elic.
79 25 2A t)t. i "45 ?l;:bun*r {iS_.,...,,., }.t1} Rr:ratE
eu d.
eiie .
80 25 tt *1,{:,15 i,(i,:rr:,;:i ,i5 ''-'.i3 .ii.?fi ,Q*'atE
cu ei,
elic.

r..iF,fl
81 13 '*t.-"-5* 5015,$, Ax
dinlat
82 14 3 13 $Le "+5 inri,. crii" {,li{: 4:*5* .517F
83 35 3 13 'i 5t4o['1{.i ? C*r*cirt" 5S-*6* 5031-{}8
84 4 4 40{1fi
6A !r,1ijqi;i;r.i. fr\-- rq 5041 SNA
8s 500
4 ?n B;j r+1"
-105S lncii-
narea
eiir:telui
d reapta
86 31 2 10 OLe 45 lrnb. cei. fiF 40-45 5e43 ;aiFJA
50*
87 2 1ft OLC 45 ?rnb. csl, etF 4{i-... }'. 5044 5[\JA
5m
8B 22 3 +0,736 13 CLC 45 ?mb. CIF .ifl-- 45 5065
89 40 3 +1 13 Qte .fS irnb. '-:il.
r.Ei. CtF .}CI-4-5 5020
90 38 2,75 +0,2 13 CLe 45 imb. r-5|. dgp 4il*-45 s063
91 32 2,75 +-0,27575 I3 OLC 45 ?*rb. r:af . CtF 4{'}.--45 5075
92 25 2,75 13 CILe 45 in:r;r" *"*.1. el. 't{,-45 5075
93 16 3 +0,31752 50 40C10 !i1i,ua6t. S0--"10') 5080
94 40 3 13 OLe 15 in;huiril't. ri5- ?-i 5074
95 12 3,s + 0,463 30 CLe .+5 irnb" ci;i" {-it: /+0 45
96 3,5 40 OLC 45 inrhunhr. - 5472
{,5--75 1018
97 11 3 +0,349 1? CLC 4: ir:*" c5l. fflf; ,i0-"45 5082
98 15 2,25 +0.5456 I rtl
VL -'Li
-:A
5214
99
100
23
62
2,25
))\ I ("}1, :'*
5X 80
B
5.?13 Dant"
101 262 10 ri] {-1e i*ihr-rr:it 85 - i *5 itil )"
int"
5eet"
'J
int "
*:cnic
102 26 10 "?+ilt$ ir;rhun&r. SS-105 Si 62 fi.. {:}"
qc)nic

l7
1 2 3 4 56 78
2&, Rad ial CU bile 62fi 30 62 16
Radial fu hile 6305 25 62 17
30. Raelial crJ bile 6n5 25 52 15
31, Radial rlt bile 6205 25 52 15
32. Radial cu hile 6006 30 55 13
33" Radial cu bile 6304 n 52 15
34, Radial' eu bile @4 20 42 12
35. Radial eu bile 6205 25 52 15
36, Radial eu bile 6205 25 52 15
.:tt "
Radial bile 6005 25 47 12
38" Radial cu bile 6006 30 55 13
39. Radial cu bile 6006 30 55 13
4CI" Radial cu bile w+ n 42 12
41" Radial cu bile 6co7 35 62 11
'7/-, Radial cu b!le 6304 20 52 15
;+3. Radial cu hilt: 6006 30 55 13
.t1 Radial-axial rsA-7206 30 62 16
*.'_)
"
Radial-axial tsA-7206' 30 62 16
ti&. l{adial eu bile 6205 25 52 15
'i7, Radial eu bile 6005 25 47 12
"{8" Radial-e-Nial cu role conice 30205 25 52 16,5
,+9"
Axial 51106 30 47 11
50. Radial cu bile 6007 35 62 14
P.ad ial-axial 30205 25 52 16,5
eu r+lg eonice
5:. R,adia[-*xial erl role conice 30206 30 62 17,5
5r?. F,adiai-axial eu i'cile ecniee 30205 30 62 17,5
5.4. Radial eu bile 6004 20 42 12
qq
Radial cu bile 6006 30 55 13
56, Axial 8105 25 42 11
57, l\xial 51206 30 53 16
58. ,&xial 51 203 17 35 12
59. ,4xial 51206 30 53 11
6+" ,Axial 51203 17 3s 12
61. &xial 512M 20 .lo 14
$2. ;-xial 51204 20 ,10 14
fi3. Axial 8205 25 47 15
i,''{, Axial 8109 45 65 14
a:,J - Radial cu bile 6308 40 90 23
66" Radial cu bile 6308 ,10 90 23
*r" Radial cu bile 6005 25 4V 12
Sn
i4aeilaf e{, bile 6005 25 47 12

nn lsT
DESCR]EREA MAtrN[

Avind in vedere faptul cd strungurile SNA 630, SNA 710, 5NA 800;i SN,A 1000 sin'; identlee funclionel
9i constructiv, in cele ce urmeazd-.Pentru ulurarea expunerii*- referirile se voi* face ?n geir*naf nui.rl*i ja
strungul SNA710, gtlind ci acestea sint deopotrivi valabiie gi pentru celelalte trei ma;ir:i,

1. Componenga strungului

Strungul, in componenta sa, cuprinde urmitoarele subansanrble ccnforr'., fig. 1

Nr.'din Numir
schemi Denumirea subansamblului ()*ser,,,atii
su bans.

1. Bati u 1000
2. Suport motor 1 200
3. Tavd 1 300
lnstala!ia de ungere 1{00
Pompi 1 500
; Bazin 1475
5. Bare de conducere 1 500
6. Suport bare 1 550
7. Comanda ambreiaj 1700 B

8. lnstala!ia de ricire 1 950 Corr,un ..r.i 5irl..\ j':,tj


9. Pipuga fixi
Comanda hidraulici a ambreiajului 2{00 L Nunrai FL'ftiru l-.* 4*0ei gi S$ilS mrr;
10. Cutia de avansuri 3000 Comun cu SNA 5*S
Roli de schimb 3500
; Senii 4000 .Varianta cu 2 s*nii : 4500
12. Cirucior 5000
13. Tamponiri 5600 Comun eu $NA, 5*.
14. Pipuga mobi16 6000
15. lnstalaiia electric6 8000
TIblile 7500
Accesorii 9100
Luneta mobiltr cu deschidere mici 9zffi
Luneta fixi cu deschidere mici 9250
Platou cu 4 filci 9300
Luneti fixi cu desch. mare 9500
Luneti mobili cu desch. mare 9650
Dispozitiv de strunjit conic 97W Vaiatiii nrnrai pt. !ar, {L, * sani*
Suport cu role 9900 Numai pefttru !f"lA 'iS*#
I

IST frt
LI
-

1. Batlul

Batiul areo construclie deosebit de rigidi ca urmare a faptutui cI peretele din fali este pe de o
parte chesonat, pe de alti parte este legat de peretele posterior prin nervuri transversale puternice.
Batiul este piesi comuna pentru toate cele 4 dimensiuni de strunguri, el fiind absolut identis din
punct de vedere constructiv si dimensional. Batiul este executat in
$ase variante de lungimi in coresponden!6
cucele4dimensiunidestrunguricudistanla?ntrevirfurideloo0;1500;2000; 3OOO; a0O0;i 5000mm. Batiul
poate fi execufie cu punte sau f5ri punte.
Sistemul de ghidare se compune din :
un ghidaj de forma unui V intors, cu unghiul la virf de 90" in partea din fald un ghidaj plan in
- 1i
partea din spate; acestea sint pentru conducerea saniei longitudinale ;
un ghidaj plan pe partea din fa|6 gi un ghidaj mai mic, dar tot sub lorma unui V intors cu unghiul
-
la virf de 90' in partea din spate, pentru conducerea pdpugii mobile.
Ambele ghidaje sint cilite gi rectificate, duritatea lor prestrisd fiind de 450 HB, ceea ce face ca ele
si fie echivalente in privinta durabilitalii cu ghidajele aplicate evitind totodate complicaliile inerente acestora.
Distanla relativ mare intre ghidaje asiguri stabilitatea saniei chiar la diametre mari de strunjire,
Precum 9i in cazul unor regimuri grele de apchiere" De asemenea, distanta intre perelii laterali asiguri eva-
cuarea u;oar5 gi dirijarea corecti a agchiilor in ciderea lor in tavi.
Batiul se monteazi rigid pr.in intermediul unor guruburi de fixare pe picioarele strungului, la rindul
lui batiul servind ca suport pe care se monteaze prpuga fixi 5i cutia de avansuri.
Piciorul mare al strungului adipostegte ?n nigele din interiorul slu.motorul principal de aclionare
gi un bazin de ulei cu pompi de ungere.
Lastrung-urilecudistanlaintre'virfiride3000,4000gi5000mmbatiulmai arel,2girespectiv3picioare
intermediare. ln spaliul dintre picioare sint dispuse tivile pentru colectarea gpanului gi a lichidului de ricire,
iar sub una din trvi se amplaseazi bazinul pentru lichidul de rdcire pe care este amplasati gi electropompa.

2. Plpuga fixl.
Pipugafixi are'o construclie compactS, robusti; ea este montate pe batiu prin guruburi de fixare pi
este centratifali de ghidajele acestuia-in plan orizontal
peretele inferior al carcasei. -cu ajutorul unor;uruburi de reglare aflate sub
Aclionarea mecanismului din pipugafixi se face de citre un motor electric asincron, prin intermediul
a Patru curele trapezoidale la SNA 630; 710; 800 gi respectiv cinci curele trapezoidale la SNA 1000.
$aiba de curea de pe arborele de intrare este niontati pe capacul de rulrrrent al arborelui, aga incit
acesta din urma este desclrcat de momentul de lncovoiere provocat de tensiunea din curele.
$aiba de
curea se monteaza pe fusul conic al arborelui printr-o flangi de antrenare, asigurindu-se astfel o centrire
gi pozilionare corecttr.
Raportul de transmitere al turaliilor prin transmisia cu curele este 1 :1 ,25, respecrtiv 1 :1 ,58, ln funclie
ce domeniul de turalii al arborelui pfincipal (B-12s0 rot/min. sau 10-1600 rot/min,).
Pentru a realiza o construclie c?t mai simpli cu cit mai puline roli dinlate, dar care si asigure totugi
un numer de turalii suficient de mare lntr-un domeniu cit mai larg, cinematica mecanismului (fig. 4) este
astfel conceputi, incit si permi€ doui regimuri de funclionare diferite.
lntr-unul din aceste regimuri (notat convenlional lnceleceurmeazi regimul l) arborele principal are
23 turalii (de fapt 24 de turatii ?n total, doui s?nt insi suprapuse), ftrri posibilitatea inversirii sensului de
rotalie.
In acest regim, roata baladoare 22 (fig.5) de pe cuplajul C1 este angrenati cu roata dinlat6 Z4
de arborele ll.

22 tsT
In cor,seciirli, i"n regimul I eu ajutorul manetelor 1,{ gi 15 (fig. 3) de pe bara de comandi a strungului
se p*ate c,prnanda schirnbarea turaliei firi oprirea arborelui prinripal ;i anume in raportul 1:1 ; 1 :1 ,26
dat de raperrtul rolilor:

Z2 z7
24 78

Donreniui de turalii in regimul I este euprins inte 8:1250 rot/min sau 10:'1600 cete doud domenil
esnstituind deuS rzariante de execulie ale strungurilor din familia D.
Rapr:rtul de reglaj este nmin: nmax :1 :150" Turaliile sint"etajate dupi seria geometrica standardizati
R.10 cu'ra1ia progresiei : : 1,26 (vezi fig. 4).
Din punct de vedere einematie, eele 23 turalii se stabilese atlt prin intermediul roli-
lor, dirilate baladoare, eft;i prin intermediul rolilor dinlate montate pe cele dou6 cuplaje
Cl pr C2. (fie, s)
Mecanismul cuprinde trei blocuri baiadoare, dintre care unul are 3 pozilii de cuplare, iar celelalte
rite douS Pozilii fiecare, ceea ce corespunde la 3x2x2:12 pozilii de angrenare, respectiv 12 turalii
diferite.,Aceste 12 tur-a1ii sint egalonate dup6 o serie geometrici cu ralia q 1,sg in doui domenii
-1,262 -
eJet*rminate de raportul de transmiter^e dat de perechiie de rofi dintate ?,t4L cepotfr cuplate
z4 z8
cu ajutorul cupiajelor CI sau C2. Acest raport avind valoarea :1,26, rezult6 ci de la o turalie n1
dintr-un domeniu se poate trece la o altd turalie n2 corespunzdtoare celuilalt domeniu. acesta avind
valoarea r,2 * 1,26 n1 si
n1 elupd cLrm inilial
nl:' *-, initial a fost
fosr crrnlat
ru ambrejajul Cl sau C2.
cuplat am

in regirnul ll, roata baladoare 22 de pe euplajul C1 este cJeplasatd cu ajutorul manetei 10 (fig. 3) de
pe pipula fiN6, in pozilia in care ea cupleazd cu roata interrnediari 21, angrenati la rindul ei cu roata
23 (fi9. 5) de pe arborele ll. in aceasti situalie arborele principal are 12 tunalii directe prin cuplajul C1
gi tr2 turalii inverse prin cupiajui CZ,
Dorneniul de turalri in regimul ll, este cuprins intre 8 :1 000 rot/min, in funclie de varianta
de exeeulie.
Dirr punet de tredere consti'r!ctiv, carcasa pipugii fixe este relativ simpli, cu alezaje pufine, ca urmare
I a agezirii ceiaxiale a arborilor. Pentru m{rirea rigiditelii carcasei, pere}ii intermediari leagd intre ei
perelii iaterali, fiiild in acela;i timp prevdzuli cu nervuri de intirire.
Toate rolile dinlate din p6puga fixi sint executate din oleluri aliate cu crom-moiibden, sint cementate
gi eilite, gi au fiancurile dinlilor rectiflcate"
Arborii sint ei{ecutali din ofeiuri earbon de calitate. Fixarea rotilor dinfate se face prin pene paralele
(roiile fixe) sau prin caneluri (ro1i baladoare). Rezeharea arborilor se face pe rulmenli cu bile, in dou6
locuri utilizindu-se rulmenli cu doue rinduri de bile (vezi fig. 6),
Arborele prineipal este executat de asemerrea din olel carbon de calitate. Construclia lui ?i asiguri
o deosebit5 rigiditate in primul rin<J datoriti formei capului precum gi datoritd modului de rezemare a
arborelui in lagire.
Fentru isgEruirea arborelui principal au fost prevtzuli doui tipuri de rulmenli gi anume:
o) radiali-axiali cri roleesniee de tip (GAMET>> care asigurtr o serie de avantaje in privinfa rigi-
ciitelii $i preeiziei, Rulmentul dinspre capu! axului principal are dou6 rinduri de role conice iar cel din partea
opus{ un singur rind dar ?n inelul exterior are prevazute nigte locage pentru arcuri de pretensionare
(fig. 11)' Pe ling6 preluarea sarcinilor radiale;i axiale, principiul constructiv gi modul de montare al acestor
ruii'nenli mai conferi soluliei adoptate 9i urm6toarele proprietdli : rigiditate miriti, eliminarea solic(tirilor
nedorite in timpul funclionirii din cauza incilzirii rulmenlilor, asigurarea rstirii axului principal fere betai
radiale inei din primul moment de funclionare datoritE pretensionirii arcurilor rulmentului din spate gi
posibilitatea ungerii gi rlcirii excelente a rulmenlilor;

rsT 23

I
I

b) {"}m c"utff$.rrene r"adia$ au$a! uu a.olc e*rrtcr -"-",$.-y.jyi.ilp Tll.,lKEirJ,


axial eu roie tlp 'r$f4KHFd' Bl,q6t60gt
un rulrnent rsdial
e*:saceq *-rlu -*eit'a*plqi60;:;ir*in.t1 _Sqrr1,fti7?S
ugerul di* fagt
pe *u:'ok;t;;;;,i,'-i---t eer*ee, $erra nir.r lmoK reprezenrind 5i rrn rulment radial €u
;fu*-ugl:u-u*-e ia'rrur spate (Fig" 10a
b'. rulniun._ ra,,ji.:l cu
r"lr"l
-l . ,... , ,,
srate {ns 10}' sclu}ie r*!osit& .* t**** ;,t,i,l;'f; *:T J:,.lli,: .*;ffi1;;:L;.,['1ffi::,1l '" bire ii,

