Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lecție

Data:
Clasa: a X-a
Profesor: Gheorghe N. Necșuța
Disciplina: Matematică (Algebră)
Unitatea de conținut: Combinatorică
Tema: Binomul lui Newton
Tipul lecției: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe
Competențe generale:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de


contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse
în enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea
locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii –
problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin
integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Competente specifice:

1. Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise


2. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii –
problemă date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv
4. Exprimarea, în moduri variate, a caracteristicilor unor probleme în
scopul simplificării modului de numărare
5. Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul
funcţiilor şi a elementelor de combinatorică.
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul
optimizării rezultatelor

1
Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi
acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a
tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea,
ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii
unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în
abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme
practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant
pentru viaţa socială şi profesională.

Obiective operaționale:

Cognitive:

OC1:Să aplice corect formula lui Newton într-o dezvoltare binomială.

OC2: Să determine diferiți termeni dintr-o dezvoltare binomială pe baza


formulei termenului general din binomul lui Newton.

OC3: Să facă distincție între coeficientul unui termen al dezvoltării după


formula lui Newton și coeficientul binomial al aceluiași termen.

Afective:

OA 1: Elevii vor participa cu interes la determinarea formulei lui Newton.

OA 2: Elevii vor manifesta interes pentru rezolvarea exercitiilor și alcătuirea


florii de lotus.

Psihomotorii:

OPM 1: Elevii trebuie să scrie corect formulele matematice

OPM 2: elevii trebuie să noteze pe caiete noțiunile importante ale lecției


prezentate de profesor

Metode și procedee didactice: conversația, descoperirea dirijată,


demonstrația, problematizarea, exercițiul, bomboana cu ravașe, floarea de
lotus.

2
Mijloace de învățământ: tabla, marker, flip-chart, planșa, laptop,
videoproiector, fișe de lucru, petale pentru floarea de lotus, manual

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Timp: 50 min

Bibliografie:

 Programa școlară
 Planificarea calendaristică
 Manual matematica clasa a X-a, C.Năstăsescu, Editura Didactică și
Pedagogică București
 Manual matematică clasa a X-a, M. Burtea, Editura Carminis

3
Desfășurarea lecției
Continut si sarcini de invatare Strategia didactica
Etapele
Metode Mijloace Forme de Evaluare
lectiei/timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor
organizare
1.Moment Saluta elevii Raspund la salut conversatia frontal
organizatoric Noteaza absentele Isi pregatesc materialele necesare pentru lectie
3 min Asigura climatul necesar pentru
buna desfasurare a lectiei

2. Verificarea Verifica tema prin sondaj si daca Raspund la intrebarile profesorului conversatia caiet frontal Analiza
temei exista exercitii nerezolvate se trece individual raspunsuril
4 min la rezolvarea lor pe tabla or
3.Captarea Imparte bomboane cu ravase Elevii rezolva exercitiile de pe ravase: descoperirea Bomboane frontal Analiza
atentiei (sarcini de lucru) elevilor si le (a+b)2=a2+2ab+b2= dirijata individual raspunsuril
8 min transmite acestora scopul lectiei: 𝐶20 a2+ 𝐶21 ab + 𝐶22 b2 Fise de lucru orprimite
stabilirea unei formule pentru (a+b)n
, a,b ∈ R, n ∈ N*, precum si (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3= exercitiul Videorpoiector
proprietati pentru coeficientii 𝐶30 a3+𝐶31 a2b+𝐶32 ab2+𝐶33 b3
termenilor din dezvoltarea acestui Laptop
4 3
binom. (a+b) =(a+b) (a+b)=
a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4= CD cu
𝐶40 a4+𝐶41 a3b+𝐶42 a2b2+𝐶43 ab3+𝐶44 b4
prezentare
5 4
(a+b) =(a+b) (a+b)=
=a5+5a4b+10a3b2+10a2b3+5ab4+b5= caiete
=𝐶50 a5+𝐶51 a4b+𝐶52 a3b2+𝐶53 a2b3+𝐶54 ab4+𝐶55 b5 conversaria
euristica Comparare
I1: Cum se numeste o expresie R1: O expresie algebrica cu doi termeni se a
algebrica cu doi termeni? numeste binom. rezultatelo
r elevilor
I2: Ce observati la numarul de R2: Observam ca numarul de termeni din conversatia
termeni din fiecare dezvoltare? dezvoltare este mai mare cu 1 decat catehetica
exponentul la care se ridica binomul.

