Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic Johannes Honterus Braşov

Prof. Mihaela Stan


_______________________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (60 de puncte)

Citeşte textul:
„Departe sunt de tine şi singur lângă foc,
Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc,
Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit,
Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi murit.
Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri,
Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri;
Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti,
Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti,
Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci
Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subţiri şi reci;
Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini
Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva... apoi suspini [...]” (Mihai Eminescu – Departe sunt de tine...)

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.

A.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Sinonimele cuvintelor „(te-) anini” şi suspini sunt: 8 puncte


a) (te-) alinţi, spui; b) (te-) atârni, oftezi; c) (te) sprijini, plângi.

2. Tema textului este: 8 puncte


a) natura; b) timpul; c) iarna.

3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „foc”. 8 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
1
Test de evaluare iniţială – Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a
Liceul Teoretic Johannes Honterus Braşov
Prof. Mihaela Stan
_______________________________________________________________________________________

5. Comentează, din 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat. 8 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

B. 1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte


Ne-am dus la muzeul pe care ni l-ai recomandat, şi am vizitat ceea ce iera acolo. Ne-ar place
să mai revenim o dată ca să aibe timp toţi prietenii să vină.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte


(eu) agreez – (eu) agreiez, vei devenii – vei deveni, (prietenii) noştri – (prietenii) noştrii,
Revin-o! – Revino!, francezi – franceji

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Citeşte textul:
În etapa actuală de evoluţie a societăţii româneşti, factorul preponderent în propagarea unor modalităţi de
exprimare este reprezentat de frecvenţa lor în comunicarea publică, de ponderea pe care o au în componenţa ambianţei
lingvistice care învăluie (şi agresează) pe locutor. Vocea cea mai puternică în condiţiile sociale actuale este cea reprezentată
de mass-media în multiplele ei ipostaze. Prin creaţia proprie (dar şi în calitate de transmiţător al variatului discurs care
caracterizează viaţa societăţii actuale), mass-media se constituie, în virtutea condiţiilor obiective, ca principal „model” de
exprimare. Puţini din „agenţii” acestei forme de activitate sunt însă conştienţi de acest statut şi de răspunderea socială pe
care o implică. De aceea, prin numeroşi reprezentanţi ai săi, mass-media continuă cu nonşalanţă să agreseze lingvistic pe
vorbitorul de limbă română, oferindu-i continuu exemple negative de exprimare.
(Valeria Guţu-Romalo – Aspecte ale evoluţiei limbii române)

Redactează un eseu de 75-100 de cuvinte (15-20 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre
impactul mass-mediei asupra limbii literare actuale, valorificând informaţii sau idei din textul dat.

_______________________________________________________________________________________
2
Test de evaluare iniţială – Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a
Liceul Teoretic Johannes Honterus Braşov
Prof. Mihaela Stan
_______________________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se notează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)

A.
1. b 8 puncte
2. b 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două motive literare din text (de exemplu – focul, iubita)
2×4p = 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului conotativ al
cuvântului indicat 2×4p = 8 puncte
5. comentarea nuanţată a oricărei figuri de stil din text – 8p/ comentarea superficială sau lipsa de siguranţă în
identificarea unei figuri de stil – 2 puncte 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5×2p = 10 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5×2p = 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

- pentru conţinutul eseului: 20 de puncte


• formularea unei opinii despre importanţa lecturii 4 puncte
• susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p/ susţinere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p.
8 puncte
• valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat 4 puncte
• formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

- pentru redactarea textului: 10 puncte


• respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte

_______________________________________________________________________________________
3
Test de evaluare iniţială – Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a X-a

S-ar putea să vă placă și