.,,.,FT?:il:,i;' :,:'H1.-;ff:;":i-;-::*;{U:;,-."Jff'.11,*i nun;. .*,u *nn,uuzii pe conu, s,urr


Fe lialga rneeanisnrq:! e'e sehirnb*rE
* tr,r',11;itu* arb*relui principal, in pipu;a
fixi
este amplasat ;i un
:*tia d* *,*,,,. M*."nis,nui cupnino.
n:,oiXffffilH {H::}T:::: Hfill,;: ,, i,r..
,*,uoo, compus diri

StrT?-Jj iJ.ry
*,,,iJ-
-;.;;
.",,-wj'u;:::"",11..i:l?'.:fl ::T:'j,y ,*1."u
H:1 Tlilrui
fl**:a.lda reritratrieat€ asigurii p;ijij$ii
iixc * r-r;afirr,:rare ug.ari;i sirrrpla"
1 9r J {fig" 3) p*aLe ,futfel cu ajutorur
'lJ tr'rralii' da.d
{icerruand-i'i; l*','ro rli r3r:plariarea
ro{ilor ;;;;*u.u, incit.s6.se obliiid
nraneterc;r
este cil;:l;rt t-r:r:1i.1,,1 e, ra axur principar
;; ,,;.. 1i tura!ii CIa.e est* cuprat cupiajul e2,
priri ir:t*irr':'Jiui *i,ei ira;'::niii,i fuprajere c1 ;i c2
I-;r1i;1t1;e *r. t,*,,
* .lu*.ti*ra p6-*34 de c6tre manetere
14

-- .--H::,: ,i,l,.,ll:;:,i-tl;,";kr;'i]];;'.li""' L:r;':i tn.i*smisii rcai6 dr*yati * crerrrarierd (ra-.35" ng. 5)


rnlr,rmadrr,l ,'d,rd rret ijOzt1il de En3r-€rrirr.€" RoUr
tr.afi .,:
d.r .r 12-14u
"r,rci
,;"?;:l:ii*m{,*i ;ilt,ilrfiifiiirl:5,ilil'Jl"l;r#'#:',]1r ril
fr ruran*Ia g s,
racinei*-s* u"';r ,.,'.u.u**,^ll::ffi1'JI1;:il":*l*",,i-.$ilJi;J,;:;. "'do*d pozilii de ansrenare,
1fi' st atiinr'*".u,o,.',, b;,iu,j*ane:,"*r,"u
.,,,'. rtl"ii;lLr-:JT::$: are 2 poriiii de a,rgrenare asigu.a
sr
ilentri.j ll;*tarea eu p3s fi{"1r.rl.ial 5.ii.r .t:,i".' 'l'ii'rr
,
*.'ac}iofr*it:dasup!"a baia,Jorului
:,-rfr*r,tei s {fig. 3). 24-- Zi,prir! ifirermediur
Pentru p*.ai1i**trt:l c*r*cta
a hai;i<ie,i.r;,:r.,:-t ir:i;.;siit u'i;iste (u arc 9i trila, iar pe tijele
se i'ri:i'; fu;'cil* ce cor"nnnc'i br;r#.s{*rii. pe care
a* rrr.L ,.,,,,,;,;,,;',*lj, :i: :ltl:t"
,*,.,.5.-,,HJ,; * mX f*l;f,il';;;;':;:;;;,::,**J f;ffii::.:;<Je dv ziuni care pernii,e

3, Cuuia ql* :,r.vaer*cjri g! $i$tr*,.1r.

eutia efu::i,..il!"lsi.rri ;i fi{*te ri*i* p..: i-r;liLa ,:Lr ajutorri uneir 1u;ubr.:i-i p,me;te misi,area
es.le i}x;:.ti
de ii: pSpuga ll:,rd pr".ii-; ini,*1.il:ecjiul rr;ii,::r rie *ci-rirrir. ii
iiin pun':L rli v*tr;:'e r'iileil'1i;r' Eiig :;l ,'-',"1 !-.i-* .iii.,,'irrl!,r'avari$rJi*i
pi Iilete se face prin in.terrnediui
unor roli din'gate laiaciou:-*, r:.inandate r:.i *j,ltr;rul
urior eame cilindrice.
l''lecarrisnrtil eutje! rle a'.ensuri
5i t'liet+: sd c$nlrt{lne din trei mecarisme par,tiale
** u* rrrscenis!-n redtl{is''. i:*ltiilnrJat 5i anume:
de inreileta ]t (fig.3) la partea qle intrare eu care
patru rapoar.re tji{erit* se pot stabili
{.?11 : i/: ; llJ 9i il4};
'-* utl metanisi''r'; i.ti*rmr*tii;rt'- c'ninandat qir,:
lr-raiiera i: (fig, 3) cu care se stabiiesc valui.ile
gi fil*re' 3;'eeum pi fulul file"[rrlui de bazd
{rnetric, *..i"ut, whitworrh, Diametral pitch.sau pari
ffffi)atvansuri
'*' uii rilsi:;lirisni 'll*al, :*rnat;de'i: tir rczci;: 'x?
due6tor fie a barei rie ir.r,ans. {fig. J) rare permite rupiarea iie a ;urubului corr.
Farin ifit*rnittii|ii ;unui::r: r-ri r-orterutS"isi'aj
eirui pas t:ste rje l2 rnm, irafieta g (fig" 3) fiind in
1 ;1 (pes neirrnal) si: cb.i:ir uril.iilt$iirei* fil*t* ; pozifia
* metrii:r -"r-* pi;sul rje la j ia ,1* nrrn;
-- -_B1hii,.,;i:iii.r *- iirr *& ia "i pa;i/gr.,i ;
' i,,. it'rrl - L'-. lr*s:..; flg ;a r, ,,. - I t.,1,,. ;
-"- iliame.trai Fi.tch *= {u f;i:$r.ri rii;irnetral ,id*
lirrl io. 6: ,?

* irr toii, i..r; pasr:l .lljJ la SIS t*ji.

I
24
IST I

4
::
t--i: ajutu,rii iirs{a'-risiiltiliri ,Ju r,iLritipli{nre a pasului, la tura}ia axului principal de 10 -'-.{25 rot/min.
sau 8-.8tJ rot/titip. se pot ob,tirrcr ill;te.:i-r pasui niiirit de 16 ori in raport cu pasul de baz6.
Cdrucioll.il "-. pi'in ii:tei'rieJiul L;;rrri de avansrrr i prrrnepte o miscare de avans longitudinal cu o
-
' itezi de 0,CI56 --J,55 rillrr/i {)t a ax';ltii pi'iiicipal sau o mipcar'e de avans transversal cu o vrtezi de 0,028
ia1,7 15 mn'rfr,rrt. a axulr:i p;'iirtipai, ffiarreta I (tlg. 3) fiirrd pe pozilia 1il (pas nornral) iar rozeta 12 in poz.
i sau iV" Pi ir"r i-irpli;rea rn;iIi*'.et B pe poz. 16;'l (pas rnlrit) in dtrmeniul de turafii 10 la 25 sau B la 80 '1

rotlmin., se pirt *blirre nri;,:il'i ilL a',ari5 longitudinai eu vit6za de 0,9 pina la 10 mm/rot. a axului principal
;i nrigcirii de a'.,*irs trans'rers;l rti ,ritrza de 0,045 la 5 mmlrot" a axului principal.
Fentrij trcLer'ea <Je la tl{s,t pe irr-*apra la lilet pe stinga se lbloseqte rnaneta 9 (fig. 3).
Maniptiaiea nir:raniiftiril!i! rjir; rirtia dc a';ansuri ;i filete se face numai in timpul rotirii axului principal
iu turalii nre! r*iri ,JE 175 , Liliixiii.
Roqiic ciirr!;ic ciin lutia ri* ai'ansr;r't sir,t *){ecutate din olel-carbon de calitate, tratat termic. Fixarea
roiilt:r pe axe le fuii: pr'iit ptri;;i liitir"rri (la rolile fixe) pi prin caneluri (la rolile baladoare).

4. eiruci,:,:-rti.

{-ir'u.iorul esi.; iiii.)i1i.i'l i]r idile i.]ribrir.idiriale cu ajtrtorul urrcr;uruburi de fixare. El are o constructie
r-{iir'rp&ctd ;i rr.:tli.ist5.
I'liqi"Srric iJe a,,,ang lr"rngriudir,ai gi 'itansr,rersal ale c6rtrciorului pot fi realizate prin trei metode
si aiirt'ne :

'-- ntairual cti a,i*i:t;i'ul i*1ii rt* r*i,rdli {tig. J) pentru cirucisr li a rotii de mini 17 pentru saniq;
-- rner-anir. iautc;ri;'t) lJ d:.Jr'is ncj;^nral cind migcarea de la cutia de avansuri ;i filete ajunge la cirucior
piin initrm*dlui L;ai-ei de ar,ar'i:. Dc la L:ai'ir ile avans printr-un mecanism (U roli dinlate gi a unui cuplaj
elect;-onragiretii:, iiii;larea ajirngc la a;rui )iXlll pe care se aflS cupla cu ghiare (trg, 5) comandati de maneta
i6 (fig. 3). Dupa curn ateasta r:upi5 este deplasati intr-o parte sau celalalti, milcarea se transmite la roata
95 ce aiigren*azd cLr ri efiaiie r . 96 -* rrtr:nta.Ld pe batiu, determinincl deplasarea ciruciorului (avans longrtu-
dinai) sau la roata;r'tt;*tatd pc 9r-;i'ribul corrrjiieSicr al saniei transversaie determinind deplasarea acesteia
(avans tr'aris,..ei sal) ;

' iai,i,i, r-iii,J irligcarea este preiuati direct de la motr:rul electric montat
rnecantc (alitr-iriiar) .i.l alfails
pe caicasa (aruciorriii.ii. Delriasarea inrr-ii drieriie sau aita e comarrdatd cu ajutorul butoaneior 20 si )1 (fig. 3)
rni;car-ea ajr.lngii:d la cii'uiioi sau la sania trarrsversali in funclie de pozilia manetei 25. in nromentul pornirii
motorulili ile a'.,ans ral;iil , r,lpiajrrl eiiclr*riiagnetic se decupleazii, astfel ca lanlul cinematic ce leaga cupla
ctr ghiare cu bara tjc ar;ans este iiitrer trpit, rnotiv ce asigurA posibilitatea folosirii avansului rapid, chiar in
timprrl Lr;, rllut ;u o ar r i,r,t rtrdl.
Deeuplarea ai.iaiisiriiri li:ngitudii'rai sdu transversal rnecanic se face prin aducerea manetei 26 in pozilia
i*reutre, firaniJal, !au priil sistemiil Jeal cdr'uciorului.
rar'irporiar'e
Deeupl;ir'*aavai"riillui ttarisr:";i .,ai ietapettledecursialesaniei transversale pentruavansrapidSi me-
canic, se puate fa{r ;r eiee il'ii:. in rezirl ,-iirJ maneta 25 este cuplate (la cerere).
Sutr eiruci<;r, fl;ratd pe batiu, se cfli bara de taiirponar'e pe care sint montate tampoanele ce asigurd
positrilitatea oplirii ciruciorr"iir.:i ia c*ia la care se face reglarea. Sistemul de tamponare permite reglari
care se necesite maxitlitiiir ri apiir'i la totd.
Protejarea tl.*nr*ntciul lanlul*i ciiienratic al nrecanismului de avans se face prin intermediul unui ors-
poeitirr de suprasarcinS cr-r bile (fig. 19j, ri"r*ritat pe bue;a (e este antrenata de bara de avans.

Perrtru exeeutarea $pera"iiiler de illetare cirueiorul este deplasat cu ajutorul ;urubului conrCucitor
prin interrirediul a,lou5;errripiulile airir::', tlin blonz, eonrandate de maneta 22 (ftg. 3),
Er;itarea eupldrii siiriultane a prirtii:iilrii conducitsr;i a barei de avans este asigurat6 prin interblocarea
mecdfiice a pinghiilor ee con'andd areste cupldri.
J

rsT 25

I
I

Pe acelagi ax cu roata de mintr 23 (fig. 3)


este montat gi indieatorur de avans, care executE
complet{ la deplasarea c{rueiorului cu 150 mm. Tot pe
o rotalie
ctrrucior in partea <lreapti poate fi montat gi indica-
torul de filetare (fig. 2S).

5. Slnllle
Strungul sNA 710 are ansamblui srniilor prezentat in dou6 variante, ele diferenfiindu-se prin cons-
trucfia saniei transversale, Aceastl sanie este executata
gi din doui piese independente, eu aclionarea
obignuit dintr-o singur{ bucati
- in prima variantd *
separata in a doua varianti. (Flg. 24 ay
Indiferent de cere doui variante, ansambrur siniiror
este compus din :
sania longitudinall
-
- sania (sau snniile) transversali

-sanie Port-culit normali Pentru toate strungurile SNA 630; 710;g00 cu lungimea intre virfuri de
1@0; 1500;2000: 3000 9i sanie port-cu1it rigidizati
miritd pentru sNA 10OO toate lungimile 9i SNA 630;
9i cursd
710: 800 cu lungimea de ,1000 9i 5000 mm.

