Sunteți pe pagina 1din 156

BLYTHE BRADLEY

S` iube[ti un
str`in
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
ILEANA DINU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Trevor Sinclair \[i ridic` mâinile, \ntinzându-[i mu[chii


\ncorda]i; se aplec` apoi de câteva ori pe scaunul aflat \n fa]a
biroului. Briza de dup`– amiaz` \i aduse mirosul florilor
tropicale prin ferestra deschis` [i auzi chiar frunzele palmierilor
fo[nind. Oft`, privind frustrat spre mald`rul de acte aflat \n fa]a
sa pe birou.
Nu mai voia s` se gândeasc` la ce avea de f`cut. Munca la
compania sa \i trezea amintiri dureroase; \n mintea sa, firma [i
Amanda erau legate pentru totdeauna.
Trevor \[i frec` b`rbia acoperit` de o barb` aspr`, pe care o
l`sase s` creasc` de la sosirea pe Bellington Cay. Numai dac` ar
fi putut s` [tearg` toate amintirile [i... {i ce? Ce i-ar mai r`mâne?
Venise pe aceast` insul` din Caraibe s` scape de tot ce-i
amintea de so]ia sa, ca s`-[i vindece r`nile l`sate de moartea
6 BLYTHE BRADLEY

Amandei. Dar cum s` [tearg` amintirile l`sate de cincisprezece


ani de c`s`torie? |mp`r]iser` totul, de la munca \mpreun` la ATS
Industries, pân` la bucuria pe care le-o d`dea succesul. Amanda
\[i pusese amprenta pe fiecare aspect al vie]ii lui.
Resim]i [i mai puternic durerea pierderii ei. Trecuse aproape
un an de la moartea Amandei, dar el nu putea s` se scuture de
singur`tate. Indiferent unde se ducea, sau ce f`cea, via]a nu mai
avea sens f`r` Amanda.
– Cine spunea c` via]a merit` tr`it` oricum? i se adres` unei
p`s`ri m`runte galben cu negru care ]op`ia pe marginea
balconului. Aceasta se opri s` ia o \nghi]itur` de ap`, apoi ajunse
\n fa]a gr`m`joarei de zah`r pe care i-o pusese Trevor de
diminea]`.
Trevor se ridic`, iar pas`rea \l urm`ri cu ochii ei rotunzi.
– Te-ai obi[nuit cu mine, nu?
Se afla de [ase luni la Bellington Cay, unde sosise \n miezul
verii. Acum era luna noiembrie. Tr`ia ca un pustnic, vedea doar
câ]iva oameni care-i erau indispensabili, printre care [i Louise,
menajera. Nu era de mirare c` \ncepuse s` vorbeasc` singur.
|[i trecu degetele prin p`rul negru, \mpingându-l spre ceaf`.
Trebuia s` se tund` sau s` [i-l lege la spate. Dac` nu s-ar tunde
ar ar`ta ca un pirat, \n ochii turi[tilor. Amanda ar fi râs de el. Din
nou Amanda. Cl`tinând din cap, cobor\ scara [i o lu` spre plaja
unde valurile loveau alene ]`rmul. Picioarele i se afundar` \n
nisipul fin; mergea cu pa[i mari, lucru cam greu din cauza
nisipului pe care-l stârnea.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 7

|ncepu s` alerge pân` sim]i o durere cumplit` \n genunchiul


stâng. |n cele din urm`, trebui s` admit` c` avea treizeci [i opt
de ani, nu mai era vreun licean care nu-[i cuno[tea limitele.
V`zu lumini \n fa]a sa [i zâmbi. Va mânca un sandvi[, [i poate
va bea o bere \n acel mic restaurant de pe plaj`.

***

Diana Foster st`tea \n fa]a biroului de la recep]ie, privind-o


pe femeia cu ochii tri[ti din fa]a ei. Ce naiba ar fi trebuit s`
fac`?Era vina ei c` avionul avusese \ntârziere, iar ea pierduse
leg`tura cu unicul zbor spre Bellington Cay? Nici m`car nu
avusese timp s` sune, s` cear` s` i se p`streze rezervarea.
– Regret, miss Foster, dar nu avem nici un pat liber. N-am
putut s` v` p`strez camera, când a[teptau alte patru persoane
aici. Femeia chiar regreta, dar asta n-o ajuta cu nimic pe Diana.
– Nu pute]i telefona la alt hotel? \ncerc` Diana, f`când
eforturi s`-[i p`streze calmul.
Femeia scutur` din cap.
– Bellington are doar dou` hoteluri [i amândou` sunt pline
ochi, la acest sfâr[it de s`pt`mân`.
– Dar n-am unde s` m` duc.
– A]i mai putea apela la Jolly Roger Pub, la barmanul de
acolo. Joe se \nrude[te cu jum`tate din locuitorii acestei insule.
8 BLYTHE BRADLEY

Poate are vreo m`tu[` care s` v` \nchirieze o camer` pentru


dou` sau trei zile. Asta dac` nu dori]i s` dormi]i aici \n hol.
– Jolly Roger? repet` Diana. Ideea de a g`si o camera la un
bar botezat dup` steagul unui pirat n-o \ncânta defel, dar cei
afla]i la nevoie n-au de ales, a[a c`...
– Este tot pe strada asta, pu]in mai jos, a]i trecut pe lâng` el.
Femeia nu mai [tia ce s` fac` s` scape de ea, asta era evident.
Diana \ncuviin]`, amintindu-[i vag c` auzise muzic` dat`
destul de tare. O durea capul [i stomacul \i f`cea probleme, iar
vizita \ntr-un bar zgomotos era ultimul lucru pe care [i-l dorea.
Strângând din din]i \[i lu` valiza [i porni spre ie[ire. Nu \ncepea
sub auspicii bune ceea ce considera c` va fi o sarcin` delicat` [i
dificil`.
Nu te mai gândi acum la Sinclair, \[i spuse. Se gândise destul
la diferite moduri \n care putea s`-l abordeze, \n timpul zborului
prelungit din Iowa pân` la Nassau; acum, trebuia s` se
concentreze pe g`sirea unui pat. Dup` aceea, va vedea cum s`-l
abordeze pe cel care uitase c` are o fiic` [i ni[te obliga]ii.
Briza care o f`cuse s` se simt` mai bine când coborâse de pe
vapora[ul care o adusese pe aceast` insul` p`rea mai rece acum
[i pe strada principal` se aflau mai pu]ini trec`tori. |ntrucât Jolly
Roger era unul din pu]inele locuri care d`dea semne de via]` pe
aceast` insul` nu avu probleme \n a-l g`si. Cu toate acestea,
când deschise u[a [i muzica dat` la maxim o lovi chiar \n fa]`,
\mpreun` cu mirosul de mâncare [i cel de alcool, se gândi s` se
\ntoarc` la hotel s`-[i petreac` acolo \n hol m`car o noapte.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 9

Locul era aglomerat, mesele pline de grupuri care vorbeau [i


râdeau zgomotos. Se uit` \n jur s` g`seasc` un col] mai retras,
\nainte de a discuta cu barmanul. Din nefericire, singurul loc gol
era chiar la bar, dar dup` cum o favorizase norocul \n ultimul
timp, nici nu era de mirare. |n`bu[indu-[i un oftat, alese
scaunul cel mai \ndep`rtat.
L`s` lâng` scaun valiza care cânt`rea destul de mult [i peste
ea \[i a[ez` po[eta. Faptul c` se eliberase brusc de greutate, dar
[i fumul dens o f`cur` s` ame]easc`, a[a c` se ridic` repede de
pe scaun.
Deodat`, se sim]i prins` cu putere de umeri, \n timp ce totul
se \nvârtea cu ea.
– Ei, nu te sim]i bine? auzi o voce masculin` profund`, dar
era prea concentrat` s`-[i ]in` capul drept, pentru ca s` se uite
la el sau s`-i r`spund`.
Ea nu putea s` le[ine. Nu era acel gen de femeie. |nchise
doar ochii, strânse maxilarele.
– Vrei ap` sau altceva?
Reu[i s` \ncline din cap, cu ochii \n continuare \nchi[i. Nu
mai suporta luminile [i muzica, \i sporeau starea de r`u. Sim]i c`
b`rbatul \i duce un pahar cu ap` \n dreptul gurii. Apa rece o
ajut`; acum cel pu]in nu-[i mai sim]ea gura uscat`. Deschise
ochii cu aten]ie. Privi spre figura \ngrijorat` a b`rbatului.
– Te sim]i mai bine, miss? Sper c` nu vei le[ina.
– N-am le[inat \n via]a mea, \ncerc` s`-i r`spund`, dar deveni
brusc foarte con[tient` de c`ldura mâinii a[ezate pe bra]ul ei.
10 BLYTHE BRADLEY

Sunt doar un pic ame]it`.


– Nu vrei s` m`nânci ceva? o \ntreb` cel care o sprijinise [i-i
oferise apa. Ni[te fructe? Pu]in zah`r?
Diana descoperi c` nu-i mai era r`u, a[a cum \i fusese pe
vapora[ul care o adusese aici.
– Un ceai, poate. {i un sandvi[.
B`rbatul \i ar`t` o tabl` unde erau scrise meniurile pe care le
putea oferi barul.
Alese o sup` [i o salat` de pui, apoi vru s`-l evite pe b`rbatul
care o sprijinise. Acum c` se sim]ea mai bine, nu voia s`-i lase o
impresie gre[it`, numai pentru c` o surprinsese \ntr-un moment
de sl`biciune.
– |ncep s`-mi revin, \ncepu ea. Apreciez ajutorul t`u, dar nu
mai este nevoie acum. Privindu-l, sim]i ceva neobi[nuit. Omul
p`rea destul de ciudat; reu[ise, oricum, s`-i stârneasc`
suspiciuni. Dar nu pentru asta venise aici.
Trevor \i d`du drumul imediat, luându-[i paharul de bere din
care sorbi \ndelung. A[adar, tân`ra era turist`. O mai privi o
dat`; avea un chip delicat, oval, \nconjurat de p`r castaniu cu
reflexe blonde, natural, ochi alba[tri, \n care se citea
nedumerirea. Nu era frumoas` \n sensul clasic al cuvântului, dar
oricum, nu era o femeie obi[nuit`.
– Ai venit \n seara asta cu vaporul? o \ntreb` el. I se p`rea
firesc s` continue s` discute cu ea, pentru c` nu-[i terminase
sandvi[ul. De fapt, venise aici pentru c` nu avea chef s` m`nânce
singur, iar Joe barmanul era prea ocupat ca s`-i ]in` companie.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 11

Diana \ncuviin]`.
– Avionul cu care am venit pân` la Nassau a avut \ntârziere [i
am pierdut zborul de leg`tur` pân` aici. Nu mi-a spus nimeni c`
vasul `sta opre[te la fiecare insul`.
– Ai venit singur` \n vacan]`?
Joe sosi cu supa ei, \nainte s`-i poat` r`spunde. Diana \i fu
recunosc`toare pentru \ntrerupere. Nu era genul de femeie care
s` lege conversa]ii cu b`rba]ii necunoscu]i, \n baruri. Tr`ise
\ntotdeauna dup` \nv`]`turile mamei; atent`, plin` de
solicitudine, o fiic` grijulie, o tân`r` pe care se putea conta.
Avea dou`zeci [i nou` de ani. Poate era momentul s` se
schimbe. Dar \[i aminti de viitorul lui Crystal de care se ocupa [i
ro[i, realizând c` b`rbatul cu chip de pirat o privea atent,
a[teptând r`spunsul.
De ce s` nu profit de o clip` de r`gaz? \[i spuse.
– De fapt, am venit aici cu treburi. Totu[i, sper s` am [i pu]in
timp liber. Asta dac` voi g`si un loc \n care s` stau, ad`ug`.
– Ce ai f`cut \n acest scop pân` acum?
Trevor era intrigat c`, pe chipul acelei femei se putea citi
orice gând. Era interesant de urm`rit.
– Recep]ionera de la Bellington Sands a sunat la cel`lalt
hotel, dar nici acolo nu era niciun loc liber. Mi-a sugerat s` vin
aici s` vorbesc cu barmanul. Spunea c` poate, una din
cuno[tin]ele lui mi-ar putea \nchiria o camer`, m`car pentru
seara asta.
Piratul \ncuviin]`.
12 BLYTHE BRADLEY

– Joe ar putea cunoa[te pe cineva. De fapt, dac` nu va g`si


nici el, o voi suna pe menajera mea, s-o \ntreb. Aici, pe insul`,
to]i se cunosc \ntre ei. Dar ce fel de treburi te aduc aici? Trevor
\i zâmbi. Nu-mi imaginez c` te-ar putea refuza cineva, miss... ?
– Diana Foster, r`spunse ea realizând c` nu se prezentaser`.
– Trevor Sinclair.
Fiind prea uimit` de locul \n care se afla, Diana nici nu-[i
d`du seama c` sc`pase lingura \n farfurie. Acesta era chiar
Trevor Sinclair? Mintea ei, \ntreaga ei fiin]`, se revolt` la gândul
c` avea \n fa]` chiar b`rbatul pentru care str`b`tuse atâ]ia
kilometri pân` aici.
– S-a \ntâmplat ceva? o \ntreb` Trevor luându-i mâna \n
palmele sale mari, surprins c` mâna ei era atât de rece. Te sim]i
r`u din nou?
Pentru o secund`, Diana se gândi s` simuleze un le[in. Sau
poate nici nu mai era nevoie s` simuleze. Ziua aceasta \i
provocase destule [ocuri, care s` duc` la un le[in real. |nchise
ochii, sperând c` atunci când \i va deschide, se va trezi acas` la
ea, \n Pleasant Valley, Iowa.
– Vorbe[te, te rog... spune-mi, ce ]i s-a \ntâmplat...
Diana trase aer \n piept, con[tient` c` \n noaptea asta nu
avea cum s` se mai odihneasc` \n propriul ei pat. Ce putea face?
Nu putea spune motivele pentru care venise aici pe insul`.
– |mi cer scuze, dar a fost o zi teribil de lung`, iar când am
ajuns aici [i am g`sit camera pe care o rezervasem \nchiriat` de
altcineva...
S~ IUBE{TI UN STR~IN 13

– De ce nu m` la[i s` te duc acas` la mine? Sunt sigur c`


dup` ce te vei odihni bine, te vei sim]i altfel... Trevor nu termin`
ce voise s` spun`, observând privirea ei speriat`.
– S` stau la tine? Diana se sim]i jenat` de tonul ei ciudat, dar
nu se putuse ab]ine. |i arunc` o privire gr`bit`. P`rea un b`rbat
de treab`, \ngrijorat de soarta unei str`ine.
{i chiar a[a era, realiz` Diana cu un [oc. Desigur, el nu avea
cum s-o recunoasc`, pentru c` n-o v`zuse pân` acum, nici
numele Foster nu-l f`cea s` ajung` la vreo leg`tur`. Se \ntreb`
ce reac]ie ar fi avut b`rbatul dac` s-ar fi prezentat ca Diana
Johnson. Apoi renun]` la idee pentru c` poate nici acest nume
nu-i era cunoscut.
– Te deranjeaz` ceva la aceast` ofert`? \ntreb` Trevor
eliberându-i mâna, f`când un efort s`-[i ascund` iritarea la
reac]ia ei ciudat`.
Desigur, nu m` cuno[ti, dar parc` voiai s`-i ceri lui Joe s`-]i
\nchirieze o camer`. Asta n-ar \nsemna acela[i lucru, s` stai cu o
persoan` necunoscut`?
Diana se trezi for]at` s` admit` c` a[a era.
– Iar dac` Joe ]i-ar oferi o camer` \n alt` parte?
– N-a[ vrea s` crezi c`... de fapt, recep]ionera de la cel`lalt
hotel mi-a sugerat c` acest Joe mi-ar putea fi de ajutor...
Trevor c`p`t` brusc un aer foarte serios. |l chem` pe Joe.
– Dragul meu, miss Foster caut` o camer` pentru noaptea
asta. {tii pe cineva care ar putea s-o ajute?
Barmanul se \ncrunt` apoi cl`tin` din cap.
14 BLYTHE BRADLEY

-M` \ndoiesc c` pe insula asta se va g`si m`car un pat liber \n


noaptea asta; au sosit foarte mul]i turi[ti de pe insula Pine.
M`tu[a mea, Louise, [i vara mea, Carrie ,au primit [i ele turi[ti.
Diana trase aer \n piept, u[or disperat`. Oricum, nu se
a[teptase s` primeasc` r`spuns atât de repede la problema ei.
Joe, barmanul, se presupunea c` i-ar fi g`sit un pat pentru
noaptea asta unde s`-[i g`seasc` lini[tea [i s` se poat` gândi
dac` acest Trevor Sinclair [i b`rbatul pentru care venise pe
insul` erau una [i aceea[i persoan`.
– Am o cas` mare, miss Foster, [i adesea vin la mine prieteni
[i tovar`[i de afaceri. Te asigur c` vei fi \n siguran]` acceptând
invita]ia mea. Dup` cum ai auzit de la Joe, sunt mul]i turi[ti care
se cazeaz` \n casele private. Când tr`ie[ti pe o insul`, trebuie
s`-i aju]i pe ceilal]i.
Diana se str`dui s`-l priveasc` \n ochi, s`-i cânt`reasc`
invita]ia. Dar ar mai fi acceptat invita]ia acestui pirat plin de
amabilitate dac` n-ar fi fost Trevor Sinclair?
Barmanul reveni cu sandvi[ul ei.
– I-am \ntrebat pe amicii mei [i mi-au spus c-au \nchiriat tot.
Nu [tiu ce s` v` sf`tuiesc, miss.
– Mul]umesc, oricum, pentru \ncercare.
Trevor a[tept` s` plece Joe.
– Se pare c` sunt singura ta salvare, miss Foster. Asta dac` nu
vrei s` dormi \n holul hotelului.
Trevor se sim]ea tot mai atras de femeia din fa]a sa.
– Nu-mi place s` deranjez oamenii, domnule Sinclair.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 15

– De ce nu-mi spui Trevor, dac` tot vei fi musafirul meu?


– Dac` \mi vei spune Diana. Apreciez bun`tatea dumitale,
Trevor. A fost o zi foarte lung` pentru mine.
– |n acest caz, m`nânc`-]i sandvi[ul, \n timp ce eu \l voi
chema pe Eban. El are sta]ia de taxiuri de pe insul`. Eu am venit
pe jos pân` \n ora[ \n seara asta s` fac mi[care
Diana nu era sigur` c` vrea s` mearg` \n casa lui. De când
hot`râse s` fac` acest drum foarte lung din Iowa pân` \n aceast`
insul` din Caraibe numai ca s` discute cu tat`l lui Crystal, nimic
nu mersese bine. Oricum, nu se imaginase nici \n cele mai
avântate visuri stând \n casa lui.
Peste dou`zeci de minute, ap`ru un taxi [i Trevor o invit` s`
urce. V`zând acea ma[in` veche [i pr`fuit`, Diana \l \ntreb` pe
Trevor:
– Este taxi?
– Da, oricum este mai bine decât s` str`batem tot drumul pe
jos. Simt c` se apropie furtuna.
– Unde se afl` casa ta, mai precis? \l \ntreb` Diana.
– |n cap`tul de sud– est al insulei.
Probabil, Trevor se amuza sim]indu-i tremurul vocii.
La un moment dat, \n fa]a lor ap`ru o cas` cu dou` etaje, pe
fondul vântului care se \nte]ea [i al m`rii agitate.
Diana se \nfior`, observând c` nici o lumin` nu era aprins`
\n acea cas`.
Doar nu se a[tepta s` stea doar cu el aici! Deschise gura
vrând s` obiecteze.
16 BLYTHE BRADLEY

– |mi pare r`u c` locul pare p`r`sit [i \ntunecat, dar când am


pornit s`-mi fac alergarea zilnic` era ziu` [i nu m` a[teptam s`
revin atât de târziu.
– Locuie[ti singur aici?
– Nu este prea departe de localitate. Menajera mea, Louise,
vine pe jos.
Trevor descuie u[a.
– Intr` [i ia loc, Diana. Se vede c` e[ti obosit`. Eu voi aprinde
focul, ca s` se mai \nc`lzeasc` pu]in atmosfera.
Diana se apropie de [emineul \n care acum ardea un foc
vesel [i urm`ri cum Trevor dispare \n buc`t`rie, apoi apare pe
scara de fier forjat care ducea de la buc`t`rie la etajul doi.
Pentru un b`rbat atât de \nalt, se mi[ca foarte agil. Picioarele
musculoase care se vedeau din [ort erau ale unui atlet,
nicidecum ale unui func]ionar de birou.
A[adar cine era acest Trevor Sinclair? Era aceea[i persoan`
care frânsese inima surorii ei, cel pe care mama lor \l pomenea
din când \n când, [i nu de bine? Diana se apropie de foc,
dorindu-[i s` g`seasc` un r`spuns la \ntreb`rile ei.
Tres`ri când \ncepu s` bat` vântul foarte tare [i geamurile s`
se zgâl]âie. Trevor era un b`rbat atr`g`tor, nu \nc`pea \ndoial`.
Cu toate astea, Diana se afla \n casa unui b`rbat lipsit de
sentimente, plin de cruzime, care nu voia s` [tie nimic despre
propria sa fiic`.
Cu toate acestea, nu-[i neglijase obliga]iile de p`rinte timp
de cincisprezece ani.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 17

Ezitând, Diana se a[ez` \n cele din urm` pe sofaua aflat` atât


de aproape de [emineu. Catifeaua moale o \nv`lui. |[i scoase
pantofii [i-i strânse picioarele sub ea.
Era prea obosit` ca s` mai \n]eleag` ceva. Numai o minte
clar` putea \n]elege cine [i cum era Sinclair Trevor \n realitate,
iar \n acest moment o durea capul foarte tare. Abia mâine va
transforma \n realitate visurile lui Crystal. Acum, nu-[i dorea
decât s` se \ntind` pe canapea [i s` \nchid` ochii pentru câteva
minute.
Capitolul 2

Trevor se opri \n capul sc`rilor, sim]indu-se mult mai bine


acum c` se schimbase \ntr-o pereche de pantaloni negri sport [i
un pulov`r galben-auriu. Se obi[nuise cu \mbr`c`mintea lejer`
de pe insul`, dar faptul c` Diana se sim]ea stânjenit` s` fie
singur` cu el \n cas`, \l f`cu s` cread` c` s-ar sim]i mai bine cu o
gazd` \mbr`cat` foarte decent.
Dar unde disp`ruse? Observ` imediat p`rul castaniu– blond
[i-[i spuse c`, probabil, fiind atât de obosit` se \ntinsese pu]in.
|[i drese glasul, dorind s-o aten]ioneze astfel c` se apropie, ca s`
n-o sperie, dar ea nu f`cu nicio mi[care.
Trevor se apropie cu pa[i mari de canapea, amintindu-[i c`
mai devreme ea le[inase. Veni aproape pe vârfuri [i v`zu c` avea
ochii \nchi[i [i figura destins`, respira regulat, semn c`
adormise. Se relax`.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 19

{tia cât de obositoare sunt c`l`toriile cu avionul. De multe


ori el [i Amanda...
Trevor se crisp`, realizând c` nu se mai gândise la Amanda
de câteva ore. Se sim]i brusc vinovat, dar mai apoi interveni
logica [i-[i spuse c` dac` tot voia s` scape de aceste amintiri, era
bine s-o fac` acum, când Diana Foster \i distr`gea aten]ia de la
durerea acut`.
Nu putu s` nu se bucure de lini[tea, de pacea, de pe chipul
femeii. Buzele ei pline erau u[or desp`r]ite, genele groase,
negre, ca ni[te umbre pe obrajii palizi. I se p`ru c` sesizeaz`
ceva familiar \n chipul ei, poate pome]ii, nasul, dar nu putea
spune dac` o mai v`zuse \nainte.
Poate \n vreo revist`. Dac` i-ar fi fost prezentat`, n-ar fi
uitat-o. Diana Foster era o femeie care f`cea o impresie
puternic`. Era [i foarte tentant`; Trevor se str`dui s` nu \ntind`
mâna s`-i mângâie buclele.
Surprins de propria sa reac]ie, f`cu un pas \napoi,
\ndep`rtându-se de canapea. Ce naiba era aceast` reac]ie? Mai
bine s` bea o cea[c` de cafea, s` nu se mai gândeasc` la Diana
Foster. Sau s-o trezeasc`, ca ea s`-[i ocupe camera la etaj.
Trevor se \ntoarse la buc`t`rie unde-[i turn` cafeaua, apoi
\ncepu s` se gândeasc` la ce f`cuse. Adusese acas` o femeie
str`in`, dar frumoas`.

***
20 BLYTHE BRADLEY

Diana visa c` se afla acas`, \n Pleasant Valley. Mama preg`tea


pr`jitura de sâmb`t`, care umpluse casa cu aroma ei. Mai tr`ia
tata \nc`; muncea mult, ca de obicei, [i.... Diana deschise brusc
ochii, tocmai la timp s` vad` un b`rbat cu o tav` aplecat asupra
ei, zâmbindu-i.
– Ai a]ipit pu]in?
U[or dezorientat`, \i \ntoarse zâmbetul. |[i aminti imediat c`
se afla \n casa lui Trevor Sinclair, c` a]ipise pe canapea, iar acum
el \i oferea cafea [i pr`jituri cu scor]i[oar`, una din sl`biciunile
ei.
Jenat`, vru s` se ridice.
– |mi cer scuze, Trevor, am vrut s` \nchid ochii o clip`, dar...
– Nu trebuie s` te scuzi, Diana. Mi-ai spus c` e[ti epuizat`.
Este vina mea c` nu te-am condus de la \nceput s`-]i ar`t
camera. {tiu ce \nseamn` s` c`l`tore[ti cu avionul. Te rog s` te
serve[ti cu cafea [i pr`jitur` cu scor]i[oar`.
– Arat` grozav. Tocmai visam la pr`jiturile f`cute de mama.
Trevor sim]i c` Diana se relaxase. Nu dormise mult, dar ar`ta
mult mai bine acum. Decise c` era momentul s`-i pun` unele
\ntreb`ri.
– |]i vei petrece toat` vacan]a aici, sau doar o mic` parte?
Diana p`ru s` se \nece cu cafeaua, dar reu[i s`-l priveasc` f`r`
s` se jeneze.
– Nu mi-am f`cut planuri concrete, am ajuns aici sub
impulsul momentului. {i desigur, planurile mele depind dac`
voi g`si sau nu un loc unde s` stau.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 21

Nu prea avea sens s`-i spun`, mai ales c` p`ruse s` aib`


reticen]e, pe cine venise s` viziteze.
– E[ti bine venit` aici, cât vei dori s` stai. Dup` cum vezi, am
multe \nc`peri.
Cât` generozitate! Ar fi fost poate mai impresionat` dac` nu
s-ar fi \ntrebat de ce este atât de generos. Auzise c` nici un
b`rbat nu manifest` atâta amabilitate fa]` de o femeie dac` nu se
a[teapt` s` primeasc` ceva de la ea.
– Ai o cas` frumoas`. E[ti de mult aici?
– De [ase luni.
– Nu... te-ai pensionat cumva? Sau poate te ascunzi de
creditori? |[i dori brusc s`-l fi \ntrebat pe contabilul mamei ei
despre situa]ia financiar` a lui Trevor. Când aflase c` nu mai
primiser` banii pentru pensia alimentar` a lui Crystal, lucru care
se \ntâmplase \n urm` cu doi ani, g`sise câteva posibile
explica]ii pentru motivul din cauza c`ruia Trevor \[i neglija fiica.
– Nu, sigur c` nu. Mi se pare foarte simplu s` ]in leg`tura cu
compania mea de aici.
– M` gândeam c` e[ti prea tân`r ca s`... se opri brusc,
realizând gafa f`cut`.
– Mai dore[ti cafea? Mai am la buc`t`rie.
Mai mult` cafea [i mai multe \ntreb`ri? Diana [tia c` nu poate
face fa]` acestei situa]ii stresante \n seara asta.
– Cred c` voi renun]a la cafea [i m` voi culca mai devreme;
m` simt foarte obosit`.
– De unde spuneai c-ai sosit aici? De pe coasta de vest?
22 BLYTHE BRADLEY

– Iowa. Mi se pare c-am plecat de o s`pt`mân` de acolo.


