Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ RĂDUCĂNENI

Comuna Răducăneni, Str Dr Marius Pop, nr. 445, cod 707400, Iaşi
Tel.: 0232 - 292200 / 0232 - 293061; Fax: 0232 - 292200 / 0232 - 293061; e-mail: uams_raducaneni@yahoo.com

Se aprobă,
DIRECTOR,
Ing. Melinte Corneliu

CAIET DE SARCINI
la procedura de achiziţie:
Legume pentru zarzavat cod CPV 03221000-6

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
ofertantul trebuie să oferteze toate produsele cuprinse în lotul respectiv. În caz contrar, oferta este considerată
neconformă în conformitate cu art.137, alin.3, lit.a din HG 395/2016. Caietul de sarcini conţine, în mod
obligatoriu, specificaţii tehnice minime. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ,
precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare,
marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

I. Obiectul contractului: furnizare de produse alimentare


Contractul de furnizare are ca obiect achizitionarea de legume pentru zarzavat, conform tabelului de mai
jos:
Pachet legume pentru zarzavat

Nr
Crt Denumire produs UM Cantitate
1 Ardei gras kg 250
2 Ardei kapia kg 150
3 Gogosari kg 260
4 Gogonele kg 50
5 Morcovi kg 200
6 Patrunjel frunze kg 33
7 Telina kg 22
8 Varză kg 600
9 Cartofi kg 500
10 Castraveti kg 183
11 Hrean kg 3
12 Usturoi kg 31
TOTAL

Criteriile minime de calitate pentru produsele mai sus menţionate se regăsesc în Anexa la Caietul de sarcini.
Livrarea produselor se va face conform comenzilor transmise de achizitor, respectiv UMS Raducaneni, in
functie de necesarul de consum comunicat de beneficiar.
Livrarea produselor se va face saptamanal, în intervalul orar: 8:00 – 15:00, conform comenzilor transmise.

II. Condiții tehnice:

1
Caracteristici referitoare la nivelul calitativ: criteriile minime de calitate pentru produsele mai sus
menţionate se regăsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini.

Produsele ce fac obiectul analizei ofertelor de preţ şi urmează a fi contractate trebuie să îndeplinească toate
caracteristicile de calitate specificate în normativele în vigoare la data încheierii contractelor.
Produsele oferite vor corespunde calitativ cu cerinţele minime prezentului Caiet de sarcini şi obligatoriu vor
fi marcate (etichetate) cu elemente de identificare prevăzute în actele normative (HG 106/2002 privind etichetarea
alimentelor cu modificările si completarile ulterioare; OUG 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei si
comercializării alimentelor cu modificările si completările ulterioare; HG 924/2005 privind aprobarea regulilor
generale pentru igiena produselor alimentare).
Nu vor fi acceptate produsele care prezintă una dintre situaţiile de mai jos :
- semne organoleptice de alterare – modificări ale aspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului;
- semne de infestare cu paraziţi, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora;
- urme de contact cu rozătoarele;
- miros şi gust străin de natura produsului sau pete de mucegai;
- conţin contaminanţi peste limitele admise de normele igienico – sanitare;
- sunt fabricate dupa tehnologii neavizate sanitar;
- sunt fabricate din materii prime neavizate sanitar;
- nu sunt conforme standardelor sau specificaţiei tehnice de produs;
Pe timpul derulării contractelor, orice constatare referitoare la calitatea produselor livrate se va aduce la
cunoştinţa ofertantului imediat în scris, în cel mult 24 de ore de la livrarea produselor. Ignorarea din partea
furnizorului a sesizărilor primite din partea beneficiarului, referitor la calitatea produselor livrate şi continuarea
livrărilor în aceleaşi condiţii şi parametrii scăzuţi din punct de vedere calitativ, rezervă dreptul autorităţii
contractante de a percepe penalitati de până la 0.1% din valoarea facturilor în cauza. Continuarea livrărilor în
aceleaşi condiţii de calitate scăzută, permite autorităţii contractante, încetarea de plin drept fără nicio altă
formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară a contractului de furnizare. Toate sesizările
referitoare la calitate se vor aduce la cunoştinta organelor de control acreditate în cazul în care furnizorul în termen
de 5 zile nu răspunde la sesizarea beneficiarului şi nu înţelege să ia măsuri concrete pentru remedierea şi
înlăturarea deficienţelor calitative constatate cu ocazia recepţionării produselor livrate.