- port-euglt vartanra S"U"A. (Fig. 13 e)


- port culit din spate"
Sania longitudinali constituie suportul de bazr atit al caruciorului
elt gi al subansamblelor enumerate
mai lnainte, ea putindu-se deplasa manual sau mecanic pe ghidaiele
batiului
se face cu ajutorul unor contratilpi care in fafr s?nt prinse
- str?ngerea saniei pe ghidaje
cu nigte;uruburi de fixare
iar ?n spate cu gurr.rburi
prevlzute cu piulile de reglai, piulile ce permit eliminarea eventualelor jocuri,
mai mari decit cele admi-
sibile, c:re apar din cartza uzurii.
Sania (siniile) transversaltr poate fi deplasati atit cu avans manual cit gi cu avans mecanic.
Lavarianta cu o sanie transversal{, pentru deplasarea manuali a saniei
transversale maneta 26 $g,3)
trebuie str se afle pe pozilia neutrl.
In cazul variantei cu doud sinii transversale, pentru deplasarea manuald a saniei din fafr sau din
sPate' trebuie ca manetele 24 9i respeetiv 25 (fig.3) s{ fie in pozitia
str fie ln pozifia neutrd.
<<decuplat> li tqtodate maneta26
Pe sania transversaltr pot fi montate diferite port-culite,
atit in fate cit gi in spate. ln acest scop in fa!6
(pentru varianta cu o sanie) a fiost prev5.zut un canal circular
cu secilune T, care permite rotirea suportului
intermediar sub unghiul dorit iar rn spate doud eanare T, pararere.
La varianta cu
doul sinii, ambele strnii au canale circulare T.
Saniile Port-culit fala $i Pott-culit spate se pot deplasa numai cu avans
manual gi prin rotirea lor cu
un anumit unghi pot fi realizate strunjiri eonice.
Datorittr migctrrilor independente ale celor trei sinii existd posibilitatea
realizrrii prin strunjire a unor
piese cu suprafele de revolulie de oriee profil.

6. Plpuga mobtll.
Pipuga mobili este realizati intr-o construefie ce-i asiguri
o foarte bun6 rigiditate. Fixarea pe batiu
se face prin guruburile ce sint previzute [n aeest scop"
Deplasatea pinolei se face numai manual eu ajutorul rofii de
min5 (fig. 3) iar deplasarea intregii pdpugi
mobile pe batiu se face mecanic prin intermediul manivelei (29) gi
a rolilor 107, 10g gi 10g (fig. 5), aceastt
din urml angrenind cu cremaliera.
Pentru a putea realiza strunjiri conice, careasa ptpugii mobile se deplaseaz{ transversal cu ajutorul
unor guruburi de reglare (fig. i0).
Blocarea pinolei Intr*o anumite pozifie se face cu
ajutorul manetei 27 $g.3). Scoaterea virfurilor sau
adiverselorreduclii dinalezatul pinolei serealizeaziprin
retraterea dcesteia pln6 la caplt de curs6.

26

I lsT
UNGEREA MASINII

1. Ungerea cutiei de viteze

Ungerea organelor din pipuga fixa (fig. 7 9i 8), se face prin presiune de la pompa de ungere amplasati
in piciorul strungului. De la pompa cu roli dinlate, prin intermediul unui tub de cauciuc, uleiul ajunge la
filtru, apoi se ramifici ?n doui direclii : inspre cutia de'avansuri gi filete gi cutia de viteze.
De la filtru fin (care este amplasat ?n' exteriorul carcasei pipugii fixe), uleiul se ramificl din nou
inspre un distribuitor gi spre:
- vizorul dispus in capacul pipugii fixe. La o funclionare corecti, jetul de ulei ce se icurge prin vizor
trebuie si fie continuu, fil6 intreruperi gi firi'bule de aer, deoarece acestea provoaciinspumareauleiului
gi coboari simlitor cali$tile sale de ungere;
- rulmentul din spate al axului prineipal al cirui debit are posibilitili de reglare; valoarea recomandati
pentru debit este de 1 l./min, la 10@ turq/min;
- rulmentul din fal6 al axului principal al cirui debit de ungere are de asemenea posibilit6li de regtare;
valoarea recomandatd este de.1,5 l./min. la 1000 turefmin. pentru axul principal.
De la distribulior (care dispune de asemenea de. posibilitatea regl6rii debitului de intrare) uleiul este
derivat pentru ungerea frinei electromagnetice gi a urmitorilor rulmenli :
- rulmentul 5308 de pe axul V.
- rulmentul ISA 3309 de pe axul V.
- rulmentul 6309 de pe axul lll.
- rulmentul 5 012 de pe axul lll.
Restul organelor din pipuga fixi sint unse prin picurare.
CurSlirea sistemului de filtrare a uleiului se face periodic, prin rotirea manetei flltrului de cca. 5-5
ori, iar odati cu schimbarea uleiului se'va demonta gi filtrul gi se va cur6|i "
Schimbarea uleiului se va face periodic, dar se recomandi ca prima schimbare si se faci la 10 zile de
la punerea strungului in funcliune, a doua dupi alte 20 zile de exploatare, urmind ca in continuare sa
se procedeze confsrm prevederilor schemei de ungere. (fi9. 7 gi fig. 8)"
Se va avea grijicalafiecareschimbaredeulei sisespelebinecarcasapipugii flxecubenzinisaupetrol.
Pompa de ulei se va pune in funcliune numai dupi umplerea bazinului cu ulei pini la vizor gi dupd.
uscarea benzinei sau petrolului cu care s-a ficut spilarea carcasei.

2. Ungerea cutiel de avansurl.

Pentru ungerea cutiei de avansuri 9i filete este folositi o parte din uleiul debitat de pompa cu roli
dinlate' De la filtru cu ajutorul unei conducte gi prin intermediul unor racorduri , uleiul ajunge la tubul de
ungere ee trece pe deasupra axelor cu roti dinlate, pe toati lungimea lor gi care au prevezute giuri in
dreptul elementelor ce necesiti a fi unse.
Dupi intrare in cutia de avansuri 9i filete, din conducta principali, printr-o teavi, uleiul sub presiune
este dirijat spre vizorul V3 (fig. 7), pentru a putea fi verificattr buna funclionare a ungelii.
Scurgerea uleiului din cutia de avansuri gi filete este asigurattr de un ttul montat in partea inferioarl
a carcasei 5i prin care uleiul trece direct in bazin.

IST 27 I
I

3" Ungeree elruclorulut yl ghld{elor rarilel lorrgltudlnal*,

Ungerea acestordoui subansarntiie este asigurati de o llcrnp{ uu piston ac}ionati de un ruiment


(50)
montat excentric pe axul XXI (fig. 6).
De la pompi uleiul aJunge la distribuitoru! cu dou{ eai D (fig. "}
care asigurtr transrniterea lui spre
crrucior sau sPre sania longitudinali, ln funclie de pozifia p* *o*-u
or:upr rija distribuitoruf ri. ln frifiui
caz clnd segeata distribuitor'ului e indreptati fn sus, uleiul este
diriJat spre sania longitudinali gi asiguri
unSerea ghidajdlor saniei longitutliirale, iar in cazul al doilea
etnj sqgeatd ropoai; este indreptatt
in jos' uleiul ajunge in distribuitorul montat ?n interiorul elrueiorului, care-l
dirijeaz{ spre urmrtoarele
locuri de ungere:
capul de sus al axului ce cornand{ deplasarea euplei eu sJai}trird
-
bucaei de bronz irr care se r't€ttc axul gi a rulmentului axial
frontala, pentru a asigura us}terea
er.l role ;
- deasupra furcii ce aefioneazf, eupla cu danturl frontall;
-:-- deasupra rolii duble 91*92 (ng. 5) pentru ungerea bur5ei pe care se rote$te aceasta roate;
deasupra rolii duble i
!a cele doul buqe in eiire se rotege axrrf
- XX!r;
- la rulmenlii 54*55 ele pe axul XXI (fig. d) ;
- la rulmenfii de pe axul XXI;
- la rulmenfii de pe axul XXlll;
- la vizorul Va (fig. Q acesta va irrdiea funqfiernarea Frmpei. eantitatea de ulei introdusi va fi
cuprinstr intre (1,7+2) litri
Evacuarea uleiului din cirueior se face.prin seoaterea
dopului de golire, de pe capacul din partea
inferioari Pe care este montate ti pclmp,a. Schimbarea uleiului
se faee h i0-*45 zite av?ndl-s.li tn acest
caz o
deosebitt grij6 pentru spilarea gi eurf,firea atentr a iilterioruhli
carcasei,
Pentru un8erea corecttr a ghidaJelor se fndreaptr tiia
distribuitoruiui, astfel ea sageata si fie lndreptati
in sus gi se execute 4-5 deplas{ri ale ansamblului errucior-sinii lntr-n, parte alta cu avans rapid.
Aceasti
operalie se face de 3-'f ori pe zi (la I ore odat{), in restul timputut uteiri$i ; ;;;;;';pr" locurite
din cirucior. de
ungere ";

4. Ungerea organelor de pe llra rogllor de sefttmb.

Capetele arborilor eare eomporti fusuri de aluncure


pe,,trij ro1ilu interrr,rediare de legiturtr dintre
cutia de viteze 5i cutia de avansuri lilete, s?nt previzute
5i eu umgrtoare pentru unsoare eonsistenti. Modul
de ungere este obignuit Pentru isernenea ungetoere gi se
ra:ornandi abundenp la alimentarea lor, pentru
a se evita eventuare gripiri ec ar piitea apare dator"it{
unei freerri useate.

5. Ungerea celorlrlte elemente ale maglnll.

Pentru unSerea celorlalte eienteitte ale rnapiriii s* irui'respe{.t.i


t*;rr., incjicaliile prezentate fn planul
de ungere din fig. 7 ;i B.
Dupi modul fn care aceste indir-a1ii se vor respeeLd, uztirile
c-e apai- vq,r- fi normale sau exagerate,
magina ptrstrindu-5i caraeteristiciie un timp
rnai inult sau mai puliir indelungat,

t,_

28
t%
IST
AeTr () r{ A r-{EA E t EeTR r fl A

'l . Deserlerea lnstalaglel

Str"ungurile normale din grupa A (Sf.!A 630, SNA 710, SNA 80CI, SfdA 1CI00) prezintt mai multe variante
constructive gi anunne: cu o sanie transversa!{ sau eu deui sinii transversale, in functie de care gi instalalia
electr.ici cJiferi de la un strung la altul. ln fig, 15 este prezentati schema electrici de principiu.
lnstalalia eleetrici a strungului este caRstruiti ?n mod normal pentru tensiunea de 380/220 V gi
frecvenla de 50 Hz, iar la comanda fermi a heneficiarului poate fi construiti gi pentru alti tensiune (max.
500 V) sar.r alti frecvenli (50 Hz.)" lnaintea legirii la relea, trebuie verificat daci tensiunea gi frecvenla
aeesteia cerrespunde,
Legarea strurngului la relea se va face la bornele de intrare RSTO, iar leg5tura de proteclie trebuie
str corespuncltr standardelor in vigoare.
Comenzile electrice ale strungului sint amplasate in trei k:lcuri gi anurne: (vezi fig. 3)

a) pe dulapul electrie, montat pe pieior"ul mic al strungului in partea din spate se afle intrerupXtorul
principal 32-gi comutatorul 33**pentru eonectarea iluminatului ;
b) pe plpuga fixi se afli, burtoanele de connandi 3,.+ pentru pornirea ;i oprirea motorului principal
de aclionare 9i butonul 5. pentru pornirea $i oprirea eleetropornpei iar butonul 6 pentru decuplarea fr?nei.
c) pe sanie se afl6 butoanele rJe cermandi 20, 21 .pentru pornirea ?ntr-un sens sau altul a motorului
de avans rapid.
lntreaga aparature electrietr este montati pe douE panouri in dulapul electric pe piciorul mic, Conduc-
torii ce alimenteazi cu energie electried rnotsrul principal gi comenzile din plpuga fixd slnt trecuti printr-o
leavi de olel ?ntre pieiorul mie gi prcioruf mare, pentru a fi protejali impotriva gpanului 9i a lichidului de
ricire" La strr.lngurile cu lungime intre v?rfuri de 4000;i 50CI eablur"ile electriee eare fac legtrtura intre sania
longitudinali gi dulapul eleetrie sint conduse prin tuburi matalice flexibile gi sustinute de un transportor de
cabluri"
Punerea in funcliune a strungului se face in urmitoarea ordine: (vezi fig. 3)
- dupi iegarea strungului la relea se coneeteazi intrerupdtorul prineipal 32 care pune astfel sub
tensiune cireuitul de comandtr;
* se apasi butonul de cqrmandi 3 iar cu ajutorul manetei 14 se verificl dacd sensul de rotatie al axului
principal eorespunde (universalul trebrie si se roteasctr in sens invers areior"de ceasornic
- privittr dinspre
pipuga mobili * eind maneta 14 este in perzilia superioar5; in caz cd se rr:tegte invers, sq vor schimba
intre ele doui fa2e de la bornele de intrare (R.. S" T.) ;
se roteite butonul 5 ;i se verificl buna funclinnare a eleetropompei, bine?nleles duptr ce ln bazin a
fost
-
pus lichid de ririre;

- se apasl butoanele 20 sau 21 (maneta 2? fiind euplati) gi se verifiei realizarea avansului rapid;
-iluminatul se eoneeteaze eu ajutorul sornutatorului 33.
Din schema electrici de prineipiu se observi ei cireuitele de comandi sint alimentate la 110 V (220 V),
deei acestecircuite prezirrti pericoi cle electrocutare. Pentru alimentarea llmpii, a cuplajului din cirucior
gi
gi a fr?nei a fost Brevtrzuti tensiunea de 24 V c.e,
Caracteristicile aparaturii electr lca s?nt prezentate intr-un tabel (specificafie de aparate) cu notaliile
previzute in fig. 15.
NOTA:
La <ererea beneficlarului stnlogurilc Fot fi lirrata !n vrrlanra cu dacuplare eleetricl tranrvonali pi longitudlnall

rsT 29
r :=
6
,c

>,8
o
a
o ';-
-c{
tsu
3s
A 00s
d l*l d l- d ll.o l6 d a{ la r-l
+,
d
E A0}} II
r{ lm d ls I l-r d d lcr
L F
o z
E sd hst+ o *ll d ln d l- | la + c{ le -ll
A 00' 6 -ll f{ !a al l-l 'l o d c{ le -ll
U
f
o
A 088 @ -ll d l- d l- | l- d N d *ll
A 0zl N tt_ I
ol .nl d -ll -l c{ c{ crl tt-
4
o d
N
zd ro :: f : .c
, 6
L 6
L
lL i: i: tr i: F: F.
6
e 6
CL

uu - U tr u ul
E<
<<s U s u p u E
UJ U UU U ut u,

o
o
U C)
o o- l\
d f
fr o o (D 6O € d!t
.aJ
n,
L
F ooo
N6F
6
16
6
\o \o \o € I d
6 oo
tY
o
o
\t
c{
E
$ 3
a{
o
d
o
al
o
d
\O \O
(!
rur
Gs
d

