Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA: INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI


SPECIALIZAREA: INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

Implementarea celor mai bune tehnici de protectia mediului


disponibile pentru
S.C GREENFIBER INTERNATIONAL S.A

Coordonator: prof. Tiuc Ancuța


Student: Manarca Radu

Cluj-Napoca

2019
CUPRINS:

1. DATE GENERALE .............................................................................................................. 3


1.1 Prezentare generală a intreprinderii .................................................................................... 3
1.2 Probleme de protecţia mediului: apă, aer, sol, zgomot, organizarea compartimentului de
mediu, probleme de poluare accidentală. ................................................................................... 3
1.3 Surse evacuare in atmosfera: ............................................................................................... 4
2. IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE POLUARE PENTRU TEHNOLOGIA
LUATA IN STUDIU ..................................................................................................................... 7
2.1 Prezentarea celor mai bune tehnici disponibile pentru situatia analizata ........................... 9
2.2 BAT pentru fibre de polietilentereftalat constă în ............................................................ 12
3. OPTIMIZAREA PROCEDEULUI:.................................................................................. 13
3.1 Descrierea fluxului: ........................................................................................................... 14
4. MODIFICAREA PROCEDEULUI .................................................................................. 16
5. SCHIMBAREA PROCEDEULUI. ................................................................................... 17
6. EVALUAREA TEHNOLOGIEI PROPUSE REFERITOARE LA .............................. 18

2
1. DATE GENERALE

1.1 Prezentare generală a intreprinderii

S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. cu sediul în Judetul Buzau, Aleea


INDUSTRIILOR, PAVILION BIROURI 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
Buzau, cod unic de înregistrare 16848342.

GreenFiber International, lider european in industrie, produce fibra poliesterica reciclata


de inalta calitate obtinuta din fulgi PET 100% reciclati.

Cu o gama variata de produse, de la 1.1 dtx pana la 30 dtx Fibre Solide, Fibre Hollow si
HCS, compania asigura flexibilitate si prezenta in cele mai exigente segmente de piata: industria
Automotive, Igienica, Constructii si Inginerie si Textile casnice.

Având cifra de afaceri in anul 2017 de 282.434.249 lei și aproximativ 638 de angajați.

Activitate autorizata

Cod CAEN: 2060- Fabricare fibre sintetice si artificiale – 30.000t/an

4676- Comert cu ridicata si altor produse intermediare – 30.000t/an

1.2 Probleme de protecţia mediului: apă, aer, sol, zgomot, organizarea compartimentului de
mediu, probleme de poluare accidentală.

Intregul process tehnologic se desfasoara intr-un flux organizat, cu echipamente inchise


actionate electric. Spatiile de productie dispun de sisteme de ventilare care au rolul de a asigura
un microclimate corespunzator.

Apa

Apa folosita in scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru stingerea incendiilor este asigurata din
reteaua de distributie apa a localitatilor + sursa proprie, 2 foraje. Aproximativ 108.55 mii mc/an

Canalizare

3
Reteaua de canalizare a localitatii 84.48 mii mc/an

Energie

Record la reteaua de energie electrica a localitatii 900 MW/an

Gaze naturale

Record la reteaua de distributie gaze 160.000 mc/an

Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din


dotare (pe factori de mediu)

1.3 Surse evacuare in atmosfera:

1. cazane de abur, ulei diatermic (2 coșuri dispersie gaze arse cu H=12 m si diametru 530
mm, respectiv 479 mm); cazan de apa fierbinte (cos cu H = 9 si diametru 390 mm);
2. operația de calcinare (curatarea echipamentului de polimer topit in cuptorul cu vacuum).
Pentru reținerea pulberilor provenite este prevăzută o instalație de exhaustare compusa din
tubulatura mecanica, pompa de vacuum, filtre. Gazele rezultatele in urma procesului de calcinare
sunt imersate in apa si apoi intr-un bazin colector. Nu are coșuri;
3. instalația de recuperare deseu tehnologic (aglomerator). Pentru reținerea pulberilor
provenite, instalația este dotata cu o instalație de exhaustare compusa din tubulatura mecanica,
electro ventilator, si cos de evacuare cu diametru de 400 mm si H= 3,5 m ;
4. uscator (cuptor de termofixare) - evacuarea aerului cald se face printr-o instalație de
exhaustare compusa din 3 tubulaturi mecanice cu secțiune dreptunghiulara de 570x640 mm si
H= 12,5 m.
5. presa baloti are o tubulatura de exhaustare aer mecanic cu diametru de 457 mm si H=
12,5 m.