Diana se ridic` \ncet, a[teptându-se s` fie la fel de ame]it`, dar
asta nu se \ntâmpl`. Dac`-mi vei spune \n ce direc]ie este
camera mea, promit ca mâine s` fiu mai coerent`.
Privind-o, Trevor \n]elese c` oricât ar insista, n-ar mai ob]ine
informa]ii de la ea \n aceast` sear`, pentru c` era foarte obosit`.
– Ai dou` variante, pentru c` exist` dou` camere pentru
oaspe]i. Oricum, ]i-o recomand pe cea cu vedere \n spatele
casei.
De la fereastr` vei putea vedea oceanul.
– Perfect, zise Diana. |[i lu` po[eta [i-l urm` pe scara de fier
forjat, sim]indu-se dintr-o dat` foarte nesigur`. Casa p`rea
foarte goal` [i pu]in cam ciudat`. Nu se sim]i mai bine nici dup`
ce aprinse lumina.
Sim]i frisoane când \[i puse bagajul pe pat [i deschise apoi
u[a b`ii.
– Baia face leg`tura cu cealalt` camer` de oaspe]i. Dac` ai
nevoie de ceva, d`-mi de [tire. Voi mai sta jos o vreme. Dac` nu
mai ai nevoie de nimic, ne vedem mâine diminea]`.
– Mul]umesc, Trevor.
Diana nu f`cu nici o mi[care, pân` nu-l auzi coborând scara.
Ce c`uta aici? Ce nebunie o f`cuse s` accepte invita]ia acestui
b`rbat?
Cu câteva zile \n urm`, descoperise c` \n contul lui Crystal
nu mai erau bani, iar fata trebuia \nscris` la o prestigioas` [coal`
de muzic`. Crystal suferise foarte mult c` nu-[i avusese tat`l
S~ IUBE{TI UN STR~IN 23

al`turi; oricum, n-o putea lipsi de educa]ia pe care o merita


datorit` talentului ei.
Cu acest gând, Diana \ncepu s` despacheteze. Poate f`cuse
ce trebuia acceptând invita]ia lui Trevor. Acum, când se afla sub
acoperi[ul lui, avea ocazia s`-l studieze atent, s` vad` ce fel de
om este, \nainte de a-i solicita banii.
Cu toate acestea, nu putu s` nu se gândeasc` ce misiune
u[oar` ar fi avut ea dac` Trevor ar fi fost genul clasic de om
bogat arogant [i r`sf`]at.
Iar faptul c` inima \i b`tea mai tare la perspectiva de a-l
cunoa[te mai bine nu \nsemna nimic.
|ntrucât era [omer` [i nici nu exista posibilitatea de a-[i g`si
o slujb` \nainte de \nceputul anului, nu avea cum s-o ajute
financiar pe Crystal, iar problemele de s`n`tate ale mamei o
for]au s` vând` magazinul din Pleasant Valley.
Diana ridic` hot`rât` b`rbia, \ncercând s`-[i alunge din
minte problemele financiare ale familiei. Acum trebuia s` se
odihneasc`.
De mâine va \ncepe s`-i pun` \ntreb`ri lui Trevor, \ntreb`ri
care pe ea o chinuiser` ani de-a rândul. De pild` s`-[i
l`mureasc` de ce refuzase s` se \nsoare cu Eileen, când aflase c`
este \ns`rcinat` cu copilul lui.
|[i adorase \ntotdeauna sora cea mare, de[i n-o \n]elesese
niciodat`; nici \n copil`rie, nici când Eileen se \ntorsese la
Pleasant Valley cu Crystal, pe care Diana o privea ca pe propriul
ei copil.
24 BLYTHE BRADLEY

***

Trevor m`sura \nc`perea cu pa[i mari. Se a[ez` pe canapeaua


pe care st`tuse Diana, obsedat de gândul c-o mai v`zuse undeva.
Sau poate cineva sem`na cu ea.
Poate Harlan avea dreptate. La fiecare telefon, insista c` este
momentul ca Trevor s` renun]e la a se ascunde pe insul`. Pân`
acum nu-i acordase prea mare aten]ie dar acum...pentru prima
dat` sim]ea dorul lumii de afaceri de la ATS Industries.
Urcând scara pentru a se duce \n camera sa, Trevor era sigur
de un singur lucru: avea inima mai u[oar` \n seara asta.
Indiferent ce-i rezerva via]a, a[tepta s` afle totul despre Diana [i
vacan]a ei misterioas`.

***

Diana se r`sucea pe patul tare, \ncercând s` scape de co[mar.


Tr`s`turile familiare ale lui Ken o obsedau, dar nu erau acele
tr`s`turi senine, destinse, pe care le ar`ta lumii, ci un chip
schimonosit de ur`." O s` regre]i, Diana, nu te voi l`sa s` m`
batjocore[ti a[a. E[ti so]ia mea [i nu te voi l`sa s` distrugi totul.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 25

Am muncit atât de mult ca s` realizez toate astea pentru noi. M`


auzi, nu te las s` strici totul!"
Diana se ridic` \n capul oaselor. Unde se afla? Pe moment nu
recunoscu nimic, se sim]i cuprins` de panic` apoi brusc \[i
aminti brusc seara trecut` [i realiz` c` se afla \n casa lui Trevor
Sinclair.
Oft` [i se uit` la ceas; era nou` [i jum`tate! Diminea]a era pe
jum`tate pierdut` [i nici nu avea idee cum s` \nceap` discu]ia
cu Trevor.
Cu aceste gânduri, se duse la baie, s` fac` du[. |[i aminti ce
speran]e \[i f`cuse când se c`s`torise, fusese atât de mândr` ca
mireas` a directorului [colii Clifton pentru fete. De fapt, Ken
Foster fusese mentorul ei [i-l cunoscuse la [coala unde lucra ca
bibliotecar`.
Ken \i f`cuse curte cu mult romantism, se purtase foarte
curtenitor. Ea ascultase cu bucurie \n suflet planurile [i visurile
lui despre via]a pe care o vor duce \mpreun`. |[i pusese via]a \n
mâinile lui, se l`sase condus` pân` când, cu câtva timp \n urm`,
realizase c` nu mai avea propria ei via]`, dar nici nu se \ncadra
\n via]a lui Ken.
Dar asta ]inea deja de domeniul trecutului. Diana ridic`
hot`rât` b`rbia \nainte, amintindu-[i divor]ul care nu-i f`cuse
nicio pl`cere.
Trevor o auzi coborând scara, \n timp ce-[i turna a doua
cea[c` de cafea. A[adar, Diana se trezise [i i se va al`tura imediat.
Curiozitatea lui sporise la maximum; tot nu ajunsese la o
26 BLYTHE BRADLEY

concluzie \n privin]a motivului care o adusese pe aceast` femeie


pe insul`.
Nu se gândea s-o \ntrebe direct. Observase cum reac]ionase
seara trecut`, când \ncercase s`-i pun` unele \ntreb`ri. Tot nu
\n]elegea ce-o f`cea s` reac]ioneze ciudat uneori. Spera c` nu
era numele lui.
Scoase laptele din frigider, \i turn` [i un pahar cu suc de
portocale. Dac` Dianei \i era foame \i va fierbe câteva ou`, \i va
oferi [unc` [i gem. Louise \i cump`ra \ntotdeauna tot necesarul.
Trevor sim]i c` nu mai poate respira când o v`zu \n capul
sc`rilor; purta pantaloni albi, avea picioarele lungi [i sub]iri, cu
coapsele frumos conturate. De pe chipul ei pierise \ncordarea
de seara trecut`, era acum plin` de vitalitate.
– Bun` diminea]a, Trevor. |mi pare r`u c-am dormit a[a de
mult. Sper c` nu te-am ]inut de la...
– Bun` diminea]a [i ]ie, [i nu-]i face probleme, nici eu nu
m-am trezit prea devreme. Poate pentru c` st`tuse toat` noaptea
treaz gândindu-se la ea, ca un adolescent \ndr`gostit. Dore[ti
cafea? Sau poate chifle cu unt?
– O singur` chifl`, te rog, [i cafea.
– Te sim]i mai bine ast`zi? Nu putea s` nu vad` asta cu ochiul
liber.
– Mult mai bine, mul]umesc. Mi-a pl`cut camera pe care
mi-ai oferit-o. Nu [tiu cum m-a[ fi descurcat altfel. Diana sim]i,
f`r` s` [tie de ce, dorin]a subit` de a flirta cu el, dar \[i aminti
imediat cu ce scop venise aici. |[i aminti brusc c` la \ntoarcerea
S~ IUBE{TI UN STR~IN 27

acas` trebuia s`-i ofere o explica]ie lui Crystal, care spunea c`


n-o intereseaz` defel cel care-i d`duse via]a. Dar pe Diana n-o
putea p`c`li. Dup` moartea mamei lui Crystal cu [ase ani \n
urm`, interesul lui Crystal fa]` de singurul ei p`rinte \n via]`,
trebuia s` fie mare.
– Dore[ti jeleu de piersici? o \ntreb` Trevor.
– Da, cred c` da, r`spunse ea.
Apoi se gândi c` nu avea rost s`-[i fac` probleme legat de
acest b`rbat pentru c` fusese cel care-i distrusese sora. Tot el era
cel care-i promisese o sum` mare de bani surorii ei, cu condi]ia
s` nu mai aud` nimic de copil...
– Ce vrei s` faci ast`zi? o \ntreb` Trevor.
V`zând c` ea nu r`spunde, probabil pentru c` nu se gândise
la acest lucru, continu`:
– A[ fi foarte \ncântat s`-]i ar`t insula, dac` te intereseaz`,
desigur. Sau dac` dore[ti po]i face plaj` aici la mine, acum c`
furtuna a trecut. Trevor o privi intrigat. Ce dorea femeia asta, de
fapt? Primea semnale confuze din partea ei. Imediat ce avea
impresia c` devine mai prietenoas`, \i arunc` o privire care-l
\nghe]a.
Diana \i \nfrunt` privirea, \ncercând s`-i citeasc` gândurile.
Era un b`rbat c`ruia cu greu \i puteai rezista.
– Sigur c` mi-ar pl`cea s` v`d insula, dar [i s` fac plaj`.
Numai c` nu vreau s` te re]in de la treburile tale...
– Nu am probleme care s` nu sufere amânare. Ce-ai zice de
un picnic?
28 BLYTHE BRADLEY

– Sun` perfect, se trezi ea r`spunzându-i cu entuziasm.


Apoi se gândi c` va trebui s` fie foarte atent`, s` nu se lase
fermecat` de acest Trevor, cu toate c` trebuia s`-l cunoasc` mai
bine, pentru a [ti la ce se putea a[tepta nepoata ei, Crystal. Dac`
aceasta va trebui s` dea ochii cu un tat` c`ruia nu-i pas` de ea,
efectele ar putea fi devastatoare.
Trevor urm`rea emo]iile care se puteau citi pe figura Dianei.
Ce o mai deranja acum? Când \i spusese de picnic se
entuziasmase ca un copil, dar acum \n ochii ei se citea ceva
foarte ciudat....
|ntrev`zând o cale de a-i readuce entuziasmul, o \ntreb`:
– Diana, vrei s` lu`m ma[ina, sau facem turul insulei pe jos?
– Poftim? Ea clipi des, realizând c` fusese prins` de
propriile-i probleme [i nu auzise \ntrebarea lui. Scuz`-m`, m`
gândeam acas` [i... nu este a[a cu toat` lumea? Pleci de acas` ca
s` scapi de problemele de acolo, apoi te treze[ti c`-]i faci
probleme pentru ce ai l`sat \n urm`, \n loc s` te distrezi.
Trevor \ncuviin]`.
– Dac`-mi vei da ocazia, m` voi str`dui s` te fac s` ui]i toate
problemele pe care le ai.
– |mi place ideea!
– Te \ntreb din nou, mergem pe jos sau cu ma[ina? o \ntreb`
el sim]indu-se brusc foarte viu, a[a cum nu mai fusese de mult.
– Cred c` mi-ar pl`cea s` m` plimb, dac` nu este foarte mult
de mers.
– Insula are câteva mile \n lungime [i o mil` l`]ime.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 29

Desigur, dac` vrei s` te plimbi pe coast` dureaz` mai mult, [i


po]i obosi.
– Ce te face s` crezi c` a[ obosi prima? Fac jogging, sau mai
precis f`ceam, \nainte s` se strice vremea.
– {i eu am alergat azi noapte pe plaj`.
– Cred c` este un loc dumnezeiesc pentru relaxare, zise
Diana privind spre plaj`. Sunt atât de plicitisit` c` acas` merg
mereu pe aceea[i strad` [i nici când mergeam la [coal`...
– La [coal`, se \ncrunt` Trevor. E[ti student`?
– La [coala Clifton pentru fete. Am predat engleza acolo,
apoi am fost bibliotecar` \n acela[i loc.
– E[ti profesoar`?
– Este o munc` grea, dar trebuie s-o fac` [i pe asta cineva.
Dar acum sunt \n vacan]`, nu mai vreau s` aud de munc`.
Capitolul 3

– Cât ai spus c` mai este pân` la golful Hibiscus? \ntreb`


Diana, oprindu-se s`-[i scoat` ni[te pietricele din sandale.
– Ai [i obosit? o \ntreb` Trevor plin de solicitudine.
– M-a obosit scoaterea pietricelelor din sandale, min]i Diana,
\nfruntându-l. Regreta acum c` era cea care obosise prima, dup`
ce tot ea lansase provocarea de a face o plimbare lung`. |mi este
[i foame. De fapt, era \ndrept`]it` s` simt` foamea pentru c` era
ora dou`.
– Golful este \n fa]a noastr`, dincolo de acel pâlc de copaci.
Trevor o privi vinovat. Cred c` odat` ce vom ajunge acolo vei
considera c` a meritat s` faci acest drum. Cu pu]in noroc ne
vom bucura de el singuri. Turi[tii nu se prea aventureaz`
departe de ora[, pân` aici.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 31

Probabil pentru c` aveau bunul– sim] de a se bucura de


plajele \nsorite, se gândi Diana nu f`r` am`r`ciune. Ea s-ar fi
oprit bucuroas` oriunde.
Trevor, care pornise \nainte se opri a[a cum spusese, când
ajunse la acel pâlc de pomi.
– Ei, ce zici? o \ntreb` el.
Diana tres`ri, uitând dintr-o dat` de picioarele care o
dureau, v`zând priveli[tea care-]i t`ia respira]ia. Golful era ceva
mai mic decât celelalte pe care le v`zuse pe insul`, dar apa
cuprins` ca \ntr-un c`u[ str`lucea ca un giuvaier scump. Multe
nuan]e de albastru [i verde str`luceau acolo unde se termina
nisipul alb str`lucitor, iar briza blând` mi[ca tufele de hibiscus.
– O, Trevor.... este....acum [tiu ce vor oamenii s` spun când
ceva \]i taie r`suflarea.
– L-am descoperit vara trecut`, când c`utam un loc mai
retras. Drumul acesta este \nfundat, nu duce nic`ieri, astfel c`
oamenii nu prea vin pe aici. M-am gândit c-o s`-]i plac`.
– |mi pare atât de bine c` m-ai adus aici, e fantastic.
– Asta \nseamn` c` ]i-a pl`cut teribil [i nu te mai gânde[ti la
drumul lung f`cut pân` aici?
Diana nu [tiu ce s`-i r`spund`, dorindu-[i ca din partea lui s`
nu mai primeasc` semnale amestecate. Acum se sim]ea foarte
apropiat` de el, pentru ca \n clipa urm`toare el s` se retrag`, de
parc` ar fi sim]it c` trebuie s` p`streze distan]a.
Dorindu-[i ca acel moment de apropiere s` revin`, Diana \[i
arunc` sandalele [i-l ajut` s` \ntind` fa]a de mas` pe nisip, apoi
32 BLYTHE BRADLEY

se a[ez` lâng` co[ul cu mâncare. Poate dup` ce-[i va potoli


foamea va putea gândi corect din nou. Dac` voia s`-l cunoasc`
pe Trevor Sinclair \nainte de a-i vorbi despre Crystal, va trebui
s` se gr`beasc`.
O mira faptul c` n-o mai \ntrebase despre motivul real al
vizitei pe aceast` insul`.
Diana turn` limonada \n timp ce el puse hrana pe dou`
farfurii [i-i \ntinse una din ele.
– De asta te-ai mutat aici, la Bellington Cay, Trevor, pentru
c` iube[ti plaja asta [i lini[tea de pe insul`?
Observ` c` starea lui se spirit se schimb` imediat.
– Am venit aici pentru c` era una din propriet`]ile de care nu
m-am bucurat \mpreun` cu so]ia mea.
– So]ia ta? se mir` Diana.
– Amanda a murit anul trecut.
– |mi pare r`u... n-am vrut s`...n-am [tiut...
– Nu aveai de unde s` [tii. Am venit aici gândindu-m` c` \mi
va fi mai u[or s` trec peste pierderea ei \ntr-un loc unde n-am
fost \mpreun`, dar m-am \n[elat, se vede. Am realizat c` fuga nu
este o rezolvare.
|n clipa aceea, Diana \[i aminti cum el o p`r`sise pe Eileen,
cum suferise aceasta.
Cu optsprezece ani \n urm` nu-i p`sase s` p`r`seasc` o
femeie \ns`rcinat` cu copilul lui.
– S-a \ntâmplat ceva, Diana? o \ntreb` el, v`zând c` se
\ncruntase.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 33

La \nceput, se gândi s` schimbe subiectul, dar [tiu imediat c`


nu va putea continua s` pretind` c` a venit s` piard` vremea aici
pe insul`.
Trase aer \n piept [i-i spuse:
– Este adev`rat c` fuga nu rezolv` problemele. Tocmai de
aceea poate ar fi mai bine s`-]i spun motivul pentru care am
venit aici.
Trevor realiz` c` p`rea aproape speriat`, dar oricum ar fi
fost, chipul ei \l fascina. Nu mai era femeia vesel` dinainte, dar
nu era mai pu]in fascinant`.
– Am sperat c` vei avea \ncredere \n mine.
– S` am \ncredere \n tine?
Diana vru s` spun` ceva despre cei care nu merit` s` li se
acorde \ncrederea \n niciun fel de condi]ii, dar chipul lui Crystal
\i ap`rea mereu \n fa]a ochilor, a[a c` spuse doar atât:
– Da, cred c-ar trebui s` am.
Pentru o secund`, se sim]i pierdut` \n profunzimea ochilor
lui, dar \[i aminti imediat c` acest b`rbat era du[manul ei, al
celor pe care-i iubea.
– De unde s` \ncep? Cu \nceputul, desigur. M` cheam`
Diana Johnson Foster [i sunt divor]at`. A[tept` o reac]ie din
partea lui, dar realiz` imediat c` numele ei \i era necunoscut.
Trase aer \n piept [i continu`: Eileen Johnson era sora mea.
– Eileen?Pe moment p`ru confuz, apoi privirea i se \nsufle]i.
A, da Eileen. E[ti sora ei? Cea c`reia \i spunea Dee Dee? De asta
mi s-a p`rut chipul t`u cunoscut. Ea te-a trimis la mine, sau...
34 BLYTHE BRADLEY

– Nu chiar. Eileen a murit cu [ase ani \n urm`.


– O, \mi pare r`u. N-am [tiut..
Pe moment, Diana sim]i pornirea s`-l loveasc`, s`-i spun` cât
suferiser` ea [i p`rin]ii lor, dar se opri la timp \ntrebându-se de
ce nu \ntreab` nimic despre Crystal.
Trevor, care-i urm`rea chipul cu aten]ie, nu \n]elegea de ce
chipul ei p`rea acum furios, pentru ca mai apoi s` treac` \n
confuzie. Nu c` lui nu i-ar fi p`rut r`u de Eileen, de care se
desp`r]ise cu optsprezece ani \n urm` , dar...
– Faptul c-am cunoscut-o pe sora ta are leg`tur` cu venirea
ta aici? o \ntreb` el cu cel mai calm ton posibil.
Oare acest b`rbat nu avea sentimente? se \ntreb` Diana.
– Dac` are vreo leg`tur`? Sigur c` are! Sunt aici ca s`
discut`m despre fiica ta.
– Poftim?
– Fiica ta, Crystal Johnson. Cea pe care ai dat-o uit`rii de
câ]iva ani.
– Nu [tiu despre ce vorbe[ti, zise Trevor.
Diana nu putea s` cread` c` b`rbatul care fusese atât de
apropiat [i de prietenos cu câteva clipe \n urm` nu avea
sentimente omene[ti, uitându-[i propriul copil.
-Dac` apari aici cu vreo uneltire diabolic`, Diana, cum c` a[
fi avut vreun copil cu Eileen, uit` asta. Nu am nici unul.
– Nu are rost s` negi \n continuare, Trevor. Eileen este
moart`. Chiar dac` nu-]i pas` de Crystal, este copilul t`u. Când
acum doi ani ai \ncetat s`-i pl`te[ti pensia....
S~ IUBE{TI UN STR~IN 35

– Ce am f`cut? Ce pensie? Nu [tiu despre ce vorbe[ti, Diana.


Diana \l privi cu toat` aten]ia, s` descopere cel mai mic
indiciu c` minte, c` \ncearc` s`-[i renege propriul copil, dar nu
v`zu nimic \n afar` de confuzie, \ndoial`. Nici \n cel mai cumplit
scenariu pe care [i-l f`cuse, nu-[i \nchipuise aceast` posibilitate.
Trevor l`s` privirea \n jos, amintindu-[i c` el [i Amanda
hot`râser` la un moment dat s` adopte un copil, pentru c` ea
nu putea r`mâne \ns`rcinat`. O privi lung pe Diana. Oare
venirea ei aici era vreo schem` josnic` de a stoarce bani de la el?
Dar privind-o v`zu doar confuzie [i durere \n privirea ei.
– }i-a spus Eileen c` am fi avut un copil \mpreun`?
Diana \ncuviin]`.
– A adus-o pe Crystal acas` la Pleasant Valley, când feti]a avea
câteva s`pt`mâni. Pân` atunci, nici m`car n-am [tiut c` fusese
\ns`rcinat`.
– {i ai crezut c` este copilul meu pentru c` eu [i sora ta am
tr`it \mpreun` un timp relativ scurt. Presupun c` dac` Eileen ar fi
[tiut c` era \ns`rcinat`, n-ar fi p`r`sit colegiul ca s` plece la New
York. Probabil, a cunoscut pe cineva la agen]ia de modele [i...
– Ce vrei s` spui?
– Agen]ia de modele care a recrutat-o din [coal`. Am vrut
s-o conving s` a[tepte s` termine liceul m`car, dar n-am putut.
Prea mult \[i dorea s` apar` pe coper]ile revistelor.
– De data asta eu nu [tiu ce spui, Trevor, dar tu i-ai pl`tit
pensie lui Crystal timp de cincisprezece ani, am mandatele, ]i le
pot ar`ta.
36 BLYTHE BRADLEY

Trevor o privea la fel de nedumerit. Diana p`rea atât de


sigur` de ce spunea.
Nu credea c` Eileen nu i-ar fi spus c` era \ns`rcinat`. Nu se
prea gândise de atunci la ea, pentru c` \n via]a lui ap`ruse
dragostea adev`rat`, Amanda.
– E[ti sigur` c` eu i-am trimis cecurile?
Diana p`ru pe moment nedumerit`.
– Nu [tiu cine le semna, dar erau emise de Sinclair Inc. Nu
[tiu cum po]i pretinde c` nu [tii....
– Sinclair Inc, repet` Trevor. Dumnezeule, dac` spui
adev`rul...
– Te mai \ndoie[ti? Dar \]i pot aduce [i alte dovezi. Diana
deschise portofelul din care c`zur` câteva fotografii ale lui
Crystal. Cu inima b`tându-i puternic Trevor le privi [i i se p`ru
c-o are \n fa]` pe Eileen, dar ochii...ochii puteau fi ai lui.
– Continui s` negi c` ar fi copilul t`u? \l sfid` Diana. Dar nu
putu s`-[i savureze satisfac]ia, pentru c` v`zu clar \n ochii lui c`
era din ce \n ce mai uluit. Era limpede acum c` nu [tiuse de
existen]a lui Crystal. V`zu durerea din privirea lui când privea
ultimele fotografii ale Eillenei, al`turi de fiica lor. Acum Trevor
prea atât de vulnerabil, \ncât nu mai avea curajul s` spun`
nimic. Ultimele f`râme de mânie [i de sup`rare \mpotriva lui
pierir`.
– Ce s-a \ntâmplat, Trevor? Cum se face c` n-ai [tiut de existen]a
lui Crystal? Diana ezit` o clip`, apoi continu`: nu [tiu cum ai
pl`tit pentru \ntre]inerea ei \n anii ace[tia, f`r` m`car s` fi...
S~ IUBE{TI UN STR~IN 37