€.*
o J
s5 u Ict
Ee Iz d
a{x
I I oI
o r oo
A
t0
F
ut
!t6
i
+
U
F
t2,
s
gii tt x.! x 6 o
d 'R
.-E
I4
oo
I
o
.t'
c
IE t
trJ
F o
U ;i
d.
rO)
\o
oo ;o
;; I ;
C' o
u ?-El o
o 3!
oo
j t
o A
d
s d d d s .o 4) !
):
o
o
)5
t ora orl o 6<
da
d:

EAF t \O€ d

It oto tcl oo; ;t t.t t


o
;o do 6€
r{ 6
r{ 6 oort
3<d
UYS2
\o
U o ao o o
f t
ro
I
E
J
rL
JJ
Gld
LT L
J
d
rJ
dd
LL
JJ
rJ
cl c{
(t a{F
oro

e ,
o o
E 3
E !a -u : f
=
(J
o
g
o
g
E
o
c
C
o
c
c
o
c
o
ce
ut
d,
,e
9i A o
e L
E !
o , 6
!
6
!
c .9 .!9 .9p
E
"gc
E
.9. ()o
m\O
{E f o L I
c i E E E E E
l=
z
E9
ui
u
!t
(!
!
e
!
0t

d
o .o
I
L

o
d
E E
c
e
o !
5
!
5
!
5
!
5
6
5
!
;x FF
ut
o
J
UL
rQ
n
c c
C
E
n
!
c
d
B
=
,
A U
F o
ro
A
E !
o
:
E
:
N x
3
H
a
i
f a
E'E
qfi L
o E
o
E
o
E E
o
o OE
L9 L L
( LL

i$
!L
d
: E E
G

s tr
c :.E.
.=o
o9
o
n
o
d ,
!
o o 6
c
6
6
c
d
t g
6
d
tr cd
oo

EE E o o o
: a) oo, .g
o
L
uO c c s
d
g
:.,
!
:L
)
L L
f ,
e L
t
aa
oo
3.E uo 3
ao ao t rg o
u U
o
d
o
U
o .P
o .gc !a .!o E
,^
oo
c,d
J ! 0 o
o
o 3 3 ! a, o 0 o o
(l
E a D t s 3 o 0
6 d -o .A ! ! c o o o o

ca + 6 o F. o G (, r{ rt n qo N GO o\
Lu

t IST 3I

I
j

lt- I I l* i I f,1

tt- lttt-l lll*l ! I ll-l tt,..t rO 5.:

o lt- ltt-tt tl*tl lt--tt tt...! il=-t f{

6 t-l ll-ttt t-rtt l*ttf !l r


ll""l \a rd

@ t-l l* I I I I *rttt .-llt! I ,. ! t


i,".!t € ,'i

ri
-lt -lllli *llll *.lll! -rl I *rtt !O tr\i
d
L
d
o 5 d d 6
a
E Ee ol E il d d
\o A'E E o
c
a, c, L
tr Eg cEl [.
13 I
d
6
d
G
6 :
u0

u
E
3
E
ul ao UE
o... I F3 lll ra, 0
aO

6
U
E8; *c c* *
J
u l! u x F E
t*t
d E E
J

o U U
ro o
rO
J.
J
ro
e
q
e
Ia{
6 8
F{
iO o 3
g u
6
|J 6
4.
"E
FE I
,A x x 13
q o
ul .o qZ d t. t-"
a
ffq
(.,
d.
ao
,"4
x g'

t
ut
t
s
;s o
8 -C'x N
L
4
t
6
c
rx
o
EBfi H
x0 T
SFiS S oooo
e
€H
E- E E. XPS"X
d
lfl * * * r. >>
Per BFF* F FtsFB
E o
6 L
e8 8 Nm_!Fso 3
!
ta Qnrrrrtr 9?t6 ;i ;i ;i ;i
L
d 8iI111?
i I J:)))))
H8
E(1 f;$ ddd.!r4 J#JfS =x
oo60 II ;e
I .-o 8 Pe8 8ts8 eB ooGrct c, o 3
= I > eo6o66
J ^.rO6a{tag
E
;s ? t!tUt
vx o ?66
(> ra c, fs <<<!<
.. !..o6 ..

tttt +{ ("{
-dd ;? 8a 3:i:\O€Nxo
5I f'{ aa f,{ e{
llE
>>> L> i; e; I U
Ndd o
!t BBSFB Fh6{ltitr^ -o
Or.t
v!=
os 3ES aE 8tr8
?t**
8 d o
d rt
e{ =
d

L
o o
t !
E o
4 A
o-
o xd6 N
=oL o
d
bt
il
u
C t o E
I' o o o tra o
F o A B d cto
E fre E E d

:
E
tL I
o I
c
d
A
d
L
,
cd
o o t
E
E
t
ao
E
o
L
E
o
d

L o E d d L
o E
d
A o
A E E L o fr o U
L E n L to o o
t o ita o o
L o o E
o o
0 A ! o o Eo
h
o E t E l!x d
fi
E o o o
d, J
d
U E iii
o
: uE
d
L
!- o
o o
d"
o
&
:
-a
U
c
rL

(r{ d f
o b 3 J E E E E
I
E d L Lo n
o ca !t €
d F aa d d l} G' o\ o a{
d

32
ffiffiw'
!TTRET|NEREA 5t REGLARHA STR.qiNGULL'|

in timpui exploatirii strungului trebuie respeetate urm*toarele reguli :


1. Nu se admite schimbarea turaliik:r in tirnpul prcicesului de agehiere sau la viteze inari. tnainte
de orice ponnire se va verifica rJaci marretele pentru schirnLrarea turaliilor sint in poeitle cerectd gi dac{
maneta de comanda este in pozi{ia de zero, pentru a evita orice r}egradini in einematica maginii.
2. Uleiul care t!"ece plin tubul ce leagi pompa de pipuga fixi trebuie si nu fie cu bule de aer,
Pentru a se asigr.lra o ung+fle c*resplrnzitca.e. in cazr:l ci apar aetfel de bulr: se:itr-irrg sr:ruhurile de la
racordurile ce ies din ponrpX gi clac6 prezentra bulel*r'de aer per,ristE se c*rnpleteazi r.rleiul dir har!n.
La cirucior nivelul uleiului trebLlie si aj+ngi pini in dreptr-rl vizorului"
3. Si fie respectate intocrnai toate prescripliile clin scheni.i: c!e ungere.
4. Filtrele de irlei trebuie sp,llate iii incd pelic,rlie.
5. Rezenvorul pentru iirhidul de r6',ire se va curS{a periodic de agchii si de alte rnurrlirii.
6. Se va verifica zilnie ?ntinderea cr:recti a culelelor de 1r-ansrnitere a migctrii"
7. Este interzisi {olosirea tur-ubului ronducitr:r in aite scog:uri <lecit pentru tiierea filetelor.
B, La prelucrarea 'irtre virfrrri a barelor lungi , se vs-rr. ungit cepr-rrile sau rulrnenlii de sprijin a
lunetelor.
9. Folosirea avansirlui rapid se va. face cu de,..,sebi,i aten!ie pentru a nu se lovi sania in pipuga
mobila, cu port-eulitul in universal sau in piesi gi cu cirr-rcierul saur indicatorul de filetare in su$*ri.,.rl
ba re lr,, r

Organele strr:ngului rane neeesirh reSil*je periodic* stcr. :

1. Lagiruirea GAME.I- (fig" 11).


intrucit strungurile noastre pot fi echipate cu rulmerrtii GAt"lET sau cu rulrnent ra,Jial cu doud r?ndun
cilindrice, vom prezenta metoda de reglare pentru arnbele variante I

o. - Rulmentul din faii.


Acest rulment se rnonteazi pe o suprafal5 cilindrici a a,xului principal ;i are intre inelele conice inte-
rioare un inel de distantare care asiguri astfel rnenlirrenea unei regldri corecte a jocului din rulment,
stabilit de flrma producitoare. Dupd incSlzirea. ruimentr"rlui, are loc anularea completd a jocului, oferin-
du-se astfel condilii optime de funclionare. C)dati montat, acest rulmerrt nu mai necesiti iegl.lri ulterioare,
decit in cazul unor reparalii capitale, cinrJ cl trebuie sccs de pe ax.
Pentru aceste situalii, pentru a per''mite heneflciarului si-l monteze cit mai corect, danr in contir:uare
succesiunea operaliilor de nrontaj :

- Se ageazd axul priricipal 1, in pozilie vertic.ali cu Jlansa p'e un sL!ilort cle lemn, la o in6llin':e
convenabili pentru lucru ;
- se introduce 5aiba tip baionetE 22, cane se utilrze:rzi la fixarea univerEalului ;

rsT
se introduce apoi pe ax, capacul din fali 20;
*-se'va monta presat discul 19;
- se ia inelul interior 18 gi colivia 23, cu numer mai mare de role gi se scufundd ln ulei miner'al
curat, lncilzit la 80"C gi se lastr un timp suficient pentru a-i permite sI atingi o temperaturd uniforma,
Se scot repede 9i se introduc pe axul principal cu gulerul inelului rulmentului in jos, pind ce acesta aiinge
umlrul axului. Se rotegte de citeva ori inelul pentru a evacua uleiul ee a mai rlmas intre el 9i ax, menfl-
nindu'se ln aceasti pozifie plni ce se va rtrci liber c?nd se va stringe puternic pe ax;
- se introduce inelul de distanlare 25;
- se ia inelul exterior 16 gi se gerge eu atenlie atit interiorul cit gi exteriorul cu o cirpl ce nu
se destraml 9i se introduce eti umf,rul in ios, pini ee se ageazd peste rolele din colivia 23 deja montate.
Se rotegte cu m?na intr-o parte gi in celalaltt, pentru a asigura un ccntact direct intre calea de rulare gi role
* cu inelul interior 17 gi colivia 24 se procedeaze ca gi in cazul precedent, iar cind s-au incilzit
;

uniform, se introduc pe ax rotindu-se intr-o parte gi alta, pentru a elimina uleiul rimas intre diverse piese
Precum gi pentru a asigura un contact corect intre calea de rulare gi role;
-'se ageaze carcasa pipugii fixe pe doui bucili mai inalte de lemn, in aga fel ca si poati fi introdus
axul principal . Acesta se introduce prin presare ugoari a rulmentului in.careasi pintr ce umdrul inelului
exterior atinge carcasa ;
-in timpul introducerii axului principal ?n carcasd, pe ax se vor ageza rolile 14 gi 13 (5i inelul de
distantare 15), care se monteaztr pe pana 26 gi se string cu ajutorul piulilelor cu caneluri 12 (frg.11). in
timpul stringerii se rotelte cu mina inelul exterior, pentru ca rolele sd se ageze corect pe ciile lor de
rulare' Daci la rotire apare o rezistenla, piulilele 12 se de;urubeazS. Se veriflci daci operaliile de montaj
au fost efectuate corect gi in special daci inelul de distanlare a fost bine aiezat. Daci totul e in ordine
(coliviile cu role nu sint inversate) se reii ingurubarea piulilelor de blocare, continuindu-se totodat6 rotirea
inelului exterior;
- cind piulitele de blocare s?nt ?ngurubate complet, se aplic6 2*.3 ugoare lovituri de ciocan pe cheie,
continuind si rotim inelul exterior. Se lasi axui principal gi rulmentul si se rdceasci, cotnplet 9i apoi se
repete operalia;
- se verifici dacd jocul axial al rulmentului este conform specificaliilor.
b.
- Rulmentul din spate (fig. 11).
Acest rulment prezint6 o particularitate constructivi gi anume aceea cii inelul exterior este foarte
lat 9i are previzute in partea frontale nigte locaguri in care se introduc arcuri de pretensionare, arcuri ce
asiguri ?nci la montaj, o forli axialS in rulment gi care permite astfel eliminarea oricirui joc precum 9i
preluarea deformaliilor pricinuite de incilzirea axului principal ?n timpul funcliondrii. Forla de pretensionare
(max' 250 kgf) se realizeazd, prin incercdri, introducind la inceput un numer mai mic de arcuri, iar cu
timpul cind se cgnstate o scidere a forlei de pretensionare, se vor mai introduce, repartizate simetric,
inci un numlr de arcuri care s6-i asigure condiliile optime de funclionare.
Pentru a permite inelului exterior s5 se deplaseze sub acliunea forlei de pretensionare, in vederea
elimin6rii jocului creat prin dilatarea axului principal in timpul funcliondrii, el este introdus in carcasi
cu un joc de 5-20 microni.
ln cazul reparaliilor capitale, cind se scoate axul principal nu se demonteazd dec?t inelul interior
gi colivia cu role conice; inelul exterior se scoate numai cind arcurile nu mai asigurd forla de pretensionare
ii tr:ebuie inlocuite sau completate" Se va avea griji ?ntotdeauna ca dupi ce este din nou montat rul-
mentul, intre fala frontali a inelului exterior 8 gi inelul 10 si existe o distanli de minimum 2 mm.
Acest rulment se monteazS numai dupi ce a fost montat;i reglat rulmentul din fald,

2. LSglruirea normaltr. (fig. 10)

o, - Rulmentul radial cu doui rinduri de role cilindrice.


