Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE MEDICINĂ 1

ANUL V CATEDRA DE URGENŢE MEDICALE


I.La finele modulului Urgenţe medicale studentul trebuie să cunoască:
1. Examenul primar şi secundar al pacientului somatic şi traumatizat la etapa
de prespital şi completarea fişei de solicitare a ambulanţei.
2. Efectuarea manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie şi cerebrală la etapa
de prespital:
a. Manevrele de deschidere a căilor respiratorii superioare: manevra
triplă Sofar, manevra dublă Esmarh, manevra lui Heimlich,
conicostomia pe ac.
b. Manevrele de protecţie a căilor respiratorii superioare: întroducerea
canulelor orofaringiene (pipei Guedel, tubului Safar) şi canulei
nasofaringiene Robertazzi.
c. Manevrele de respiraţie artificială: ventilaţie pe mască facială şi pe
mască şi balon AMBU.
d. Efectuarea compresiunelor sternale şi respectarea raportului:
compresiuni/ ventilaţii în efectuarea resuscitării ( 30/2 la mature, 15/2
la copii şi 3/1 la nou-născuţi)
e. Efectuarea defibrilării externe automată.
f. Evaluarea pacientului pe parcursul resuscitării: criteriile de apreciere a
efectuării corecte a resuscitării şi criteriile pentru a opri resuscitarea
cardiorespiratorie şi cerebrală.
3. Metodele de hemostază provizorie:
a. Compresie directă a locului de sîngerare.
b. Flexie maximală în articulaţie.
c. Compresie vasului pe traect.
d. Aplicarea garoului
e. Tamponament nazal anterior.
4. Imobilizarea pacientului traumatizat.
a. Fixarea gulerului cervical.
b. Aplicarea scîndurei lungi şi scurte.
c. Imobilizarea extremităţilor superioare cu atela Cramer şi extremităţile
inferioare cu atela Diterex.
5. Efectuarea poziţiei laterală de siguranţă la pacientul inconştient.
6. Efectuarea electrocardiografiei şi monitorizarea ECG la pacienţii critici.
7. Metode de transportare a pacienţilor: cu ajutorul brancardei sau fotoliului,
transportul efectuat de două persoane, transportul efectuat de 2 salvatori
folosind metoda „scaunului”, transportul în braţe, transportul prin ridicarea
victimei pe spatele salvatorului, asistarea pacientului de către o persoană sau
două persoane.
8. Îndepărtarea căştii motocicliştilor în caz de accident rutier.
9. Extragerea victimei din autoturismul accidentat.
Capitolul 1. Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală
 Să definească noțiunile de Suport Vital Bazal Suport Vital 1. Moartea subită și stopul
Avansat, SVAP. Lanțul supraviețuirii la adulți și copii și de cardiorespirator la adulți.
RCR și C. 2. Stopul cardio-respirator – noţiune,
 Să cunoască etapele RCR și C și interacțiunile cauze, semnele clinice.
intrasectoriale de organizare și acordare a asistenței 3. Componenetele sistemului RCR şi C,
medicale de urgență. verigile lanţului de supravieţuire la
 Să cunoască parametrii fiziologici ai semnelor vitale adulţi şi copii, noţuini de fiziopatologie
(respirație, circulație, conștiență și modalitățile de ale stopului cardiorespirator, aspectele
determinare pe categoriile de vârstă) etice şi medico-legale ale aplicării
 Să definească moartea subită și stopul cardiorespirator măsurilor de resuscitare de bază.
 Să aplice SVB la adulți, gravide și copii peste 8 ani. 4. Tehnicile de resuscitare la adulţi și
 Să aplice SVA la adulți, gravide și copii peste 8 ani. copii.
5. Defibrilarea.
 Să cunoască și să aplice SVAP la nou-născuți, sugari și copii
6. Medicația RCR și C.
1-8 ani.
 Să aplice manevrele de restabilire a permiabilității căilor
aeriene și de dezobstrucție prin corpi străini
 Să aplice algoritmele RCR și C.
 Să motiveze teoretic și practic criteriile calității și eficacității
RCR și C.
 Să aplice cunoștințele la alte disciplini clinice
 Să conlucreze în echipă și să comunice constructiv
 Să formuleze concluzii
Capitolul 2. Evaluarea pacientului cu urgențe medico-chirurgicale
 Să definească examenul general, examenul primar și 1. Examenul general cu componentele
secundar la adulți și copii cu urgențe medico-chirurgicale sale: culoarea tegumentelor, starea de
 Să cunoască particularitățile examenului general, primar și conștiență și efortul respirator.
secundar în urgențele cardiovasculare și traumatologice 2. Examenul primar cu componentele
 Să aplice examenul general primar și secundar la adulți și sale ABCD și splicarea măsurilor de
copii cu urgențe respiratorii, cardiovasculare și traume. resuscitare cardiorespiratorie și
 Să demonstreze cunoașterea parametrilor fiziologici ai cerebrală la un pacient în stop
funcțiilor vitale, metodele de tâdeterminare și semnificația cardiorespirator cu accente pe
lor în urgențele medico-chirurgicale. compresiuni sternale.
 Să demonstreze corectitudinea aplicării măsurilor de 3. Examenul primar cu componentele
resuscitare în timpul examenului primar și secundar. sale ABCD la pacientul cu urgențe
 Să cunoască particularitățile examenului primar și secundar cardiovasculare respiratorii și