I se p`ru c` a trecut o eternitate pân` când Trevor [i-a ridicat


privirea de pe acele fotografii, iar când o f`cu ar`ta ca [i cum ar
mai fi ad`ugat brusc câ]iva ani peste cei treizeci [i opt pe care \i
avea.
– Dup` cum am mai spus, n-am avut nicio leg`tur` cu plata
acelor cecuri; Sinclair Co este firma tat`lui meu, eu nu am nici
m`car ac]iuni la ea. Firma pe care o am este \mpreun` cu so]ia
mea, Amanda, [i se nume[te ATS Industries.
– Vrei s` spui c` tat`l t`u i-a trimis pensia alimentar` lui
Crystal to]i anii ace[tia?
– A[a se pare. Dar ciudat este c` nu mi-a spus nimic [i a
trecut destul timp.
– Chiar n-ai [tiut nimic, Trevor?
– Dac` a[ fi [tiut, crezi c` m-a[ fi rezumat la a trimite bani,
Diana?
Este fiica mea... Dup` câteva clipe, o \ntreb`: de când
spuneai c` n-a]i mai primit acele cecuri?
-Cam de doi ani.
– Pe atunci, tata a avut un atac de cord. Felice, cea de a doua
so]ie a lui, a preluat conducerea fimei. Ea, probabil, a \ncetat
pl`]ile. Dar mie de ce nu mi-a spus nimeni nimic, Diana? Nici
Eileen, nici mama ta m`car. Sau tu...
– Eileen ne-a spus c` n-ai vrut s` [tii de existen]a feti]ei.
Ne-a spus asta când a venit acas` cu feti]a. A spus c-ai renun]at
la drepturile p`rinte[ti. I-ai frânt inima.
– Asta este o minciun`. Nu [tiu ce s-a \ntâmplat.
38 BLYTHE BRADLEY

Repet ce ]i-am mai spus. Eileen m-a p`r`sit; a plecat la New


York promi]ându-mi s` m` sune, dar n-a f`cut-o. La \nceput,
când a plecat, mi-a promis c` m` sun`, s` m` cheme dar... apoi
tata m-a trimis \n Europa [i...am sunat de câteva ori la agen]ia de
modele dar nu mi-au dat-o la telefon sau poate nu era acolo. Am
\nv`]at s` consider c` Eileen \[i f`cuse ni[te socoteli [i cariera de
model avusese mai mare importan]` decât rela]ia cu mine.
– {i Eileen a sfâr[it dând na[tere unui copil pe cine [tie
unde...Diana scutur` din cap \ncercând s`-[i aminteasc` ce se
\ntâmplase cu [aptesprezece ani \n urm`. Ea era o naiv` de doar
doisprezece ani când sora ei venise acas`, iar mama f`cuse tot
psibilul ca ea s` nu asiste la discu]iile cu Eileen. Totu[i nu
\n]eleg ceva; Eileen n-a amintit vreodat` de tat`l t`u, ne-a spus
c` n-ai vrut-o pe Crystal. Sunt sigur` c` ea a considerat acele
cecuri ca venind din partea ta. Spunea c` i-ai promis sprijin atâta
vreme cât nu va mai \ncerca s` ia leg`tura cu tine.
– Nu este adev`rat. Tat`l meu cred c` i-a spus asta. Eu nu
mi-a[ fi l`sat copilul s` creasc` singur f`r` mine. Mai ales c` nici
nu am alt copil. Dar acum nu mai conteaz`. Vorbe[te-mi despre
Crystal. Unde este? Cum se face c-ai venit tu pân` aici s` discu]i
cu mine? Sper c` feti]a nu are probleme....
Diana nu se putea \n[ela; privirea lui spunea c` \[i dorea
sincer s` afle despre fiica sa. Diana se a[ez` mai comod [i \ncepu
s`-i vorbeasc` despre Crystal, despre prietenia dintre ele dou`,
despre talentul ei muzical, care-l dep`[ise pe cel al profesorilor
din Pleasant Valley.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 39

– Acum este \n anul final la scoala de fete Clifton; eu lucram


tot acolo. Prim`vara trecut` am f`cut toate demersurile ca s`
participe la examenul de admitere la [coala de muzic` Wilding.
Pe vremea aceea nu [tiam c` nu vor fi bani de– ajuns pentru ca
s` poat` studia acolo.
Trevor o privi \ngrijorat.
– De asta ai venit pân` aici? Pentru bani?
Tonul pe care spuse aceste vorbe o deranj`, [i dintr-o dat`
Diana se \nfurie.
– Crystal este o pianist` foarte bun`, dar n-are cum s`
urmeze studii mai \nalte, f`r` s` se preg`teasc` \n continuare.
Cu boala mamei [i cu ....
– Ce-ar trebui? zise Trevor. S` scriu un cec?
Diana trase aer \n piept [i-l \nfrunt`.
– Nu-]i dore[ti ca fiica ta s` aiba [ansa unei vie]i mai bune?
– Eu \mi doresc fiica, pentru Dumnezeu! Nu ajunge c` voi
to]i m-a]i privat de bucuria de a o avea pân` acum? Nu mai vreau
doar s` pl`tesc pentru ea, Diana. Vreau s` fac parte din via]a lui
Crystal, de– acum...
Diana vru s`-i r`spund`, dar vorbele refuzau s` se articuleze.
Ar fi trebuit s` se a[tepte la asta.
Din clipa \n care realizase c` Trevor nici n-a avut habar de
existen]a fiicei sale, totul se schimbase, iar acum nu [tia ce s`
spun` ca s` schimbe situa]ia.
– |mi pare r`u, Trevor, \ncepu ea, alegându-[i cuvintele cu
grij`. Nici nu m-am gândit...când am venit aici nu m` gândeam
40 BLYTHE BRADLEY

decât la Crystal [i la nevoile ei...te rog, iart`-m` c` par


insensibil`, dar am crezut \ntotdeauna c` nu-]i pas` de ea.
Trevor \n]elese c` Diana venise pân` \n acest loc doar pentru
c-o iubea pe Crystal, pe fiica lui. Dar nu era nici vina ei. {i ea
fusese min]it` de un expert \n ale minciunii.
|ncerc` s`-i zâmbeasc`.
– |n]eleg c` nu ai nicio vin`, Diana. Nici eu. Dac` tata n-ar fi
deja imobilizat \ntr-un c`rucior cu rotile, a[ fi avut o discu]ie cu
el.... deoarece ne-a f`cut via]a nefericit`, mie [i lui Crystal.
-Cum a fost posibil?
– S-a gândit c` probabil \mi face un bine, protejându-m`. {tia
c` Eileen m-a p`r`sit, a[a c` a considerat c` banii pot rezolva
orice problem`. Nu \n]eleg \ns` de ce nu mi-a spus niciodat`,
nici m`car dup` ce m-am \nsurat cu Amanda.
Diana \i privi chipul furios.
– Nu numai via]a ta a fost afectat`. Nici Eileen n-a dus-o mai
bine.
Trevor oft`.
– Oricum, tata va trebui s`-mi dea o explica]ie când ajungem
acas`. Dar deocamdat` s` termin`m picnicul.
Diana era cople[it` de emo]ie. Interesul manifestat de Trevor
fa]` de fiica sa \i umplea toate gândurile. Venise aici sperând
s-o poat` ap`ra pe Crystal de un tat` c`ruia nu-i p`sa de ea, iar
acum era pus` \n fa]a unei situa]ii inedite:trebuia s-o protejeze
de un tat` care nu mai voia s` tr`iasc` f`r` ea.
– La ce [coal` este Crystal? veni \ntrebarea lui.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 41

– La Sutton Falks, Illinois. Un or`[el nu prea departe de


Chicago.
– Plec acolo cu primul avion.
– Nu se poate! exclam` Diana.
Trevor se crisp`, pierindu-i din ochi str`lucirea.
– De ce nu? Am pierdut deja [aptesprezece ani din via]a fiicei
mele. Nu mai pierd nici un minut.
Diana \n]elese c` nu mai putea s`-l opreasc`, de[i trebuia s`
\ncerce prin toate mijloacele s-o fac`. Trase aer \n piept [i-i
spuse:
– |n]eleg nevoia ta disperat` de a o vedea, Trevor. Dar nu
po]i s` apari dintr-o dat` \n via]a ei. Fata a crescut cu ideea c`
n-ai vrut niciodat` s-o vezi. Nu cred c` va accepta adev`rul prea
u[or.
– Cu cât mai repede va afla adev`rul, cu atât mai bine. {tiu
c` \n cele din urm` ne vom \mprieteni.
– Sunt con[tient` c` fata trebuie s` afle adev`rul. Dar cine s`
i-l spun` ? {i mai ales sub ce form`?
Diana oft` .
– Are [aptesprezece ani, Trevor. La vârsta asta este destul de
greu s` anticipezi reac]iile unui tân`r. Oricum, s`pt`mâna
viitoare \ncepe vacan]a, poate ar fi mai bine s` a[tep]i pân`
atunci.
– Cum a[ putea s` mai a[tept o s`pt`mân`?
Diana \i citi ner`bdarea pe chip. Cu toate astea, trebuia s`
câ[tige timp pentru ea [i pentru Crystal, mai ales. S`pt`mâna
42 BLYTHE BRADLEY

asta, fiind ultima din semestru, va avea foarte multe lucr`ri,


trebuia s` aib` mintea limpede.
Trevor o privi lung, \ncercând s` \n]eleag` dac` Diana chiar
voia ca el s` nu \nceap` cu piciorul stâng rela]ia cu fiica sa, sau
era doar un subterfugiu, pentru a trage de timp?
– {tie c-ai venit aici s` m` cau]i?
Diana \ncuviin]`.
– A[adar, [tie c` e[ti aici pentru bani.
– I-am spus c` nu mai prime[te banii pentru educa]ie [i c`
noi nu-i putem oferi de– ajuns.
– Deci oricum, Crystal a[teapt` ve[ti de la tine.
– Cred c` da. Crystal are foarte multe visuri, toate legate de
muzic`.
Dar nu [i de tat`l ei, dar asta se putea schimba, se gândi
Trevor.
– Cred c` ai dreptate, Diana, nu pot s` apar acum \n viaa ei.
Ar fi bine dac` ar putea veni aici \n vacan]`. Vreau s-o suni chiar
ast`zi, s`-i spui c` tot ce [tie sunt minciuni [i c` vom petrece aici
vacan]a ei, to]i trei.
Diana \l privi lung, apoi, dup` un moment de t`cere, spuse:
– O voi suna disear`.
Capitolul 4

Restul dup`-amiezii trecu parc` prea repede pentru Diana, \n


special din cauza promisiunii de a o suna pe Crystal. Ce s`-i
spun`? Cum s` fac` o copil` de [aptesprezece ani s` \n]eleag` c`
o mai a[tepta ceva greu de acceptat?
Acum, Diana nu mai punea la \ndoial` povestea lui Trevor;
auzise acuza]iile pe care acesta i le adusese tat`lui s`u, la
telefon, dup` \ntoarcerea de la picnic.
Diana oft`, [tiind c` venise momentul s` intre \n cas`,
sim]ind privirea lui Trevor plin` de a[tept`ri a]intit` asupra ei.
Nu-l putea \nvinui c` abia a[tepta s` afle ce spunea fiica lui
Crystal.
Oricum, Crystal va fi afectat` de aceast` veste, \[i spuse
Diana.
Trevor o urm`rea de la fereastra buc`t`riei.
44 BLYTHE BRADLEY

Cât mai voia femeia asta s` stea afar`? Era ner`bd`tor. Oare
tr`gea de timp? Nu \n]elegea c` abia a[teapta s`-[i cunoasc` fiica,
de a c`rei existen]` abia aflase?
– La ce or` s` v` servesc cina? \ntreb` Louise, \ntrerupându-i
gândurile.
– S-o \ntreb pe Diana.
Patruzeci [i cinci de minute mai târziu, Diana \[i aranjase
p`rul, \[i schimbase fusta, [i se mai privise odat` \n oglind`.
Venise clipa. Dac` mai \ntârzia, Crystal se ducea \n sala de mese
a [colii [i cine [tie când se \ntorcea.
Se \ndrept` cam indecis` spre \nc`perea despre care Trevor
\i spusese c`-i serve[te drept birou, ca s` poat` discuta \n lini[te.
Apoi se mai \ntreb` pentru ultima oar` ce s`-i spun` lui Crystal.
Auzi vocea cristalin` a fetei [i o inform` c` vorbea din casa lui
Trevor Sinclair, din Bellington Bay.
– Ce ]i-a spus, Diana? o \ntreb` Crystal, ner`bd`toare. |mi va
pl`ti [coala \n continuare?
– Am vorbit [i despre asta, draga mea, dar trebuie s` afli ceva
mai important. Ceva ce am aflat [i eu ast`zi. Diana trase aer
adânc, vrând s` g`seasc` vorbele potrivite pentru a-i spune fetei.
Este un b`rbat foarte simpatic. Sunt sigur` c` dac` ar fi
[tiut...Diana se opri, pentru c` fata nu spunea nimic. I se p`ru o
eternitate pân` când putu s-o \ntrebe: Crystal, m-ai auzit? Mai
e[ti acolo?
– {i tu \l crezi? Chiar crezi c` n-a [tiut de existen]a mea?
Vocea lui Crystal p`rea foarte nesigur`.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 45

Diana nu [tiu ce s` spun`. {i ea avusese probleme s` accepte


adev`rul cu care se confruntase pe nea[teptate.
– Este un om de treab`, draga mea. Sunt sigur` c` dac` ar fi
[tiut...Probabil, tat`l lui a considerat c` Trevor era prea tân`r ca
s` aib` o so]ie [i un copil, [i de aceea a min]it-o pe mama ta.
– {i acum ce vrea de la mine?Diana se \nfior` auzindu-i
vocea lipsit` de emo]ii. Se a[teptase la lacrimi, la bucurie, la
uimire, dar nu la cinism.
– Vrea s` te cunoasc`. Voia s` plece spre tine cu primul
avion, dar l-am convins s` a[tepte pân` la vacan]`. Oricum, te
invit` aici.
– Nu vin, fu r`spunsul lui Crystal.
Diana \nghe]`. Nu acesta era r`spunsul la care se a[teptase.
– Nu vreau s`-l cunosc. S`-[i ]in` banii, o s` fac rost de o
burs`, o s` v`d eu...
Diana \ncerc` s-o tempereze.
– Invita]ia lui Trevor nu are leg`tur` cu banii, Crystal.
Este tat`l t`u. Vrea s` te vad`, s` te cunoasc`, s` te ajute pe
viitor.
– Tu vrei s` m` duc? \ntreb` Crystal cu vocea p`truns` de
\ndoial`.
– Sigur c` da; de asta am fost de acord s` r`mân aici s`-l ajut
s` se preg`teasc` pentru vizita ta.
– Vei fi [i tu acolo? Nu pleci imediat?
– Nu, sigur c` nu. Nu te-a[ chema aici, s`-]i petreci vacan]a
cu un str`in. Voi fi [i eu aici. Nu plec. A[tepta ca fata s`
46 BLYTHE BRADLEY

r`spund`, dar v`zând c` n-o face, continu`: nu ]i-ar pl`cea s`-]i


petreci vacan]a pe insul`?
– Chiar vrea doar s` m` cunoasc`?
– Tu nu vrei s`-]i cuno[ti tat`l, Crystal?
– Poate. R`spunsul nu era prea clar, dar totu[i, nu era un
refuz. Continuar` s` discute [i \n cele din urm` fata accept`, iar
Diana r`sufl` u[urat`. Mai z`bovi câteva clipe, bucuroas` c`
reu[ise s` schimbe \n bine via]a nepoatei sale [i pe a acestui
b`rbat. Privi abia atunci \n jur [i se \nfior`. V`zu zeci de fotografii
din care o privea acela[i chip; cel al Amandei Sinclair. Poze din
copil`rie, din adolescen]`. Dac` acest Trevor venise pe insul` cu
speran]a c` va uita durerea mor]ii ei, alesese un mod cam ciudat
de a o face.
Fusese o femeie frumoas`, f`r` \ndoiala, \[i spuse Diana
luând un portret al Amandei de pe birou. {i se pare c` fusese [i
inteligent`, pentru c` \l ajutase s` pun` pe picioare o afacere
foarte profitabil`. Femeia potrivit` pentru el.
Din spusele lui Trevor, aflase c-o cunoscuse pe Amanda la
câtva timp dup` plecarea Eileenei, a[a c` n-o putea \nvinui
pentru nefericirea surorii sale. Totu[i, nu-[i putea scoate din
minte gândul c` fericirea lui ar fi trebuit s` fie a Eileenei [i a lui
Crystal. Sau poate \[i dorea s` fi fost a ei?
Se ridic` uluit` de implica]iile propriilor gânduri. Ce era r`u
cu ea?Abia sc`pase de o c`s`torie nefericit` cu jum`tate de an \n
urm`; cum putea m`car s` nutreasc` sentimente romantice fa]`
de un alt b`rbat?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 47

Mai arunc` o privire chipului acelei femei plin de candoare,


luminos, apoi stinse lumina [i ie[i din \nc`pere.
Trevor se ridic` de pe scaunul pe care st`tuse, iar chipul lui
\ngrijorat o f`cu s` se simt` ru[inat` pentru timpul pe care-l mai
petrecuse \n acea \nc`pere.
– Ei bine? Ce face, vine? Nu m` mai l`sa s` a[tept!
Diana \ncuviin]`. Era evident c` Trevor abia a[teptase
r`spunsul ei; \l privi lung, imaginându-[i ce tat` bun ar fi fost \n
to]i anii ace[tia pentru Crystal! Ani pe care egoismul propriului
lui tat` \i furase din via]a lui [i a fiicei lui.
– Când?
– Ne va suna când face rezerv`rile. Dar oricum, va fi aici
miercurea viitoare.
Trevor era entuziasmat ca un pu[ti care anticipa vizita lui
mo[ Cr`ciun. Ochii \i ardeau de emo]ie.
Numai c` lucrurile nu vor fi prea pl`cute, \[i spuse Diana,
amintindu-[i convorbirea telefonic`. Crystal era [ocat`
tem`toare, ezitant`, un pic speriat`, dar [i curioas`. Se ura
pentru c` trebuia s`-i domoleasc` lumina din priviri, dar era mai
bine s`-l pun` \n gard`. Crystal crescuse cu team` [i ur`, cu
mânie, timp de [aptesprezece ani; \i va lua mai mult de câteva
zile de soare cu Trevor ca s` [tearg` toate astea.
– S` \n]eleg c` n-a fost prea entuziasmat`?
– D`-i timp, Trevor. Te-a considerat du[man toat` via]a,
omul care i-a frânt inima mamei ei.
– Dar i-ai spus c` a fost totul o minciun`.
48 BLYTHE BRADLEY

– |]i spun cu toat` sinceritatea c` [i eu mai am r`bufniri de


ur` fa]` de tine, de[i [tiu c` n-ai fost vinovat de nimic. Iar eu am
sim]it c`-mi placi, de cum te-am v`zut. Crystal nici nu te
cunoa[te, are doar explica]ia mea [i este prea mare ca s` accepte
ceva venit de la un adult, f`r` s`-[i pun` ni[te \ntreb`ri.
– Se pare c` nu va fi prea u[or, nu?
– Important este c` va veni, [i odat` ce te va cunoa[te...Diana
sim]i pornirea de a \ntinde mâna spre el pentru a-l mângâia pe
obraz. Dar n-o f`cu, amintindu-[i fotografiile din biroul \n care
vorbise la telefon.
R`maser` \ntr-o t`cere nefireasc`, pân` când intr` Louise
s`-i anun]e c` masa era servit`.
Diana se ridic` imediat, con[tient` c` femeia va pleca imediat
ce se vor a[eza la mas`, iar ea va r`mâne din nou singur` cu
Trevor.
– M` vei ajuta, nu? Nu prea [tiu s` vorbesc [i s` m` port cu
o adolescent`. Dac` ar mai fi o copil` i-a[ fi cump`rat juc`rii
[i...dar este doar cu câ]iva ani mai mic` decât mama ei, atunci
când eram \mpreun`. Dumnezeule, cum va decurge \ntâlnirea
noastr`?
Sesizând c` Trevor \ncepuse s` intre \n panic`, Diana deveni
brusc con[tient` c` trebuia ajutat.
– Nu te mai gândi la timpul care a trecut, ci la ce mai pute]i
s` tr`i]i de acum \nainte. Po]i ajunge s-o cuno[ti, s` faci parte
din via]a ei. Trebuie s` treac` pu]in timp.
Trevor, a[ezat \n capul mesei, o privi lung.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 49

– Ai dreptate, \nceputurile sunt de obicei mai grele; dar


odat` ce va fi aici [i va vedea cât de mult \mi doresc s` fiu cu ea,
s-o cunosc, s-o iubesc, va c`p`ta \ncredere \n mine. Va afla ce
mult conteaz` s` ai un tat`!
– A[a va fi. Dar dup` ce rosti aceste vorbe, Diana sim]i un
fior. Odat` ce Crystal \[i va reg`si tat`l, va mai avea nevoie de ea,
de sfaturile ei?
– Spune-mi mai multe despre ea. Ce studiaz`, ce note are,
ce-i place... ce nu-i place...
Trevor o urm`ri cu aten]ie, bucurându-se de ce afla dar [i de
lumina din ochii Dianei [i de chipul ei \nsufe]it. Ochii \i
str`luceau când vorbea despre Crystal; era evident c-o iubea ca
o mam`. Apoi, brusc se \ncrunt`.
– Unde era Eileen \n timpul `sta? o \ntrerupse ca s-o \ntrebe
de primul recital de pian al lui Crystal.
Chipul Dianei se \n`spri.
– Nu [tiu... Eileen n-a putut s`-[i g`seasc` o slujb` \n Pleasant
Valley [i a lipsit destul de mult, \n copil`ria lui Crystal. {tia c`
mama [i cu mine vom avea grij` de feti]`, [i voia s`-[i câ[tige
existen]a; nu suporta s` depind` de .. . de ce-i trimitea tat`l t`u.
Trevor \[i \n`bu[i un suspin, f`r` s` piard` \ns` inflexiunile
vocii Dianei, [i mânia care se mai sim]ea dincolo de vorbele ei.
Sim]i o mil` imens` fa]` de Eileen, amintindu-[i cât de frumoas`
,de inteligent` fusese, plin` de via]`, de farmec, apoi disp`rând
complet din via]a lui.
– Tot de modeling se ocupa?
50 BLYTHE BRADLEY

– Nu [tiu exact, spuse Diana. Nu prea vorbea despre munca


ei. Dar când venea acas` era \nc`rcat` de daruri pentru to]i,
fericit`. Am sperat c` va fi a[a mereu, dar dup` o vreme \[i
pierdea lumina din priviri [i [tiam c` va pleca din nou.
– {i Crystal? Nu-i sim]ea lipsa?
Diana se crisp`.
– Crystal [tia c` mama ei o iubea, ne avea pe mine [i pe
mama [i nu-i mai trebuia altcineva.
– Nici un tat`, de exemplu? Vorbele i-au sc`pat \nainte de a
realiza c` face o gre[eal`. Vorbele Dianei despre trecutul pe care
era mai bine s`-l dea uit`rii concentrându-se asupra viitorului, i
se p`reau tot mai pline de sens acum. Trecutul era un câmp
minat. Te rog s` m` ier]i, Diana, n-am vrut s` insist asupra
felului \n care era Eileen ca mam`, am vrut s` [tiu doar cum a
tr`it Crystal.
Dac` putea s` tolereze absen]a mamei , poate va reu[i s` m`
\n]eleag` [i pe mine.
Diana \l privi lung, \n`bu[indu-[i mânia, dar [i amintindu-[i
de câte ori plânsese Crystal \n bra]ele ei de dorul mamei.
– Ne-am descurcat destul de bine. Crystal a avut trei mame,
\n loc de una. |i lipsea Eileen, dar [tia c` se va \ntoarce. Sunt
convins` c` te va \n]elege [i pe tine, va [ti c` ai fost victima
uneltirilor familiei [i te va privi cu al]i ochi. Va trebui s` ai doar
r`bdare [i vei vedea ce bine v` ve]i \n]elege.
– Vom avea r`bdare cu to]ii [i vom trece peste aceste
momente, vom fi uni]i, ne vom ajuta.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 51

Diana se \nfior` la atingerea lui, dar \ncerc` s` se


st`pâneasc`, spunându-[i c` de la desp`r]irea de Ken Foster
r`m`sese vulnerabil`, probabil. {i oricum, de când divor]ase de
el nu se mai apropiase de alt b`rbat. Imediat \ns` deveni
con[tient` era tat`l lui Crystal, nicidecum un poten]ial...refuz`
s` foloseasc` cuvântul" iubit".
– Ce-ai vrea s` facem dup` mas`? o \ntreb` Trevor,
\ntrerupându-i gândurile.
– Nu m-am gândit \nc`, zise Diana, luat` prin surprindere.
Ce propui?
– |ntrucât ast`zi e vineri, ambele restaurante vor avea
orchestre [i se va dansa. Mai este [i un film bun, sau o plimbare
pe plaj` la lumina lunii.
Aceast` ultima sugestie o \nc`lzi teribil. Din nefericire nu
avea chef de dans, nici de film. Dar o voce interioar` \i spunea
c-ar fi mai bine s` se duc` la culcare devreme, s` citeasc` o carte
bun` eventual.
Cu o voce care nu sem`na deloc cu a ei, spuse:
– Mi-ar pl`cea o plimbare, dup` aceast` mas` delicioas`.
Louise este o comoar`.
– Asta \i spun [i eu mereu.
Diana se mir` \nc` o dat` de ceea ce sim]ea \n prezen]a
acestui b`rbat. Ce se \ntâmpla? Nu era genul de femeie care s`
se lase prea u[or atras` de un b`rbat. Se sim]i plin` de confuzie
[i de jen`.
52 BLYTHE BRADLEY

Trevor o urm`rea intrigat de emo]iile care i se vedeau pe


fa]`. Nu era prea sigur de ce vedea pe figura Dianei, dar observa
foarte u[or c` sim]ea ceva. {i-i f`cea pl`cere ce vedea. Acest fapt
\l uimi. I se p`ruse c-a trecut o ve[nicie de când nu-l mai
interesaser` sentimentele altcuiva. Mai precis de când o
cunoscuse pe Amanda. {i se sim]i vinovat o secund`. Dar nici
Diana nu era orice femeie, ci m`tu[a fiicei sale, cea care o
crescuse pe Crystal. {i tocmai pentru asta vru s-o invite la
plimbare pe plaj`. Interesul pe care \ncepuse s`-l manifeste fa]`
de Diana nu avea nicio leg`tur` cu c`ldura pe care o emana ea,
cu zâmbetul ei frumos, cu picioarele ei lungi.
– Ce fel de muzic` vor cânta acele orchestre? \l \ntreb` Diana.
– Nu [tiu. N-am petrecut vacan]a aici niciodat`. I-am putea
\ntreba pe Louise [i pe Joe, care cunosc tot ce se petrece pe
insula asta. Sau am putea merge direct s` vedem despre ce este
vorba.
– Da, de ce nu? Dac` ai timp, desigur.
Diana \ncerc` s` se comporte nu ca musafirul lui, ci ca
m`tu[a lui Crystal.
– Nu am nimic altceva \n afar` de timp, Diana. Vom merge [i
dac` ne va pl`cea vom r`mâne, dac` nu...
Diana \ncerc` s` nu se bucure c` se va afla toat` seara \n
compania lui.
– Vom discuta [i programul pe care-l vom avea dup` sosirea
lui Crystal. A[ putea s-o duc s` vad` [i alte insule din jur.
Auzind cum \[i f`cea planuri, Diana zâmbi.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 53