Poluanti rezultati: Pulberi, CO,NOX,SOX

Pretratare ape pe amplasament:

Apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate in rețeaua de canalizare a orașului; evacuarea
apelor pluviale colectate de pe amplasament se realizează gravitational in paraul Cotorca.

4
Sol

Activitatea se realizează in spațiu închis, cu pardoseli betonate.

 deșeurile menajere : colectare in europubele preluate de operatorul serviciului de


salubritate
 depozitarea corespunzătoare a substanțelor si preparatelor chimice periculoase;
 colectarea uleiurilor uzate in recipienti etanși depozitați in spațiu betonat special
amenajat;
 colectarea corespunzătoare a reactivilor utilizați in laborator si eliminați prin
operatori economici specializați autorizați.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Valorile limită ale indicatorilor pentru emisiile de poluanți în atmosfera de la cazane si centrala

termica se vor încadra în valorile stabilite de Ordinul 462/1993, astfel:

Valorile limită de emisie se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

5
6
2. Identificarea aspectelor de poluare pentru tehnologia luata in studiu

7
Activitatea desfasurata pe amplasament consta in uscarea si cristalizarea fulgilor PET
achiziționați de la diverși furnizori in big-bags cu capacitatea de aproximativ 1 t, extrudare -
filare si răcire cablu filat, depunere cablu filat in tancuri plastic. Faza a Il-a finisarea cablului
PET in scopul obținerii fibrei poliesterice. Pe amplasament se afla si o instalație de recuperare a
deșeului tehnologic cu capacitatea de 1200 t/an: Instalația de recuperare se compune din:

- doua mori pentru macinarea deșeului tehnologic rezultat de la fabricarea fibrei


piloesterice PET (dispozitive cu funcționare discontinua, cu cutite rotative cu axa in plan
orizontal dotat la partea inferioara cu o sita. Alimentarea se face manual, produsul tocat fiind
utilizat ca materie prima in aglomerator);

- un aglomerator (dispozitiv discontinuu format dintr-un corp in care sunt montate cutite pe
un portcutit rotativ si un transportor cu snec care preia materialul aglomerat. Granularea acestora
are loc prin adaugarea de apa cu un sistem de stropire. Alimentarea se face manual);

- presa de balotat.

Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Uleiuri tehnologice, aprox. 130 tone/an;

-Aditivi: concentrate de culoare, aprox. 200 tone/an;

-Ulei de motor/transmisie, aprox. 3 tone/an;

-Ulei diatermic, apox. 3 tone/an,

-Ulei hidraulic, aprox. 1,5 tone/an,

-Substanțe utilizate in laborator (analize de laborator): Alcool etilic, aprox 1200 litrii/an

- Acetilena, aprox. 0,400 tone/an;

- Oxigen comprimat, aprox. 550 mc/an.

8
2.1 Prezentarea celor mai bune tehnici disponibile pentru situatia analizata

Bref-ul in care se incadreaza tehnologia analizata este: Best Available Techniques in the
Production of Polymers- August 2007

BAT general constă în

 reducerea emisiilor fugitive prin proiectarea avansată a aparaturii, inclusiv:

o folosirea valvelor cu etanşare cu burduf sau cu sistem dublu de etanşare sau a unor
echipamente la fel de eficiente. Valvele cu burduf se recomandă în special pentru
domeniile foarte toxice

o pompe cu acţionare magnetică sau capsulată, sau pompe cu sistem dublu de etanşare şi cu
barieră de lichid

o compresoare cu acţionare magnetică sau capsulate, sau compresoare cu sistem dublu de


etanşare şi cu barieră de lichid

o agitatoare cu acţionare magnetică sau capsulate sau agitatoare cu sistem dublu de etanşare
şi cu barieră de lichid

o reducerea numărului de flanşe (conectori)

o garnituri eficiente
o sisteme închise de prelevare
o drenare a efluenţilor contaminaţi în sisteme închise
o colectare a gazelor.