Acesta este un rulment cu joc reglabil gi care se monteazd pe o suprafali conicd a axului principal .
in vederea stabilirii jocului necesar, se degurubeaz6 contrapiulilele 10 iar cu ajutorul piulilei cu caneluri

34 ilsT
19, se stringe inelul interior ai rulmentulur. Cind se considerd ca reglarea
,l0. "este corecti se str'inge din nou
contrapiulita
Pentru scoaterea axului principal, se desurubeaza prulilele cu caneluri 10 gi 19, se scot rolile dinlate
1112, precum gi bucga 1J, rulmentul putfncl rimine in carcasi. La montaj se proceCeazi invers, reglarea
1-1
f;c'indu-se ciim am aritat mar sus.
b. - Rulmenlii radial,axiali cu bile pe un rind (fig. 10).
Efortul axial rezuitat diri procesul de aschiere este preluat de acesti doi rulmenli" Reglarea jocului
dtn rulmenti, se face cu ajutorul prulrlei 2, ra.r rni:ntinerea in s'tare reglata, este asigurati de iontra-
iru lita l0

3. Ambreiajul 5i frina.

jului 9!n, functionare in


. frinei. expl<-:atare a srrungllui. ilcpirrle in 11..113 misurr cle regiare.r r,_rre<_ti a anrbr.eia,

Dacd anrbreiajul este ldsat prea lrber, discurile aiuneci u;or unul fala de altLil, a.easta ducind la uzura
preriaturA a discurilor" De asemenea puterea moforului nu este transnrisi integral la axul principal"
Daca discurile sint.prea strinse, atunei pe ling6 ci nu poate fi oprit repede axul prircipal vor. exista
5i freciri intre lamele, ehiar atunci cfnC acesiea sint in poziiia liberd, !ucru ce drn nou'provoa,.i inci1zire
excesrv5 5l uzuri,
Ambreiajul folosit la strungul SNA 710 este de tioul < crrplaj cu aclionare r-recanici i> (iig. 12) si
pentru reglarea acestuia se procedeazi dupa curn urnrt-,azi:
-- daci larnelele aluneci;i nu pot transmite toati puterea rnotorului, se apasi cu o sur-ubeln ta ce are
corpul in formide < L >. (prin una din cele doud fante previzute in acest scop in tamtrurii 5 sau 6)
pe.1rcu] 7. Astfel plecLlta 8 deblocindu-se, ea poate fi trasd tot cu;urubelnita cirre periferie pina cinj
piulila 9 sau 10 poate sd se reteasctr.,
Se line cu o mini, cu ajutorul surubelnrlei, prulila pe loc, iar cu ceal.lita rnind se rotette axui 11,
pini cind consider6m cd s-a oblinut jocul normal intre lamele.,Apoi se apasa cu surubelnita'placula (pe
ghidajul ei) spre ax, iar cu cealalti mina se roteite inainte si inapoi axul, ca plicufa sa intre intr-o caneluil"
Dupd aceasta, se scoate ;urubelnila afar5 ; arcui lamelar 7 intri in loca;ul siu f;c'indr,se astfel blocarea ?n
noua p_ozi1ie, de reglare. Se verifici reglarea; dacl lamelele sint prea strinse, se procedeaz5 in acelagi
tel, insi de data aceasta se va roti invers axul 11.

, Frina electromagnetici tipBlNDER B?.r33-rr-cx (fig. 1a)-* nu necesita operalii de regiare" Lastrungurile'
cu lungimea intre virfuri de 40ff) si 50($ rnm, actioRaria ril*i arnbreraiului 12 este eerrnan-dat5 de un cilindru
hidr"aulie comandat de un distr"ibuitor rotativ (fig. 12 bis),

4. $urubul saniei transversale.

f)in cauza uzuritcelor 2 piulile de bronz'1 si 3 (fig. 18), ilupa un anumit trmp surubul saniei transversale
incepe si aibi un joc axial ce infiuenleazi negatrv asupra preciziei de prelucrare. Pentru inliturarea aeestui
joc se utilizeazi pana de reglaj 2, introdusi intre cele 2 pir_rlite.

5. Coaxialitatea pinolei cu axul prineipal.

. Reglareacoaxialitilii pinolei cuaxul principal sefacefolosindsurubul t(fig.20);i piuliga2.Rotind gurubul,


deplasam intreaga pdpusa mobila intr-o parte sau alta.

6 lntinderea curelelor de rransmisie (fig. 21 ).

o. - - Transiniterea miscarri la panuS.r fixa.


Pentru intinderea curelelor ce transmit miscarea la papus.r flxl se de;urubeazi prulilele 1 gi guru-
burile 2 dupd care suruburiJe 3, in sens invers acelor de ceas, se rotesc simultan, pin; ce curelele sint

ffi.ffiffi- 35

-=
?ntinse ecreet, ln tele qJin urmi. atit piulilele 1 cit gi guruburile 2, se vor stringe la loc.
b. *- Ts'arrsrniter"ea nri;eirii la pompa cu ro{i dinlate.
Pen?rsi ?ntind*re:; ,-urelei re transmite migcarea la pompa cu roli dinpte, se desfac pulin guruburile
'$ pi sc ?n6*rubeazB ir.trr"rblil 5, Find ce {urearla. e intinstr corespunzitor. Dupi aceasta, guruburile 4 se
r ir r!'g | , l{,t.

F" !::e*l exlal r.f gunerhulu! eor+duelror (fiS" 23).

Reglareaj*c=ului axiai a! 6urubului conducitoresteasiguratadepiulilal. Se desface gurubul de blocare


I pi ru ajuterrul piuiil*i 1 se stabilegte jocul axial minim necesar pentru o corecti funclionare a rulmentului
3. Pentru rnenlinerea arestui r*glaj, se va stringe gurubul de blocare 2.

S. Me*anlsrnul de slgurang* al clrueiorului.

Fentru a evita inrircarea ctrruciorului cu for$e mecanice accidentale, care ar putea duce la deteriorarea
pieselor, transmilerea arigcirii iritre bara de tracliune gi cirucior se face prin intermediul unui mecanism
de suprasarcir-",[ reglabil, care deeupleazS avansul mecanic al ciruciorului sau al saniei transversale, in cazul
t?nC meimentul ce trebuie transmis, depigepte valoarea prescr"isl.
ReglareaaeestEri rnefanismo stabilirea momentului la care el trebuie si intrerupi transmiterea migcirii
spre eIrueior, se face cu ajrrtorul a trei ;tifturi filetatei 1ng, tfy care tensioneazi mai mult sau mai pulin
areurileee inerrlin Lrilele 3 in loeagurile din discul 4. Posibilitelile de reglaj ale acestui mecanism asiguri trans-
rniterea or"ieirui rn$ment. Atunqi cTnd se depiSegte momentul pentru care este reglat mecanismul, bilele 3
sint fnrpinse afar6 din locagurile respective gi discul de cuplare 4 nu se va mai roti pini cind dispare cauza
€ere a generat aceaste creftere a momentului.
Prin folosirea aq:+stui mecanism sint asigurate condiliile pentru a utiliza ciruciorul in lucrul la tampon
flri perie*lu! etr anumlte $rgane ale maginii s-ar putea deteriora.

?- Eispozltlve de oprire la tampon,

In
prelr-rcriri de serie mijlocie sau mare, pentru piese ce necesite mai multe operalii de strunjire
longitudinal6, se folose;te cu multi eficienli dispozitivul de oprire la tampon, montat pe batiu sub c6rucior.
A.cest dispozitiv oferi posibilitatea de reglare a maximum $ase cote. Sistemul de decuplare la tampon,
fiin<l de tip mecanic, se folose;te mai mult la prelucrarea cotelor cu cimp mdi larg de toleranfe, din cauza
enr"lmitor erori determir-rate fie de frecirile elementelor in migcare, fie de inerlia lor.
t Reglarea tampoarielor 1 (vezi fig. 22) se face fofosind o piesi etalon. Dupa ce a fost reglat tamponui
'i, se stringe piulif;- 2li
$tifturile de blocare 3, pentru a se asigura menlinerea reglirii. in timpul prelu-
tr6rii, c6rueir:rr"ll se aprr:pi* de tamponul 1, care atingind'pirghia 4, o impinge, determinind intreruperea
rn isedri i
"

Fentru alegerea tamp*:anelor corespunzatoare fiec6rei curse de lucru, se folosegte rozeta 5.

10. lmdle;atorul de filetare (fiS. 25).

Utilizarea indieatorului de filetare este cu at?t mai avantajoasi cu cit filetul ce trebuie executat, are
o lung!rne mai mare. tntruc?t in acest caz poate fi decuplati piulila zivor de pe gurubul conducitor la terminarea
eunsei de filetare, intoarcerea la cap de cursi pentru reluarea filetirii se poate face cu avans rapid, fapt
ee deterr*inB cre;t€r*a produetivitilii maginii.

,;n
:: l., lsT J
lndicatorul de filetare se monteazd pe cirucior,.deasupra motorului de averis raptd, iar no.ata ellnlat6
i angreneazi cu gurubul conducitor. Aceasti roati dinlati'(care e fiNata.cu ajut*rul L*ui gtift p*
uoul"+).
transmite migcarea la discul,.de antrenare 6, pe care se'afli montrt discul indieatr:r" 8" i-a incepltut
op*rJ-
iiei de filetare se regleazd discul indicator 8 iu-divizi.unea zero in faf! indicelui aflat pe er:rpul t', mupx ter-
minarea unei curse de filetare se decupleazi. piulila_ zivor gi re'f,ace reintoarceiea iu L".n,
n*pid ptoa
cind diviziunea zero din_ nou.in'fa1a-inaiceiui (imediat ee eulitul a ieSBcin poiliunea filetar$- a
piesei)..cind se cuplea4 "ju18:
piulip zrvor pi pgate fi reluattr cLrsa de frletar!. Roata'<Jinliia'poite fr seirinbat6
cu rofile 12, 13 sau 14.ceea ce mire'te'domeniul de utilizare al indicatoruiui de fiiet. Hoeut ,l* utili:-arc
al roiilor 11.12. 13, 14 rezultr din tiblip indicatorului de fllet (fig. 26 ; Xa" p""iiu varleffita tn
6olt)

\
REGLAREA AVANSURTLOR $t FTLETELOR pE STRUNG

l'leeanismul din cutia de avansuri 5i filete a strungului SNA 710-* respectiv SNA 630, 5NA 800 gi SNA
1000- permite realizarea intregii game de avansuri, folosind aceleagi roli de sshimb ea pi pentru filetele metrice
gi Wihtworth, cu exceplia fileteior 13 pagi/1o|, 19 pqi/|ol"
Pentru reglarea diverselor avansuri sau filete, pe capacul cutiei de avansuri se gdsese trei manete
(fig 3) cu ajutorul sirora se realizeazi urmitoarele eonrenzi :
- eu rozeta 13 este comandat mecanisrnul iniermediar cu eare se stabllese valtrrile rle bazfl pefttru
avansuri gi filete, precum 1i felul filetului:
* cu rozeta 12 este comandati cuplarea rnilcirii fie la bara cie avans, fie la purubul conducltor;
- cu rozeta 11 este comandat meeanismul de muitiplicare a rnigeirii, de la intrarea in cutio <Je
avansuri 5i filete.
Este absolut necesar ca la schimbarea avansului sau filetului semnui prevdzut pe rozett si fre eorec't
pozillonat in dreptul liniei de reper de pe discul fix, montat pe earcasa cutiei de avansuri gi filete" Simbolurile
A, B, C, D, l, ll, lll, lV, V 5i 1, 2,3,4,5 9i 6 definesc pozilia rozetelor pentru avansul sau filetul ee
se regleazi, in concordanle cu indicaliile de pe t5blilele de avansuri gi. filete.
Pentru filetele metric pi Whitworth se folosesc aceleapi roli de schimb montate in ordinea urm{toare:
z1 *52i 22 -711z3 * 113 li 24:104 (fig. 5). Rolile se morrteaz{ fntn^un singur plan"
Pe tibrlitra de avansuri gi filete, mal sint prer,Szute filetele eu 13 pagillol gi respeetiv 19 pagiilol"
Pentru oblinerea filetelor cu 13 pagi/1ol nranetele de pe cutia de arransuri gi fllete se dispun {a pentr.r
filetuf cu 10 pqi/1ol, dar se folosesc rolile de schimb: zl :40 | z2:95; z3 :113 li 24 * 1g{. ;"t
pentru" oblinerea filetului eu 19 pagillol, maneteie rJe pe eutia de avansuri gi filete se dispun ca pentru
filetul cu 16 pa9il1ol, dar se folosesc rolile de sehimb I 21 : 4Q; z2:93; z3 :113 ti z4 * 95.
Pentru ambele fiiete rolile de schimb se rnonteaze intr-un singur plan.
Pentru oblinerea {'iletelor Modul 5i Dianne'rral-Piteh se folosesc rolile de schimb z1 :55 ; z2:95;
23 :1fi i 25 : 71 1i z6:113 cu montarea rolilor in dsul plane (fig. 5)"
Pentru obginerea filetelor cu pagii in loli * beneficiarul trebuie si formuleze o eomandd speciala
pentru rolile de sehimb cu z:58, cu z:7A 5i cu z:110, urrnind ca din cele existente si folosease6
rolile cu 95 de dinii pentru SNA 630 pi SNA 710; eu 113 pentru sNA 800 (roata cu 93 de dingi existentd
-
.. este comuni celor trei cazuri) montarea lor fdcindu-se in doul plane (fig" 9) rar pozilia rcizetelor pentru
diferite filete este dati in tabelul din fig" 9.
Cind se faee reglalul pentru avansui sau filetele previzute in colaborare cu (( pas merit >) treb,uie avut
griji ca turalia si nu depEgeasci 125 respectiv 100 rot,/min"
Pentru a verifica daci reglajui cutiei de avansuri ;i filete s-a llcut corect pentru un filet Whitworth,
trebuiegtiutflvaloareadepagiaifiletuluirespectivpeunlol,adieipe25,4mm.Astfel laflletulde3l/2pagillol
valoarea pasului este de 25,4:3112 *7,257 mm, la filetul 56 pagillol este 25,4:55:0,4535 mm, iar la
filetul de 3/4 papi/1ol, este de 25,4:314:33,866 mm.
Pentru filetele modul, verificarea'se face gtiind cI pasul, in mm, este egal cu de 3,14 ori valoarea
inqcrisi pe tablila de filete. Filetul modul 5 are pasul de 5x3,14:15,7 mm, filetul modul 40 are pasu
40x3,14:125,6 mm, iar filetul modul S,75 ar,s pasi.rl de 0,75X3,1,{: ?,35 mm

38
Pentru fllete Diametral-Pitch,,.,erificarea se face ptrrniJ ca un pas in mm, 3,14 , 25,4
este egal cu
n
rnde << n.j) este valoarea indicati pe tablila de avansuri gi filete. Astfel filetul D.F.7 are LrR pas de

1,11. !5 a , 79 lSL : 11 ,3s41rnrrr) ; firerur D.p. 48 are un pas a, 3,YL!1 - 79,756


77'!4g48: -
:1 ,66) (mm) ; iar flietul D.P. 13/o are pas de 3'14
-25'4 - : 45,575 (mm)
13lo -2'756
714 \ /

Exemple de reglaje ale rozetelor de comandl pcntru diferite avansuri gi filete.

Pentru a regla diversele avansuri sau fllete se folosesc cele 3 rozete (11,12 gi 13, vezi
fig, 3) de
pe cutia de avansuri 9i filete precum ;i manetele 8 pentru pas ( normal > sau pas <mirit
> si 9 pentru
schimbarea sensului de rotalie al ;urubului conducitor qi al barei de avans.
lYaneta 13, cea din dreapta, poate se ocupe
iase pozilii diferite, din care cauzd pe rozeta sint gravate
erhidistant, cifrele arabe de la 'l la 6. l{aneta 12, cea din mijloc poate ocupa 5 pozilii diferite
din care
:auia pe rozeta sint Sravate, echidistant cifrele rornane de la I la V. Cind aceasta rozete ocupa pozilia
lll
se realizeazd raportul de 1:1 peste cutia de avansuri gi filete. Maneta 11, cea din stinga, poate
ocupa
catru pozilii diferite, motive pentru care pe ea sint gravate echidistant literele A, B, C gi b.