– Dar deocamdat` s` pornim spre plaj`, ne a[teapt` o


plimbare foarte pl`cut`, te asigur.
Diana nu era preg`tit` s` plece cu el la plimbare, mai ales
sub lumina lunii; dar cum s` refuze, când acceptase deja? {i mai
ales cum s`-l refuze, când \[i dorea atât de mult s` fie al`turi de
el? |l privi oarecum speriat`, ne[tiind cum va reu[i s` se
descurce cu ceea ce sim]ea când era cu el. Trebuia s` se poat`
controla!
– Dac` mergem la plimbare, va trebui s`-mi schimb pantofii,
am pierdut prea mult timp data trecut`, \ncercând s`-mi scot
nisipul din sandale. Ne vedem \n câteva minute, ad`ug` ea
ridicându-se.
Trevor se \ncrunt`, urm`rind-o cum urc` scara. Ce f`cuse?
Diana p`ruse chiar speriat` de invita]ia lui. De ce oare? Iar el
tocmai \[i imaginase cum ar fi s-o strâng` \n bra]e, s-o s`rute...
Dar oricum nu va profita de proasp`t formata alian]` dintre ei.
Sau poate ce observase nu avea leg`tur` cu el; \[i aminti cât
de tensionat` \i spusese c` este divor]at`. Mai \ncercase s-o fac`
s` vorbeasc` despre via]a ei, dar ea \i evitase \ntreb`rile. Era
evident c` nu voia s` vorbeasc` despre trecutul ei.
Scutur` din cap, \ntrebându-se ce fel de b`rbat fusese acela
care divor]ase de o femeie ca ea. Unul care nu merita s` se
numeasc` b`rbat, desigur.
Se sim]i iritat, constatând cât de pu]ine [tia despre ea.
Probabil fusese c`s`torit` cu vreun pu[tan care nu avea altceva
\n minte \n afar` de sex, sau poate unul care se sim]ise neglijat
54 BLYTHE BRADLEY

pentru c` Diana se \ngrijea de Crystal. Cine [tie? Se hot`r\ s`


n-o mai lase \n seara asta pân` nu-i va r`spunde la \ntreb`ri. Va
afla totul despre fiica lui ,Crystal. {i despre Diana.
O a[tepta la picioarele sc`rii. Diana sim]i c` nu mai are aer
când \l v`zu. Un pirat cu ochii unui poet [i sexapil...ei bine, nu
se va mai l`sa din nou sub vraja lui. Tocmai petrecuse singur` \n
camera ei zece minute timp \n care-[i spusese c` era atât de
atras` de el ca rezultat al frustr`rii pe care o sim]ise dup`
desp`r]irea de so]ul ei.
Trevor vibra de emo]ie. Abia a[tepta s`-i pun` toate
\ntreb`rile, s` afle totul de la ea.
Diana \[i spuse dup` câteva minute c` poate reac]ionase
exagerat, f`cându-[i probleme \n privin]a reac]iilor ei fa]` de
acest b`rbat. El se ascunsese \n acest col] de lume, pentru a uita
r`nile trecutului, [i nu trebuia s`-[i fac` probleme \n privin]a lui,
poate. Dar ea? {tia acum c` nu-l iubise pe Ken, dar asta nu-i
f`cea suferin]a mai u[oar`.
– Diana, te sim]i bine? o \ntreb` Trevor cu mult` blânde]e.
Sim]ind c` era \ngrijorat pentru ea sl`bi pasul, realizând c`
picioarele \i alergaser` la fel de repede ca gândurile.
-Da, sunt bine, m` bucur de aerul curat. Observ` c` min]ise
cu u[urin]`. Este atât de frumos.
– A[a, este confirm` Trevor, privind-o lung. Sim]i privirea lui
ca pe o mângâiere, dar inima \ncepu s`-i bat` tare din nou când
el \ntinse mâna, \ndep`rtându-i o [uvi]` rebel` de pe fa]`. Sim]i
fiori la atingerea lui, apoi tot trupul \i lu` foc. Mâna lui era atât
S~ IUBE{TI UN STR~IN 55

de cald`, privirea atât de incitant`...|ncerc` s` se controleze,


spunându-[i c` era o nebunie s` simt` toate astea.
Trevor \[i retrase mâna, pentru c` [i el sim]ise atingerea ei
\ntr-un fel care-l f`cuse s` se \nfioare. Când \l privea Diana, nu
putea decât s` vad` c` era frumoas` dar [i vulnerabil`. |i privi
lung gura cu buzele pline deschise, ca o invita]ie... ar fi fost bine
s` le reziste!
|[i mut` privirea la valurile care sp`lau plaja. La Crystal, fiica
sa trebuia s` se gândeasc` acum, nu la Diana. Nu putea risca s`
le piard` pe amândou` comportându-se ca un adolescent
nes`buit.
Trase aer \n piept [i o \ntreb`:
– A[adar tânje[ti dup` orele pe care le predai la [coala lui
Crystal?
Diana deveni [i mai rigid`, sim]ind cum i se distrusese iluzia
momentului apropierii de el.
– Sigur c`-mi lipse[te predarea [i mai mult \mi lipse[te
Crystal, dar atmosfera la Clifton era destul de restrictiv`. {i
oricum, ea va absolvi \n prim`var`, a[a c` voi c`uta o alt` slujb`.
Nu avea probleme \n a discuta cu Trevor despre Crystal, dar nu
[i despre via]a ei care era foarte departe de ce [i-ar fi dorit. Nici
mamei nu putuse s`-i dea o explica]ie coerent`.
Chiar dac` nu mai era atât de aproape de ea Trevor sim]ea c`
s-a schimbat ceva \n atitudinea Dianei.
O sup`ra ceva [i realiz` brusc c` nu avea leg`tur` cu el sau
cu Crystal.
56 BLYTHE BRADLEY

-De asta ai plecat de acolo pentru c` nu mai voiai s` lucrezi


dup` absolvirea lui Crystal?
– A avut mai multe motive. Cel mai important a fost boala
mamei.
Trevor o privi lung \n lumina aruncat` de razele lunii. Oare
boala mamei era explica]ia triste]ii din privirea ei?
– Cât de grav` este?
– Este grav` dar ar putea deveni foarte sever` datorit` climei
de la noi. Anul acesta sora ei a invitat-o s` stea la ea [i clima de
acolo a f`cut minuni.
– Iar tu te-ai ocupat de magazinul mamei?
Trevor \ncerca s` l`mureasc` fiecare aspect al vie]ii ei pentru
a ajunge s` \n]eleag` unde \l putea integra pe so]ul ei, mai precis
pe fostul ei so].
– Nu ne mai putem ocupa de el, a[a c` am g`sit un
cump`r`tor, dar [i cu vânzarea vor fi probleme. Cum s`-i explice
lui Trevor ce greu se putea vinde un magazin mic de haine,
pentru ca s`-i [i asigure un venit permanent mamei?
– Cred c` pentru Crystal este greu s` nu te mai aib` la
Clifton.
– Cred c` este deja prea matur` ca s` mai vrea s`-[i aib`
m`tu[a aproape.
– Prespun c` vei \ncepe s`-]i cau]i o alt` slujb`? zise Trevor
care realiza c` nu ajungea nic`ieri dac` voia s` fie subtil.
– Da, dup` vinderea magazinului, zise Diana cu un oftat,
sim]indu-se mai afectat` de \ndoial` ca oricând.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 57

{tiu c` prim`vara nu este momentul potrivit s` cau]i o slujb`,


dar...
– Te pot ajuta \n acest sens?
– O, nu, \mi pare r`u c-am deschis acest subiect; am venit aici
s` rezolv problema lui Crystal, nu s`-mi fac probleme pentru
mine. Se va ivi ceva.
Capitolul 5

Diana sim]i cum o cuprinde nelini[tea dar [i dezam`girea,


când v`zu c` se apropiau de cas`. De[i vorbiser` ca doi prieteni
\n ultima jum`tate de or`, sim]ea c` \ntre ei d`inuia o \ntrebare,
pe care el nu avea curajul s` i-o pun`. Era tot mai con[tient` de
c`ldura bra]ului lui a[ezat pe umerii ei. Era o sear` frumoas`,
u[or confuz`, cu multe stele, cu luna care-i \mpiedica s` calce pe
iarba de lâng` drum.
– Ai obosit? o \ntreb` Trevor, \ngrijorat c` nu mai scosese o
vorb` de câteva minute.
– Este atât de frumos aici! Probabil c` te sim]i ca \n rai, tr`ind
zi de zi \n acest loc.
Trevor sl`bi pasul.
– Frumuse]ea asta trebuia \mp`r]it` cu cineva, Diana. Mi-am
dat seama de când ai venit tu...Cred c` mi-a f`cut la fel de mult`
S~ IUBE{TI UN STR~IN 59

pl`cere explorarea insulei ca [i ]ie, care abia ai venit. Trevor se


opri, strângând mai mult bra]ul cu care o ]inea dup` umeri,
\ncât aproape o for]` s` se \ntoarc` spre el. Diana realiz` c-ar fi
trebuit s` spun` ceva, s`-i distrag` aten]ia pentru ca s` poat`
intra \n cas`. Dar [i acolo vor fi tot singuri...
– Diana... [opti el. |ntinse mâna spre chipul ei urm`rindu-i
contururile cu degetul. Diana sim]i c` va fi s`rutat`. {tiu asta
\nainte ca el s`-[i ia mâna de pe umerii ei, vru s` se dep`rteze
de el dar nu putu. Voia s` strice vraja momentului. Dar nu f`cu
decât s`-[i lase capul pe spate. Gura lui era fierbinte, barba \i
atinse obrazul ca o adiere de vânt, iar voin]a ei se destr`m`
imediat [i se trezi strâns` la pieptul lui puternic, apoi chiar
\nv`luindu-l cu bra]ele.
Trevor o sim]i relaxându-se sub \mbr`]i[area lui. Diana mai
\ncerc` o rezisten]` cu ultimele puteri. Dorin]a puse st`pânire
pe amândoi. Dar amintirea Amandei \i potoli pornirile. |nc`
dorind-o, Trevor se dep`rt` de ea, con[tient c` \nc` nu erau
doar ei doi. Nu era cazul s` fac` asta, mai ales cu Diana. Ei doi
trebuia s` fie doar prieteni; ea urma s`-l ajute cu Crystal, el s`-i
g`sesc` o slujb`. |n afar` de asta... O cum ar fi vrut s` treac`
dincolo de asta! Dar el nu mai era un adolescent cu sângele
\nfierbântat. Trebuia s` se gândeasc` la consecin]e, la
implica]iile asupra celor din jur. Se dep`rt` de ea.
Ce se \ntâmplase? se \ntreb` Diana. De ce se retr`gea? Oare
pentru c` i se abandonase cu u[urin]`?
– Te rog s` nu crezi c`...
60 BLYTHE BRADLEY

Trevor se opri, realizând c` nu [tia ce urma s` spun` ea. Nu


avea de gând s`-[i cear` scuze, pentru c` nu-i p`rea r`u c-o
s`rutase, dar nu voia ca ea s` \n]eleag` gre[it sau...
– Ce vrei s` spui, Diana?
– S-a \ntâmplat poate din cauza vr`jii lunii...
– Luna ar fi un motiv, dar frumuse]ea ta este totul, Diana.
Complimentul lui o f`cu s`-[i deschid` inima.
– Sau poate pentru c` suntem amândoi singuri [i un pic
vulnerabili?
– A fost o zi plin` de emo]ii, admise Trevor. {i el \[i dorea s`
uite ce sim]ise când o strânsese \n bra]e. Ast`zi am aflat c` am o
fiic`! Nu-i pu]in!
Diana \ncuviin]`, con[tient` c` se sim]ise oarecum
dezam`git` c` Trevor renun]ase a[a de u[or la a o mai s`ruta. Se
sim]ise atât de bine \n bra]ele lui \ncât n-ar fi vrut s` se mai
desprind`. Asta ar fi trebuit s-o \ngrijoreze, dar nu se \ntâmplase
a[a.
Odat` ajun[i \n sufrageria unde Trevor se str`duia s` aprind`
c`rbunii din [emineu, ea reu[i s` se debaraseze de fanteziile
erotice. De acum \nainte va trebui s` renun]e la plimb`rile sub
clar de lun` cu Trevor, dac` nu voia s` se fac` de râs. Acest
b`rbat i se p`rea prea tentant.
Scutur` din cap, ne\n]elegând cum renun]ase Eileen la un
asemenea b`rbat. Oare chiar \[i dorise cariera \n modeling mai
mult ca pe el? Sau mai avusese alternativ`?
– Vrei s` vedem un film? o \ntreb` Trevor.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 61

Ea ro[i.
– |mi cer scuze m` gândeam la altceva; da, un film ar fi
grozav!
– Am o colec]ie destul de mare, ar fi bine s` alegi tu ceva. Iar
dac` dore[ti s` vezi ceva ce nu am spune-mi [i Harlan \l va
aduce.
Diana scotoci primele casete, apoi exclam` \ncântat`:
– S` cer altele? Glume[ti! Ai aici o colec]ie fabuloas`! Mi-ar
trebui câteva luni s` le v`d pe toate.
T`cerea care se l`s` dup` manifestarea ei de entuziasm p`ru
mai profund` decât altele. Obrajii \ncepur` s`-i ard` când realiz`
implica]iile cuvintelor ei.
Sim]indu-i stânjeneala, Trevor se duse la buc`t`rie.
– Vrei cafea, sau pu]in vin? Sau floricele?
– O cafea, poate.
– Nu trebuie s` te temi pentru silueta ta.
Diana ro[i din nou, iar Trevor se \ntreb` cât de grele vor fi
zilele urm`toare pentru amândoi. Fusese c`s`torit prea mult`
vreme [i nu mai [tia s` se poarte ca un b`rbat singur. Scurtele
aventuri pe care [i le permisese de la moartea Amandei \l
l`saser` pustiit.
Dar Diana era altceva. Dup` ce o s`rutase nu-i zburaser`
gândurile din nou la Amanda. De fapt, \i f`cuse foarte mare
pl`cere s-o s`rute. Numai c` fusese un gest nepotrivit. Nu putea
s-o s`rute pe m`tu[a fiicei sale, lucrurile s-ar complica foarte
mult.
62 BLYTHE BRADLEY

Sim]indu-se confuz, se \ntoarse \n sufragerie. Diana \i zâmbi,


iar el se sim]i atât de bine, cum nu se mai sim]ise de luni de zile.

***

Diana se trezi zâmbind, cu inima u[oar`, v`zând cum razele


soarelui p`trund prin fereastra care d`dea spre ocean. |[i aminti
seara petrecut` cu Trevor. Cine ar fi spus c`-i pl`ceau filmele
clasice cu actori celebri? Cine ar fi spus c` se va sim]i atât de
bine, aici cu el?
Se ridic` \n caul oaselor [i se \ntinse. Probabil Louise venise
deja, pentru c` se sim]ea miros de pr`jitur` \n cas`. Se \ndrept`
spre baie. Nu voia s` se obi[nuiasc` cu acest fel de via]` pentru
c` nu [i-o putea permite dar dac` tot se afla aici, era bine s` se
bucure de fiecare minut...
Trebuia s` fac` vizita lui Crystal un succes [i [tia c` nu-i va fi
u[or.
Trevor o a[tepta la cap`tul sc`rii.
– Era timpul s` cobori, o nec`ji el, cu ochii str`lucind de
\ncântare. Am deja o list` de lucruri pe care s` le facem când va
veni Crystal. Tu va trebui s`-mi spui ce-i place mai mult.
Diana se sim]i dezam`git`. De ce oare crezuse c`
entuziasmul \i fusese adresat ei? Amintirea s`rutului lui care-i
obsedase visele era o dovad` c` era vulnerabil` \n fa]a lui,
S~ IUBE{TI UN STR~IN 63

\nsemnând c` era mai bine s` se ocupe de problema lui Crystal.


Scutur` din cap.
– Dup` ce voi bea cafeaua discut`m [i despre list`.
Dup` ce revizui lista, conchise c` nepoata ei trebuia s` stea o
lun` la Bellington Bay ca s` poat` face tot ce scrisese tat`l ei. Dar
când se schimba pentru masa de prânz realiz` c` deja nu-i mai
p`sa. Nu-i pl`cea s` plece din acest paradis. Se privi \n oglind`
[i-i pl`cu ce v`zu. Schimbarea se petrecuse \n doar dou` zile.
Trevor care o a[tepta exclam` plin de \ncântare v`zând-o.
– De mult timp n-am mai v`zut o femeie a[a de frumoas` \n
casa asta! Abia a[tept s` te scot la dans disear`!
– {i eu a[tept cu \ncântare, n-am mai dansat de vreun an.
– Pentru c` [i cu mine s-a \ntâmplat la fel, va trebui s` ai grij`
s` nu te calc pe picioare.
– Vom lua-o mai \ncet, spuse ea fericit` de primul semn c`
Trevor \[i mai uitase sup`rarea.
– Voiam s` te \ntreb dac` nu vrei s`-i telefonezi mamei tale
\nainte de mas`.
N-ar fi bine s`-i vorbe[ti de mine [i despre ce am pl`nuit
pentru vacan]a lui Crystal?
Diana fu luat` prin surprindere de schimbarea subiectului.
– O, nu, nu cred c` trebuie. Diana observ` c` lui \i pieri
numaidecât zâmbetul. De ce acum? se \ntreb` ea mental,
dorindu-[i s` se fi gândit mai mult la ce avea s`-i spun` mamei.
Con[tient` c` el o privea cu aten]ie, se for]` s`-i zâmbeasc`.
Mama [i-ar putea face probleme tocmai pentru c` nepoata ei ar
64 BLYTHE BRADLEY

face un drum atât de lung singur`. A[ prefera s`-i spun când


ajunge aici.
– Nu se va mira unde \[i petrece Crystal vacan]a? Trevor
continua s-o studieze. Ce se \ntâmpla? Era ceva ce nu putea s`-i
spun`? De ce nu ardea de ner`bdare s`-i spun` mamei ei ca
acum Crystal avea tat` [i viitorul \i era asigurat?
– Eu [i Crystal ne f`cusem planuri s` ne petrecem vacan]a \n
Pleasant Valley, nu \n Arizona, a[a c` mama nu-[i va face
probleme.
Cum putea Diana s`-i spun` c`, de fapt, pe el \ncerca s`-l
protejeze? Nu [tia cum va primi mama informa]ia c` tat`l lui
Crystal voia brusc s` se implice \n via]a ei. Oare mama nu va
\ncerca s`-l ]in` la distan]`? C`ci \n ochii ei, Eileen era victima,
iar Trevor Sinclair doar un tic`los, care distrusese via]a perfectei
sale fiice.
– Dar eu... \ncepu Trevor, apoi se opri observând c` Diana
se crispase. Lipsea ceva din ce-i spusese despre boala mamei? A[
vrea doar s` afle toat` lumea c` nimeni nu m` va putea opri s`
fiu al`turi de fiica mea, acum când am aflat de existen]a ei?
– {tiu asta, Trevor, [i vreau s`-i spun mamei, dar nu este
momentul.
– De fapt, eu nu sunt prea priceput \n problemele de familie.
Familia mea n-a fost prea unit`. Mama a fost mereu ocupat` cu
ac]iunile caritabile, a[a c` eu aveam grij` s` m` dau la o parte
din calea tuturor.
Diana [i-l imagin` cum era copil.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 65

Dintr-o dat` i se p`ru mai u[or s` \n]eleag` cum putuse tat`l


lui Trevor s`-i ascund` atâta timp c` avea o fiic`. Din fericire,
Amanda avea o familie mare [i unit`, care m-a acceptat imediat.
Amanda! Numele ei alung` sentimentele calde ca un du[. Era
totu[i mai bine s`-[i aminteasc`; Trevor \nc` \[i mai plângea
so]ia moart`. Trebuia s` [i-l scoat` din minte, altfel va sfâr[i mai
r`u decât sora ei, Eileen.
Dar când ajunser` la clubul Bellington Sands, temerile i se
risipir`. Locul nu avea nimic legat de seduc]ie, a[a cum \[i
\nchipuise ea. Mesele fuseser` \mpinse la perete, iar u[ile
fuseser` deschise larg spre teras`, unde cânta o orchestr` cu
mult` elegan]`. Vârsta dansatorilor era foarte diferit` ; de la
copii pân` la cupluri de oameni \n vârst`.
– Crezi c` lui Crystal o s`-i plac` aici? o \ntreb` Trevor,
conducând-o spre o mas`.
– Va fi fascinat`.
– Dar tu?
– N-am v`zut un local mai pl`cut \n via]a mea.
– De aceea vine atâta lume aici. To]i se simt ferici]i aici pe
insul`.
– Este firesc s` se simt` a[a. Sim]i o strângere de inim` la
gândul c` va veni [i ziua \n care va trebui s` plece de aici.
Trevor oft`. Numai Dumnezeu [tia c` el nu apucase s` fie
fericit pe insula asta decât \n seara când o s`rutase pe ea!
– E[ti gata s` ne aventur`m pe ringul de dans? o \ntreb` el
parc` vrând s` evite o discu]ie despre sentimentele sale.
66 BLYTHE BRADLEY

– De ce nu? r`spunse Diana fericit` la perspectiva c` se va


afla \n bra]ele lui, dar [i tem`toare, [tiind c`-[i va pierde din nou
controlul. |ntotdeauna gândise \nainte de a ac]iona dar acum, se
pare c` reac]iile emo]ionale primau.
Când se sim]i prins` dup` mijloc de Trevor \[i alung` toate
gândurile negre din minte [i se abandon` dansului, l`sându-se
condus`.
– Dansul cred c` este precum \notul c`l`ria sau mersul pe
biciclet`, nu-l po]i uita, murmur` Trevor. Numai c` dansul este
cel mai pl`cut din toate.
– A[a este, r`spunse Diana c`reia nu-i mai p`sa de nimic,
voia doar s` se bucure de aceast` sear` frumoas`; nu se mai
distrase de mult. De mâine va avea timp destul s`-[i fac`
probleme de viitor.
Era trecut de ora dou` din noapte când Trevor o conduse
spre cas`..
– A fost grozav, spuse ea, n-am mai dansat de mult.
– Nu mergeai la dans cu so]ul t`u? o \ntreb` Trevor ; f`cuse
asta \nainte de a-[i da seama [i regret` imediat ce rosti
\ntrebarea. De[i era curios s` afle mai multe despre b`rbatul cu
care fusese c`s`torit` Diana nu avusese inten]ia s`-i strice seara
amintindu-i de el.
– Lui Ken nu-i prea pl`ceau cluburile. Dar Crystal abia va
a[tepta s` vin` aici, s`-]i cunoasc` to]i prietenii.
– Iar eu abia a[tept s`-i ar`t toate locurile s`-i prezint oamenii.
Vrei s` bem un pahar de vin? Am face focul \n [emineu [i...
S~ IUBE{TI UN STR~IN 67

{i s` ne a[ez`m pe canapea... ar fi fost urmarea. F`cu un efort


s`-l refuze. Nu voia s` caute un sprijin emo]ional la Trevor.
– Ar fi mai bine s` m` duc la culcare, \[i spuse, atâta cât mai
pot s-o fac. |i mul]umi pentru seara frumoas` [i sc`p` de tenta]ia
pe care o citea \n ochii lui.
Trevor o urm`ri plecând, cu un amestec de u[urare dar [i cu
dezam`gire. Când era lâng` ea, se sim]ea \ntr-o dulce tortur`. Se
\ntreb` dac` era bine s` gândeasc` a[a. Nu era nici el sigur.
Când o ]inuse \n bra]e pe ringul de dans când o urm`rise
vorbind, râzând cu prietenii s`i i se p`ruse natural, dar
acum...\nchise u[a [i stinse lumina.
Duminic` [i luni trecur` \ntr-un mod la fel de pl`cut. O duse
la o plimbare cu barca; apoi explorar` insulele apropiate,
pescuir`. Dup` cum spunea Trevor testau aceste locuri pentru
apropiata sosire a lui Crystal, care urma s` vin` miercuri; erau
ultimele lor zile când mai puteau fi singuri. Vorbir` mult, se
sim]ir` bine \mpreun`. Ea \i vorbi despre Pleasant Valley, despre
via]a lui Crystal acolo, despre via]a ei. Doar dou` subiecte au
fost ocoliute; el vorbi foarte pu]in despre Amanda, men]ionând
doar \n treac`t ajutorul nepre]uit \n pornirea companiei, iar ea
nu-l men]ion` pe Ken.
Un singur lucru \l nemul]umea pe Trevor: insista ca ea s`-[i
sune mama, iar ea se sim]ea vinovat` c`-l refuza. Diana [tia c` avea
dreptate cerându-i lucrul acesta. Mama avea dreptul s` [tie, dar
erau atâtea de explicat, \ntrucât Diana nu-i spusese mamei c` nu
mai aveau bani sau c` avea inten]ia s`-i solicite ajutorul lui Trevor.
68 BLYTHE BRADLEY

{i cum s`-i spun` mamei toate astea de la distan]`? Dac`


mama se sup`ra [i avea iar`[i probleme cu astmul? Sau dac`-i
interzicea lui Crystal s` vin`?
Mar]i seara, toate erau preg`tite. Camera lui Crystal era
aranjat`, frigiderul plin cu toate bun`t`]ile pe care le preg`tise
Louise. Rochiile, pantalonii, bluzele pe care Diana [i Trevor i le
cump`raser` lui Crystal, erau aranjate cu grij`, c`lcate, \n
dulapul care abia se mai putea \nchide.
Crystal va fi cople[it` de atâtea daruri. Ce se va \ntâmpla dac`
se va l`sa cucerit` de Trevor de insul` [i va r`mâne aici \n loc
s`-[i continue studiile \n toamn`?
Diana se \nfior` la acest gând. Cândva se gândise c` ar fi fost
imposibil, dar la fel crezuse [i despre c`snicia cu Ken care se
destr`mase.
Trevor care se apropiase o \ntreb` dac` mai aveau ceva de
rezolvat \nainte de venirea lui Crystal. Diana nu-i r`spunse.
– Diana, repet` el, mai trebuie s`-mi l`mure[ti un lucru. Nu
\n]eleg de ce nu-]i suni mama...
Ea \nchise ochii \ncercând s` scape de senza]ia de vin` care
o cople[ea. Sim]ea c`-i ard obrajii.
– Mi-e team` s-o sun pe mama, Trevor, m` tem de ce va
spune [i cum se va sim]i. Ai fost du[manul ei timp de
[aptesprezece ani; un telefon n-o va convinge. Dac`-o sun acum
ar putea s`-o opreasc` pe Crystal, s`-i interzic` s` vin` aici. De
asta nu i-am spus.
– Atât de mult m` ur`[te?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 69

– |l ur`[te mult pe b`rbatul care a refuzat-o pe Eileen [i pe


fiica ei. Tot pe el \l \nvinuie[te de moartea Eileenei.
– Dar când \i vei spune...
– Nu m` va crede.
– De ce?
– Asta nu este important. Acum conteaz` doar ca tu [i Crystal
s` ave]i [ansa de a v` cunoa[te \n vacan]a ei. Dup` asta voi striga
adev`rul de pe acoperi[ul acestei case, dac` te va face fericit.
Capitolul 6