la pacientul politraumatizat criti traumatologice, particularități și
caracteristici pe categorii de vârste și
 Să aplice cunoștințele la alte discipline clinice
unități nosologice.
4. Examenul secundar al adultului și
copilului cu urgențe medico-
chirurgicale, particularități în
urgențele respiratorii, cardiovasculare
și traumatologice
Capitolul 3. Urgențe cauzate de factorii de mediu
 Să definească pacientul politraumatizat și șocul hipovolemic 1. Politraumatismele. Noţiune.
(hemoragic și traumatic) Clasificare. Diagnosticul şi
 Să cunoască clasificarea fiziopatologică, tabloul clinic și managementul de urgenţă la etapa de
tratamentul pacientului politraumatizat în șoc hipovolemic prespital şi de DMU. Stabilizarea
 Să aplice evaluarea și stabilizarea pacientului pacientului cu politraumatism.
politraumatizat în șoc hipovolemic 2. Șocul hipovolemic. Clasificare.
 Să definească traumatismele toracice cu risc imediat și Tabloul clinic. Diagnosticul şi
potențat și traumatismele toracice frecvent întâlnite. managementul de urgenţă la etapa de
 Să cunoască etiologia, clasificarea tabloului clinic și prespital şi de DMU. Stabilizarea
tratamentul traumatismelor toracice. pacientului cu şoc hipovolemic.
 Să aplice evaluarea și stabilizarea pacientului cu 3. Traumatismele toracice cu risc
traumatisme toracice imediat și potențat. Clasificare.
 Să definească traumatismele locomotorului/tracția Tabloul clinic. Diagnosticul
membrelor, oaselor bazinului, coloanei vertebrale) managementul de urgenţă la etapa de
 Să cunoască clasificarea, fiziopatologia, manifestările prespital şi de DMU. Stabilizarea
clinice și tratamentul la etapa de prespital și DMU pacientului cu traumatisme toracice.
 Să aplice metodele de imobilizare a oaselor bazinului, 4. Evaluarea și imobilizarea pacientului
membrelor și coloanei vertebrale prin aplicarea atelelor, gulerului
 Să definească plăgile și hemoragiile externe cervical, a fixării pe targă rigidă
 Să cunoască clasificarea, tabloul clinic și tratamentul la scurtă și lungă asigură posibilitatea
etapa de prespital și DMU stabilizării si asigurării transportării
 Să aplice măsurile de hemostază provizorie. pacientului
5. Metodele de hemostază provizorie în
 Să definească arsurile, urgențele canaliculare, înecul,
plăgile țesuturilor moi cu heoragii
electrocutarea, hipotermia și accidentele prin fulger
externe și profilaxia contaminării
 Să cunoască etiologia, clasificarea, fiziopatologia, tabloul
plăgii.
clinic și tratamentul de urgență la etapa de prespital și DMU,
6. Acordarea asistenței medicale de
arsurilor, urgențelor canaliculare, inecului, electrocutării,
urgență la locul accidentului
hipotermiei și accidentelor prin fulger. Să cunoască
pacienților cu arsuri, electrocutare,
particularitățile resuscitării cardiorespiratorii și cerebrale.
hipotermie, înec și accidente prin
 Să aplice asistența medicală de urgență în caz de urgențe fulger cât și cunoașterea
canaliculare, inec, arsuri, electrocutare, hipotermia și particularităților RCR și C.
accidente prin fulger 7. Stabilizarea pacientului prin
 Să definească intoxicațiile la adulți și copii eliminarea și neutralizarea toxicului,
 Să cunoască etiologia, fiziopatologia, manifestările clinice și tratamentul antidot.
tratamentul de urgență la etapa de prespital și DMU a 8. Reacțiile anafilactice, șocul
pacienților cu intoxicații acute cu medicamente, alcool etilic anafilactic inclusiv cel
și metilic, ciuperci, insecticide și oxid de carbon la copii și medicamentos. Descarcerarea
adulți victimei în condiții de siguranță și
 Să aplice tratamentul de urgență în intoxicațiile acute la securitate.
etapa de prespital și DMU 9. Triajul medical.
 Să definească reacțiile și șocul anafilactic
 Să cunoască etiologia, clasificarea, fiziopatologia, tabloul
clinic și acordarea asistenței medicale de urgență la etapa de
prespital și DMU
 Să aplice algoritmul de tratament în șocul anafilactic și
reacțiile anafilactice la etapa de prespital și DMU
 Să aplice cunoștințele și deprinderile în alte disciplini
clinice.
 Să definească noțiunea de descarcerare, și de securitate în
timpul discarcerării.
 Să aplice măsurile de stabilizare ABC în interiorul
mijlocului de transport, să imobilizeze regiunea cervicală, să
aplice targa rigidă scurtă și să deplaseze pacientul pe targa
rigidă lungă.
 Să demonstreze tehnicile de imobilizare și stabilizare a
pacientului incarcerat
 Să definească noțiunile de triaj în afara spitalului și în DMU
în caz de incidente cu victime multiple
 Să cunoască principiile, categoriile de triere, semnificația și
modalitatea de incadrare a pacienților
 Să aplice triajul la etapa de prespital și de DMU.
 Să aplice cunoștințele practice și teoretice în domeniul altor
discipline clinice

Şef studii,
Asistent universitar Natalia Catanoi