Exemple de reglare a avansurilor

- Avans de 0,122 mrn/rot. nnaneta B (tlg. 3) de pe papuga flxa se aJuce in pozilia ( pas normal )),
-rczr!ie indicatii in tablila de avansuri si fllete prrntr-o spird cu pasui mai mic, rozeta 12 se rotegte pini
:e in dreptul semnului ajunge cjfra lV, rozeta 1'1 se pozilioneaza cu litera B in dreptul semnului, iar rozeta
r3 se rotelte pina ce in dreptul semnului ajunge ci{ra 6.
in toate cazurile cind sensul avansului nu corespunde, se schrmbi pozrlia manetei 9 de pe. p6puga fix6.
- Avans 1,4 mm/rot. Acest avans poate fi oblinut in doua feluri gr anume:
c. Maneta B in poz. << pas marit >, rozeta 12 ramine tot cu cifra lV, maneta 11 io poz. A maneta
'-1 in poz. 4. Donreniul
ti
de turalii 10 la'l 25 sau 8 la 100 rot/min.
b Maneta 8 in pozilia << pas normal )), maneta 11 in poz. C, maneta 13 in poz. I gi maneta 12in pozitia
Domeniul de turalii 10 la 1600 sau I la 1250"
Consideram cd aceste doui exemple sint suficiente pentru a alege orice avans dorim, deoarece si restul
:e avansuri se aleg in mod aseminatqi.

Exemple de reglare a filetelor

metric cu pasul de 1,75 mm maneta 12 in pozilra ll, maneta 13 in pozilia 5, maneta 11


- Filet
.^ pozilia -
A si maneta 8 in pozilia < pas normal >. Domenrul de turalii 10-1250 sau 8,*1000 rot/min,
in toate cazurile, cind sensul fiietului nu corespunde se schimbi pozilia manetei 9 de pe pipuga frxi.
- Filet metric cu pasul de 44 rnm -- maneta 11 in pozilia B, maneta 12 inpoztytall ; rnaneta 13 in
;ou illa 3 ;i maneta 8 in poziiia << pas mirit >. Domeniul de turalii : 10 la 100 sau 8-80 rot/min.

- Filet Whitworth cu 56 pagi/jol - maneta'l 1n pozilia A; maneta 12in pozilia V, maneta 13 in pozi_
'1
: a 5 ;i maneta 8 in pozilia << pas normal >. Domeniul de turalii 10-1250 sau 8 la 1000 rot/min.

ffiY 39
* t tp pagi/goi *- iiianet3 i1 in pozilia.B ; maneta 2 in pozr}ia
'i ! ' n '- 2"' :
Filer whir,,ruai{h eu
inpozixia4giman.etaSinpoei}ia<pirsfiral-it.>>,Domenir:ldeturalii,10-,100sau3ia80.-ot/min. 13 in pozilia 4 -'
* frllet Modul de 1,5 * nra;-reta i'l in poziiia D, i-naneta 12 in pozilia li, maneta
:10*-1 250 sau 8-1000 rot/min'
maneta I in pozilia <<pas normal >>' Dcirneniu! 6
*-Filet l{odul de 40 - maneta ll ili pozi}ia D, maneta 12 in poziEia ll ; mai'reta l3 in pozilia ;i
rrlanetaSinpozi}ia<<pasmSrit>>"Dtrmeniuidetuna}ii1c".'100sauB-80rotirnirr. V, rr::itl.:ta 13 in pozilia
* Filet Dlametral-*Fiteh 96 - rl.ianeta 11 pozi}ia B, maneta 1J in pozilia rotimin'
l0--125e1 sau 8"^-10*s
4 gi maneta E in pozilia tpas ncrnralt. Derrnei'riul d* turalii
*_FiletEiarnetralPitelr2*manetallinpuziliaD,rnanetal2inpozi}iaV,marletai3inpozilia
1;imanetaBinpozilia<pasrnirit>i}t:"nrerrluldetLrralii10la100sauBIa€i0rclt/min' 12 in pozilia li, rnaneta 13
*Filet in loli eu pasul de 9/64 goli * maneta 1j in pozilia B; rilaneta
Donrr:niul tJe turalii :
'10 -1l5tl sau B la 1001) rolimin'
in pozitia 2 5i maneta I in pozilia << pes noi"mal >>' iii pozi,lia C, nraneta
8 ir"r pr:zi1ia << pas rnirit,, mane.La 11
-- Filet ln goli eu pasul de 7 goli - maneta
1i in pozilia ll ;i maneta 13 in p<;zilia 5'
Domeniui de turalii, 10 la 100 sau I ia 80 r-otfririri'
Laregiareadiferiteiorfiletesevaverifica;i ciucirolileclesci-rirnb coitspund'

p€r![,'Ll tti{:rftterea gi der*r:ntarea universal


ulul'
irisfl l'ti{iitiiti
peritru universal;i urriverualele provenlte
1i cadrul ae*es*rlil*r sp.:ciale usina ii,irersz6 o dat5 cir flanpele
de'{0Snrrn pentruSNAS00gi
dini.*merlcudiametrul exteriorCe3lSrflrn, pe|itruShlA63S9iSNA71{i }i
5l'lA 1s00' 'lor fiirirrt]r.i-s* pi'in :piiala planii situatd
:-+ r-. +:*.,.r -r*ir rtin
lJrrivr:rseltlesi*tdetipuiclasic'cJirrfr:ntd'depiasartei;iir't
cu alte'ir"ei roli conice tnat inici" care in
partea
pe i r,,:ata rllai-e cu danturS rsrrica, rc,3ta ce arrgreneeza
de stl"ingere'
exi*i'ioari au i-arevezute iocaquriie unde se intr;duce ttieia :

strir:g,*rr dii'r eNterior, sall irrtorciriclu.it' pentru stringei't


F6lciie universalirlui pot fi utilizate p€ntrli
diri interior. '[ie sint rrUffrerotate cu cifrtie arab* 1, ]' ii
; tr'etluie a\'ilt gfijd i:a ltiriiliar'1a lor sd se facii
se ga:lear'3 p* acela;i cerc irnaginar;i
in aceasta ordine, pentru ca la terat'* si:p,^afeft'i" r-1* 'i;.ir'd;r* sii
15 se deplasere uniftrrm spre centrui universaiului"
[-ademcntare,pi'imaeiibsratiestefailca3,al-a:str:iair-a29ia3-aesteiait:r]'l-aii:t-.;i-itareiiidinea
ai*ng* it t-ireplul cresliitrri'ii 1 se irrtroduce
fiilcilc,ii es[e t'emai invers6. cinil inceputul :piraici plane
rotire;' in 1iu ta pr'rnla spird sd pr indil pr rrnr-rl
. .ialla rcspe.ti!a
;i se apash asrJpra i:i , coniinuiit,-.1',r-se -fei
inl'-rr'juce in cre:t5t'ui'a a 2-a' faica a 2"a'
iar
cint,: ai iiilcri, ["]iLp5 re spirala piail6 s-a i'otit cti ill" se
'i

<5upi alte 120-. in crestii:irra 3, falta a 3-a'


t.irrti ilan,i; Ii:r;ii*' rigii pe axr:l principal ;i
l,lontarea universalulr-ri [je strLji.ig sE iace F,riri in!tcrrr]*liir.ri Dlt'J 5i prin
atunci eind capul axuiui principal este tip
cu ajutorul unet gaibe iIe tip baionetd 9i aunclr;unuLr'"lt'i' caresefixeazi
perrniversal,tncaresintmorttaEi 6cepi frezali
intermediui rrneiflanfe{-ue$ndecentrarefixaL daci stringerea e bunl,
va,.rerifita
(!j 6 Caffie <Je blocare, atu*ei cind ."p*l uoolul prirutipai este Camioek'
5e

pe{rtru a evita pericrlul ai(i'Jent5rii in exploartare"

lt],iLal,l('iiuixi de utii!:ritl"* a platcr-lil''li cu'1 ba{*i"i"

pieselor de
Platoul cu 'i estil un accesoriu al strirngr:lui' folosit p€nti'Lr prciutrarea
bacr:r'i (ilg. 30.)
independent
cu ajutorul a 4 bacuri care se deplaseazd
dinrensiuni mari ;r de divei^se forme. Pie:a este strinsd pitrat
r'rrror guruburi ce ai: in spre exterior capul
in canalele previizute in corpul platoului, prin irrtermediul
pentru a putea fi aplicat6 cheia de stringere' platoul
se impune o atentS verificare daca
Daterrita nrasi,ritSlii platouiui ii a pieselor ce sint sirin:e,
corect'
bine tixat pe axul principal , da;'-i guruburile sint strinse
es'Le rot/miir"
este inrri'zisi foiosirea iinei turafii ri':ai nrari decit 450
La pr-elucr-area pieselor pririse pc piatou
decatete aceasta ar putea provoca a<cidente"

40
rsr I
I

E!
rllsP(}ilrTrv DE S-TRUNJIT CONIC
lftstru(giunl de adaptare ll montal.

Dispozitivul rle strunjit conic (fig. i,1), se utilizeazl pentru realizarea unor prelucrdri cu o conicitate
maximl de 1:3 * (10).Acest dispozitiv se poate adapta Pe toate trei strungurile SNA 630, SNA 710 9i
SNA 800, dar numai penrru varienta de execugie cu o slngurl sanle transverasll.
Pentru aejaptarea acestul dispozitiv pe strung tnebuie respectate urmtrtoarele operaliuni :
* se ,iesfac auruburile de fixare ale capacului in care se sprijini capitul gurubului saniei transversale ;
pinfl ce sint scoase gtifturile conice, iar dupi aceea se trage
- se lovegte ugor capacul din spate pini ce gurubul pierde contactul cu Pana cu cioc din
5urubul conducitor irnpreuni cu sania transversali
pinion" Se verificd daci gurubul ;i manivela pot fi rotite inrsensuri inverse;
- se rote$te acum gurubul conduc&tor a (tlg. 18) pinl ce s-a degurubat complet din piulilele 1 9i 3
(flg. 18) fixate pe sania transversali gi se scoate afari. Pentru o demontare u$oare, se recomandtr sltrbirea
;urubului 5 al penei de reglare I (fig. 18);
* se introduce gurubul condiLcitor a (fig. 2a) 5i se ingurubeazl in piulilele 1 9i 3 (fig. 18) montate
pe sania transversali, pin6 ce se simte ci a atins capetul pinionului. Se rotegte gurubul 9i in acelagi timp
se impinge cu sania impreun6, in ap fel incit pana si intre pe canalul gurubului. Se impinge gurubul con-
ducitor 4 (ftg. 2\ pini ce consideram cX a depfiit intreaga lungime a penei 3 (aproximativ 50 mm) ;
-- se curele de chit ;i de vopsea suprafafa pe eare se va aleza corpul dispozitivului ;
.- se scoate capaeul d€ tablS 5 de deasupra culisorului 13;
- se introduee ln gaura din c*rpul saniei longitudinalegrijtro bucai de centrare 5 ;
si se introducl atit inelul de distan{are
- se monteaza dispozitivul tle strunjit eorric2avindu-se
7 ci't 5i rulmenlii B, eare se string cu ajutorul a piulile rotunde 9;
* inainte de frxarea lui pe sanie, dispozitivul de strunjit eonic trebuie reglat in plan orizontal . Pentru
aceasta se fixeaz6 pe sania longitudinali 10, un eeas eomparator, al ctrrui palpator se sprijini pe linialul
11 sau pe sania dispozitivului 12" DupI ce aeul comparatorului a fost fixat la <<Zers >> se deplaseaze sania
longitudinala cu cel pulin 300 nrm intr-o parte gi alta" Abaterea de la paralelism a suprafelei linialului
sau a saniei fap de prisma batiului nu tnebuie s{ depigeasci 0,02 mm in acelagi sens cu deformalia Pe care
o prezinti batiul ;

se traseaz5 cele 4 gf,uri pentru fixai'ea tiispozitivului ;


---
se di jos dispoeitivul, se g{riresc gi se fileteazi cele 4 giuri M12, dupe care dispozitivul se reageaz{
pe sanie ;
se face din nou verifrcarea abaterii de la paralelism a dispozitivului 9i daci corespunde se fixeazA
-
gi cu cele doui gtifturi coniee a 1A:.
-* se monteaztr la loc eapacul de tablii 5 de deasupra culisorului 13;
* se ingurubeazl tija de conducere 14 in sania dispozitivului 12;
* se m_onteazi pe batiu bralul 15 eu ajutorul ciruia este blocati tija de conducere 14 a dispozitivului
in diverse pozilii. Alezajul bralului 15 trebuie str fie coaxial cu tija 14;
16. Pentru inceput se fixeazi linialul 11
-.reglarea conicitilii se face cu ajutorul butonului de reglaj
la zero gi se stringe in aceasti pczilie cu ajutorul guruburilor 17 de la capetele lui ;
* cu ajutorul manetei 18, poate fi blscatd sania dispozitivului intr-o anumiti pozilie.
Respectind intocmai indicaliile date in prezentul capitol veli obline o buni funclionare a dispozitivului
de strunjit conic, urmat[ de o ridieare a productivite[ii 9i o folosire multilaterali a strungului SNA 710
pi respectirr a strungurilor SNA 630 gi SNA 800.
a

IST 4l
|NSTRUCTTUNI DE TEHNIGA SECURITATII LA STRUNG

Pentru preintimpinarea unor eventuale accidentiri in timpul lucrului este absolut necesar ca toli
muncitorii si-gi insugeascl bine prezentele instrucliuni de tehnica securitilii"
1. lnainte de inceperea lucrului se va verifica dactr universalele sau platourile sint bine fixate pe
axul principal.
2, Piesa se va fixa bine in universal, plangaibi sau intre virfuri, centrind-o corect pentru a nu fi
smulstr sau azv?rliti in timpul lucrului.
3. Cheia cu ajutorul cereia se strlnge piesa in universal sau platou se scoate imediat dupl fixarea
piesei.
4. Prelucrarea cu prindere in universal, fdri virful rotativ montat in pinoli; se face numai pentru
piese a ciror lungime este mai mici sau cel mult egali eu de trei ori diametrul lor.
5. Fixarea culitului in suport se va face cu cel pulin douf, guruburi, iar fixarea suportului in port-
culit se va face clt se poate de rigid. lnainte de fixare, suportul se regleazi in aga fel ca virful cutitului s6
fie la lndlfimea axei strungului, sau pozilia lui str corespundl procesului de apchiere indicat in figa tehnologicd.
6. La opriri, se va decupla intii avansul, se va 3coate culitul din gpan gi abia dupd aceea se va opri
rotirea axului principal.
7. ln cazul clnd in timpul stringerii se produc vibrafii puternice, niagina se va opri , se va determina
cauza vibraliilor gi se vor lua misurile necesare pentru inliturarea ei.
8. La prelucrarea barelor lungi, porliunea care iese din axul principal trebuie protejatl pentru a
nu produce accidenttrri. Aceasti protejare se face cu ajutorul unui dispozitiv sub formtr de feavtr, a unei
ap6rltori de formi cilindrici, fixati pe suporli sau a unui paravan.
9. Este interzis ca muncitorul si stea, in timpul lucrului, rezemat de magini.
10. Curilirea de agchii a pieselor ce se rotesc excentric se va face numai dupi oprirea malinii.
11. lnfalafiecirei magini valiprevEzutungratardinlemnpecaresisteamuncitorul in timpul lucrului.
12, la, fiecare magintr va fi previzut un panou de protectie pentru evitarea aruncirii agchiilor sau
lichidului de ricire la ma5ina din fat6.
13. Ecranul de proteclie al strungului se va utiliza in tot timpul operaliei de strungire iar in cazul
unor strungiri interioare la piese mici 9i la prelucrarea metalelor neferoase (bronz, aluminiu etc"), se
vor utiliza gi ochelari sau masca de proteclie locali.
14. Montarea gi dernontarea platourilor sau a pieselor mari se va face folosind 1-2 oameni de
ajutor sau cu mijloace de ridicat.
15. Rotirea axului principal va fi opriti in urmitoarele cazuri :
- in timpul misuririi piesei ce se prelucreazi ;
- pentru fixarea uniyersalului, a platoului, a flangei de antrerare etc. ;
- pentru verificarea calitilii prelucririi ;
- pentru curd|irea de gpan a piesei prelucrate.