Trevor sim]i cum i se ridic` o povar` de pe umeri, iar


\ndoiala \n privin]a ei se spulber`. Dianei \i p`sa ce se va
\ntâmpla. Voia ca [i el ca \ntâlnirea cu Crystal de a doua zi, s` fie
un succes. O privi lung, observându-i bustul plin, frumos
conturat prin bluza cro[etat`.
P`rea atât de tentant`, de vulnerabil`, de parc` s-ar fi a[teptat
s` fie r`nit` de el. Ce se \ntâmplase cu ea? Ce gând o chinuia
\ntr-atât \ncât devenise deosebit de timid`? O v`zuse altfel \n
zilele care trecuser`; acum era complet schimbat` [i nu suporta
s-o vad` a[a.
F`r` o vorb`, o prinse de mân` [i o trase mai aproape, atât
de aproape \ncât vedea acea b`taie a pulsului la gât, atât de
aproape \ncât \i sim]ea mirosul de santal pe carel degaja p`rul
ei lung.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 71

– Te rog, nu fugi de mine, Diana. Tu [tii c` niciodat` nu v-a[


r`ni pe tine, sau pe Crystal. Trevor se opri brusc, con[tient c`
gura ei atât de tentant`, era atât de aproape.
Diana se alarm`, dar \ncerc` s` ignore ce sim]ea. Nu reu[i s`
se ]in` prea mult departe de el, de mângâierile lui...
Dorin]`? Nu g`si un alt cuvânt pentru a defini ce sim]ea.
Trevor o trase mai aproape, iar ea \l prinse \n bra]e,
sim]indu-i dup` gât buclele datorit` c`rora \l asemuise unui
pirat. Se trezi s`rutat`, strâns` la pieptul lui puternic, p`truns`
de mirosul lui puternic de after– shave. Ar fi vrut s` r`mân`
pentru totdeauna \n bra]ele lui, s` uite de toate...
Dar ar fi fost o nebunie! |nghe]`, \ncercând s` lupte cu
senza]iile puternice, care amenin]au s-o cople[easc`. Nu putea
s`-[i explice ce se \ntâmpla cu ea. |ncerc` s` se smulg` din s`rutul
lui, luptând cu sl`biciunea care-i cuprinsese trupul, dar nu reu[i
decât s` se strâng` [i mai mult la pieptul lui. |i r`spunse cu
abandon total la s`rut`ri. Realiz` atunci c` al`turi de acest b`rbat
sim]ea lucruri pe care Ken \i repro[ase c` nu le poate sim]i...
Era dragoste? Nu mai putea nega realitatea. |ncet, se eliber`
din acest vis [i se for]` s` fac` un pas \napoi, s` p`r`seasc`
paradisul pe care-l aflase \n bra]ele lui.
– Trebuie s` ne oprim, Trevor.
El lupt` cu dorin]a de a o strânge mai tare \n bra]e. Nu-i
putea da drumul acum, sim]ind cât de promi]`tor era trupul ei
\n bra]ele lui. |ncerc` s` se opreasc`, s` trag` aer \n piept, dar
nu-l ajut` cu nimic. O dorea cu disperare. {tia c` [i ea \l dorea.
72 BLYTHE BRADLEY

– Nu este bine ce facem, Trevor, trebuie s` ne gândim la


Crystal, la \ntâlnirea de mâine cu ea... Diana se \ntreb` ce
trebuia s` fac` pentru a opri nebunia asta; el \[i mai plângea \nc`
so]ia, nu trebuia s` profite de aceast` stare a lui.
Trevor \[i trecu o mân` prin p`r.
– |mi pare r`u, Diana. N-am crezut c` vom ajunge aici...
Dar de unde izvorâse aceast` pasiune? Cu câteva minute \n
urm` voise s-o \ncurajeze, s-o \mb`rb`teze, pentru ca mai apoi
s` simt` nevoia s`-i rup` hainele, s` se comporte ca pira]ii de pe
vremuri... Iar ea nu se \mpotrivise. O privi lung, \n]elegând c` [i
ea era la fel de confuz`.
– A fost [i vina mea. Buza de jos \i tremura, ca unui copil care
st` s` plâng`. Nu [tiu ce s-a \ntâmplat cu mine, nu sunt acel gen
de persoan` care...Diana p`ru s` nu-[i mai g`seasc` vorbele, dar
nu-i evit` privirea [i \n ochii ei el citi c` era foarte vulnerabil`.
– E[ti o persoan` puternic`, Diana. Ce era s` se \ntâmple
este rezultatul emo]iilor pe care le-am resim]it amândoi din
plin, de când mi-ai vorbit de Crystal. {i suntem amândoi singuri
de un timp, a[a c` este normal s` ne sim]im atra[i unul de
cel`lalt. Sunt sigur c` totul va reintra \n normal, dup` ce va veni
Crystal.
– Sunt sigur` c` va fi a[a. Diana \ncerc` s`-l aprobe, de[i nu
era convins` c` \n via]a ei va mai fi ceva la fel ca acum, dup`
ce-l cunoscuse pe el.
{tia c` reac]ia la s`rut`rile lui nu avea nicio leg`tur` cu
singur`tatea ei.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 73

– Chiar crezi c` am cump`rat prea multe lucruri pentru


Crystal?
– Sunt sigur` c` toate \i vor fi pe plac, zise Diana zâmbindu-i,
r`suflând u[urat` c` el schimbase subiectul. Dar n-a[ vrea s` se
gândeasc` la tine ca la cineva care \i ofer` totul, f`r` s` cear`
nimic \n schimb.
– Nu \n]eleg. Ce-ar trebui s` cer de la ea?
– Fiind tat`l ei, ai dreptul la respect [i la dragoste; date fiind
condi]iile speciale, s-ar putea s` nu-]i ofere nici una, nici alta.
– |n]eleg.
– Asta nu te opre[te s-o la[i s` profite de faptul c` tu vrei s-o
cucere[ti. Chiar dac` arat` [i se comport` ca un adult, este \nc`
un copil [i trebuie s` afle c` [i al]ii au sentimente. M` tem c`
respectul [i considera]ia se \nva]`. Diana oft` amintindu-[i de
câte ori \[i r`nise mama, f`r` s` vrea.
– {i ce-ar trebui s` fac?
– Trateaz-o ca [i cum i-ai fi un prieten nou. Cineva pe care
e[ti dispus s`-l placi, dar nu \n mod necesar. Dac` ea nu
reac]ioneaz` bine, arat`-i c` te-a afectat. N-o sufoca din dragoste.
}i-ar putea transforma via]a \n iad.
– S` \n]eleg c` [i pe tine te-a afectat destul?
Diana oft`.
– Nu inten]ionat, dar a f`cut-o de multe ori. Dar
adolescen]ii...
– Mai ales când ai pierdut anii lor de \nceput...
|n cele din urm`, pornir` spre aeroport.
74 BLYTHE BRADLEY

Diana \ncercase tot timpul s`-l asigure c` nu se va \ntâmpla


nimic r`u, c` lucrurile vor decurge bine. |ncerca s`-l
\mb`rb`teze chiar dac` nu credea o iot` din ce-i spunea. Era
convins` c` nepoata ei \l va ur\ pe Trevor, iar mama... ei bine,
nici nu voia s` se gândeasc`...
O consola un singur gând: Crystal nu putea s` fug`. Nu avea
unde. Odat` ce cobora din avion nu avea unde s` se duc` decât
cu cursa de a doua zi. Dac` nu cumva voia s` plece cu feribotul.
Dar gra]ie Louisei jum`tate de insul` [tia de sosirea lui Crystal.
– {i tu e[ti \ngrijorat`? o \ntreb` Trevor.
– Vreau doar ca totul s` mearg` bine.
– Am f`cut tot ce am putut, restul depinde de Crystal.
– Sunt sigur` c`-i va pl`cea aici.
Ajunseser` la aeroport iar avionul se apropia de aterizare.
Trevor opri imediat [i cobor\, oferindu-i [i ei mâna ca s`
coboare. Diana \l privi. Trevor ar`ta ca un pu[ti, care a[tepta
sosirea lui mo[ Cr`ciun. |n sfâr[it, cobor\ [i Crystal, se
\mbr`]i[ar`, apoi Trevor o \ntreb`:
– E[ti obosit`, sau ]i-ar pl`cea s` mergem direct acas`?
Crystal ridic` din umeri, a[ezându-se pe bancheta din spate
a ma[inii, semn clar c` nu voia s` stea lâng` tat`l ei.
– Poate ar fi mai bine s`-i ar`t`m lui Crystal insula pe drumul
spre cas`, propuse Diana.
Sugestia ei se dovedi a fi una bun`. Trevor se mai relax`,
\ncepând s` glumeasc`, spunându-i lui Crystal anecdote despre
oamenii acestei insule. Diana considera c` Trevor are o voce
S~ IUBE{TI UN STR~IN 75

irezistibil`. Când ajunser` acas`, Diana era aproape convins` c`


vizita va fi una de succes.
– Vrei s` te duci s` vezi plaja \nainte de mas`? o \ntreb`
Diana.
– Cred c-ar trebui s` ]in pasul cu bronzul t`u. Acum \n]eleg
de ce n-ai vrut s` te \ntorci imediat acas`.
Diana \i evit` privirea.
– Aici este paradisul, spuse Crystal, iar Diana privind-o
realiz` c` fata se uita la tat`l ei, nu la plaja care se \ntindea sub
privirile lor.
A[adar, fusese pl`cut impresionat`. Crystal \[i voia tat`l, tot
a[a cum el \[i voia fiica.
– Cine st` aici [i \n august nu mai spune acela[i lucru,
interveni Trevor. Este foarte umed, ai impresia c` lucrurile nu ]i
se usuc` niciodat`.
Crystal pufni \n râs.
– {i atunci de ce stai aici? Am \n]eles de la Diana c` e[ti din
Denver.
– Bine spus! exclam` Trevor apoi lu` bagajele lui Crystal s`
le duc` \n cas`. Dar imediat se auzir` exclama]iile lui Crystal
care-[i g`sise zecile de daruri pe pat. Când Diana ajunse la ea,
fata era \n fa]a oglinzii, ne[tiind ce costum de baie s` aleag`.
Trevor str`lucea de bucurie când le propuse s` mearg`
imediat pe plaj`.
Odat` ajun[i acolo, Crystal oscil` \ntre a flirta cu Trevor [i a
avea clipe libere doar pentru sine.
76 BLYTHE BRADLEY

Se \ntoarser` apoi la o mas` \mbel[ugat`, preg`tit` cu cea


mai mare grij` de Louise, iar seara se uitar` la filme.
Diana [i Crystal urcar` \n camere, iar Trevor \ncepu s`
m`soare sufrageria cu pa[i mari. Se temea c` [i Crystal va
disp`rea, a[a cum f`cuse mama ei. Crystal era a lui [i n-o va l`sa
s`-l p`r`seasc`. Dar cum putea s-o fac` s`-i pese de el? |[i dori
ca Diana s` fi fost al`turi de el, s` se sf`tuiasc`.
Lucrurile merser` destul de bine pân` \n Ziua Recuno[tin]ei,
când , \n timp ce Louise [i Diana f`cur` toate preg`tirile Crystal
\ncepu s` cear` s` sune la bunica.
Din nefericire, afar` ploua teribil de tare, a[a c` nu puteau
ie[i nic`ieri. Venise momentul adev`rului, \n care mama trebuia
s` afle. Oft`. Diana auzi vocea lui Crystal.
– Bunica vrea s`-]i vorbeasc`, Diana.
-Am crezut c-o s` a[tep]i pân` dup` mas`.
-Thanskgiving fericit, mam`, \ncepu Diana.
Trecur` cam cinci minute pân`-i fu \ng`duit s` spun` ceva [i
asta din cauz` c` mama tu[ea foarte tare, gâfia [i trebuia s` se
opreasc` s` respire. Diana \ncepu s`-i spun` cum ajunsese s`-l
\ntâlneasc` pe Trevor, \ncheie cu cuvintele:
– El n-a avut cum s` [tie de existen]a lui Crystal pân` nu i-am
spus eu, mam`.
De aceea mi s-a p`rut corect s` le facilitez o \ntâlnire, s`
ajung` s` se cunoasc`. Este tat`l ei!
– {i cel care i-a distrus via]a mamei ei, a[a c` nu-l voi l`sa s`
i-o distrug` [i pe a lui Crystal!
S~ IUBE{TI UN STR~IN 77

– Mam` , ]i-am mai spus, Eileen l-a p`r`sit pe Trevor \nainte


de a afla c` este \ns`rcinat`. Tot ce s-a \ntâmplat dup` aceea a
fost f`cut de tat`l lui, nu de el. Acum, el vrea doar s`-[i ajute
fiica.
– Sigur c-o vrea, iar tu i-ai adus-o \n bra]e. El poate s`-i dea
[i luna. Ce te face s` crezi c` ea va mai vrea s` fie cu noi? Tu
]i-ai b`tut joc de via]a ta de când ai divor]at, iar acum vrei s` m`
la[i [i f`r` nepoat`. Cum po]i face asta, Diana?
Diana, con[tient` c` nepoata ei [i Trevor se aflau \n \nc`pere,
\ncerc` s`-[i lini[teasc` mama. Trase aer \n piept.
– Asta este o problem` pe care o vom discuta \ntre patru
ochi, mam`, când ajung la Phoenix, da?
– V`d c` m-ai pus deja \n fa]a faptului \mplinit, nu crezi?
– Când am v`zut c` \n contul lui Crystal nu mai era nici un
ban n-am prea avut de ales.
– Ai fi putut s`-mi spui m`car, zise mama cu glas \ngrijorat.
Acum, nu mai avem ce face, vom tr`i consecin]ele faptei tale. {i
Crystal la fel. D`-mi-o, s` mai vorbesc cu ea.
Diana \i trecu receptorul lui Crystal, apoi se \ntreb` dac` nu
cumva f`cuse o gre[eal`, l`sându-se impresionat` de
nevinov`]ia lui Trevor.
– {i eu cred c-ar fi trebuit s`-i spui bunicii de la \nceput, o
auzi pe Crystal, care zâmbea.
Venise [i momentul punerii c`r]ilor pe mas`. Evitase
adev`rul cam mult.
– Mi-a fost team` c`-]i va interzice s` vii.
78 BLYTHE BRADLEY

– {i crezi c` bunica m-ar fi putut opri? zise Crystal.


– Nu aveam de unde s` [tiu. Când am vorbit la telefon p`reai
indecis`. Am considerat c` ai dreptul s`-]i cuno[ti tat`l. Voiam ca
[i lui s`-i dau ocazia s` fie cu tine, s` ave]i de acum \nainte o
rela]ie normal`, p`rinte– copil.
Crystal ridic` din umeri.
– Hai s` gust`m din pl`cinta Louisei. De fiecare dat` când m`
cert cu bunica, mi se m`re[te pofta de mâncare.
Cu toate astea, Diana se sim]ea fericit`. Crystal cea
capricioas`, plin` de toane era acum vesel` [i bine dispus`, iar
Trevor p`rea cel mai fericit om de pe p`mânt!
Vineri ap`ru soarele, iar Crystal plec` \mpreun` cu Louise
s`-[i petrec` ziua pe plaj`, cu fii acesteia. Diana \ncepu s`
considere c` totul intrase \n normal. Abia a[tepta s` vad` dac` [i
Trevor gânde[te la fel; nu mai aveau prea mult timp \mpreun`,
pentru c` sâmb`t` Crystal trebuia s` prind` avionul spre Statele
Unite, ca [i ea de altfel. De fapt, nu-[i dorea s` plece din acest
paradis; sau pe Trevor nu voia s`-l p`r`seasc`?
Când intr` \n cas`, auzi vocea lui Trevor, care discuta cu
cineva la telefon:
– Da, Harlan, cred c` va fi bine, pentru c` este o fat`
frumoas` [i istea]`, a[a cum a fost [i mama ei. Nu, nu este cazul
s` inventezi vreo roman]`, pentru c` Diana a fost ca o mam`
pentru Crystal. Tonul rece cu care spuse aceste cuvinte \i alung`
toat` bucuria de a fi câteva clipe al`turi de el. Era evident c` acel
Harlan \l acuzase c` este interesat atât de fiica sa cât [i de m`tu[a
S~ IUBE{TI UN STR~IN 79

acesteia, iar el negase. Diana se \ntoarse [i ie[i din nou afar`,


nevrând s` [tie c` auzise. {i s`rut`rile lor? Uitase de ele, acum c`
o avea pe Crystal?
– Diana, unde e[ti? auzi glasul lui Trevor. Am f`cut planuri
pentru mâine.
Ea sim]ea nevoia s` alerge pe plaj` pân` nu va mai putea; nu
avea unde s` se ascund` la Bellington Cay.
Capitolul 7

Trevor se opri \n capul sc`rilor, ascultând. Singurul zgomot


pe care-l auzea venea de la chiuveta din buc`t`rie.
– Diana, abia a[tept s`-]i spun ce vom face la Nassau! Tocmai
am discutat cu un prieten la care am apelat fiind ingrijorat ca nu
vom g`si camere la hotel [i mi-a oferit casa lui de pe plaja! Ba
chiar ne va \mprumuta [i masina!
– Sun` interesant, spuse Diana.
– A[ vrea ca totul s` mearg` bine, acum când Crystal m`
accept` ca tat`. |ncepe s` aib` \ncredere \n mine, nu?
Diana trase aer \n piept, \n`bu[indu-[i propria nefericire. Nu
era timp acum pentru asta. Se for]` s`-i zâmbeasc`.
– Da, cred c` a[a este. Dar ziua pe care o mai avem de
petrecut aici te va edifica pe deplin.
– Ce vrei s` spui, Diana? Doar nu pleci [i tu cu Crystal?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 81

– Nu \n]eleg...r`spunse Diana.
– Nu v`d de ce ai pleca acum, avem atâtea planuri de
\nf`ptuit, mai trebuie s` discut`m despre felul \n care-i voi
finan]a cursurile \n continuare [i multe altele.
– Trebuie s` plec, Trevor. Trebuie s` verific vânz`rile
magazinului, apoi s` m` duc la Phoenix s` discut cu mama.
P`rea foarte \ngrijorat` [i \ncordat` [i va trebui s-o conving c` nu
e[ti un du[man pentru Crystal.
– Oricum, mai stai câteva zile, da? Nu cred c-ai g`si bilet
pentru zborul de duminic`, pleac` prea mult` lume. Vei putea
s` pleci abia pe la mijlocul s`pt`mânii.
– Bine, dac` tu crezi c-ar trebui s` mai stau... privind \n ochii
lui, citind \n ei c` Trevor chiar avea nevoie de ea, nu-l refuz`.
Poate c` n-a \n]eles corect ce se discuta la telefon. Poate c` era
cea mai mare proast` din lume; poate c` Trevor avea ceva
pentru ea [i nu putea [ti asta decât r`mânând \n continuare.
Trevor o privi, pierzându-se \n ochii ei alba[tri. Erau ochi
plini de inocen]`, de modestie, la fel de tentan]i ca [i buzele ei.
Se sim]i cuprins de dorin]a de a explora acea c`ldur` din ochii
ei.
Sim]ea nevoia s` \ntind` mâinile spre ea, s-o trag` mai
aproape, s`-[i \ncurce degetele \n p`rul ei bogat.
Sim]i cum inima ei \ncepe s` bat` mai tare, dar tocmai atunci
sun` telefonul, care le \ntrerupse vraja. {i cum convorbirea se
anun]a mai lung`, Diana se ridic` [i ie[i, pornind spre plaj`.
Sim]ea nevoia s` scape de tenta]ie. Avea nevoie s` fie singur`,
82 BLYTHE BRADLEY

s`-[i l`mureasc` dac` tocmai f`cuse o prostie acceptând s` mai


r`mân` câteva zile.
Se \ntreb` cum ar fi fost s` aib` un temperament mai
exploziv, a[a ca al lui Eileen, s` fac` tot ce-i dictea inima pe
moment? Oare ar fi fost mai periculos? Poate, dup` ce se
\ntâmplase cu sora ei. |n adâncul inimii [tia c` nu voia s` se
\ntoarc` la via]a pe care o avusese \nainte de a veni aici. {i acum
voia s` r`mân` s` descopere acea magie, acea flac`r` care lipsise
in c`snicia ei cu Ken.
– Diana! Felul \n care \[i auzi strigat numele \i produse fiori.
Zâmbea când se \ntoarse cu fa]a spre el, iar el sim]i aceast`
bucurie ca pe un [oc electric. Diana nu era furioas` din cauza
acelui telefon care le \ntrerupsese s`rutul. De fapt, p`rea mai
fericit` ca oricând. |ncotro?
– Ai vreo idee?
El avea multe idei dar nici una nu implica [i plimbarea pe
plaj`, a[a c` o conduse \napoi spre cas`. Din dialogul dintre
Diana [i Crystal \n]elesese c` aceasta fusese afectat` de fostul ei
so] [i nu voia s-o gr`beasc` \n vreun fel.
– Am putea merge pe paji[tea unde sunt caprele, poate \n
acest moment al zilei sunt mai prietenoase. Trevor o prinse
dup` umeri spunându-i; iar acum s`-]i spun c` am mai pl`nuit
ceva pentru mâine.

***
S~ IUBE{TI UN STR~IN 83

Diana se rezem` de sp`tarul scaunului, uimit` cât de repede


se \nfiripase o rela]ie \ntre Crystal [i tat`l ei. Era la amiaza celei
mai fericite zile pe care [i-o va aminti toat` via]a. Crystal era
relaxat`, glumea, ca orice fiic` \n vacan]` cu familia ei.
Trevor le plimbase diminea]a pe frumoasele str`zi din Vista
Avenues, apoi prin Nassau Market.
– Ce zici, Diana, e[ti preg`tit` s` facem un tur al cluburilor
de noapte?
|ntrebarea lui Trevor o for]` s` lase gândurile deoparte.
– {tiu [i eu, avionul pleac` foarte devreme diminea]`...
– O, nu fi a[a, Diana, interveni Crystal. Spune da. Vom dormi
\n avion.
– Bine, cum vre]i voi, admise \n cele din urm`, cu o
strângere de inim`, realizând c` fata era convins` c` vor pleca
\mpreun` a doua zi. Oare lui Crystal \i p`sa dac` mai r`mânea
aici cu Trevor? Se gândi cât de pu]in o cuno[tea pe cea pe care
o crescuse ca pe o fiic`.
– Ei, nu fii trist`, ne vom distra perfect \n seara asta, spuse
Trevor, mângâind-o pe obraz. Voi r`mâne]i aici, eu m` duc s`
dau câteva telefoane [i apoi ne \ntoarcem ca s` ne preg`tim
pentru sear`.
Dianei \i trebuir` câteva clipe pentru a-[i potoli inima care
b`tea foarte tare.
– E un tip simpatic, nu? o \ntreb` Crystal.
Diana \ncuviin]`.
– |]i pare bine c-ai venit, nu?
84 BLYTHE BRADLEY

Crystal \ncepu s` râd`.


