Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

1. Ce? Mircea Eliade – Corigenţa (fragment din Romanul adolescentului


miop), lecţie de tip mixt.

2. Cum? Metode, strategii, activităţi didactice:


Metode: conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia, lectura
selectivă.
Strategii: inductivă, deductivă.

3. În ce scop? Competenţe: la sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:


a) În plan cognitiv:
1. să indice domenii ale activităţii savantului Mircea Eliade;
2. să numească cel puţin trei titluri de opere literare scrise de
Mircea Eliade;
3. să indice problematica Romanului adolescentului miop;
4. să rezume fragmentul din manual;
5. să integreze fragmentul în contextul romanului;
6. să argumenteze oral şi în scris propriile opinii asupra personaju-
lui;
b) În plan afectiv: să fie capabili să se transpună în situaţia persona-
jului şi să explice în ce fel ar reacţiona.

4. Cat? Două ore:


- în prima oră profesorul prezintă câteva faţete ale personalităţii
savantului şi scriitorului Mircea Eliade: domenii de activitate, opere
importante, recunoaşterea internaţională a contribuţiei sale în cultura
universală şi va stabili împreună cu elevii problematica Romanului
dolescentului miop ;
- în ora a doua pornind de la fragmentul din manual sunt desprinse
trăsături ale personajului şi, prin problematizare, este analizată
situaţia lui şcolară.

5. Cu ce mijloace? Manualul Humanitas clasa a IX-a, volumul Romanul


adolescentului miop,
portrete ale scriitorului la diferite vârste, imagini din Bucureştiul
interbelic.

6. Cui? Clasa a IX-a


Bibliografie:
Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, Bucureşti, Editura Univers
enciclopedic , 2005
Mircea Handoca, Postfaţă la Romanul adolescentului miop, Bucureşti,
Muzeul literaturii romane, 1988.

Scenariul didactic

1. Momentul organizatoric.
2. Verificarea cunoştinţelor predate în ora anterioară:
- personalitatea lui Mircea Eliade;
- lucrările ştiinţifice ale lui Eliade;
- opera literară;
- specificul Romanului adolescentului miop.
3. Verificarea cantitativă şi calitativă a efectuării temei de casă. Tema este
citită de 1-2 elevi. Dacă este cazul, profesorul face îndreptările necesare.
4. Anunţarea lecţiei noi. Profesorul anunţă scopul lecţiei noi:
- integrarea fragmentului în contextul romanului;
- indicarea trăsăturilor personajului;
- analiza situaţiei în care se află personajul.
5. Prezentarea noilor conţinuturi se realizează prin rezolvarea unor itemi
obiectivi şi semiobiectivi:
1) Vă amintiţi examenul de capacitate? Menţionaţi trei lucruri pe care le-aţi
face altfel acum în pregătirea voastră. Numiţi trei calităţi şi trei defecte care
vă caracterizează pe care le-aţi descoperit în timpul pregătirii pentru examen.
2) Aveţi ceva de făcut:
* ceva ce vă place;
* ceva ce nu vă place, dar trebuie făcut.
Ce faceţi mai întâi? Discutaţi între voi, argumentându-vă punctul de
vedere.
3) Să ne amintim textul. Imaginaţi-vă în următoarele ipostaze:
* Sunteţi colegul personajului. Ce întrebări i-aţi pune referitor la
situaţia relatată? L-aţi sfătui ceva?
* Sunteţi în pielea personajului. Ce aţi face în acest caz?
4) Din paragrafele al doilea şi al treilea reies câteva trăsături ale
personajului. Numiţi-le. ( lipsit de voinţă | voluntar
citeşte mult
pasionat de ştiinţă)
5) Cum explicaţi faptul că personajul se consideră “lipsit de voinţă”, iar
colegii săi îl văd, dimpotrivă, ca pe un “băiat voluntar”?
6) Ce sens credeţi că are explicaţia din al doilea paragraf: “nu am
promovat pentru că nu am vrut”?
7) Numiţi principalele stări prin care trece personajul de la decizia de a se
pregăti pentru examen, până la renunţarea finală (de exemplu, hotărâre,
indecizie, autoîncurajare etc.). Identificaţi în text pasajele referitoare la
aceste stări.
8) Redaţi pe un grafic trecerile de la o stare la alta şi comentaţi-l.
9) Ce anume îl ispiteşte pe adolescent mai mult decât trigonometria? Daţi
explicaţii acestui fapt.
10) Numiţi câteva dintre tehnicile de amânare la care recurge tânărul. Daţi
exemple din text.
11) Credeţi în seriozitatea afirmaţiei din final? Explicaţi.
Pe parcursul conversaţiei cu elevii profesorul încearcă, de câte ori se
iveşte ocazia, să obţină de la ei răspunsuri care să dezvăluie felul în care ei
înşişi se raportează la situaţia la care face referire personajul.
Temă de casă: Povestiţi, în maximum două pagini, un moment dificil
din viaţa voastră şcolară, arătând ce aţi gândit şi cum aţi încercat să-l
depăşiţi.