4
Continut si sarcini de invatare Strategia didactica
Etapele
Metode Mijloace Forme de Evaluare
lectiei/timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor
organizare

I3: Ce puteti spune despre R3:Coeficientii termenilor din dreapta ai


coeficientii termenilor din acestor dezvoltari sunt egali cu numerele din
dezvoltare, facand analogie cu linia corespunzatoare a triunghiului lui Pascal.
triunghiul lui Pascal?
Profesorul, prezinta pe ecran
triunghiul lui Pascal.

I4: Ce puteti spune despre exponentii R4: Exponentii puterilor lui a descresc de la n la
lui a? Dar al lui b? 0, iar exponentii puterilor lui b cresc de la 0 la Analiza
n. Pentru orice termen din formulele de mai raspunsuril
sus, suma exponenţilor lui a şi b este egală cu or
exponentul puterii binomului.

Profesorul cere elevilor sa Generalizare: problematizarea frontal


generalizeze (a+b)n=𝐶𝑛0 an+𝐶𝑛1 an-1b+𝐶𝑛2 an-2b2+…+
relatiile obtinute. +𝐶𝑛𝑘 an-kbk+…+𝐶𝑛𝑛 ; ∀ a,b∈ R si n ∈ N*.

Profesorul comunica elevilor ca


formula descoperita se numeste
“formula lui Newton”.
4. Anuntarea Scrie titlul lectiei pe tabla “Binomul Noteaza titlul lectiei pe caiete si sunt atenti la conversatia Laptop frontal
temei si a lui Newton” si comunica elevilor ce ceea ce este esential de insusit. Retroproiector
obiectivelor asteptari are de la ei la sfarsitul CD
operationale lectiei.
2 min

5
Continut si sarcini de invatare Strategia didactica
Etapele
Metode Mijloace Forme de Evaluare
lectiei/timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor
organizare
6. Dirijarea Scrie pe tabla formula lui Newton. Elevii noteaza pe caiete. Conversatia Tabla Frontal
invatarii Teorema:
20 min Pentru oricare a,b ∈ R si n ∈ N*, are
loc egalitatea:
(a+b)n=𝑪𝟎𝒏 an+𝑪𝟏𝒏 an-1b+𝑪𝟐𝒏 an-2b2+…+
+𝑪𝒌𝒏 an-kbk+…+𝑪𝒏𝒏

Cum putem demonstra aceasta R: Formula o putem demonstra folosind Conversatia Plansa Frontal
formula? metoda inductiei matematice.

Demonstratia
Prezinta elevilor plansa cu teorema Urmaresc cu atentie etapele de lucru parcurse
demonstrata, transmitandu-le ca in demonstrarea formulei.
redactarea efectiva a acesteia Explicatia
ramane ca sarcina de lucru pentru
acasa.

Observatii: Noteaza pe caiete observatiile facute de Individual


-Membrul din dreapta se numeste profesor.
dezvoltarea binomului la putere .
-Numerele 𝐶𝑛0 , 𝐶𝑛1 , 𝐶𝑛2 ,…, 𝐶𝑛𝑛 se
numesc coeficienti binomiali ai
dezvoltarii si sunt in numar de n+1.
-T1=𝐶𝑛0 an, T2=𝐶𝑛1 an-1b, T3=𝐶𝑛2 an-2b2,…,
Tk+1=𝐶𝑛𝑘 an-kbk se numesc termenii
dezvoltarii.
Un rol deosebit il are termenul de
rang K+1, numit termenul general al
dezvoltarii, Tk+1=𝐶𝑛𝑘 an-kbk ; 0≤K≤n.

6
Continut si sarcini de invatare Strategia didactica
Etapele
Metode Mijloace Forme de Evaluare
lectiei/timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor
organizare
Aplicatii-fisa de lucru (anexa 2) Elevii rezolva exercitiile la tabla Tabla Frontal Aprecieri
1.Sa se dezvolte (1+2x)5 folosind 1. (1+2x)5= 𝐶5∙0 ∙ 15 +𝐶51 14 (2𝑥) + 𝐶52 13 (2𝑥)2+ Plansa verbale
formula lui Newton. 𝐶53 12(2𝑥)3 + 𝐶54 1 (2𝑥 )4 +𝐶55 (2𝑥 )5= Fisa de lucru asupra
Sa se determine coeficientul celui de 1 ∙ 1 + 5 ∙ 1 ∙ 2𝑥 + 10 ∙ 1 ∙ 4𝑥 2 + 10 ∙ 1 ∙ 8𝑥 3 exercitiul Caiet corectitudi
al cincilea termen si coeficientul + 5 ∙ 16𝑥 4 + 1 ∙ 32𝑥 5 Explicatia marker individual nii
binomial al aceluiasi termen. = 1 + 10𝑥 + 40𝑥 2 + 80𝑥 3 rezolvarii
+ 80𝑥 4 + 32𝑥 5 exercitiilor
Coeficientul lui 𝑇5 este 80.
Coeficientul binomial al termenului al cincilea
este: 𝐶54 = 5.