– Jeniffer n-o s` m` cread` când o s`-i povestesc. Dar s` vezi
ce figur` o s` fac` v`zând toate hainele. Nici una nu se compar`
cu ce i-a cump`rat ei ultimul so] al mamei ei.
– Nu sunte]i \ntr-o competi]ie, Crystal, lui Trevor chiar \i
pas` de tine. Tat`l lui l-a lipsit de bucuria de a te cre[te.
– N-ar fi avut timp de mine. Ai v`zut colec]ia de fotografii din
biroul lui? Nici nu s-a mai gândit la mama dup` ce-a g`sit-o pe
Amanda, femeia perfect`. Am avut noroc c` nu i-a f`cut copii.
Diana o privea prea uluit` s` riposteze.
– Nu este prea diferit de tine. Când ai decis c` nu mai vrei s`
fii doamna Foster, ai plecat de la colegiu, f`r` s` te ui]i \napoi,
f`r` s`-]i pese ce simt. Acum l-ai g`sit pe Trevor [i dintr-o dat`
m` aflu pe lista ta de priorit`]i.
– Crystal, eu niciodat`... n-a[ fi putut r`mâne la Clifton. Ken
a f`cut ca prezen]a mea acolo s` fie imposibil`. Nu mai aveam o
slujb` acolo, dar asta n-a avut nicio leg`tur` cu sentimentele
mele pentru tine...
|i era clar acum c` tot timpul pu[toaica fusese furioas`. |n
timp ce ea fusese \ngrjorat` cu boala mamei, cu g`sirea unei
slujbe noi, a unei vie]i noi, Crystal se dep`rtase de ea. Dar cum
s`-i explice...
Nu avea nicio [ans`. Trevor venea spre ele zâmbind, ceea ce
\nsemna c` avusese succes. Observ` cum Crystal \l \ntâmpin` cu
entuziasm, lucru care o f`cu s` simt` un junghi \n inim`. Oare
chiar pierduse dragostea [i respectul fetei din cauza divor]ului?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 85

– Zâmbe[te, Diana, va fi o sear` minunat`! {tiu c`-]i place


dansul.
– M` \ntrebam ce-a[ putea s` port seara asta, n-am venit
preg`tit` pentru petreceri nocturne.
|i observ` pe cei doi tat` [i fiic`, discutând despre mod` [i
haine. Dar ei trei nu erau nicidecum o familie. Cu toate acestea,
Diana strânse din din]i [i seara când \ncepu distrac]ia, se
descurcar` minunat.
Pe drumul de \ntoarcere, Crystal le spuse c` regret` plecarea
de a doua zi, apoi \[i aminti c` avea un test, imediat ce se
\ntorcea la [coal`.
– Dar tu m-ai putea ajuta, Diana, e[ti bun` la algebr`, spuse
ea. Mâine, pe drum...
– Crystal, eu nu voi fi cu tine mâine pe drum, \ncepu Diana.
– R`mâi aici? o \ntreb` Crystal uimit`.
– Eu am rugat-o s` mai r`mân`, interveni Trevor. Avem de
rezolvat probleme de ordin financiar, [i ea [tie cum au fost
derulate lucrurile \n trecut. De asemenea, vom revizui actele pe
care le-ai adus de la Wilding.
Crystal nu zise nimic, dar Diana se sim]i obligat` s` \ntrebe:
– Ai vreun motiv pentru care s` m` \ntorc cu tine, Crystal?
– Nu, am presupus doar c` te vei \ntoarce acas`, atât.
– M` \ntorc \n câteva zile [i voi veni la tine s` petrecem un
weekend \mpreun`.
– Mda, poate, r`spunse Crystal cam f`r` chef.
86 BLYTHE BRADLEY

***

A doua zi, Diana r`sufl` u[urat` când avionul care o ducea pe


Crystal \napoi \n Statele Unite decol`. Când se \ntoarse spre
Trevor, triste]ea lui o cople[i. Ar fi vrut s`-l prind` \n bra]e, s`-l
strâng` la piept, s`-l asigure c` o va vedea curând pe Crystal, dar
nu putu.
Dar brusc, Trevor \i zâmbi [i exclam`:
– Diana, am reu[it!I-a pl`cut aici. Poate data viitoare va
r`mâne mai mult timp. Iar noi doi am f`cut o echip` grozav`,
Diana.
– E[ti un tat` grozav, ]i-am mai spus-o.
Privind-o lung, Trevor o \ntreb`:
– Diana, dac` ar fi ceva \ntre tine [i Crystal mi-ai spune?
Diana l`s` privirea \n jos.
– Abia ieri am \n]eles c` am afectat-o teribil pe Crystal când
am p`r`sit colegiul Clifton, prim`vara trecut`. Nu m-a iertat
\nc`.
– Pentru ce s` te ierte, Diana? Pentru c` ]i-ai p`r`sit slujba?
– Am fost for]at` s-o fac. Fostul meu so], era, adic` mai este,
directorul [colii. Când am divor]at, a refuzat s` m` lase s` mai
predau acolo. Am crezut c` m-a \n]eles.
– Ai fost concediat`?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 87

– Nu mi-a mai fost re\nnoit contractul. |ntr-un fel da, pot


spune c-am fost concediat`. Nu mai ad`ug` [i comentariul lui
Ken" voi avea grij` ca toat` lumea s` afle c-ai fost un e[ec ca so]ie
[i ca profesoar`".
– {i atunci, de ce te mai acuz` Crystal?
Diana ridic` din umeri.
– Pentru c` eu nu mai sunt acolo cu ea. |n schimb, Ken este.
Se pricepe s` farmece pu[toaicele, f`cându-le s` se simt` unice
[i importante. De asta este atât de bun pentru slujba lui. Le
câ[tig` prietenia [i lucrurile merg foarte bine.
– Sper c` nu are inten]ia s`-i fac` vreun r`u?
– Nu, sunt sigur` de asta. Ken a fost \ntotdeauna bun cu ea.
Diana oft`.
– Probabil Crystal \l vedea pe Ken ca pe un fel de tat`. Dar
acum nu mai are nevoie de un substitut, m` are pe mine.
Diana clipi des, con[tient` c` vorbele ei \l r`niser`. Se trezi
dorindu-[i s` fi plecat cu Crystal.
– Ce-ai zice s` \not`m pu]in? propuse el.
– Mi se pare perfect, r`spunse Diana. Ai dreptate, Trevor,
Crystal nu mai are nevoie de substitutul unui tat`. Sunt sigur`
c` acum se simte mai bine.
– Sper c` noi to]i ne vom sim]i mai bine de acum \nainte,
Diana.
Pe sear` au luat cursa spre Bellington Cay. Trevor era teribil
de entuziasmat.
88 BLYTHE BRADLEY

– Abia a[tept s` ajungem acas`, se confes` el. |l a[tept pe


Harlan cu ve[ti despre Wilding. L-am rugat s` se intereseze dac`
ofer` condi]ii bune pentru fiica mea. Acum când [tiu c` am o
fiic`, \i voi oferi tot ce este mai bun. Dac` vrea s` se duc` s`
studieze \n Europa, nicio problem`.
– Nu mi-am pus niciodat` problema c` nepoata mea ar putea
s` studieze la asemenea distan]`. Are nevoie de familie, de
dragoste, Trevor. {tii c` vreau doar fericirea ei.
Diana realiz` c` se temea s` n-o piard` pe Crystal. Trevor o
strânse la piept, observând c` tremura. Cum s-o fac` s` fie din
nou fericit`, a[a cum fusese atunci când se cunoscuser`?
Capitolul 8

Diana continu` s` se gândeasc` la ce sim]ea, pe tot drumul


spre casa lui Trevor. Oare se \ndr`gostise? Doar jurase c` nu se
va mai \ndr`gosti niciodat`, dup` e[ecul c`s`toriei cu Ken. Dar
ce altceva puteau s` \nsemne acele emo]ii pe care le sim]ea? Sau
[i mai important, ce putea s` fac` ? Ajunser` [i Trevor o \ntreb`:
– Intr`m sau vrei s` mai z`bovim pe teras`?
Vorbele lui o readuser` la realitate. Ajunse la concluzia c` nu
trebuia s` se mai gândeasc` la Trevor; venise aici s` asigure
studiile lui Crystal. Orice altceva care nu se \nscria \n aceast`
categorie.... |ncerc` s` zâmbeasc`.
– Ce bine \]i st` când zâmbe[ti, Diana! exclam` Trevor.
– Faptul c` sunt aici cu tine m` face s` zâmbesc.
Simpla ei confesiune \l lovi ca un fulger, f`cându-l s`-[i simt`
gura uscat`. |[i sim]i pulsul cum bate mai repede.
90 BLYTHE BRADLEY

O dorea cu fiecare fibr`. Se punea o singur` \ntrebare: ce


putea s` fac`?
Dac` ar fi fost o alt` femeie n-ar fi ezitat s-o seduc`; dar era
sora Eileenei, m`tu[a lui Crystal. Dac` ar fi f`cut dragoste cu ea,
faptul ar fi dus al consecin]e mult mai grave. Dar cum s` nege
atrac]ia dintre ei?
|nainte de a-i r`spunde, se deschise u[a [i Louise \l anun]`:
– Trevor, ai primit un telefon. Este Harlan Cole.
Diana realiz` \nc` o dat` c` se simea foarte atras` de acest
b`rbat. Râzând de propriile-i temeri, \ncepu s` discute cu
Louise, s`-i povesteasc` ce v`zuser` la Nassau, apoi \i oferi
detalii despre plecarea lui Crystal.
Dintr-o dat` se sim]i mai bine, mai sigur` de sine. Indiferent
ce-i rezerva viitorul, va l`sa \ndoielile deoparte [i-[i va analiza
sentimentele.

***

Trevor mai r`mase câteva minute dup` ce termin`


convorbirea. Amanda \i zâmbea din fiecare fotografie, dar acum
abia mai vedea fotografiile care-l obsedaser` \n trecut. Se \ntreba
cum s` interpreteze avertismentul dat \n final de Harlan. Acesta
venise imediat ce el \ncheiase de prezentat timpul petrecut atât
de pl`cut la Nassau.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 91

– Pare o femeie interesant`, Trevor, dar fii atent; se pare c`


i-a ruinat cariera fostului so]. Ken Foster este cu cinciprezece ani
mai b`trân, [i foarte respectat \n cercurile caademice. {i-a
pierdut prima so]ie \ntr-un accident, apoi dup` patru ani de la
moartea ei a venit la liceul Clifton. Aceast` femeie i-a sucit capul
[i l-a f`cut s-o ia de nevast`. Apoi s-a plictisit de el [i l-a p`r`sit.
Liceul Clifton este o [coal` conservatoare, a[a c` lumea de acolo
a fost afectat` de ruperea acestei c`s`torii la nici un an...
Trevor \i luase ap`rarea Dianei.
– Cred c` nu ]i s-a spus tot adev`rul. Din câte v`d [i ea a fost
teribil de afectat` de acest divor].
– Nu vreau s-o judec \n vreun fel, dragul meu, zisese Harlan.
|]i sunt prieten [i [tiu cât ai suferit când ai pierdut-o pe Amanda;
vreau doar s`-]i deschid ochii.
– Este m`tu[a lui Crystal, Harlan, a[a c` nu am de gând s` fac
vreo prostie. Nu vreau s` risc nimic.
– Bine, m-ai mai lini[tit.
Trevor oft` adânc [i privi lung marea. Fiind foarte cinstit cu
sine admise c` se sim]ise foarte bine al`turi de Crystal, dar asta
se datora \n mare parte Dianei.
Se ridic`, spunându-[i c` dac` lua \n serios avertismentul lui
Harlan, nu va ajunge nic`ieri. Trebuia s` ac]ioneze. Trebuia s`
petreac` mai mult timp cu Diana. Odat` ce vor stabili toate
am`nuntele legate de viitoarea evolu]ie a lui Crystal vor avea
destul timp s` analizeze atrac]ia dintre ei.
92 BLYTHE BRADLEY

Auzi cum cele dou` femei râdeau \n buc`t`rie [i li se al`tur`.


|ncepu imediat s`-i spun` Dianei ce aflase de la Harlan despre
[coala de muzic` Wilding.
– A[adar, vei face tot ce trebuie ca s` \nceap` studiile acolo
din toamn`?
– Am putea s-o sun`m chiar disear`, dac` vrei. Poate a[a se
va sim]i mai bine când va da din nou cu nasul de z`pad` [i de
frig. Dar tu, Diana, ce-ai zice de un picnic pe plaj`, urm`rind
apusul?
Diana se trezi luat` prin surprindere [i-[i aminti ce se
\ntâmplase când fuseser` ultima dat` la Hibiscus Cove. Ro[i, dar
accept`.
– Mi se pare o idee grozav`!
Louise se oferi s` le preg`teasc` un co[ cu mâncare, dar
Diana \i spuse:
– A[ vrea s`-l preg`tesc eu, iar tu, Louise, s` ai timp s` te po]i
duce la biseric`, a[a cum [tiu c`-]i dore[ti s` faci.
Diana realiz` c` o eventual` trecere prin patul lui Trevor nu
era o op]iune pe care o avea \n minte.
Când p`r`sir` casa, el se trezi amintindu-[i de acea sear` cu
dou` s`pt`mâni \n urm` când ea ie[ise din cas` ca s` alerge pe
plaj`.
– Observ c` e[ti mai bine dispus acum.
– Tocmai m` gândeam cât de mult mi s-a schimbat via]a din
ziua \n care ne-am \ntâlnit. Totul p`rea searb`d [i lipsit de
perspectiv` pentru mine.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 93

– Acum ai o fiic`.
– {i m` bucur [i de compania ta. A fost extraordinar c` ai
venit aici, Diana. M-ai f`cut s` m` simt om \ntreg \nc` o dat`,
gata s` m` confrunt cu lumea [i pentru asta \]i sunt
recunosc`tor.
– Ceea ce spui este valabil [i pentru mine, Trevor. }i-am mai
spus c` via]a mea nu mai este a[a de bun` de câtva timp, mai
precis de când am divor]at. Venirea aici m-a ajutat s` las \n urm`
multe amintiri urâte. |ncep s` cred c` voi putea \ncepe o via]`
nou`.
– Sigur c` po]i. E[ti o femeie frumoas` [i inteligent`. Ai
dreptul la o via]` nou`, la fericire. Trevor t`cu brusc. Nu avusese
inten]ia s` fie atât de serios \n seara aceasta. O prinse dup`
umeri, o strânse u[or. {i el crezuse c` pierzând-o pe Amanda
via]a lui nu va mai avea rost... dar acum...acum se sim]ea tân`r
[i fericit, tot mai con[tient de apropierea Dianei.
– Mergem spre Hibiscus Cove? \ntreb` ea.
– Apusul v`zut de acolo este fantastic. Mai este vreo or` pân`
atunci.
Diana \l privi, sim]ind c` genunchii \ncep s`-i tremure.
Controleaz`-te, \[i spuse.
– Ce ]i-a spus domnul Cole? \l \ntreb`. Crystal va trebui s`
treac` ni[te teste?Va trebui s-o duc la [oal` la interviuri?
Trevor se \ncrunt` auzind atâtea \ntreb`ri. Dar ajunseser` \n
golf deja. Diana [i Trevor privir` acea limb` de nisip care le
promitea intimitate. De data asta, Trevor o conduse \ntr-un loc
94 BLYTHE BRADLEY

numai de el [tiut, la ad`postul stâncilor, unde valurile loveau cu


putere malul.
– De aici priveli[tea este superb`, \i spuse el privind-o lung.
Ne putem bronza f`r` ca soarele s` ne orbeasc`.
Ei i se opri inima pentru un moment [i \ncuviin]` f`r` o
vorb`. Nici el nu se a[teptase s` spun` ceva. O \nv`lui cu
zâmbetul lui, \n timp ce l`s` jos co[ul, apoi \i lu` mâinile \n
palmele sale mari.
Diana sim]i un scurt avertisment dat de o voce interioar`
care-i spunea c` nu trebuia s` lase s` se \ntâmple nimic \ntre ei
doi. Vechea Diana ascultase \ntotdeauna de o astfel de voce
interioar`; dar acea Diana nu mai exista, fusese strivit` de
sfâr[itul a ceea ce ar fi trebuit s` fie a[a numita ei c`snicie
perfect`.
Persoana care sosise la Bellington Cay s` urm`reasc`
interesele lui Crystal era o femeie puternic`, un spirit aventuros,
poate chiar destul de puternic` pentru a-[i urm`ri singur` visul.
– Voi \ntinde p`tura, auzi vocea lui Trevor.
Erau ca dou` personaje dintr-o pies` se gândi Diana,
\ncepând s` scoat` mâncarea din co[ule]. |ncercau s` poarte o
discu]ie normal`, obi[nuit`, dar ea sim]ea c` el nu mai era
interesat de magazinul mamei ei, iar pe ea n-o mai interesa ce
spusese acel Harlan. Ceea ce sim]eau de fiecare dat` când li se
atingeau mâinile \ntâmpl`tor nu avea leg`tur` cu nici un detaliu
de acest fel.
Trevor turn` vin \n pahare [i \i \ntinse unul, apoi toast`.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 95

– Pentru un apus de soare perfect [i pentru ce ne rezerv`


noaptea.
Diana sim]i c` nu mai poate respira. Trevor o invit` s` se
a[eze lâng` el, s` urm`reasc` ultimele raze de soare, \nainte ca
acesta s` se coboare \n mare.
|ntunericul \ncepu s` se lase cu repeziciune. Imediat
\ntunericul parc` [terse lumea \n care se aflau, l`sându-i doar cu
stelele deasupra capului.
Fugi, \i spunea acea voce interioar`, nu mai face \nc` o
gre[eal`. Dar ignor` avertismentul [i se concentr` asupra lui
Trevor. |ncet, \ntinse mâna atingându-i obrazul. Când ajunse la
buzele lui, Trevor \[i strecura mâna pe sub bluza larg` de
bumbac, mângâind-o. Mâna lui cald` o f`cu s` scape murmure
de \ncântare \n clipa \n care \i atinse sânii.
– Diana. Trevor o s`rut` cu putere, de data asta strivindu-i
buzele.
Trevor \ncepu s`-i descheie nasturii bluzei, dar la un
moment dat se opri a[teptând \ncuviin]area ei. Diana \[i a[ez`
palmele pe pietul lui puternic, sim]indu-i b`t`ile inimii.
– E[ti atât de frumoas`, murmur` el. |[i scoase c`ma[a, apoi
o trase mai aproape strivindu-i gura cu s`rut`rile lui lacome. Te
doresc, \i [opti el.
Incapabil` s` articuleze un cuvânt, se arcui sub mâinile lui,
oferindu-[i trupul. Curând [ortul ei disp`ru, la fel [i bluza.
Diana nu mai cunoscuse atâta pasiune, \n \ncerc`rile lui de a-i
trezi la via]` locuri secrete ale trupului.
96 BLYTHE BRADLEY

Atingerea lui p`rea magic`, trezindu-i dorin]e de mult uitate.


Ea \i r`spunse la s`rut`ri [i când \n cele din urm` trupurile lor
devenir` unul, se ag`]` cu disperare de el, cu disperarea care
aproape o ducea la nebunie [i \ntr-o lume de vis.
Trevor o ]inu strâns la piept mult timp dup` ce f`cur`
dragoste. Era prea uluit nici nu putea s` mai gândeasc`. Diana
ar fi vrut s` r`mân` a[a pentru totdeauna. El \[i \ngrop` fa]a \n
p`rul ei moale, \mbibându-se de mirosul de mosc. Numai dac`
ar putea r`mâne astfel pentru totdeauna...
Pentru totdeauna? Lumea p`rea s` se \nvârt` cu el, pentru c`
acum nu voia decât s` mângie trupul ei s` se lase \mb`tat de
senza]ii. Voia...
– Trevor, spuse ea. Cred c-ar trebui s` ne \ntoarcem spre
cas`.
– Dar \mi este atât de bine aici! M` simt atât de bine
]inându-te \n bra]e!
– Am putea continua \n fa]a [emineului, suger` ea.
– Este o ofert` pe care cu siguran]` n-o pot refuza....
Se \mbr`car` [i strânser` ce mai r`m`sese de la picnic, apoi
ajunser` la plaj` [i de acolo pornir` spre cas` tocmai când
vântul \ncepu s` bat` [i primii stropi de ploaie c`zur`. Dup` ce
intrar`, Diana \[i scutur` p`rul de câteva ori, gândindu-se c`
probabil fiind cam r`v`[it nu ar`ta tocmai bine. Dar Trevor nici
n-o privea.
– M` duc s` aprind focul, murmur` el, l`sând co[ul de picnic
pe masa din buc`t`rie.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 97

Oare de ce se ru[ina acum? se \ntreb` Diana. Oare regreta c`


f`cuser` dragoste? Se \ndrept` spre baie, suspinând.
Imaginea pe care o v`zu \n oglinda b`ii o f`cu s` se mire.
Avea buzele umflate de s`rut`rile lui, p`rul \i era \ncâlcit dar
ochii \i str`luceau.
Ar`ta ca o femeie care tocmai f`cuse dragoste. Dar ce sim]ea
Trevor?
– Diana, urc \n camer` s` m` schimb. Tot mai vrei s-o suni
pe Crystal?
Diana se uit` la ceas [i observ` c` era o or` rezonabil` la
Sutton Falls. Nu [tia dac` putea s` vorbeasc` acum cu ea, dar
apoi se r`zgândi:
– O sun, dar dup` ce m` schimb.
Era ceva \n neregul`. Trevor se \ncrunt` urcând sc`rile.
Diana nu era femeia care s` se ascund` \n baie. Sau cel pu]in a[a
o considera el.
Se cunoscuser` cu o s`pt`mân` \n urm`; nu se cuno[teau
prea bine, dar \mp`r]iser` atât de multe tr`ind aici pl`nuind
vizita lui Crystal, ca s` nu mai vorbim despre ce tr`iser`
\mpreun` \n seara asta, \ncheie el evitând s` priveasc` vreuna
din fotografiile Amandei.
Fusese doar sex? Ori de câte ori \ncercase s` se consoleze \n
bra]ele vreunei femei dup` moartea Amandei, r`m`sese cu un
gust amar, dar \n seara asta al`turi de Diana nu fusese a[a. Se
sim]ea ren`scut, plin de speran]`. Sau cel pu]in a[a fusese pân`
când Diana disp`ruse \n baie.
98 BLYTHE BRADLEY

Când cobor\, Diana se sim]ea mai bine. Se \mp`case cu ceea


ce se \ntâmplase \ntre ei. Sau cel pu]in ea f`cuse totul pentru
a-[i proteja biata inim`, greu \ncercat`.
– O, ce bine ar`]i! exclam` Trevor v`zând-o.
Diana trase aer \n piept, oprindu-se s` spun` ceva pentru c`
ar fi fost prea devreme.
– E[ti gata s`-i dai lui Crystal vestea cea bun` despre Wilding?
– Ce-ar fi s-o facem \mpreun`? Eu pot vorbi din birou, iar tu
de aici. Sunt sigur c` va avea multe s` ne spun`.
– Nu m` \ndoiesc.
– Bei o cafea \nainte?
Ea nu r`spunse, dar Trevor se aplec` s-o s`rute, apoi ie[i.
Capitolul 9

Convorbirea decurse mai bine decât s-ar fi a[teptat. Crystal


era atât de fericit` \ncât nu puse prea multe \ntreb`ri. Nici m`car
n-o \ntreb` când se va \ntoarce.
– Ai v`zut ce fericit` era? o \ntreb` Trevor care coborâse din
birou. Mi-a mul]umit c-am aranjat totul atât de repede. Diana,
crezi c-o s`-mi spun` vreodat`"tat`"?
– D`-i pu]in timp, Trevor. Totul este foarte nou pentru ea.
N-a avut un tat` pân` acum, sau poate c-a asociat numele lui cu
tr`darea [i lipsa acestuia.
Odat` ce va \ncepe s` se gândeasc` la tine ca la tat`l ei, restul
va urma firesc.
Trevor ar fi vrut s-o ia \n bra]e, s-o fac` s` se a[eze lâng` el
pe canapea, dar v`zând cum se \mbr`case, realiz` c` nu era
cazul. Nu [tia motivul \ns`.
100 BLYTHE BRADLEY

Când f`cuser` dragoste, Diana se manifestase liber, dar acum


de ce ridica aceste bariere \ntre ei? Dorea ceva ce el nu-i oferise?
Dar ce anume? Era prea devreme pentru promisiuni.
Diana \l privi lung. Oare Trevor se sim]ea vinovat? Nu se
gândise la acest aspect pân` acum. Numai gândul c-o adorase pe
Amanda o f`cea s` nu se simt` \n largul ei. Se for]` s` \nchege o
discu]ie cu el:
– Ce ar mai trebui s` stabilim pentru Crystal?
El se \ncrunt` pe moment, apoi fruntea i se destinse la
gândul c-ar putea petrece cu ea vacan]a de Cr`ciun.
– Crystal mi-a spus c` mama ta se va afla \n Arizona pân` la
prim`var`, de aceea cred c` n-a f`cut planuri speciale pentru
aceast` zi.
– Nici n-am avut timp s` ne gândim, m`rturisi Diana.
– Ai vrea s` faci ceva deosebit anul acesta de Cr`ciun? o
\ntreb` Trevor.
-Presupun c` vom merge la Phoenix, pentru c` mama nu are
voie s` ias` \n aer rece, dar \n acela[i timp [tiu c` mama n-ar vrea
s` petreac` s`rb`toarea cu noi.
– Asta ar vrea [i Crystal?
– Nu [tiu.
Unde voia s` ajung` Trevor? Voia s-o duc` pe Crystal \n alt`
parte? S-o prezinte prietenilor [i familiei, \ntrerupându-i rela]ia
cu familia ei adev`rat`?
Trevor se aplec` spre ea.
– Mi s-a p`rut mie sau Crystal ar mai fi vrut s` r`mân` aici?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 101

Diana nu r`spunse, dar \i arunc` o privire atât de \ndurerat`,


\ncât Trevor ar fi vrut s-o prind` \n bra]e [i s-o s`rute. Dar dac`
strica lucrurile [i mai mult?
– Ce este cu tine, Diana? Pari tulburat`. N-ai vrea s`-]i petre-
ci Cr`ciunul aici?
– Eu? \ntreb` ea nevenindu-i s` cread`.
– Da, tu. Doar n-o s-o chem aici pe Crystal f`r` tine. {tiu ce
pustiu ]i se pare Cr`cinul, când nu ai pe cineva drag al`turi. Asta
dac` fiica mea va dori s` vin` aici.
Vorbele lui, tandre]ea din privirile lui o lini[tir`. {tia acum c`
era \ndr`gostit` de Trevor Sinclair.
Trevor, care nu mai putea suporta t`cerea ei, spuse:
– Numai c` n-a[ vrea s` las s` treac` prea mult timp pân` la
viitoarea \ntâlnire cu Crystal. Nu vreau s` m` uite, sau s` cread`
c` sunt monstrul care a p`r`sit-o pe ea [i pe mama ei. Nici nu
[tii ce greu mi-a fost s-o las s` urce \n avion... Te rog, accept`,
Diana. Putem face un Cr`ciun perfect. S` ne cunoa[tem mai
bine, a[a cum ar fi trebuit s` facem cu ani \n urm`. Dac` mama
ta nu va veni, ne vom duce noi la ea pentru câteva zile. |i datorez
o explica]ie. Diana, eu niciodat` n-a[... va trebui s` ai \ncredere
\n mine, Diana. Am ajuns prea departe nu mai putem da \napoi.
Privindu-l \n ochi, ea nu [i-ar fi dorit decât s` poat` accepta,
apoi s`-l s`rute din nou pân` va disp`rea lumea... dar asta nu se
putea.
Nu putea lua o decizie sub imperiul pasiunii. {tiind c` nu
poate evita r`spunsul, \i r`spunse a[a cum putea ea s-o fac`:
102 BLYTHE BRADLEY

– Nu pot promite nimic, pân` nu vorbesc cu mama [i cu


Crystal, Trevor. Trebuie s` \n]elegi nu depinde doar de mine.
Lacrimi i se ivir` pe obraji.
– Draga mea, iubita mea, te rog, nu plânge, sigur c` voi
a[tepta s` iei o hot`râre. O strânse \n bra]e, iar ea \[i a[ez` capul
pe um`rul lui.
Ce naiba am f`cut? se \ntreb` Trevor, sim]indu-se frustrat [i
neajutorat. Nu ceruse decât \ncredere. Nu dorise decât s` le
ofere un Cr`ciun fericit, un Cr`ciun \n familie.
Familie? De asta era atât de nefericit`? Se a[teptase la altceva?
|nchise ochii, ne[tiind sigur ce voia sau la ce s` se a[tepte.
Pe m`sur` ce criza trecu Diana \ncepu s` se simt` jenat` de
cele \ntâmplate. Nu mai plânsese pân` acum \n fa]a cuiva. Nici
m`car Ken n-o v`zuse plângând, nu [tiuse cât de grav o r`nise
cu afirma]iile [i incrimin`rile lui. |ncepu s` scotoceasc` \n
buzunar dup` o batist`, gândindu-se c` Trevor o va considera o
neajutorat`, o plâng`cioas`.
– |mi pare r`u, nu [tiu ce s-a \ntâmplat. N-am mai plâns de
mult.
– N-ai mai fost niciodat` \ntr-o situa]ie ca asta, Diana. Nici eu.
Cred c` suntem amândoi epuiza]i de problemele ridicate de
vizita lui Crystal.
O s` mai vorbim mâine.
Diana sim]i o strângere de inim`. Nu voia ca Trevor s` plece
de lâng` ea! Cu toate c` nu mai voia s` plece din bra]ele lui o
f`cu totu[i.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 103

– Cred c` ai dreptate, Trevor. Amândoi avem nevoie de pu]in


timp s` ne repunem vie]ile \ntr-o perspectiv`. Dac` nu te superi
a[ vrea s` m` duc la culcare acum. |i tremurau genunchii, dar
reu[i s` traverseze \nc`perea, s` urce scara f`r` a \ntoarce capul.
Odat` ce ajunse \n holul de sus, nu mai putu s` reziste. Sim]i
o strângere de inim` observând c` Trevor \[i ]inea capul \n
mâini. {i el se sim]ea afectat? Dar de ce? Se gândi c` nu putea [ti
niciodat` ce este \n mintea [i \n inima unui b`rbat, mai ales a
aceluia care \ncepuse s` \nsemne atât de mult pentru ea.
Telefonul \ncepu s` sune când se afla \n fa]a dormitorului.
Nu-i nimic, \[i spuse las` ca via]a cealalt`, via]a real` a lui Trevor
s`-l cheme spre ea. De fapt, aceea era via]a lui, tot a[a cum a ei
era \n Pleasant valley.
Va continua s` trimit` CV-uri, s` fac` pa[i spre a-[i asigura o
via]`, o via]a care probabil nu are nicio leg`tur` cu acest pirat cu
care f`cuse dragoste...
|[i [terse [i ultimele lacrimi ivite, auzind pa[i \n hol. Trevor
b`tu la u[` [i-i spuse pe un ton \ngrijorat:
– Diana, este mama ta la telefon. Vorbe[te cu ea.
Diana sim]i o strângere de inim`.
– Dac` ai nevoie de ceva, m` g`se[ti \n camera de jos, \i
spuse el pe un ton blând.
Ea \ncerc` s`-i r`spund`, dar \[i sim]ea gura foarte uscat`.
Ridic` receptorul .
– Mam`, ce este? Ce s-a \ntâmplat?
– Cum ce s-a \ntâmplat? Totul este pe dos!
104 BLYTHE BRADLEY