III. Recepție, ambalare, marcare și transport:


1.Recepția
Recepția produselor contractate se va efectua la sediul UMS Raducaneni, în prezenţa delegatului furnizorului şi
a comisiei de recepţie de la autoritatea contractanta.
Pentru fiecare livrare, furnizorul are obligaţia de a notifica în scris, identitatea delegatului său, care va
participa la efectuarea recepţiei şi prelevarea de probe prin sondaj atunci cind este cazul.
Produsele vor fi insoţite în mod obligatoriu fara a se limta la acestea de:
- factura fiscală;
- declaraţie de conformitate;
- împuternicire delegat
Recepţia se efectueaza cantitativ si organoleptic, apreciindu-se: consistenţa, culoarea, gustul, mirosul,
ambalarea cit si prin cântărire sau numărare bucată cu bucată (unde este cazul) a produselor aprovizionate
Recepţia calitativă va consta în:
● probe aspectuale şi organoleptice.
Dacă la recepţia efectuată de beneficiar, cantitatea de produse livrată nu va fi acceptată deoarece nu
corespunde din punct de vedere calitativ, furnizorul se obligă să asigure înlocuirea cantităţii neacceptate cu produse
corespunzătoare, în termen de 48 de ore, cu suportarea cheltuielilor suplimentare şi a eventualelor prejudicii
suferite şi dovedite. În cazul neînlocuirii produselor respinse la recepţie,autoritatea contractanta isi rezerva dreptul
de a inceta acordul-cadru contractului subsecvent conform prevderilor mentionate in acesta
În cadrul termenului de valabilitate a produselor livrate, beneficiarul este îndreptăţit să solicite înlocuirea
gratuită a produselor necorespunzătoare, care au respectat regimul de depozitare, dar prezintă caracteristici

2
neconforme din punct de vedere sanitar-veterinar pe durata acestei perioade. Despre această situaţie, beneficiarul
va înştiinţa în scris furnizorul cât şi conducerea instituţiei în cel mai scurt timp, de la constatarea neconformităţilor
menţionate mai sus iar acesta va înlocui produsele în cauza pe cheltuiala sa exclusivă, în termen de 24 de ore de la
comunicare.
În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate imediat în scris atât furnizorului, cât şi conducerii instituţiei,
de către şeful unitatii.
Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta
trebuie sa isi mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport,
manipulare, depozitare si consum.
Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului
de garantie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxiinfectiilor alimentare sau a altor
afectiune determinate de calitatea necorsepunzatoare a alimentelor.

2. Ambalarea si marcarea
Ambalarea si marcarea produselor contractate se va face in conformitate cu prevederile normativelor specifice.

3.Transport
Produsele vor fi livrate la sediul UMS Raducaneni cu mijloacele de transport ale furnizorului în mod gratuit.
Mijloacele de transport folosite de furnizor trebuie să fie salubre și în bună stare de funcționare pentru a proteja
alimentele împotriva contaminării.
Transportul produselor contractate se va face separat de alte produse care contravin normelor sanitare în vigoare,
respectându-se regimul termic specific fiecărei categorii sortimentale. Mijloacele de transport trebuie să permită
menţinerea alimentelor la temperaturi corespunzătoare şi să permită ca aceste temperaturi să fie monitorizate.
Legumele se vor livra la sediul UMS Răducăneni conform comenzilor.

IV.Alte precizări

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu achizitiona intreaga cantitate contractata in urmatoarele
situatii:
- externalizarea serviciului de preparare a hranei pe parcursul desfasurarii contractului
- reducerea numarului de asistati din UMS Raducaneni
- alocarea insuficienta a fondurilor cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite.
Plata se va face prin OP in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar la
sediul autoritatii contractante si prin exceptie,in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrari
acesteia in conformitate cu prevederile Art.7 alin 1 din Legea 72/2013 actualizata.
Oferta se va întocmi pentru toate produsele din lot. Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul unui lot.
În cazul în care furnizorul are mai multe contracte încheiate cu UMS Raducaneni, facturarea se va face
distinct pe fiecare contract în parte.

V. ANEXE

Anexa 1 - Criterii minime de calitate ;

Întocmit,

Alexandru Denise Lavinia

Anexa 1

3
CRITERII MINIME DE CALITATE

Cal I, intregi, cu caliciul nevatamat, sanatosi, proaspeti, curati, fara vatamari necicatrizate, fara urme de
ingrasamant sau produse fitofarmaceutice toxice , fara gust sau miros strain ;
1 Ardei gras kg
Cal I, intregi, cu caliciul nevatamat, sanatosi, proaspeti, curati, fara vatamari necicatrizate, fara urme de
ingrasamant sau produse fitofarmaceutice toxice , fara gust sau miros strain ;
2 Ardei kapia kg
3 Gogosari kg Aspect şi culoare specifică,proaspeţi,fără pete,gust caracteristic