42 IST

il
.L
- -''( se Parasette locul de munce, chiar 9i Pentru timp scurt;
- la orice intrerupere a curentului electrie;
- Pe timPul cur6firii de agchii 9i a ungerii
maginii ;

in funclionarea maginii,
- la constatarea oric6rei defecliuni
in toate aceste cazuri intrerupitorul principal 32 (fig. 3) se va roti pe pozifia zero.
17. Depanarea defecliunilor electrice gi intrelinerea instalaliei electrice se va incredinla personalului
calrficat in acest domeniu.
18. Legarea malinii la pimint se va face conform normelor in vigoare"
19. Nu este admisi inlocuirea siguranlelor fuzibile Prevezute in schema electrici a maginii cu alt
gen de siguranle improvizate.
20. La utilizarea strungului in afara prezentelor instrucfiuni se vor resPecta 9i N.T'S. in vigoare.

NOTA: Prevederile prezentei sinteze din normele de tehnica securitilii muncii nu sint limitative
5i in funcfie de specificul de niunci se vor lmbunit5fi in conformitate cu noile norme ce aPar 9i intrtr
in vigoare.

msY 43
ALEGEREA REGIMUTIJI DE LUCRU
ig. 27)"

Alegerea regimului de lucru depinde cle rnai mulli factoi-i, dintre rare cei nrai importan{i sint:
materialul de prelucrat, calttatea sa sr drmensiunile sale;
-
- caracteristicile 5i performanlele maginii pe care se prelucreazi.

finind contdeacestea,sedetermintr valoriie optiftie ale viteeei de avans, avindu-segnije si nu depigeasc6


puterea instalati care este de 18,5 kW sau 22 kW.
Exempltl de lucru:
Piesa a 50 mm. Se alege 'raloarea a,varrsului : s :0,4
de prelucrat este OL d0 cu mm/rot. Grosimea
agchiei : t :4 mm. Rezulta sec{iunea agchiei : q :1,6 rnms.
Pe diagrama din stinga fig, 27 se urmiregte linia care reprezintd s ,:0,4 pini la interseclia sa cu t :4.
De la acest punct, se merge pe verticai6 pini ce aceasta rntersecteazi linia care'reprezinte calitatea mate-
rialului. Plecind de la acest punct de irrterseefie se merge pe orizontald r,itre diagi-ama din dreapta.
Continuim se mergem pe aceasti orizontali pind ee intersectirn lrnia ce ne aratd viteza de a;chiere
convenabilS: v : 70 mfmiri., determinati de natura materialulli de prelucrat (in stiriga sus). La inter-
seclia acestor doui linii se obline puterea consumate care se citeite jos ia diagranra din dreapta 9 kW.
Pentru determinarea turaliei se cauta intersec{ra liniei care repreziniii viteza de aychiere v:70
m/min. cu linia ce reprezinti diametrul piesei d :50 rnm. La pirrrctui de interseclie al acesteir doui linii,
se citette turalia care este pufin mai rnrci de 375 rotlmin.
Se alege turalia de 375 rot/min
Cind se utilizeazd nomoSrafiia, se Iine cont cd nota{iile corespurrd nr:rmeior STAS gi ce pentru inter-
pretarea corecta de citre alli clienli , mai ales striini, coresponden!a materialelor trebuie si fie stabilita
dupi cum urmeaztr:
AAT
- Aliaj de aluminiu
BzT
- Bronz
Fo20
- Fonti gri, rezistenti la traeliune 20 kgf/mrnl
IIR;-.r
[:',*
OL42
- Olel obignuit, rezistenti la tracliune 42*50 kgflmms
\,:i,; OL60
- Olel obiinuit, rezistenti la tracliune 60-65 kgf/mmB
Hit 30CN35
- Olel aliat cu crorn nichel.
ffi
i:".,:5
in ceea ce privegte r.,alorile iirscrise pentru materialele alrate cjeasupra diagramei, ele reprezinti
h* valorile rezistenlei la tracliune atinse de oleluri in kgf/mrns sau duritatea exprimatd in HB pentru fonte.
,i$E
]rffi

44 rsT
GARANTil

Exploatarea ra!icnala;i [:runa intre]inere garanteaz.l ?n prirnul rind rrentinerea caracteristicilor tehnice
pi a preciziei ma;inii, asigurind toierdati si nraximul de randament. Desigur ca intreprinderea noastre
Saranteazii calitatea produselor sale, dar a(enstA garanfie se rezumi la irllocuirea pieselor defecte numai
in cazul cind se constati ca defectele respeetive s au produs in condiliuni normale de exploatare ti
intrelinere, din car-rze ce privesc caiitatea rnaterialului sau corectitudinea soluliei constructive.
lntreprinderea ncastri nr-gi asumi nici,: rispundere pentru piesele ma5inii ce le-a primit gata uzinate
de la subfurnizori (rnotoare electrice, electroporripa, rr-rlnrenlli etc.), in afari de cazul cind aceltia au
Prezentat, in prealabil, garan{ii privind calitatea produselor lor. De asemenea, nu rispunde de defectele
ascunse ale niaterialelor prirnite rJe la sutrfulnizori. daci. aceste defecte nL, puteau fi observate dupd
uzinarea piesei.
Gradul de preozie al maginii precum 5i precizia de lucru, consemnate irr fiia de recepfie ce cuprinde
probele c6nform STAS 1 671 -*i1, sirr t g.rrantate cie cdtre uzina noastra numai in cazul cind magina nu a suferit
loviri deteriorlri in timpui tranr,portului sr cind a fost instalate corect.
sau
In cazul ci veli resPecta intoemai prezentele instrucliuni, intreprinderea noastri va garanteazi buna
funclionare a maginii pe care a1i achizilionat-o, pe timp de 12 luni de la punerea in funcliune, insa nu mai
mult de 18 l,rni de la livrare.

lsT 45
LrsTA DESENELOR DIN CARTEA MA$lNll

Nr. figurii Denumirea

fundalie
1: 1 bis Vedere generaltr a strungului; plantrl de
2. TransPortul strungului
3. Elementele de comandi ale strungului
4. Diagrama turaliilor 9i formula structurali
5. Schema cinematici
6. Schema amPlasirii rulmentilo:'
7. Schema de ungere
L lndicator de ungere
9. Tabel pentru tiierea filetelor - pagi in loli
10, Ax prineipal cu rulmenli normali'- Reglarea rulmenlilor
11 , Ax principal cu rulmenli tip GAMET - Reglarea rulmenlilor
11 bis Ax PrinciPal cu caP Camlock
12. Comanda 5i reglalul ambreiajului mecanic
Comanda nidraulica a ambreiajului pt' L:
4000; L: 5000
12 bis
13. Port-culit normal
14. Frina electromagnetici
15. lnstalalia electricl - schema de principiu
16. lnstalalia electrici - schema de conexiuni
17. Dialrama de varialie a momentului de torsiune
18. Reglajul jocului la gurubul saniei transversale
19. Mecanismul de suPrasarcini
20; 20 bisReglarea coaxialitelii pinolei cu axul principal
21 , Reglarea tensiunii in curele
22. Dispozitivul Pentru oprire la tampon
23. Lagirul din spate al gurubului conducitor
24.Dispozitivuldestrunjiteonic_adaptarealimontajulluipestrung
25. lndicator de filetare
26, Teblila indicatorului de filetare
Diagrama Pentru determinarea regimului de aqchiere
27.
28. Flangi de antrenare
29. Luneti mobilS
30. Platou cu 4 bacuri
30 bis Platou cu 4 bacuri - varianta Camlock
31. Luneti fixi
37. Blocarea PiPugii mobile
33. Fixare Punte

46
Desene tehnice

IST
o

ilililfl

t\

\$
s

s
3

l'r)

t--
(o B s
* H

B $R
T
o
\
N E
s
R R R
T

B s
I R
t
i/
\
,L!
E rl
/e
R

s
\

---t---r

ml + +
601

ffi
el
s
++
60
IT
\
a:
q.q/
s
R
-s
I
oos g
*
R
!t
\ n
e
-s
s
.f .!
-i oo['
o99
N
.e \N ,qr
a\
h

\ N
({
S
R !",
\ \ .,-I \;
a
N N
^!
.v
\
I
\
+ \f)
.0 S
{
-a
ll
\
qJ
s \
s.
G.
s\\ nU ,3.

0/€ E

s
N
c-/ t:
s6/
os9

o
\lT-
oCI€

e .\
s 6
.\ !r tr
s
i:b
\
S
i
j ss
s
a
t-
$
\ o
E
N

a
x

R
$ $
Is !
0e9
:i
s6z
I \E
N
o$-* $ R
R
:?s
\h
s 1,,
\ \c\
$ s\
;l
$
E
L
+ lc,
s v
k s I

B S
s
I
I3 N
r\ ot -*l
n \h
N
h N
Q/C !
e)
U
ptg
\
lt

-rla o0s
h k h
$ h
c-.j
R S)1
'n
F
09s
-f
_e?z /).9"?

*r -T
-T-
\l "" j T-
'ql
\l'l
s lr Qt€ S,Z
V
+
(,9

+\
AD
rL
rY\Y
-9. + Ins
I I

+ 1W-
tll
-

Fig. 2 bis
0

*TF]

A m o

Y LuIryJ
6
tf

6--
-
sj
\l-

s
8-.-- _

f,
N

R \
-h
R

\
+1
\
a
fr \ \i
N
N

$
\
N s
(o
l'
I
)t N
(",

\$
++- $
s

ra
6, /-'
r !o
TL
/l/ v y/
1600
/250
/000 ilo
_/ \<-" t/ 000 6il
\ \\r'
\\ Ur/ \-K flo _/
6J0 500
400
\\ \\\-- >.K
\K V 3/f 40c 3/5

$'\\\ >K \\\--1


\\\\\ \).\r
\\\\ \\t(
\K \\*s \\\ /60
/60
/25
/00
)<\.\ \\\Y\\ /@
\.K \\\\\\ 80
80
63
\\\ \\\\\\ 63 50
\\ \\\\\\ 50 ,40
\\\\\\ 40
\\\\\\ q5
\\\\\ 25 20
\\\\ 20 /6
\\\ /5 /15
\\ /15 /0
/o 0

1,2 6 44 719 41 792-46 pt, SNA 1000


T5
1 1 28 1-43 )
148 1
'4{
_48 1,26 54 1.26 56 1,29 56
1-45 T 1 43 1
=
149

pt. SNA 710

1 _43 1_ 27 1 _23 1=29 L_ 21


1,26 54 2,5 69 3,/5 72 256 4 B4
/ 19 1_23 1_ 18 sNl/000
3,16 60 2- 46 4- 72 ) Pt
Fig. 't

I
a sl

-l
3 I 9
:'-
I

I
i
I
I
I

li \

\ I I
I TI
u \

\
a
i
\
I
l 1
\ [\
L \ lol
lq
o
a q
lil
l5r
kl I

I
rl
\

i ffil !\

Itol
t;
lil lol s

rol
lil N

i
I

1fl l*l
l\l
rrl
I
s
s
s
l][i
i\ i
a-
101

|.
t--
el

\a 1\ I I

t]ll :itl il;,


I

I
l
-lal
l I

t_
rl,f
t_ I I ---+
! I 'loi
\ t"li\ l\l
lol
N
101
H

t
N I
ln pl lq
h &
ol,
\
lol
h
f.i 'q
c!
N1
N ln*l

':5Cq
V\ 'll
.& i

1 ra)
.J= i

*-+l
T
Irr
\ a o

i+ r i

i'i
I

-l

*
t R I t --l
\
:

\
t- s I \.N
\ i N l \
* B
tr
s
q
i
-1

s { s
I:
i lo

+ \ N i
N
\ ri s
T
s\' Io; q
*&

.- cFr
tq * i
ISt
l\l I

Ni
1\l Er
lol-
ss
; L, tit
N \
,id $,
R l

$ !g \
B
N
' ilC p, I
l---ol \
.roi lor I
B
l $
a I

I I

L *
R N
H
k1
Hol I
\ to{ tol
st
N
lol lol
\\
N R
i
R \
\
I

s lol

L-.JN
s
{l

o 0
\ N{
NI
o o

--ffi-l
\l
e sis
s
4U/
5 B \. \:
!

-:o
i+*
;
.$
:atr
I, ..
\ \t sl\
\'$
.+
q
s
l
--W,
.//oJ

llur
*l
I

\
-tr,t

:q
a
(
a i-*-++'-
\- lS- t
er-b
.: \r0 $
$. L-J
ut/aet.