De ce mai e[ti acolo? Crystal m-a sunat s`-mi spun` ve[tile


despre Wilding [i c` ai hot`rât s` mai r`mâi. Mama \ncepu s`
tu[easc` imediat.
Diana \ncepu s` se simt` vinovat`. De ce sunase mama chiar
acum când era atât de confuz`? Ea pl`nuise s-o sune a doua zi,
s`-i dea vestea cea bun`.
– Diana, ce este cu tine? Sper c` nu te-ai l`sat vr`jit` de
monstrul `la? Aminte[te-]i ce i-a f`cut lui Eileen. S` nu ai
\ncredere \n el...alt acces de tuse.
{tiind c` trebuia s` calmeze temerile mamei, Diana \ncerc`
s-o lini[teasc`.
– Am r`mas pentru c` aveam de pus la punct [i alte detalii
legate de educa]ia lui Crystal. N-am avut timp cât a fost aici.
Probabil plec mâine sau poimâine, depinde de programarea
cursei.
Mama nu spunea nimic. Diana nu mai g`si alte argumente.
Apoi neputând s` mai suporte t`cerea mamei, Diana \ncerc` s`
schimbe subiectul.
– Crystal era fericit` când te-a sunat?
– Da, foarte. Spunea c` s-a sim]it bine acolo pe insul` [i c`
acel Trevor Sinclair nu este deloc a[a cum se a[tepta.
– Atunci când o s`-l cuno[ti o s` gânde[ti la fel, zise Diana
zâmbind. Trevor va fi fericit s` afle c` fiica lui \i va spune tat`.
– O va face, f`r` \ndoial`.
Tonul de ghea]` pe care mama rosti aceste cuvinte o f`cu
s`-[i piard` zâmbetul.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 105

– De acum va fi parte din via]a lui Crystal, mam`. Cred c-ar


trebui s`-i d`m o [ans`. N-a fost vinovat. Dar o s` discut`m asta
când ne vedem, da?
Dup` ce puse receptorul \n furc`, Diana r`mase \n fa]a
telefonului, for]ându-se s` se uite prin \nc`perea plin` cu
fotografiile Amandei, pe care ar fi preferat s` le ignore. Pe când
se confrunta cu trecutul lui Trevor \[i aminti un incident de la
\nceputul rela]iei ei cu Ken. |l \ntrebase despre prima lui so]ie,
iar el \i spusese \n termeni foarte dr`gosto[i cât de bine se
potriviser`. Abia acum \n]elegea c` rela]ia lor nu mersese tocmai
pentru c` ea nu sem`nase cu prima lui so]ie [i nici nu voise s`
se schimbe.
– Totul e bine? o \ntreb` Trevor.
– Crystal a sunat-o pe mama.
– Este \ngrijorat` c` nepoata ei va merge la Wilding?
– Nu, era \ngrijorat` c` nu m-am \ntors cu ea.
– A!
– I-am spus c-o s` plec imediat ce g`sesc un bilet. Diana
vorbea repede, ignorând durerea din ochii lui. Cu toate c` era
foarte confuz`, \i displ`cea s` se simt` vinovat` de ceea ce
tocmai tr`iser`. Nu mai conta ce \ncurc`turi va produce faptul
c` f`cuser` dragoste \n viitor; ei nu-i va p`rea r`u niciodat`.
– Trebuie s` pelci a[a de repede? o \ntreb` Trevor
blocându-i ie[irea din birou.
Inima ei tres`ri la perspectiva de a r`mâne, dar cl`tin` din
cap.
106 BLYTHE BRADLEY

– Am l`sat multe lucruri nef`cute, ca s` vin aici.


– {i Cr`ciunul?
– Trebuie s` discut cu mama despre asta; este bine s-o fac
\ntre patru ochi.
|n câteva minute, Diana era din nou singur` \n camera ei.
Diminea]a, soarele care str`lucea f`cea ca ziua s` fie una
plin` de promisiuni [i de speran]e. Oare mai putea r`mâne o zi?
Apoi scutur` din cap hot`rât, con[tient` c` fiecare moment
pe care-l petrecea cu Trevor f`cea [i mai grea desp`r]irea. Iar ea
trebuia s` plece. Trebuia s` se duc` s`-[i g`seasc` un drum \n
via]`, \n lumea ei. Poate \ntr-o zi va fi pe propriile-i picioare...
Strânse din din]i, amintindu-[i c` uneori visele se \mplinesc,
c` exist` finaluri fericite.
Când cobor\, \l g`si pe Trevor \n buc`t`rie.
– |ncepusem s` m` \ntreb dac` nu cumva vei dormi pân` la
amiaz`, o nec`ji el, oferindu-i cafeaua.
– A trebuit s` fac o mul]ime de planuri.
Diana sorbi cafeaua fierbinte privindu-l.
– Ce este, Trevor?
– Te-a[ putea convinge s` mai r`mâi o zi?
– De ce?
Diana \i evit` privirea, nevrând s` citeasc` \n ochii ei c` putea
cere orice.
– Am sunat la Denver [i avionul companiei ne-ar putea lua
de aici mâine diminea]`.
– Avionul companiei? S` ne ia, ai spus?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 107

– Da, am ajuns la concluzia c` este timpul s` lucrez la sediul


companiei, unde au ap`rut unele probleme legale, trebuie s` fac
modific`ri de statut certificând existen]a lui Crystal, [i multe
altele. Iar lui Harlan nu-i pot cere s` se ocupe singur de toate.
|nseamn` s` petrecem \nc` o zi pe plaj`, apoi avionul te va duce
oriunde dore[ti. Oricum, scapi de a[teptare la Nassau, de
schimbarea avionului.
Diana privi pe fereastr`, de unde se vedea plaja str`lucind
plin` de promisiuni. Mai avea de stat o zi \n paradis. |nc` o zi
al`turi de Trevor.
– Da, o s` mai r`mân \nc` o zi. Sunt sigur` c` de la Nassau
pot g`si o curs` spre Phoenix.
– Phoenix? repet` el.
– Trebuie s` discut cu mama.
– M` la[i s` te \nso]esc? Am putea discuta cu ea \mpreun`.
Odat` ce va auzi cum s-au petrecut lucrurile...
Diana scutur` din cap, \ngrozit` cum ar putea reac]iona
mama, având \n vedere ce sim]ea fa]` de Trevor.
– Nu se va putea, Trevor. Având \n vedere c` este bolnav`...
Te rog s` m` crezi, este mai bine s` discut eu cu ea mai \ntâi.
Trevor se \ncrunt`, semn c` nu avea s` accepte cuvintele ei
prea u[or, dar apoi oft` [i \ncuviin]`:
– A[adar, sun s` cer avionul mâine?
– Da.
Diana ar fi avut atâtea de spus, dar Louise tocmai intra pe veranda
dinspre plaj`, \nv`luindu-i pe amândoi \ntr-un zâmbet fericit.
108 BLYTHE BRADLEY

De la sosirea Louisei, care era dornic` s` le dea ultimele


ve[ti, restul dimine]ii trecu repede, iar starea de \ncordare
dintre ei se diminu`, revenind la rela]ia bun` de la \nceput.
Aveau planuri de f`cut, \mpachetau, iar atâta timp cât se puteau
gândi [i la altceva decât la acele momente incendiare de pe
plaj`, totul decurgea normal. Singurele excep]ii erau când li se
\ntâlneau privirile, sau când Trevor o atingea. Odat` ce se sim]ea
privit` Diana \nceta s` mai respire, inima \i b`tea cu putere.
A[tepta cu ner`bdare ca el s`-i spun` ceva, s`-i dea un semn c`
faptul c` f`cuser` dragoste pe el nu-l schimbase atât de mult
cum o schimbase pe ea, dar acesta \ntârzia. Spre amiaz`, avu
chiar impresia c` totul se petrecuse \n vis.
Când Louise plec` pe la ora [ase, Diana se sim]i [i mai
\ncordat`. Acum erau doar ei singuri \n cas`... Sun` telefonul,
dar pân` când s` ajung` la unul din telefoanele fixate pe perete
acesta \ncet`, semn c` r`spunsese Trevor.
Oftând, \[i \ntoarse aten]ia asupra mânc`rii preg`tite de
Louise. Trevor sugerase c-ar prefera s` ia masa mai devreme, a[a
c` poate vor vorbi \n timpul acesta.
R`m`sese cu ochii a]inti]i pe fa]a de mas` când auzi pa[ii lui
Trevor.
– Harlan va sosi dintr-un moment \n altul aici pe insul`. Te
rog s` pui masa \n sufragerie.
Diana \ncerc` s`-[i \n`bu[e oftatul. Trevor nu p`rea prea
\ncântat.
– Probleme?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 109

Trevor \i trecu o mân` prin p`r.


– Da; de aceea vine aici s` discut`m.
– |n acest caz, du-te s`-l \ntâmpini, iar eu voi avea grij` s` fie
totul preg`tit aici. {i pilotul?
Trevor o privi lung.
– Pilotul are o iubit` aici pe insul`, a[a c` nu-l vom vedea
decât la plecare. M` bucur c`-l vei cunoa[te pe Harlan. |mi este
foarte apropiat [i... \ntrucât vom petrece mai mult timp cu el,
acum c` [tiu de existen]a lui Crystal.... Diana avu brusc
sentimentul c` pierde ceva foarte drag. Nu asta voise s` aud`.
Cu o zi \n urm` \mp`r]iser` mai mult decât dragostea pentru
Crystal. Oare era un mod de a-i spune ce pu]in` importan]`
avusese pentru el faptul c` f`cuser` dragoste? |ncerc` s` nu lase
s` se vad` c` era dezam`git`.
– Abia a[tept s`-l cunosc pe Harlan.
Trevor o urm`ri cu privirea când Diana \ncepu s` aranjeze
masa \n sufragerie. Avea un aer controlat, p`rea st`pân` pe sine
dar acel ceva din priviri nu disp`ruse. Oare credea c` el \l
invitase pe Harlan?
|n ciuda resentimentelor pe care le avea fa]` de Harlan, c`-i
stricase ultima sear` cu Trevor, Dianei \i pl`cu Harlan Cole. Nu
era la fel de sexy ca Trevor, dar era atr`g`tor [i fermec`tor, ca [i
prietenos. |n timpul mesei ascult` problemele ei legate de
g`sirea unei slujbe [i \ncerc` s` fie cooperant. Cu toate astea, la
ora zece fu chiar fericit` s` se scuze [i s` se duc` la culcare. De[i
cei doi se str`duiser` s-o includ` mereu \n discu]ie, se sim]ise \n
110 BLYTHE BRADLEY

plus. Pe lâng` asta, fusese tot timpul con[tient` de prezen]a lui


Trevor.
Ea [i Trevor vor continua s` se vad` pentru c` \i lega Crystal,
dar [i asta i se p`rea o problem`. Sim]ea nevoia disperat` de a
[ti pe ce teren se afl`, dar \i era foarte greu. Poate din acest
punct de vedere vizita lui Harlan fusese o binecuvântare.
Avuseser` o pauz` \n rela]ia care abia se se \nfiripase. Aveau
acum timp s` analizeze la rece; aveau timp s` ajung` poate la
concluzia c` ceea ce fusese \ntre ei era doar o iluzie.
Reu[i s` adoarm` \ntr-un târziu, sigur` acum c` putea s`-[i
protejeze inima de sentimentele pentru Trevor. Odat` ce se va
\ntoarce acas` \[i va relua via]a obi[nuit`, va putea din nou s`
zâmbeasc`, f`r` s` se mai a[tepte la altceva. La dragoste, de
exemplu.

***

Lui Trevor \i pl`cu zborul. De[i nu s-ar fi a[teptat, \i f`cu bine


s` reia frâiele companiei. Rarele ocazii când Harlan f`cea
referire la Amanda \i provocau aduceri aminte, dar atât. Iar
faptul c` acum era foarte ocupat \l ajuta s` nu se mai gândeasc`
la Diana, s` analizeze ce simte pentru ea.
|n timpul zborului se gândi c` poate era \ngrijorat` c` urma
s` se vad` cu mama ei, s` se confrunte cu problemele de acolo.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 111

Sau poate se gândea la posibilitatea de a petrece \mpreun`


vacan]a de Cr`ciun? Acest gând \l chinuia deja. Ea [i mama ei nu
aveau dreptul s` influen]eze deciziile lui Crystal. Dac` fiica lui
voia s` fie cu el....
Se apropiau de Denver. Reu[i chiar s`-i zâmbeasc` Dianei
când se a[ez` al`turi de ea. Trebuia s` discute cu ea despre
vacan]`.
– Când ateriz`m iei masa cu mine, Diana? o \ntreb`. }i-am
f`cut deja rezervarea la hotel, a[a c` nu vor fi probleme.
– Ai f`cut deja rezervare? Dar am spus deja c` vreau s` iau
cursa de sear` pentru Phoenix!
– Mi-am imaginat c` vei fi foarte obosit` [i c` ai prefera s` te
odihne[ti noaptea. {i avem de discutat multe probleme noi doi.
– Ai fost foarte amabil, dar dac` g`sesc bilet a[ prefera s`...
|nc`p`]ânarea ei \ncepea s`-l deranjeze. Se purta de parc`
voia s` scape de el mai repede. Se gândi c` trebuia s`-i dea un
alt motiv mai puternic ca s` r`mân`.
– Te rog, Diana, Harlan va \ncepe imediat ce ajunge s` se
intereseze de o slujb` pentru tine. Am crezut c-ai vrea s`
discut`m asta la mas`.
Diana trase aer \n piept de câteva ori, apoi scutur` din cap,
de parc` ar fi vrut s` spun`:
– Vrei s` spui c` i-ai cerut lui Harlan s`-mi g`seasc o slujb` la
una din firmele tale?
Exact asta f`cuse, dar dup` expresia chipului ei realiz` c`
n-ar fi fost bine s` admit`.
112 BLYTHE BRADLEY

– Chiar tu i-ai sus c` e[ti \n c`utarea unei slujbe, a[a c` el va


face imediat o ofert`. Poate va fi o slujb` intermediar`, dar \n
acela[i timp poate te vei hot`r\ s` r`mâi la ATS Industries.
– |]i mul]umesc foarte mult, dar \mi voi g`si singur` o slujb`,
imediat ce voi putea s` plec din Denver.
Capitolul 10

Se apropiau de aeroportul Denver [i Diana sim]i nevoia s`


urle de necaz, de frustrare. Cum putuse Trevor s` cread` c` va
profita de disponibilitatea, de mila lui [i va accepta prima lui
ofert`? Considerase cumva c` dac` \i ceruse s-o ajute pe Crystal
va ajuta toat` familia de– acum?
Oare [i Trevor era la fel cum fusese Ken? O vedea ca pe a
doua Amanda, dispus` s` \mpart` cu el [i munca [i patul?
|ncercase din greu s`-l mul]umeasc` pe Ken [i sfâr[ise prin a se
pierde pe sine; nu trebuia s` repeta asta cu Trevor. Cu nici un
alt b`rbat.
Dac` n-o voia a[a cum este...
Durerea acestei realiz`ri o f`cu s` se gr`beasc` s` coboare
din avion, incapabil` de a-[i st`vili lacrimile. Era sigur` c` ar fi
cedat dac` i-ar fi cerut s` r`mân`. Realiz` c` de fapt [i-ar fi dorit
114 BLYTHE BRADLEY

foarte mult s` r`mân`; ceva din sufletul ei \i spunea c` dac` ar


mai putea discuta o dat` cu el, lucrurile s-ar aranja.
Dar nu-i fu dat s` scape. Trevor o prinse de bra].
– Diana, ce se \ntâmpl` cu tine?
Când se \ntoarse cu fa]a spre el fu [ocat` de durerea pe care
o citi pe chipul lui. Oare ei i se datora? Dar de ce? Tres`ri la
gândul c` poate chiar \nsemna ceva pentru el. Apoi se for]`
s`-[i alunge acest gând din minte. Nu \ndr`znea s` ri[te, s` aib`
\ncredere \n el.
Reu[i s` p`streze un ton relativ indiferent, dar politicos.
– Nimic, Trevor m` gr`besc s` ajung la Phoenix. Ai spus c`
vrei s`-]i faci planuri cu Crystal pentru vacan]a de Cr`ciun, [i
asta nu se poate pân` nu vorbesc cu mama.
– Indiferent cât de gr`be[ti nu vrei s` a[tep]i bagajele?
– O, am [i uitat de ele... se fâstâci ea, ne[tiind ce s` spun`.
Iar el o prinsese de bra] [i o z`p`cise [i mai mult. Te voi
conduce spre biroul de rezerv`ri, poate vom g`si un loc pentru
tine \n seara asta. Apoi Sam \]i va duce bagajele la avion. Sau vrei
s` le p`strez aici pân` te \ntorci? Diana, te rog s` m` crezi, vreau
s` te ajut.
Dac` nu e[ti preg`tit` de o discu]ie, pot s` a[tept. Dar te rog
s` nu consideri c` trebuie s` fugi de mine. {i nu interpreta gre[it
rezervarea pe care am f`cut-o la hotel, sau \ncercarea de a-]i g`si
o slujb`. A[a \mi tratez prietenii.
Privindu-l, Diana observ` c` nu era furios; de fapt, nu putea
citi nicio emo]ie \n ochii lui [i asta o afect` mai mult. |nc` o dat`,
S~ IUBE{TI UN STR~IN 115

Trevor Sinclair devenea un str`in pentru ea, un str`in de care se


pare c` se \ndr`gostise.
{tiind c` trebuia s` spun` ceva, Diana trase aer \n piept [i
f`când eforturi s` nu lase s` se vad` ce sim]ea, reu[i un zâmbet
stingher.
– |mi pare r`u c` am reac]ionat exagerat. Tu ai fost bun cu
mine, dar eu sunt obi[nuit` s`-mi rezolv singur` problemele.
Lui Trevor nu-i pl`cea ce citea pe chipul ei, nu-i pl`cea c`
Diana se \nchisese \n sine. Nu voia s-o lase s`-i scape. |i
schimbase lumea din clipa \n care intrase \n ea [i voia s` [tie ce
intervenise \ntre ei.
Diana strânse din din]i, realizând c` el nu va accepta scuzele
ei vagi. |ntrebarea era ce voia ea? |i trebuir` dou` secunde s` se
decid`. Chiar dac` acum avea nevoie de o pauz` de gândire,
sigur voia s`-l revad`.
– Cred c` voi pleca spre cas` direct de la Denver [i mi-a
putea lua cutiile cu cadorui pe drumul de \ntoarcere. Dac` nu
te deranjeaz` s` mi le p`strezi câteva zile.
– Nu, Diana.
D`-mi de [tire când revii \n ora[ [i ]i le voi transfera. Pân`
atunci s` vedem cu ce po]i ajunge la Phoenix.

***
116 BLYTHE BRADLEY

Zborul n-a fost \ndeajuns de lung pentru ca Diana s` decid`


ce s`-i spun` mamei. Din fericire, nu mai avusese timp s`-[i sune
m`tu[a \nainte de plecarea avionului, a[a c` nu [tia nimeni de
sosirea ei, fapt care-i d`du posibilitatea s` se gândeasc` singur`
\ntr-un hotel din apropierea aeroportului. Nici nu luase o
decizie, când m`tu[a Betty opri ma[ina \n fa]a hotelului, iar
mama cobor\, venind spre ea.
– E[ti bine, Diana? Dup` ce o \mbr`]i[`, mama o privi
\ngrijorat`.
– M` simt bine, mam`. Am venit azi– noapte târziu [i n-am
vrut s` v` deranjez la ora aceea.
– De ce nu ne-ai sunat de pe insul`? R`ceala din glasul
mamei \i spuse c` nu-[i schimbase opinia \n privin]a lui Trevor.
– Am venit cu avionul companiei [i n-am [tiut la ce or` va
ajunge la Denver, nici când voi avea leg`tura spre Phoenix.
– Ai spus noi? \ntreb` mama.
Venise momentul ca Diana s`-[i \nfrunte mama.
– Mam`, este o poveste lung`, dar poate a[tepta.
Deocamdat`, vreau s` [tiu cum te sim]i. Ar`]i mai bine. Ce-a
spus doctorul?
Aten]ia mamei era ca de obicei \ncordat` [i nu se l`s` prea
mult distras`. Dup` ce ascult` toate ve[tile bune pe care i le
d`du despre s`n`tatea ei, Diana sim]i c` era momentul s`
\nceap`. {i ce avea s`-i spun` mamei erau ve[ti minunate,
indiferent dac` aceasta o credea sau nu.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 117

***

Trevor m`sura \nc`perea cu pa[i mari, plin de neastâmp`r.


Nu putea s` fac` nimic. Nici m`car coresponden]a nu [i-o
deschisese. Cutiile Dianei cu daruri se aflau [i acum \n mijlocul
\nc`perii, dar nu voia s` le depoziteze nic`ieri. Nici m`car prima
pagin` a raportului f`cut de Harlan n-o citise.
Se uit` la ceas. Era miezul zilei. Probabil, Diana discutase de
acum cu mama ei. Dar de ce nu-l sunase? Sim]i o strângere de
inim`. Nu f`cuse bine c-o l`sase pe ea s` se duc` \nainte; nu
avea nevoie de cineva s`-i netezeasc` drumul; adev`rul va fi
de-ajuns pentru a o cuceri pe doamna Johnson de partea lui.
Fusese de-ajuns [i \n cazul Dianei [i al lui Crystal.
|ntinse mâna spre telefon s`-[i fac` rezervare pentru
Phoenix, dar apoi [i-o retrase. Ce-ar face Diana, cum ar
reac]iona dac` l-ar vedea c` apare? Nu era sigur, dar poate c` nu
i-ar pl`cea. Se \ntreb` \nc` o dat` cât de adânc o r`nise fostul ei
so] [i ce putea s` fac` pentru ca ea s` aib` \ncredere \n el.
Numai dac` ar accepta una din slujbele propuse de Harlan!
Dac` ar avea o slujb` la Denver ar putea s-o vad` \n fiecare zi.
Oare de asta refuzase? Trebuia s` se discute cu ea \[i spuse \nc`
o dat` sim]indu-se frustrat, dar acest lucru era imposibil dac` ea
era \n Phoenix, iar el \n Denver.
118 BLYTHE BRADLEY

***

– Mi se pare cam greu de crezut, spuse Sarah Johnson,


Eileen nu mi-a spus niciodat` de o carier` de model, sau c` s-ar
fi dus la New York.
– }i-a spus vreodat` unde a stat \nainte de na[terea lui
Crystal? o \ntreb` Diana cuprins` brusc de un sentiment de
inutilitate. N-o cunoscuse pe mama sub acest unghi:
\nc`p`]ânat`, \mpotrivindu-se realit`]ii.
– Nu prea. Mi-a spus c-a stat un timp \n California. Crystal
s-a n`scut acolo, dar...
– {tii unde se ducea când pleca din Pleasant Valley? insist`
Diana.
Mama o privi lung, apoi scutur` din cap.
– N-a vrut niciodat` s` vorbeasc` despre asta. Iar eu m-am
temut s` insist, s-o for]ez s`-mi spun`. Mi-am \nchipuit c` va
pleca [i nu se va mai \ntoarce vreodat`. Eileen nu era ca tine:
avea mereu o nelini[te interioar`, nu putea sta \ntr-un loc. Era
cu totul altfel.
– Poate un spirit mai liber?
– Poate. Sau nu [tia ce vrea de la via]`. N-a fost fericit`
niciodat`, asta [tiu. De asta am fost atât de \ngrijorat` pentru
Crystal. Dac` acest tat` o va face nefericit`?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 119

Dac` se duce s` stea cu el [i nu mai vine aici?


– Trevor n-ar accepta asta. N-ar l`sa-o pe Crystal s` ne
r`neasc` \n vreun fel.
Cuvintele \i sc`paser` \nainte de a le putea opri [i [tiu imedat
c` gre[ise luându-i ap`rarea.
Suspiciunea reap`ru \n ochii mamei.
– Te-a cucerit [i pe tine, nu? De asta e[ti a[a de sigur` c` va
fi un tat` bun pentru Crystal? Te-a prins \n mrejele lui, cum a
f`cut [i cu Crystal.
– Nu s`ri a[a de repede la concluzii, mam`, abia l-am
cunoscut...
Mama \ntoarse capul dezgustat`.
– Nu pot s` te cred. La \nceput, ai distrus o c`snicie care
p`rea perfect` pentru tine, sub pretex c` vrei s` te reg`se[ti,
indiferent ce \nsemna asta pentru tine. Apoi ai nimerit \n bra]ele
celui care ]i-a distrus sora.
Diana deschise gura s` protesteze, dar o \nchise imediat la
loc, f`r` s` spun` ceva. Mama nu putuse s` \n]eleag` c` felul \n
care o controla Ken fusese pe punctul de a-i distruge via]a, a[a
c` nu se putea a[tepta s` \n]eleag` nici acum. |n plus, nu era
nevoie s` fii psiholog ca s` observi c` mama era mai mult
speriat`, decât sup`rat` pe ea.
Lu` o min` foarte calm`, sperând c` mama va reu[i s`
intuiasc` [i \ndoieile ei.
– Odat` ce-l vei cunoa[te pe Trevor, \]i vei schimba
convingerile \n privin]a lui. Este un om foarte dr`gu].
120 BLYTHE BRADLEY

– Ce te face s` crezi c` am inten]ia de a-l cunoa[te? replic`


mama, vrând s` par` indiferent`, de[i ea detect` curiozitate \n
ochii ei.
– Te prive[te, mam`, dar el va face parte din via]a lui Crystal
de– acum, a[a c` vei pierde foarte mult dac` nu-i vei da o [ans`.
– {i asta datorit` ]ie, Diana! izbucni mama.
Diana \ncuviin]`.
– Da, mam`, datorit` mie se va duce Crystal la Wilding.
Datorit` mie nu-l va mai respinge [i nu-l va mai ur\ pe b`rbatul
care nici nu [tia de existen]a ei. Acum are un tat` la care poate
s` apeleze, cineva care o va proteja [i se va \ngriji de ea. Cred c`
este foarte important. Eu l-am iubit mult pe tata [i sunt fericit`
c` [i nepoata mea va sim]i acum c` are un tat`.
– {i dac` acest tat` pe care-l pream`re[ti o va r`ni \n vreun
fel?
– {i dac` n-o va face? Dac`-i va da toat` dragostea dup` care
a tânjit Crystal \n anii ace[tia? Dac` -i ofer` o via]` mai bun`? Mai
bun` decât ceea ce a avut pân` acum?
– Te referi la ce-a urmat divor]ului t`u?
Diana oft` [i-[i d`du capul pe spate.
– N-am [tiut ce sim]ea Crystal fa]` de Ken pân` am ajuns pe
insul`. Eram atât de afectat` n-am realizat c` divor]ul meu a
r`nit-o \ntr-atât.
– Crystal crezuse atunci c` \n cele din urm` a ajuns s` aib`
familia pe care [i-a dorit-o.
– }i-a spus asta?
S~ IUBE{TI UN STR~IN 121

Sarah scutur` din cap.