4 Gogonele kg Aspect şi culoare specifică,proaspeţi,fără pete,gust caracteristic


Cal I , sortati, spalati ambalati la saci de plasa , sa fie pentru uzul uman (nu furajer), sa aiba aspect
(coloratie) naturala proaspata, gust specific sa nu fie atacat de daunatori, sa fie fara pete, fara lovituri, sau
stricaciuni. Aspect – Cu aspect proaspat, intregi, apropiati ca marime, fara ramificatii curati, sanatosi,
diametrul ecuatorial de minim 20 mm, fara vatamari mecanice. Culoare – portocaliu, uniforma. Consistenta -
5 Morcovi kg tare. Gust miros – Placut, caracteristic de morcov, fara gust si miros strain.
Cal I,sortata si curatata de eventualele impuritati sau alte plante, sa nu fie vesteda, sa nu fie afectata de boli
sau daunatori, sa fie plante viguroase, ambalata corespunzator. Aspect – Patrunjel, plante intregi, cu aspect
proaspat, fragede curate, fara urme de boli, vetemari mecanice, frunze vestejite. Culoare – verde intens,
6 Patrunjel frunze kg uniforma. Gust miros – Placut, caracteristic de patrunjel verde, fara gust si miros strain.
- cal I , sortata spalata ambalata la saci de plasa , sa nu fie amestecate cu produse similare de categorie
inferioara, sa fie de forma regulata, sa fie fara pete, fara lovituri, sau stricaciuni, aspect – radacina tare, cu
aspect proaspat, sanatosi, diametrul de minim
10 cm, intraga, fara ramificatii secundare, curata, fara vatamari mecanice.- Culoare – alb - verzui, uniforma.-
7 Telina kg Consistenta - tare.Gust miros – Placut, caracteristic de telina, fara gust si miros strain.
Cal.I - soiuri de buza ,capatana buna,curata, tare, cu frunze puternic atasate, fara leziuni puternice ale
frunzelor de protectie, fara gust sau miros strain, fara umiditate exterioara, fara materii straine vizibile, cu
aspect proaspat, fara deprecieri cauzate de daunatori , fara deprecieri datorate gerului
8 Varză kg
1 Ţinând seama de toleranţele admise, cartofii trebuie să fie:
-cu aspect normal caracteristic soiului corespunzător zonei de producţie;
-întregi (min. 95%)
-sănătoşi, (produsul afectat de putregai sau alte stricăciuni care să îi facă inapţi consumului este
exclus);
-curaţi;
-acoperiţi foarte bine cu coajă;
-turgescenţi (tari);
-neîncolţiţi.
1.2. Lipsiţi de defecte externe sau interne care să afecteze aspectul general al produsului,
calitatea şi prezentarea în ambalaj cum ar fi:
-crăpături (inclusiv crăpături de creştere), tăieturi, muşcături, vânătăi sau asperităţi (numai pentru
soiurile a căror coajă nu este aspră) mai mari de 5mm adâncime;
-înverzire (culoarea verde deschis care nu depăşeşte 1/8 din suprafaţă şi care poate fi îndepărtată
prin cojire normală nu constituie defect);
-deformări grave;
-pete sub coajă de culoare gri-albastru sau negre care depăşesc 5 mm adâncime;
-pătare ruginie, găuri sau inimi negre sau alte defecte interne;
-atacul de râie comună şi râie făinoasă să nu fie adânc de 2 mm (sau mai mult);
-petele de râie comună - superficiale nu trebuie să depăşească mai mult de 1/4
din suprafaţa tubercului;
-vătămări datorate îngheţului;
-umezeala externă anormală;
10 Cartofi kg
Cal I , sortati, in functie de sezon sau extrasezon de recoltare, sa aiba aspect(coloratie) naturala proaspata,
sa fie fara pete, fara lovituri.sa nu fie amestecate cu produse similare de categorie inferioara, - Aspect – Cu
aspect proaspat, cu diametrul de minim 3 cm sanatosi, curati, fara vatamari mecanice.- Culoare – Verde,
uniforma.- Consistenta - tare. Gust miros – Placut, caracteristic de castravete, fara gust si miros strain, fara
11 Castraveti kg gust amar.
12 Hrean kg Aspect şi culoare specifică,proaspeţi,fără pete,gust caracteristic
legume intregi , curate , sanatoase, fara atacuri de boli sau insecte care sa le faca improprii consumului , fara
vatamari produse de frig , fara umiditate exterioara anormala , in stadiul de utilizare; se admit impuritati de
max.2%.
13 Usturoi kg

Intocmit,

Alexandru Denise Lavinia