Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic de scurtă durată

Data:
Grupa:
Obiectul: Matematica
Subiectul lecţiei: Binomul lui Newton
Tipul lecţiei: Lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor
Timpul acordat: 80 min
Profesor:
Competenţe specifice:
 Dobândirea cunoştinţelor matematice fundamentale, necesare continuării studiilor şi/sau inserţiei sociale.
 Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, teoremelor studiate în contexte variate de aplicare.
 Utilizarea unor formule combinatorice în raţionamente de tip inductiv.

Subcompetenţe:
 Utilizarea binomului lui Newton şi/sau a formulei termenului general în diverse domenii.
 Aplicarea proprietăţilor coeficienţilor binomiali şi ale dezvoltării binomului la putere în rezolvări de probleme.
 Analiza rezolvării unei probleme de combinatorică sau referitoare la utilizarea binomului lui Newton în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
Strategii didactice:
 Conversaţia
 Lucrul in grup
 Autoevaluarea
 Rezolvare de exerciţii
 Explicaţia
 Testul
Mijloace de învățare:
 Manualul
Bibliografia:
1. Achiri Ion Matematică. Manual pentru clasa a 10-a. Chişinău, Editura Prutul Internațional, 2012.
Scenariul lecţiei

Sub
Tim
Nr Etapele com Metode
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
d/o lecţiei pete Procedee
(min)
nţe
I Evocare 2 Profesorul salută elevii şi notează Elevii pregătesc manualele şi Frontal
absenţele caietele;

5 Profesorul verifică tema pentru Elevii răspund la întrebările Lucrul


acasă profesorului. în grup

1 Profesorul anunţă tema nouă şi o Elevii notează subiectul lecţiei


notează pe tablă: „Binomul lui
Newton”

2 Profesorul anunţă obiectivele care Elevii ascultă


trebuie realizate pe parcursul lecţiei:
O1. Să demonstreze egalităţi şi inegalităţi
utilizând binomul lui Newton.
O2. Să ştie care este formula binomului
lui Newton şi cum să o utilizeze.
O3. Să aplice formula binomului lui
Newton în calcule.
O4. Să cunoască şi să aplice formula
termenului general din dezvoltarea
binomului lui Newton.
Sub
Tim
Nr Etapele com Metode
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
d/o lecţiei pete Procedee
(min)
nţe
II Realizarea S1 33 Se trec în revistă formulele permutărilor, Elevii prezintă formulele Explicaţia
sensului aranjamentelor şi combinărilor, precum şi permutărilor, aranjamentelor şi
proprietăţile lor. combinărilor.

Profesorul propune elevilor să scrie


formula pentru (a  b) 2 , (a  b) 3 şi li se
cere să găsească o modalitate de a calcula Răspund întrebărilor profesorului
( a  b) 4 si ( a  b) 5 .
Pe baza a ceea ce au demonstrat, elevii
răspund la următoarele întrebări: (a  b) 2  a 2  2ab  b 2
- ce puteţi spune despre coeficienţii ( a  b) 3  a 3  3a 2b  3ab 2  b 3
literelor?
- ce puteţi spune despre numărul (a  b)4  [(a  b}2 ]2  a 4  4a3b  6a2b2  4ab3  b4
termenilor din fiecare dezvoltare? (a  b) 5  a 5  5a 4b  10a 3b 2  10a 2b 3  5ab 4  b 5
- ce puteţi spune despre exponenţii
literelor?

Coeficienţii termenilor extremi şi ai


celor egal depărtaţi de extremi sunt egali.
Elevii notează în caiete
Exponenţii puterilor lui a descresc de la
cel mai mare la 0. Explicaţia
Exponenţii puterilor lui b cresc de la 0 la
cel mai mare.
Exponentul cel mai mare pentru a şi b
este exponentul la care se ridică binomul.
În fiecare termen, suma exponenţilor lui
a şi b este n.
Numărul total de termeni din dezvoltare
este de n+1.
Formativă
Explicaţia
Demonstraţie:
Sub
Tim
Nr Etapele com Metode
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
d/o lecţiei pete Procedee
(min)
nţe
Are loc următoarea Verificarea s-a realizat prin
Teoremă exemplele anterioare.
Fie, a, b  R, n  N * . Atunci:  P ( n)  P ( n  1)
S2
( a  b) n  Cn0 a n b 0  ....  C nk a n  k b k  ..... P ( n  1) : ( a  b) n  Cn01a n 1b 0  ....  Cnk1a n 1 k b k  .....
Demonstr
 Cnn a 0b n  Cnn11a 0b n 1
aţia
cunoscută sub denumirea de „Binomul lui P (n  1)  (a  b)( a  b) n  ( a  b)(Cn0 a b  ....
n 0

Newton”.
 Cnk a n  k b k  .....  Cnn a 0b n )  Cn0 a n 1b 0  Cn1a n b.....

