Sunteți pe pagina 1din 57

COLEGIUL DE MUZICĂ “SIGISMUND TODUŢĂ”

CLUJ-NAPOCA

AUGUSTA FURDA

CULEGERE
DE SOLFEGII ŞI DICTEURI
PENTRU ADMITEREA
ÎN CLASA A IX-A
pentruuzulliceelor de muzică
Cuprins

Cuvântînainte

Solfegiinivel A

Solfegiinivel B

Dicteurinivel A

Dicteurinivel B
Cuvântînainte

„A creeasolfegiieste o artă nu maiprejos


decâtartacreăriioricăroralte opera
înscriseîndiferitegenurimuzicale.”

Ion Dumitrescu1

Catedra de Discipline MuzicaleTeoretice de la Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă”


din Cluj-Napoca îşipropunesăediteze o suită de
culegericuprinzândmaterialemuzicaleintratedejaînuzulcotidian al profesorilor de
specialitatecepredaudisciplinaTeorie-Solfegiu-Dictat. Suntmateriale special
compusepentruevaluareaetapelordistincte ale formăriimuzicale – de la absolvireagimnaziului (cum
estecazulacestei prime culegeri) şipână la verificărileanuale ale elevilor de liceu, printestesumative
de teorieaplicată, auzşidicteu (aşa cum vor fi, sperăm, următoareleculegeri!).
Aceastăculegereîşipropunesădemonstrezeşisăsusţinăurmătoareleargumente:
- Ideea de „tezaur” al munciicolective a celorcare au
fost/suntatâtprofesioniştiaiarteimuziciicâtşiprofesioniştiaieducăriitinerelortalente.
- Investimmuncă, răbdare, talent şienergieînpotenţialulartistic aleleviinoştrii.
- „pragul” trecerii de la gimnaziu la liceuestedatşi de formatultestăriivocaţionale ale
probelor de solfegiu la prima vistaşidicteuritmico-melodic. Culegerea de faţă
estededicată integral acestordouătipuri de probe
şiconţineatâtmaterialemuzicaleutilizateîncadrulprobelor de aptitudini la
admitereaînclasa a IX-a,câtşi la simulărileperiodice de peparcursulclasei a VIII-a.
- Structurareamaterialuluimuzicalpedouănivele de dificultatenu se referă la potenţialul
artistic (aptitudinisauinteligenţămuzicale), ci la gradul de pregătireefectivă
alfiecăruielev,însensulnumărului de anişcolari de educaţiemuzicalăpe care îi are
fiecare.
- Materialelemuzicaledemonstrează – prinatentalorelaborare, într-un limbajsonor
„clasic”, specific stilului tonal-funcţional – faptulcămuzica,
artăeminamentetemporalăcadesfăşurarespecifică, esteun discurssonor logic şilegicstructurat.
Tocmai de aceeanivelul de dificultate al acestorsolfegiirespectăparticularităţile de vârstă/înţelegere
ale elevilor la fineleacesteietapeişcolare – atâtca moment distinct de însuşire a scris-
citituluimuzicalşi al gramaticiidisciplineiTeorie-Solfegiu-Dictat,darşicaetapă a formăriigândirii,
memorieimuzicaleşi a inteligenţei specific artistice.

Prof. Emilia Ivanof

1
I. Dumitrescu, 120 Solfegii de grad superior, vol. II, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1979, pag. 3.
SOLFEGII
nivel A
1

3
4

6
7

9
10

11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23

24
25

26

27
28

29

30
31

32

33
34

35

36
37

38

39
40

41

42
43

44

45
46

47
SOLFEGII
nivel B
48

49

50
51

52

53

54
55

56

57

58
59

60

61

62
63

64

65

66
67

68

69
70

71

72
73

74

75

76
77

78

79
80

81

82
83

84

85
86

87

88
89

90

91
92

93

94
95

96

97
98

99

100

101
DICTEURI MUZICALE
nivel A
1

4
5

6
7

9
10

11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23
DICTEURI MUZICALE
nivel B
24

25

26
27

28

29
30

31

32
33

34

35
36

37

38
39

40

41

42
43

44
45

46

47
48

49

S-ar putea să vă placă și