Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Limba şi literatura română

Clasa a VII-a

Numele şi prenumele elevului:_________________________________________________

Data susţinerii testului:________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I ______(48 de puncte)

Citeşte textul:

,, Frunză verde lăcrămioare Face inimioara jar Câtă boale-s pe sub soare

Câtă boală-i pe sub soare Ṣi trăiește ȋn amar. Niciuna nu-i omorâtoare;

Nu-i ca dorul arzătoare; Frunză verde și o alună, Numai dorul und’se lasă

Căci dorul unde se pune Câtă boală-i pe sub lună Face lacrămilor casă’’.

Face inima tăciune; Nu-i ca dorul de nebună;

(Frunză verde lăcrămioare)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A.

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte

Pluralul cuvântului ,,boală’’ este:

a.boli; b.boluri; c. boale.

2. Subliniaţi varianta corectă de despărţire în silabe: 6 puncte

a. tă-ciune; / tă-ciu-ne; ; b lăc-ră-mioa-re/ lă-cră-mioa-re ; c. frun-ză / frunz-ă.

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa : Câtă boală-i pe sub lună . 6 puncte


____________________________________________________________________________

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi genul pentru fiecare dintre
cuvintele din text menţionate în coloana din stânga. 6 puncte

Valoarea morfologică Funcţia sintactică


tăciune
verde
face

5. Construieşte un enunţ în care ,,i’’să aibă altă valoare morfologică decât ȋn text.
6 puncte

B.

1. Precizează care este sentimentul dominant din fragmentul dat.


6
puncte

_____________________________________________________________________________

2. Notează două figuri de stil diferite din textul dat . 6 puncte

_____________________________________________________________________________

3. Precizează măsura versurilor din prima strofă. 6 puncte

_____________________________________________________________________________

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de 5-7 rânduri (aproximativ 50-70 de cuvinte), în care să foloseşti 3 cuvinte
alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

Cuvinte selectate: _________________, _________________, _________________

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).