Demonstraţia prin metoda inducţiei  Cnk a n  k 1b k  .....  Cnn a 0b n  C n0 a n b  Cn1 a n 1b 2 
matematice le revine elevilor.  ...  Cnk a n  k b k 1  ...  Cnn b n 1 
P (n  1) : ( a  b) n  Cn01a n 1b 0  ....  Cnk1a n 1 k b k 

Profesorul face câteva precizări privind .....  Cnn11a 0b n 1


formula lui Newton: Elevii notează în caiete enunţul Explicaţia
Coeficienţii Cnk , k  1,2,..., n se numesc problemei.
coeficienţi binomiali ai dezvoltării şi sunt Elevii ies la tablă şi rezolvă
în număr de n+1. exerciţiul propus:
A se face distincţie între coeficientul
binomial al unui termen şi coeficientul
numeric al acestuia. Demonstr
Un rol important în rezolvarea aţia
problemelor legate de binomul lui Newton Astfel:
îl are termenul general:
Tk 1  C nk a n k b k

Profesorul propune spre rezolvare


următoarea aplicaţie: Coeficientul binomial al termenului
Calculaţi (1  2 x) 6 folosind formula lui Explicaţia
Newton. După ce aţi dezvoltat binomul T3 este
completaţi: Coeficientul binomial al termenului
a) T4  ..........
b) coeficientul binomial al lui T3 T5 este
Sub
Tim
Nr Etapele com Metode
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
d/o lecţiei pete Procedee
(min)
nţe
este........ Termenul liber esteT1=1
S1 c) coeficientul lui T5 este......... termenul care conține x5 este
d) termenul liber al dezvoltării este.....
e) Termenul care-l conţine pe x 5
este....... Nu există termen care conține x9
f) Termenul care-l conţine pe x 9
este.......

2 Calculaţi z= ( y-i ) folosind formula lui Newton


5
( y  i ) =y5 +C15 y 4 ( i ) +C52 y3 ( i ) +C35 y2 ( i ) +C45 y ( i ) +C55 ( i )
5 2 3 4 5
2
S2 şi răspundeţi la următoarele întrebări: � ( y  i ) =y5  C15 y 4 i  C52 y3 +C35 y 2 i+C54 y  C55 i
5

a) T4 =.................. În concluzie:
a) T4 =C35 y 4 i
b) coeficientul binomial al lui T3 este...........
b) coeficientul binomial al termenului T3 este C52 =10
c) coeficientul lui T4 este..........
c) coeficientul termenului T4 este C35 i=10i
d) Re ( z ) =....... d) Re ( z )  y5  10y3 +5y
e) Im ( z ) =............ e) Im ( z )  5y 4 +10y 2  1

Realizarea 20 8
Lucrul Se evaluează
�2 2 � Termenul general este:
sensului 3 Fie binomul � x + 3 �. Să se determine: în grup nivelul de
� x �
a) Termenul al treilea al dezvoltării. înţelegere a
b) Termenul din mijloc. ,k materiei
S3 c) Rangul termenului ce conţine pe x 6 . teoretice şi
d) Termenului ce conţine pe x1 . capacitatea de
e) Termenul liber din dezvoltare.
Luăm k=2 și obținem învăţare
( nu dezvoltaţi binomul!) reciprocă.

Cum n=8 înseamnă că dezvoltarea


are 9 termeni și termenul din mijloc
Sub
Tim
Nr Etapele com Metode
pul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
d/o lecţiei pete Procedee
(min)
nţe
este T5=1120x-4
Pentru a găsi termenul care conține
x6 folosim din formula lui Tk+1
factorul x cu exponentul său:

16-5k=6
=> k=2 => T3
Repetăm raționamentul și găsim
T4=448x
Analog găsim că termen liber nu
există
III Reflecţia S1 13 Profesorul propune spre rezolvare 4 Termenul T10 este cel mai mare al dezvoltării dacă Individu Se evaluează
următorul exerciţiu, elevii având la T10 �T9 şi T10 �T11 sau echivalent cu sistemul al capacitatea de
S2 dispoziţie 5 minute pentu a-l rezolva: C8n 3n 8 �‫ף‬
� n 8 C9n 3n 9 n 9

� 10 n 10 10 , unde n �10,n �� aplicare,
Cn 3 �‫ף‬
� n C9n 3n 9 n 9
Să se determine n  N * ştiind că al analiză şi
S3 �3
� �
n �

(
n Υ�4 + 43, �) sinteză;
zecelea termen al dezvoltării binomului ��
�n  8 9 �
� � �9  201 9 + 201 � �
(3  n) n este cel mai mare dintre termenii �n � 3
�10 n  9
�n ��

� � 2
,
2 ���


capacitatea de
dezvoltării. � 9 + 201 � cooperare
� n ��
� 4 + 43,
2 ��� { 11} � n  11

� �
IV Extinderea 2 Apreciez lucrul elevilor, comentez, Elevii ascultă, precizează Frontal Se apreciază
notez. capacitatea de
autoevaluare
2 Profesorul explică tema pentru Elevii notează în caiete tema Frontal
acasă: pentru acasă
- să rezolve ex. 5,10 pag. 61