 realizarea unei evaluări şi a unei măsurători a emisiilor fugitive pentru a clasifica elementele
componente în funcţie de tipul lor, domeniu şi condiţiile procesului, pentru a identifica acele
elemente care au cel mai mare potenţial de emisiilor fugitive

9
 stabilirea şi întreţinerea echipamentelor de monitorizare şi întreţinerea aparaturii (M&M)
şi/sau a unui program de detectare şi reparare (LDAR) folosind o bază de date ce conţine
combinaţii ale serviciilor de întreţinere cu evaluarea şi măsurarea emisiilor fugitive
 reducerea emisiilor de praf, în combinaţie cu următoarele tehnici:

o transportul în fază densă este mult mai eficient pentru prevenirea emisiilor de praf decât
cel în fază diluată
o reducerea vitezelor în sistemele de transport în fază diluată la valori cât mai scăzute
posibil
o reducerea producerii prafului pe liniile de transport prin tratarea suprafeţei şi alinierea
corespunzătoare a conductelor
o folosirea cicloanelor şi/sau filtrelor la evacuarea aerului de la unităţile de desprăfuire.
Folosirea sistemelor cu filtre textile este mai eficientă, în special pentru praful fin
o folosirea scruberului/epuratorului umed.

 reducerea pornirilor şi opririlor instalaţiilor, cu scopul de a evita emisiile de vârf şi de a


reduce consumul total (de exemplu, energie, monomeri pe tona de produs)
 asigurarea conţinutului reactorului în cazul opririlor de avarie (de exemplu prin folosirea
sistemelor de siguranţă)
 reciclarea materialului reţinut sau utilizarea sa drept combustibil
 prevenirea poluării apei prin proiectarea corespunzătoare a reţelei de conducte şi executarea
sa din materiale corespunzătoare. Pentru a facilita inspecţia şi reparaţiile, sistemele de
colectare a apelor efluente de la fabricile noi şi sistemele reproiectate sunt, de exemplu:

o conducte şi pompe amplasate pe sol


o conducte amplasate în canale accesibile pentru inspecţie şi reparaţii.

 folosirea de sisteme separate de colectare a efluenţilor pentru:

10
o apa de proces contaminată evacuată
o apa potenţial contaminată provenită din pierderi şi alte surse, inclusiv apa de răcire şi
scurgerile de pe suprafeţele provenite din zonele de proces etc.
o apa necontaminată.

 tratarea fluxurilor de gaz evacuat de la silozurile de degazeificare şi aerisirile reactoarelor,


printr-una sau mai multe din tehnicile următoare:

o reciclare
o oxidare termică
o oxidare catalitică
o adsorbţie
o ardere (numai în fluxuri discontinue).

 folosirea de sisteme de ardere cu scopul de a trata emisiile discontinue provenite de la


sistemul de reactoare. Arderea emisiilor discontinue provenite de la reactoare este BAT
numai dacă aceste emisii nu pot fi reciclate în cadrul procesului sau folosite drept
combustibil
 folosirea, atunci când este posibil, a energiei electrice şi a aburului de la centralele de
cogenerare. Cogenerarea este instalată, în mod normal, atunci când fabrica foloseşte aburul
produs, sau când este disponibilă o facilitate de evacuare a aburului produs. Energia electrică
produsă poate fi folosită de fabrică sau poate fi vândută/exportată
 pentru a recupera căldura de reacţie prin generarea aburului de joasă presiune în procese sau
fabrici unde sunt disponibili consumatori interni sau externi de abur de joasă presiune
 refolosirea deşeurilor potenţiale de la fabrica de polimeri
 folosirea de sisteme de turnare cu materii prime şi produse lichide în fabrici pentru produse
multiple

11
 folosirea unei soluţii-tampon pentru apele uzate în amonte de staţia de epurare a apelor
uzate, cu scopul de a obţine o calitate constantă a apelor uzate. Aceasta se aplică pentru toate
procesele care generează ape uzate, precum PVC sau ESBR
 epurarea eficientă a apelor uzate. Epurarea apelor uzate poate fi efectuată într-o staţie
centrală sau într-o staţie specială pentru o anumită activitate. În funcţie de calitatea apei
uzate, se impune preepurarea specială suplimentară.