2.Sa se determine al patrulea 2.


3
termen al dezvoltarii (x2+√𝑥)10. 3 ( 2 )10−3
𝑇4 =𝑇3+1 =𝐶10 𝑥 3
∙ (√𝑥) = 𝐶10 ∙ 𝑥 20−6 ∙
3 3 3
3
𝑥 2 = 𝐶10 3
∙ 𝑥14 ∙ 𝑥 2 = 𝐶10 ∙ 𝑥14+2 = 𝐶10
3

28+3 31
3 3 3
𝑥 2 = 𝐶10 𝑥 2 = 𝐶10 √31 = 𝐶10 √(𝑥15 )2 ∙
√𝑥 = 120 ∙ 𝑥15 ∙ √𝑥
6.Asigurarea Imparte clasa in 8 grupe de cate 4 Lucreaza individual, confrunta rezultatul in Conversatie Fise de lucru Individual Aprecieri
conexiunii elevi, fiecare grupa va avea de grupa, iar raspunsul corect il vor scrie pe o catehetica Flanelograf verbale
inverse rezolvat un anumit exercitiu(anexa petala de floare de lotus. Petale pentru Analiza
10 min 3) Ficare grupa va delega un reprezentant care sa floarea de pe grupe raspunsuril
prinda petala pentru formarea florii de lotus. lotus or primite
Carioci
Adreseaza urmatoarele intrebari: Realizeaza ciorchinele pe flip-chart. Flip-chart
Despre ce am invatat astazi?
Care este formula binomului lui frontal
Newton?
Cum se numesc numerele: 𝐶𝑛0 , 𝐶𝑛1 ,
𝐶𝑛2 ,…, 𝐶𝑛𝑛 ?
Care este formula termenului
general din dezvoltarea binomiala?

7
Continut si sarcini de invatare Strategia didactica
Etapele
Metode Mijloace Forme de Evaluare
lectiei/timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor
organizare
7. Evaluarea Face aprecieri verbale despre Sunt atenti la aprecierile profesorului conversatia frontal Aprecieri
2 min participarea elevilor la desfasurarea verbale
lectiei. despre
participare
a elevilor la
lectie

8. Tema Demonstratia formulei lui Newton. Noteaza tema pe caiete. Conversatia manual frontal
pentru Exercitiile 1(a,d); 3(b)/pag.157- explicatia
acasa Manual
1 min

8
Anexa 1

Sarcinile de lucru de pe ravase:

Calculati (a+b)2 si scrieti coeficientii termenilor din dreapta cu ajutorul combinarilor.

Calculati (a+b)3 si scrieti coeficientii termenilor din dreapta cu ajutorul combinarilor.

Calculati (a+b)4 si scrieti coeficientii termenilor din dreapta cu ajutorul combinarilor.

Calculati (a+b)5 si scrieti coeficientii termenilor din dreapta cu ajutorul combinarilor.

9
Anexa 2

Fisa de lucru

1. Sa se dezvolte (1+2x)5 folosind formula lui Newton.

Sa se determine coeficientul termenului al cincilea din dezvoltare si


coeficientul binomial al aceluiasi termen.

2. Sa se determine al patrulea termen al dezvoltarii ( x2+√𝑥)10.

10
Anexa 3

Grupa 1:

Sa se dezvolte (x+3)5 folosind formula lui Newton.Sa se determine coeficientul lui T 4.

Grupa 2:
2 8
Sa se determine coeficientul celui de al saptelea termen al dezvoltarii (x 2+ ) si
𝑥3
coeficientul binomial al aceluiasi termen.

Grupa 3:

Sa se dezvolte (2x-1)6 folosind formula lui Newton.

Sa se determine coeficientul lui T3.

Grupa 4:

Sa se determine termenul care-l contine pe x3 din dezvoltarea (2x-3)4.

Grupa 5:
2 8
Sa se determine rangul termenului care-l contine pe x6 din dezvoltarea (x2+ ).
𝑥3

Grupa 6:
1 3
Sa se determine termenul care nu-l contine pe x din dezvoltarea ( + √𝑥 2)5.
𝑥

Grupa 7:

Sa se determine al saselea termen al dezvoltarii (x2+√𝑥)10.Care este coeficientul


acestui termen?Dar coeficientul binomial?

Grupa 8:
2 8
Sa se determine termenul liber din dezvoltarea (x2+ ) ,fara sa se dezvolte binomul.
𝑥3

11