LE -. __
#r c\l
\_--l
l---*t
,t/aalu
rE)

q0
lL
TU-

j
I

I
F
I

F
{}
ii
irF
e I '6
1!f tg I c I
vc tc -L-g-E
7i 1Z rz 1=. :i':a L: g
0 0 o =o
Ei fE i= =?
==
+
=? == -=
E !
6
! 3 E ! ! !
o
!
6
c
&
^O! ^o; ^Oa --a (.) U
€ 6 6 6
tr E
o
U U u tl U U o
R ?
'i- e
E .E ,E
'f '- .E
!i
L 'E 'c .T
!j
EU e.i or i'
0 ,6
3
,6
L

!6
t : : : : f -ro
6C
j
sr .9 u u
G_
-E: tu 'd. 'a a 'a .c .-!
Ue F> 6 @ & &
E. '4" a
E @
!
@ do (D o @ (o
-J
I
\*
I I I i I (r.-, o.=
1s {s, !S !& € \o
I
a
I
\o
I
s I
=O
=:E ;3
od
d 3 g s g 0 g o E"Eb
;.o
E .!. c
0.i
N x N N N 'f; f6i
.ES
a& t e e e e * N! - !v
e:
r
I
6
I
e
I
e
I I
!F
I
I u 0
L
{,
L
0 o
L
0 3aa f>
LO
e a
I
s I

N t! N
:=
e C o o
L
o o
L
o cEE EO'
534 0!
td ffi 6 .D 6 E-
J=>
!LL oc
0 OoO 8g
6
!
o
L
6
e
6
o o 0 q] L
w L
bo
L L
w
L L L ,6
!
,6
L !
;;; o5
U
E E E
tr
e

g
o
.F U
tr
6
b6
G
0
d
0
to
d
s
!o
6
e,
oo
6
o
oa n0
d
0
DO
d
!a
d
o
ltl ll
f c e E
ru
e Our

5
3
E
i;
N
d
o U U
6
It
o
u
o
U t! k L}
UA
U II
e
U U
o o
U U U U U
I
) :
'- U
C> € 'a6 o o o
6 o o <)
.!o =
L
g U U u H U & U u u U C .9'6
u:
U 0. UJ UI ul U U U
ro EE E
e{ N
\6
d
\o e'E a" 6! @i {t\
ul I ,bs
€l.' o\ q. o\ oa 6 s
es B @ @ d d o& @ o ol o
a- EE
o 3E
ut B 6 B o
B
B B
o
* tr
6
E
3
N d 4i,
e 6 o o '6'6
e)
o 0
d N e3 c, o o d
N aa @
N N
.9
ax ,=,s
.J € d
r oo9
*os E!';
L ! L L o e o o o o o o
o He 9ru f,
H.t 0 f,} d3
!0
€5
s 6 o
€ o o 6 o .!L.- +
J >i E S; >E @ to € € ro .e'
L

o
FJ
Sr: =6\
o b
=j
I-5
: ::ll
bo
L
o
k
X
s!
L
sL N X
s xs
k
x0
L
x
o
x
o x
0
x
0 x
0
oqo
aaE
6E
A ro r o
o 3 il s3 c
L
5
:
L
5
L
:
lt €L L
5 656
x E
{)
ed,
5
@^ FJ E€ d. d
:
d,
===
EE
,:.: ^L

7- €) o
l

{}
o!l
u?' ? {i "$' f + $
zz,E

ffi
fl@ l q q)
t': t)
ut €)
& {5
u: & o {:
vl o !,
o 3 l,l
l
Gu fr n n g]
UU
ft n
l 5.*

J d dN
J g 6 o
W "?q P-* !q {: 9* .E tt SJ q) I tu
@
$ 6
G
6
(, d
o
6
o 6
o
L
0
T 0" .g
F;
0' .:m =6
@e .3.E .9m gO .H ir .Ee
t- t- F- J;L :.*' ,:i. ,}.- s .::',i'
.l 5 5 : .gt aa

o € o
n ro € '6 ;\ {}. s. !
o

se .-- 4\
+
6 q;.o *fl **t
& .E6
AP .{' ,q S!
:" v o\
+ o\
f
6
? o\
? * 6 ,=
.{
F* e:-
*1 w
r.:
r.: m e- 4,; E-; (}F ?r
;q *#
:im PH i: ""
- i")
::; a]
.".6
eie EB BE 8B @
o
(D
tB =q6
{
L t* f-
<(
t*
at:
"{ .{
r- ds "t.
|--
.,::
l-
({
i"
o.
{"- t*.
&?
F' s'l 91,; aif ts F F F F -.o
EE
cr-: {A t4 6
d O!6
i.g o x-z
Z! d q rS r.." €* 6\ f{ ? I
n U o=
or
z ooo
!LL
6 ooo
!o !o ao
6 o EEE
6 o'a .9 E fl3
*a &. L
o
o
s
d
& .* *3
9,P
u.d
t
a o
do
,dE
L6
I
I
I
L
o
c
d
o !
-.E C -? ao'=
=6
I

it 3-
L g si: s 'E d
Ld I o
o sE
'EU
I
5 {rs s _L := OE
L'a 6f I
3 i!r- {: =rG o
E oo
u!
I o
I L
.5 a9
s0l tr $e lrHda. o o r3l .!d
To * -;
q 3 6 c ..--. d ct'&
a 00 E o E A EI 5
6 ro6 L
€i
sE
*= d*
3d'
L3
ou
o o"$ L
-s5 oO
'e6 E E !I .E
n
6 o-9
.o 0': $,o {r-
f 3 -t] 6
t :r. P :1 9'= 60
='Er E $:l
'9- =X s\ p'=
{t ,.6 N L
L *"- x. -. E
o
! EL
mo
'€ :;i ! TF td t6
,J *' r ='l @
=
J
:a 3', f* (,t
ri)
iI
--

TI

Nmmm
I
N
A D c A I D c
I '/gz
1/ro 1/o 7h //2 / 2 4
2 9t 9r 9t
/64 /.2 //8 t//o 2% a7z I
3 tl/ tl/ /// ///
//28 /64 /32 //6 /7a z3/n 572
3/ 3t
4 /32 //6 Va V+ /% 3 6
5 7/oa
'/et '/r, % % / 3/n 37/z 7
6 5/eo 5/az 5//6 5/a
/ 2//z 5 /o
lo - 1250 -loo
/0
In tn. 8 - 1000 8-go

Fig. 9

-
Ch.
\Y
t'.
\.

/ s
. \L
$\

Cn

((\r

\
\-_

s-

e\

tl

t'.
\J-

n)
to .'-
i.)
.\..1
.b0
C\
()
LL

N.

a \

o,

aO

N
\

(o (D

\, R
fi 1n5

O
(f')
it
N

C\l
N

......-cl

\
lc;
a0
IL
N

R N

h
\ R
b
t\

N h
t\
\-
\\

CF\
N

S\
N

\.'

O)

co

()

cr)

O
!
(r) $ qo
IL
I

R N

{
I

\
J
h
R

q
6,

,), \\-
\
$i

6l
I
00

\ \- rL

I
=
___t\
=::::===J\_

(o

q)
tr-,

\-
\ /-s

.a
!
(r) \- 6t

.$
tr
3 ]K
UU
N

t-
I

Fig. 3
,F

q
e
F

"ti

.t'
l

t
t
-I
tt
i

l!

H
-

I
q
t
t

:ii *
it'.l
' t'r
I'lr I
ri'
:,i I
'I i.l $
X i:t
.:i {..

.}. i
l;i:i
iti
1i^
lri, I
,ii i
,lll,
lr{
It. \

iia
,,
:

.
!,.
;:
il
:
h.
{
L.

Fig. 14
R \L ?
a E :ta \
sl r

B*$R
g" 3
p sl ?
7Z
dp/
! r-
7Zt
I b($
'-"
tuh
\ \[r
\l tr.suR O
\t\
.." r
rild L" s$
-\ Irrrrr
€9/ z9t Uil I tvv-
7€
a
-"S
r t'$
\l
/st
a ct & \\h \p
\0
F\
\.\ \
--r/-it " ./tt LI
c \ qqr\
-*.tu
,l) I s t h
N
\ s 0
E
\
*.-8-*, n 3
)j -(
z, e
R €
_a
Np
N x \$.
S \
a$ \
s
t$8
i us
!r, t
ets
: R !t )Iit
lllr-
o.d 1l
t'\( iri '^ebP
(:a i
Or
th\ st $lNc\tNRt
{ t N <l lllll{'J
\l lllliNl\
-s
5
c:{ t Nidn Ia
i-8
\\. q c\q$\N
iltlt
a
[.-
SRI
7e
o-B e
\ "t r;j I
7Z
7t ,a
I €9 !o
t9
SEI
I

!I, sxi
I
s
\
\R
t SB
(p ,,(
F
\ ^e\
I
, \U\ e,
i'g
s. v>
t _...-f-E-
,r\ t\N ,,{
\\
€€ ,7

ItS
{:'rt rt
fiB
6oi
rER
o
\S.

.e
.N
6I€
E<g
s' L3 C
s l.t.r Ul d
6
sig rqh
C

N
\<
urt
fit
4
\"
Q(
E
tu
ks
\\ ?
{J
s vl
\
{$s
$\hr,
,n
\c,
tir. EO
{t,
Snsss
Nq

7.i
a
.\
*
T -t
ut
G I

o
G
ut
F \
XA
l!lt s ^o ^o
q\ _t
(:3.-6s-
N h

z^a (a
\( +
lEs G)
\ 9,

I
-tu
t 3#i
urz
o
.
'ul
I
u
tA

e9
t9
7t/
7Zt
v Q\
€ot
.s
!
E \
!
tt
tr'€7 \
tt z7 F
tl /tt 7

B- \.' $

l/2 B
s
t2 t7 e7
,$
rct7
N \q
€€ t7

It a7
tr't
9Z
7 J _qz
se €7
t7
sz z7
dz€7
\
F

lz
{ /6
R
t7 ^{
q)
.!r \
lcr
^N

)h
f- \.t ,S
((
I
SE

N \
aJ

1r

b
d\ \
_l .c0

\ { s &
A
bu (
N
\
\
E
6 ,R

r$s irt
s*t
I
L \' N N
-Q* (q co
-]
--i
Iri
?
I
c{
a{
,
;s,
-v,
a
€B s
ll ll \F, \-
$s- R
N
sla) \
\ cr)
\ I
e / \t
7

R I
b,
\ I
s I
(o
\ I
R \ / l'"
\\ I

R \ o
s() \ I
\ \ / At
I

R \ I
R
\ /
R I \\
s l
N I / N
s
I I I
I
p
/t4)/e'4-n/
B I

s
a
\t tft
\\.
R
5t
s \
\ \
-.t $ p \
+i \
\ I

{
Ito
/q4 9'01, = utN ls
RRR s
EREEEB$BRR RR8E8Q
S\
cr) N
\\
R
i

Fis. l?

{*
/ 5 2 3 4)

Fig. 18
rP

I I

Fig. l9

/ 2 /

Fie" 20

=
a

ar,

Fig. 20 bis
3

Fig. 2l

t-
1t"-

s\

\-

:,1 c\

Fis. 22
2

\.

Fig.23
\

VlMil l,-:g:- i
(l tu
{ li I
\ )

] ---l-+r )
B-i4

RN.i!l:Y\ \ S\ to b\

Fis, 24
d

N
;\\
\

l;
ii;tr . il,,,
r
it ,{
!l ,

l!,1'
i ,l
,.{ ; P1
ij
r1:
ji,r,:r
',,1,].
::-
: ,lt,
. ;t;
b
71)

\
d
, S)

(\

\r
Ilx
(s
I

l\)

t
xq

\
q

\
*"\

\ Fig. 25
H s*lf.s
4F 1p
Z 3>//i/
/2 /;2,4, 5;6,
45;Q7f;/;/,5;2 ZO,

/4 /,7
3,.4,' 6,./2
// /
9; lE;36 /;4;7;/0
8; 24 /;3;5;20
/2
/0;48 /,5;0
72 /;7
/,25; 2,5, f; /0;20 /;7
/0
0 /
75; ; //;22;44 // /
175; J5; 7; /4; 28 /;7
56 /
Fig. 26

W
32p6A1,/,S;5 6;S0;16
x
Y

1,2,3
)

18,22 ,2 lr :29,10;g /.,5;6

12,1L,20,L,2;6,10 7,8
1,3;5;7;9;11;13,19 13,5,7
t/e, /r'b;S /,
,'1 /2
1; 5
2'/e 3h 11//a

2//2,2y'+, ,111, l/4 1


r,j.2€a.
d= Qmm

200 100 60 40 30 10
I

/6
-
25

.\
-N
a\ 50
\ F
t
I

63 ll
2atU I il \
e0
100

I /25
10 /000
I 800
A
6 w ,t7 I

5
// t\ )
3/5
4
'l/ 4t)0
:^i: I
4U
3 frl*L/, I 7,/ \\ 5N
fF:
I
l
\ = =
a
tto
Z =
= == 5.$ 2A
L -t
L \ \\\\ \ \ 6il
*r6 -W ffi
= fra
, + 1250
I l.vl II t, v
j 10
/00
4ll)/V ,/l /@
1 2 3 4 56 810 272 q6 /0,s0 q6 6,0 I4l loi 2,72 136
9= mm?
p= klt
L_----a-
-
!ftrr:* H.
5 A 'd
--
n
t

g p

Fig. 27
Fig. 28
H]]T

ar

* pentru /unete cu deschidere ndriti

Fis. 29
h s eI.\ R
H E Ot

t !t t
qE
E
s qN
ss
t
t R s R
* * xre x

Fig. 30
B s
I
d
E
Q
T\
ri
B
It p
e
q
E
$ \ {
B R
t\ I$ R
x
w1 x x x

Fig. 30 bie
I

* pentru /unete eu deschidere miriti

Fig. 3l
ilt

eq

-
!

Fig. 32
Fig 33
D

tr tr

D
a - -a a t a
D
D
L
>tr .
L
La \ I
LT
,, ,a ?a
tt ,a
a
s L!s sL\S\\r LA
t

,, ?a
a
"a s \\ l' \
,, ,, ,.
a
s \! lr t'
,a ?a
?,
! Lt f It It rt lr
, t! l! .'
a
It rt
I
I
ta
I, a I t
, ) I
a ) t) a
lt I
rl I
tl
r
r(
,l
rl
I
I ,
i
t,
I
rl t,
\
rl
It
, It
t,
r\
\ ft /t It
\ 1\rl It /, f
1r /1
1t I l1
l2
ri I a a a,
,, a,
t a
o,
t
I
e , a
a a 1, <tta D a
.l
. a,

(l'' 3r ':.,;:ruo: - - o
T@ru
I oner DE FoToGRAFTA
a

- ,r mEtffi Piill&836iil0i1,
I rEcl^lrE PUBLICITATE ...-:

qr*rqtl-
- -{i-. : r' ]fifl-
.:: i. - - - -. : :-'{; fir' ilt-l!
I - ROMANTA :, b_ +o
E-[!m
I l:fmrcdxtor: OCTAVIAN GHEN'.! :.:'. -
---.FI

f-
t
,! d

D
A
a

-il

\
-i.Jt *;

S-ar putea să vă placă și