2.2 BAT pentru fibre de polietilentereftalat constă în

 aplicarea unei preepurări a apelor uzate, printr-una sau mai multe din tehnicile următoare:

o stripare
o reciclare
o sau echivalent

înainte de trimiterea apelor uzate de la procesele de producere a PET la staţia de epurare a


apelor uzate

 tratarea fluxurilor de gaze reziduale de la producerea PET prin oxidare catalitică sau tehnici
echivalente.

12
3. Optimizarea procedeului:

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Clădire C32 (Secție Filare) cu regim de inaltime de P +7E + Etaj tehnic iar in zona din
spate este in regim de P+1E in suprafața totala desfasurata de 9431,26 mp;

- Clădire C26 (Secție Finisare) cu regim de inaltime de P +1E partial in suprafața totala
utila de 4668,83 mp;

- Laborator pentru analize fizico-chimice fibra poliesterica;

- Cazan Tip ODE/C3000 cu Puterea max. 4010 KW si Putere nominala 3489 KW - 1


bucata;

- Cazan Tip SB /V4 cu Puterea max. 3101 KW si Putere nominala 2791 KW ; 4 tone/h - 1
bucata;

- Centrala termica model EN 1000 THERMOSTHAL

- Spatii centrale termice / boilere ;

- Magazii piese shimb / materii auxiliare;

- Compresoare - 2 bucăți;

- Rezervor PSI cu o capacitate de 326 mc;

- Spatii administrative;

- Magazie uleiuri;

- Depozit 8850 mp aflat in reabilitare;

- Atelier de recuperare deseu tehnologic;

- Atelier electric, atelier mecanic;

- Constructii/spatii aflate in conservare: C4, C5, C76, C77, C86, C6, C90 C92 C10, C11,
C13, C65, C63, C50, C28;

- Camion 121 - 1 bucata;

13
- Stivuitoare electrice - 6 bucăți: 2 x 2,5t si 4 x 3,5 t;

- Motostivuitor 2,5 t -1 bucata;

- Transpalet electric - 2 bucăți;

- Cai de acces, parcari.

Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități

Materii prime : fulgii PET (proveniti din reciclarea deșeurilor de PET) = aprox. 36000 tone/an.

Materii auxiliare :

Uleiuri tehnologice = aprox. 130 tone/an;

Aditivi: concentrate de culoare = aprox. 200 tone/an;

Ulei de motor/transmisie = aprox. 3 tone/an;

Ulei diatermic = apox. 3 tone/an;

Ulei hidraulic = aprox. 1,5 tone/an; Alcool etilic = aprox. 1200 litri/an; Acetilena = aprox. 400
kg/an

Oxigen comprimat = aprox. 550 mc/an

Combustibili: energie electrica : 900 MW/an, gaze naturale :1.500.000mc/an

Ambalaje utilizate pentru produsele finite: huse PP = aprox. 12 tone/an; ambalaje banda PET = 6
tone /an.

3.1 Descrierea fluxului:

Activitatea desfasurata pe amplasament consta in uscarea si cristalizarea fulgilor PET


achiziționați de la diverși furnizori in big-bags cu capacitatea de aproximativ 1 t, extrudare -
filare si răcire cablu filat, depunere cablu filat in tancuri plastic. Faza a Il-a finisarea cablului
PET in scopul obținerii fibrei poliesterice. Pe amplasament se afla si o instalație de recuperare a
deșeului tehnologic cu capacitatea de 1200 t/an: Instalația de recuperare se compune din:

- doua mori pentru macinarea deșeului tehnologic rezultat de la fabricarea fibrei


piloesterice PET (dispozitive cu funcționare discontinua, cu cutite rotative cu axa in plan

14
orizontal dotat la partea inferioara cu o sita. Alimentarea se face manual, produsul tocat fiind
utilizat ca materie prima in aglomerator);

- un aglomerator (dispozitiv discontinuu format dintr-un corp in care sunt montate cutite pe
un portcutit rotativ si un transportor cu snec care preia materialul aglomerat. Granularea acestora
are loc prin adaugarea de apa cu un sistem de stropire. Alimentarea se face manual);

- presa de balotat.

Optimizarea procedeului ar putea incepe cu automatizarea sistemului de alimentare, care se face


manual. Sistemul de alimentare automatizat este constituit dintr-o banda conveior care preia
fulgii de PET din buncarul de almentare si ii conduce la extruder.

15
4. Modificarea procedeului

In urmatoarea figura este prezentat procesul clasic de filare pentru fire filamentare, la care
aerul de răcire este dirijat lateral, iar orificiile filierei sunt plasate circular sau rectangular.
Deoarece condiţiile de răcire sunt importante pentru uniformitatea orientării induse în filament,
se aplică un control strict al parametrilor aerului: viteza (de 0,5–1 m/s), temperatura (de
20...30°C) şi umiditatea (de 35–55%). Tot din acest motiv, în ultima perioadă, pentru a se
îmbunătăti uniformitatea structurală a filamentelor, se utilizează un sistem de plasare inelară a
orificiilor filierei cu circulaţia radiala a aerului, din interior spre exterior sau invers.

In procesul clasic de filare, după solidificare, filamentele formate sunt reunite, trecute prin
baia cu agenţi de preparaţie şi depuse pe bobine.

Modificarea adusa este faptul ca am inlaturat procesele dintre filare topitura si etirare cu
doua procese care aduc fibrele rezultate la o temperatura mai redusa si le pregatesc pentru
bobinare. Procesele aduse sunt racirea cu aer de racire si aplicarea unui agent de finisare.

16
5. Schimbarea procedeului.

Schimbarea procesului se poate prealiza prin faptul ca se pot obtine fibre si prin metode
directe nu doar prin granulare si celelalte etape. Astfel ca din polimer prin filare directa ajungem
sa il extrudam si pe urma sa obtinem fibre prin filare ultra rapida, sau filare- etirare directa,
acestea fiind procese directe de fabricare a firelor. Alte procese continua de la extruder cu
bobinarea fibrelor neetirate, dupa care urmeaza etirarea, fixare si bobinare.

17
6. Evaluarea tehnologiei propuse referitoare la:

Modificarea tehnologiei este importanta deoarece se inlocuieste sau se modifica doar


anumite parti din fluxul tehnologic ajuta in acelasi timp la optimizarea procesului dar poate ajuta
si la cresterea calitatii produselor rezultate. Mai poate crea conditii mult mai ecologice de
procesare a deseurilor si de a obtine produse curate. Inlocuirea etapelor de etirare cu racirea cu
aer si aplicarea unui agent de finisare ajuta ca fibra sa se raceasca mult mai repede si sa se ajunga
la finisajele dorite doar aplicand anumiti agenti fara sa mai introducem alte utilaje.
Schimbarea tehnologiei este importanta deoarece maximizeaza eforturile depuse de
catre firma care utilizeaza un flux tehnologic mai putin prietenos cu mediul. Fluxul ales are
avantajul ca din materialul plastic prin filare directa se poate ajunge la fibre intr-un timp foarte
scurt si calitativ la fel fibrele rezultate prin metoda clasica. Astfel se reduce consumul de energie
si utilajele sunt mai reduse, iar fluxul poate fi monitorizat cu usurinta pentru a impiedica
eventualele riscuri, atat asupra mediului cat si a personalului.

18
Bibliografie:

1. https://www.greenfiber.ro/
2. Manualul inginerului textilist, Vol I, Sectiunea I, Coordonator secţiunea I: Prof.
dr. ing. OTILIA MÂLCOMETE
3. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
4. AUTORIZAȚIE DE MEDIU, Nr. 2/03.01.2018, SC GREENFIBER
INTERNATIONAL SA

19