– Nu cred c` era foarte con[tient` de asta, dar am v`zut cât
era de apropiat` de el la Cr`ciun [i am mai observat c` r`m`sese
uluit` când ]i-ai anun]at inten]ia de a divor]a \n prim`var`.
– Sper c-a dep`[it momentul de acum. |mi imaginez c`
imediat ce am plecat nici Ken n-a mai avut acea atitudine
protectoare fa]` de ea.
– Ce vrei s` spui? Ken v` adora pe amândou`, era atât de
evident! Tot ce voia...
Diana \[i opri mama cu un gest.
– Era foarte evident ori de câte ori se afla cineva de fa]` s`-l
observe, \n restul timpului nu f`cea decât s` m` corecteze sau
s`-mi dea sfaturi. Diana trase aer \n piept \ncercând s` se
calmeze, imitându-l pe Ken: lumea nu a[teapt` decât
perfec]iune de la doamna Foster. Tu trebuie s`-mi sprijini
situa]ia [i postul \n acest colegiu, tot ce faci trebuie s` m`
onoreze.
Dac` nu te \nscrii \n linia trasat` de mine, nu e[ti important`
pentru mine.
Mama o privea cu ochii u[or m`ri]i.
– A[a ]i-a spus?
Diana recunoscu pentru c` era prea târziu s` mai ascund`
adev`rul. Hot`rârea ei de a nu discuta motivele de divor] cu
nimeni, \i afectase pe mul]i.
– De multe ori.
– N-am [tiut.
122 BLYTHE BRADLEY

– Nimeni n-a [tiut. Nici eu nu mi-am dat seama la \nceput cât


de grav` este situa]ia. Am crezut c` a[a sunt toate c`sniciile, unul
dintre so]i este mai autoritar. Dup` o vreme n-am mai suportat.
N-am vrut s` devin o copie a primei lui so]ii. Voiam s` am
propria mea via]` [i...realiz` c` nu trebuia s` mai m`rturiseasc`
nimic. Mica ei confesiune o salvase de mânia mamei.
– De ce nu mi-ai spus nimic pân` acum?
Pe moment, Diana vru s`-i aminteasc` mamei c` \ncercase
s`-i vorbeasc`, dar apoi realizase c` nu avea sens s-o fac`; Ken
adusese mult` nefericire \n via]a lor [i nu avea rost s-o amplifice.
– Eu am intrat singur` \n aceast` situa]ie nefericit`, singur`
trebuia s` ies.
– Dac` te-a tratat a[a, cred c` ai luat o hot`râre bun`. Mama
o atinse u[or pe obraz cu mâna ei cald`.
Diana zâmbi revenind la subiectul discu]iei lor:
– Asta m` face s` revin mai u[or la Trevor [i la viitor.
Mama \[i retrase mâna.
– Care parte a viitorului?
– Vacan]a de Cr`ciun.
– Vrea s` ne-o ia pe Crystal, nu? Vrea s-o prezinte bogatei lui
familii, prietenilor?
– Vrea s`-[i petreac` vacan]a cu ea, este adev`rat. Dar trebuie
s` \n]elegi, mam`, el simte c-a fost privat de toate vacan]ele pe
care le-a avut Crystal pân` acum, ceea ce este de \n]eles. Ar vrea
ca m`car o parte din vacan]` s` [i-o petreac` la Bellington Cay
acum, dar [i \mpreun` cu noi, dac` ai vrea [i tu.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 123

– Poftim?
– Este un loc minunat, mam`, casa este mare cu multe
camere. Imaginile de pe insul` \i revenir` pregnant \n minte. O,
cât \[i dorea s` fie din nou la Hibiscus Cove, \n bra]ele lui
Trevor!
Numai gândul la el [i la frumuse]ile acelui loc o ajut` s`
reziste la [irul de \ntreb`ri puse de mama, care voia tot mai
multe am`nunte despre el [i ce se \ntâmplase \n acele zile cât
st`tuse pe insul`. Dianei \i era greu s`-[i ascund` sentimentele,
dar nu \ndr`zni s` le lase s` se vad`, mai ales pentru c` ea \ns`[i
era destul de confuz`.
Amândou` se sim]ir` u[urate când ajunser` la acea c`su]` pe
care Betty [i Fred o cump`raser` cu trei ani \n urm`, unde st`tea
[i mama. Diana fu chiar fericit` când ap`ru Fred \n \ntâmpinarea
lor. Ar fi vrut s`-i dea mamei timpul necesar s` se gândeasc` la
tot ce-i spusese, s-o obi[nuiasc` la gândul c` Trevor va face parte
din via]a lor de acum.
Diana zâmbi. Mai exista un singur gând care-i d`dea fiori,
cum se \ntâmpla [i cu mama, dar din alte motive. Ea era cea care
trebuia s`-[i l`mureasc` multe \ntreb`ri, odat` ce dep`[ea
stadiul acelei clipe nebune[ti de pasiune de pe plaj`.

***
124 BLYTHE BRADLEY

A[teptase destul. |mpinse nemul]umit actele cu care se


chinuia f`r` rezultat de trei zile [i \ntinse mâna spre telefon.
Dac` Diana nu-l sunase, o va c`uta el. Aveau de f`cut planuri, iar
Crystal \i punea mereu \ntreb`ri.
L`s` receptorul jos, amintindu-[i discu]ia lor de seara
trecut`. Crystal \l sunase s`-i spun` c` o persoan` de la Wilding
luase leg`tura cu ea; apoi discutaser` aproape o or` pe diferite
subiecte, care de care mai fascinante, numai despre problema
lor nu vorbiser`. Atunci Crystal \i spusese c` fusese invitat` de
colega ei de camer` s`-[i petreac` s`rb`torile de Cr`ciun cu
familia acesteia.
Trevor \[i trecuse degetele prin p`rul tuns de curând. Crystal
nu p`ruse prea entuziasmat` de invita]ia pe care i-o f`cuse el,
apoi \i sugerase s` ia leg`tura cu Diana...
Oft` realizând c` nu voia ca ea s-o sune pe Diana. Ar fi vrut
s` discute el cu Diana mai \ntâi. Faptul c` nu mai vorbise cu ea
\l scotea din min]i. |ncerca s`-[i imagineze ce face. la ce se
gânde[te.
Ce mai sim]ea legat de cele \ntâmplate pe plaj`. Lu` iar
receptorul [i, strângând din din]i, form` num`rul pe care-l [tia
pe dinafar`.
Când ea r`spunse \n cele din urm` Trevor sim]i c` nu mai are
aer.
– Cum a mers vizita? o \ntreb` dup` ce schimbar` formule de
polite]e. Mama este preg`tit` s` m` cunoasc`?
Diana tres`ri, amintindu-[i inflexiunile glasului lui.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 125

|[i aminti de câte ori avusese \n gând s`-l sune, de câte ori
\ntinsese mâna spre telefon.
– Cred c` este foarte preg`tit`, \i r`spunse.
– Ce-ar fi s` vin mâine diminea]`? suger` el. V-a[ invita
undeva la mas` [i am putea discuta.
Mâine. Se trezi tânjind dup` el.
-Nu e[ti prea ocupat acum cu firma?
– Nu voi fi niciodat` de– ajuns de ocupat când sunt
probleme de familie. Vocea lui suna cam dur, p`rea sup`rat.
Trebuie s` ne facem planurile de Cr`ciun. Crystal a \nceput s`
se gândeasc` deja c` va petrece Cr`ciunul cu colega ei de
camer`.
– Ai vorbit cu ea?
– De multe ori dar abia asear` mi-a spus ce planuri are.
Diana \nghi]i \n sec. Ea vorbise o singur` dat` cu Crystal [i
asta dup` ce ajunsese aici [i Crystal nu-i spusese nimic de
invita]ie.
– Da, ar fi mai bine s` l`murim lucrurile, recunoscu ea.
– |n acest caz este bine s` vin mâine?
-Mâine este bine. Dac`-mi spui la ce or` vii, pot \mprumuta
ma[ina m`tu[ii ca s` te iau de la aeroport.
– Voi \nchiria o ma[in`. Trebuie \ns` s`-mi dai am`nunte
legate de locul unde stai [i te voi lua de acolo. Trevor \ncepu
s`-i vorbeasc` despre afacerea sa, despre Harlan, pe un ton
destul de distant cu toate c` trebuia s` recunoasc` : Diana \i
lipsea teribil.
126 BLYTHE BRADLEY

Dup` ce stabilir` data el se mai relax` pu]in, relatându-i


spusele lui Crystal despre felul \n care fusese contactat` de cei
de la Wilding. |i era foarte u[or s` discute cu ea, poate prea
u[or. N-ar fi vrut ca discu]ia lor s` ia sfâr[it. Nuami faptul c`
urma s-o vad` a doua zi le f`cea desp`r]irea mai u[oar`.
Diana l`s` receptorul u[or \n furc` \ncercând s` g`seasc` o
explica]ie pentru cei trei oameni care o a[teptau \n camera
al`turat`. A[teptase mult acest telefon, iar acum, când venise se
\ntreba dac` pentru ea lucrurile se vor mai rezolva vreodat`.
Mama nu fu foarte \ncântat` de vizit`. Diana \[i mu[c`
buzele, \ncercând s` ignore lista motivelor pentru care nu voia
s` onoreze invita]ia lui Trevor. Diana [tia c` avea un singur
motiv pe care mama nu-l putea ignora– posibilitatea ca nepoata
ei s` se duc` la Jennifer de Cr`ciun. I-l oferi [i r`sufl` u[urat`
când se \ncheie discu]ia.

***

Diana r`mase cu sufletul \ncordat urm`rind ma[ina care se


dep`rta. Se sprijini de cadrul u[ii epuizat` cu picioarele
tremurându-i, cu inima b`tând puternic. Sau era mai mult
dezam`git`?
Ea [i Trevor nu fuseser` singuri nici un minut, din clipa \n
care venise s` le ia pân` când \[i luase r`mas– bun [i plecase.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 127

Trupul \i pulsa frustrat. {i-ar fi dorit mai mult. {i el. Citise \n


privirea lui c` tânjea dup` ea.
|ncerc` s` zâmbeasc`. Ce f`cuser` punând la cale amândoi o
vacan]` de zece zile pe insula Bellington? Cum vor putea
supravie]ui stând \n aceea[i cas`, f`r` a se atinge? |nchise ochii ;
nu va trece prea u[or prin aceast` experien]`.
– Ei, la ce te gânde[ti? auzi vocea mamei, crezi c` nepoata ta
va fi fericit` cu aranjamentul f`cut?
– Nu doar fericit`, ci entuziasmat`. Diana se \ntoarse \ncet,
pentru ca mama s` nu poat` citi pe chipul ei c` era m`cinat` de
gânduri. I-a pl`cut mult insula [i mai ales, i-a pl`cut mult tat`l
ei. Tu ce crezi despre el acum?
– Pare s` aib` gânduri bune \n privin]a ei. {i cred c` trebuie
s` accept`m versiunea despre ce s-a petrecut \ntre el [i Eileen.
Speram doar ca... totul s-a derulat prea repede pentru mine.
Diana \ncuviin]`. |[i aminti c` [i ea sim]ie la fel. Ar fi fost
oricum mai bine s` schimbe subiectul pentru ca s` nu se
tr`deze.
– Mai ai câteva s`pt`mni ca s` te obi[nuie[ti cu ideea. |ntre
timp ar trebui s` ne gândim la magazin. Ai mai primit ve[ti de la
familia Dahlmer?
Schimbarea subiectului avu un efect benefic asupra
amândurora. Discu]ia despre acas` avea \ntotdeauna acest efect,
poate pentru c` se sim]ea \ntotdeauna sigur` pe sine, când era
acas`. |[i f`cu rezervare ca s` plece acas` luni, s` discute cu
avocatul familiei.
128 BLYTHE BRADLEY

Nici nu se gândi la cutiile cu daruri care o a[teptau la Denver


pân` când ajunse la aeroportul Phoenix luni diminea]a.
Con[tient` c` se purtase ca o la[` cu Trevor \[i trimise familia
\nainte apoi c`ut` un telefon ca s`-l sune pe Trevor la num`rul
pe care i-l l`sase, sperând c` acesta nu se afla \n birou [i-i va l`sa
un mesaj.
Desigur el \i r`spunse la telefon [i p`ru \ncântat s`-i aud`
glasul, sau cel pu]in pân` când \i explic` pentru ce-l sunase.
– Ce ai spus, Diana? Ai doar o or` pân` la plecarea avionului?
Nu po]i g`si o alt` curs` mai târziu?
Explica]iile ei c` trebuia s` ia chiar aceast` curs` care ateriza
lâng` Pleasant Valley erau chiar adev`rate. Ea \[i dorea s` fi
putut lua un alt avion mai târziu, sau s` accepte ca el s-o trimit`
mai târziu cu avionul companiei, dar asta nu rezolva defel
problema ei principal`; nu [tia cum s` se descurce cu atrac]ia
pentru el.
– Foarte bine. Cineva va aduce cutiile cu daruri la aeroport.
Doar asta doreai? o \ntreb` el furios.
– N-am vrut s` te deranjez, dar...
– Faptul c-a[ fi putut petrece câteva ore cu tine Diana ar fi
fost cea mai mare bucurie. Am crezut c` [tii asta, de– acum.
– Am probleme de afaceri de rezolvat acas`, trebuie s`-mi
caut o slujb` [i...Diana se opri luptând cu lacrimile. Sim]ise c`-l
afectaser` vorbele ei.
– Bine, dac` te gr`be[ti atât de tare, nici nu are rost s`-]i mai
trimit cutiile cu daruri la aeroport, \n timp util; ce-ai zice s` ]i le
S~ IUBE{TI UN STR~IN 129

aduc spre sfâr[itul s`pt`mânii, vineri s` zicem, la Pleasant


Valley? Cred c` vei fi terminat totul pân` atunci. Ce zici?
– Eu..., da... cred c`...\i venir` \n minte o mie de motive
pentru care n-ar fi trebuit s` vin`, dar nu se sim]ea capabil` s`
le enumere. Sim]i cum pulsul \ncepe s` o ia razna doar la ideea
c` \l va vedea la sfâr[itul s`pt`mânii.
– Abia a[tept s` v`d unde a crescut Crystal, s` v`d albumele
despre care vorbea mama ta [i...
Ea sim]i c` inima \i bate mai tare.
-Foarte bine. Sosirea ta la Pleasant Valley \mi va da ocazia s`
m` revan[ez pentru ospitalitatea pe acre mi-ai oferit-o pe insul`.
– Abia a[tept s` ne vedem vineri.
Diana \nchise [i se gr`bi, pentru c` urma s` urce \n avion.
Numai dup` ce \[i ocup` locul \n avion sim]i impactul ve[tii
date de Trevor.
Trevor Sinclair venea \n Pleasant Valley? Nu putea s`-l invite
acas`, pentru c` mama se afla la Phoenix. S-ar afla \n câteva ore
\n tot or`[elul.
Dar apoi se gândi c` ar fi bine ca Trevor s` vin` la ele acas`,
s` vad` unde a tr`it Eileen, unde a crescut Crystal, [i astfel poate
o va \n]elege [i pe ea mai bine. Iar ea l-ar vedea departe de
paradisul de pe insul`.
Capitolul 11

S`pt`mâna a trecut repede cu toate preg`tirile pentru


vânzarea magazinului, sau cu cur`]irea temeinic` a casei. Totul
decurse bine, \n afar` de g`sirea unei slujbe.
CV-urile pe care le trimisese nu-i aduseser` decât refuzuri. Se
pare c` nimeni nu era interesat s` angajeze o profesoar` cu
experien]` de librar. De fapt, nimeni nu se arat` interesat s-o
angajeze. Oare Ken \[i pusese amenin]area \n aplicare? |ncerc`
s` cread` c` nu era a[a, dar acum \ncepuse s` se \ndoiasc`. Ken
era foarte cunoscut \n lumea academic`, iar ea lucrase doar la
Clifton. |ncepu s` considere c` niciodat` nu-[i va g`si o slujb`
de profesoar`.
Dar nu putea fi acesta motivul, \[i spuse \ncurajându-se.
Probabil [colile aveau restric]ii bugetare. Influen]a lui Ken nu
putea s` fi ajuns pân` la Pleasant Valley, iar aici nu erau slujbe \n
domeniul ei. Doar ziua de vineri \i aduse o bucurie când \mbr`c`
hanoracul [i porni prin ninsoare s`-l \ntâmpine pe Trevor.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 131

Diana ar`ta minunat. V`zând-o prin geamurile acelei cl`diri


mici care servea drept aeroport, \[i spuse c` era o femeie
frumoas`. V`zând cum \i zâmbe[te inima lui \ncepu s` bat` mai
tare, ca a unui adolescent la prima \ntâlnire. Abia reu[i s`
a[tepte pân` la ie[irea din aeroport ca s` prind` \n bra]e. Abia
a[tepta s-o s`rute... dar \[i aminti c` nu mai trebuia s` devanseze
lucrurile cu ea. De data asta nu va mai ceda sim]urilor.
Trevor m`ri pasul ca s` traverseze mai repede zona dintre
avion [i cl`dire, luptând cu cutiile Dianei [i cu servieta sa. Lunile
petrecute pe insul` \l f`cuser` mai con[tient de vremea rece de
aici, sau poate reac]iona la propria sa stare de tensiune. Ziua
petrecut` \n Phoenix \l f`cuse s` se simt` frustrat, mizerabil, \l
umpluse de \ndoieli; n-ar fi vrut ca [i aceast` vizit` s` aib` acela[i
efect.
Când \i deschise u[a, Diana nu realiz` c`-i tremurau mâinile.
V`zându-l, sim]i din nou c` tânjea dup` el. Trevor puse jos toate
cutiile [i servieta [i \ntinse mâinile spre ea. Când mâinile li se
atinser`, se produse un arc electric \ntre ei.
– |mi pare r`u c` n-am putut aranja o zi mai frumoas` pentru
venirea ta, \i spuse ea.
– Suf`r din cauza frigului de când am plecat de pe insul`.
Harlan râde mereu de mine, spune c` mi-am pierdut
antrenamentul. Trevor sim]ea c`ldura mâinilor ei. Buzele ei
erau o invita]ie când \i zâmbi.
– Cum a fost zborul? N-au fost probleme din cauza vremii?
Diana se for]` s` nu-l priveasc` \n ochi, pentru ca el s` nu-i poat`
citi adev`ratele sentimente. Apoi exclam`: avionul t`u pleac`!
132 BLYTHE BRADLEY

– Da, Sam se duce la la Chicago s`-l lase acolo pe Harlan. |[i


petrece acolo weekendul cu ni[te posibili investitori.
– Oh! exclam` Diana ne[tiind cu ce veste rea s` \nceap` mai
\ntâi: aceea c` nu-[i g`sise o slujb`, sau c` nu putea s`-l
g`zduiasc` acas` la ele.
Trevor o privi lung, sesizând imediat c` era ceva care o
deranja. Oare se a[teptase ca avionul s` r`mân` aici pentru ca el
s` poat` pleca \n orice moment? Era cazul s`-[i l`mureasc`
pozi]ia fa]` de ea.
– Trebuie s` \nchiriez o ma[in`?
– Ma[in`? Nu, o po]i lua pe a mea, iar eu pe a mamei, dac`
va fi cazul. Diana sera \n imposibilitatea de a-i l`muri implica]iile
vie]ii \ntr-un or`[el de provincie ca acesta.
– |n acest caz, \mi voi l`sa lucrurile la hanul din Pleasant
Valley, \ncepu Trevor. Acolo mi-a f`cut secretara rezervare. Sper
c` nu este prea departe de casa ta. Când v`zu cum Diana r`sufl`
u[urat` Trevor [tiu c` a f`cut alegerea corect`. Orict ar fi vrut s`
fie \n preajma ei trebuia s`-i lase spa]iul de mi[care de care se
pare c` avea nevoie.
– Hanul este destul de bun. Mi-ar fi pl`cut s` te pot g`zdui \n
casa noastr`, dar vezi tu, suntem \ntr-un or`[el de provincie [i ...
– N-a[ vrea s` te compromit cumva, Diana. Pe insul`,
lucrurile sunt cu totul altfel, [tiu. Dar asta este casa ta [i a lui
Crystal. Voi face parte din via]a voastr`, a[a c` trebuie s` punem
lucrurile la punct de la \nceput.
C`ldur` [i tandre]ea din ochii lui o f`ceau s` doreasc` s` se
afle \n bra]ele lui. Voia s` fie s`rutat` mai mult ca orice pe lume,
S~ IUBE{TI UN STR~IN 133

s`-i r`spund` la s`rut cu toat` pasiunea... Se for]` s`-[i alunge


aceste imagini din minte; \i a[tepta un weekend lung, chiar dac`
el va locui la han.
Odat` ce urcar` \n ma[in`, Trevor se \ntoarse spre ea:
– Diana, te-ai gândit ce le vei spune oamenilor despre mine?
Diana \l privi cu admira]ie.
– Nu va fi o problem`, \ntrucât le-am spus unora despre tine.
Unii [tiau c` Eileen n-a fost m`ritat`, a[a c` mi s-a p`rut normal
s` afle toat` povestea.
– Ce zice mama ta despre asta?
– Nu este prea entuziasmat`, dar accept` c` a[a trebuie s` fie.
– {i tu?
– Vreau ca toat` lumea s` afle c` nepoata mea are un tat`
grozav ca tine. |i tremura vocea un pic când spunea aceste vorbe
[i sim]i nevoia s` clipeasc` repede ca s`-[i alunge lacrimile. Ce
se petrecea cu ea \n prezen]a acestui Trevor, c` o impresiona
mai mult ca oricare alt b`rbat?
– |mi pare bine c` a[a sim]i, Diana. Vocea lui era cald`,
\nv`luitoare, iar el sim]ea nevoia s-o ating`. Dar \ntrucât a[a ceva
era imposibil, dup` o clip` ea \[i drese glasul [i reu[i s` scape de
lacrimi.
Nu era momentul s` devin` sentimental`; nu-[i putea
permite s` fie din nou vulnerabil` \n fa]a lui.
– E[ti preg`tit pentru un tur impresionant al acestei
metropole numit` Pleasant Valley?
– Abia a[tept! Din aer p`rea o felicitare de Cr`ciun. Locul
ideal \n care s` creasc` un copil, dac` \n]elegi ce vreau s` spun.
134 BLYTHE BRADLEY

Vorbele lui aveau pentru ea semnifica]ia c` el accepta efortul ei


de a ignora starea special` \n care se aflau.
– Da, sunt lucruri bune aici, te po]i sim]i acas`.
|mp`r]indu-se \ntre dezam`girea proprie [i oarecare u[urare c`
problemele se rezolvaser`, Diana \ncepu s`-i povesteasc` despre
via]a pe care o dusese Crystal aici, sperând c` va putea s` scape
de propriile-i temeri, c` se va relaxa [i se va bucura de compania
lui Trevor.
Spre uimirea ei [i el \i r`spunse cu sentimente de prietenie [i
timpul trecu foarte u[or. De[i se a[teptase ca Trevor s` se arate
plictisit acesta p`ru fericit [i mul]umit cu timpul petrecut aici, cu
aceast` via]` foarte lini[tit`. |[i petrecu ore \n [ir privind
albumele de fotografii alc`tuite de mama, fascinat de cutiile pe
care le aduse Crystal din pod \n care p`straser` amintirile lui
Crystal.
Ie[ir` doar ca s` mearg` la mas`. De fiecare dat` au fost
\nconjura]i de oameni apropia]i, prieteno[i. Dup` cum se
a[teptase Diana, Trevor i-a fermecat [i a ascultat cu r`bdare zeci
de povestioare, care uneori nu o puneau pe Diana \n cea mai
bun` lumin`.
– N-am [tiut c-ai fost a[a de pozna[`, Diana! exclam` el. Te-ai
scufundat [i la copc`! {i asta al`turi de bie]i, sunt impresionat.
– Dac` avem \n vedere c` aveam doar patru ani pe atunci, [i
c` n-am putut s` m` a[ez vreo câteva zile dup` ce a aflat tata, m`
\ndoiesc c-a fost chiar a[a o aventur`. Era doar o zi foarte cald`
[i [tiam c` voi avea probleme dac` m` \ntorc acas` cu hainele
ude. Dar de ce ro[ea Diana? Poate pentru c` fusese prima [i
S~ IUBE{TI UN STR~IN 135

ultima oar` c` sfidase conven]iile, cel pu]in pân` la sosirea la


Bellington Bay.
– Cred c` erai adorabil`.
– Cred c` m` confunzi cu Eileen. Ea era frumoasa familiei;
sau el pu]in pân` când a ap`rut Crystal. Eu eram mai b`ie]oi...
– Greu de crezut...
Diana strânse tare volanul, sim]ind mâinile lui Trevor care-i
dezmierdau p`rul, apoi obrazul. Sim]i c` nu are aer. El o
s`rutase u[or cu o sear` \n urm` când venise la han , dar
amândoi fuseser` con[tien]i de prezen]a domnului Henley la
recep]ie, a[a c` s`rutul fusese ceva ca \ntre rude, f`r` acea
scânteie \ntre ei.
Con[tient` de tensiunea existent`, Diana se for]` s`-i
zâmbeasc`.
– Poate c` n-ai v`zut albumele potrivite; eu sunt cea cu
genunchii rup]i [i cozile acelea imposibile.
– Cu cei mai frumo[i ochi alba[tri [i cel mai fermec`tor
zâmbet, ad`ug` el.
Trevor o mângâie din nou, iar ea se retrase un pic speriat`.
Oare nu [tia ce-i producea prin aceste mângâieri? Sim]ea [i el
acelea[i scântei care-i aprindeau focul pe care se str`duia din
greu s`-l p`streze mocnit? Venise la Pleasant Valley sperând s`
reaprind` focul izbucnit la Hibiscus Cove? Numai când \[i spuse
c` era ceva imposibil, palmele \nncepur` s`-i ard`, sim]urile s-o
ia razna.
– Am crezut c` vom lua masa \mpreun`, \ncepu ea,
\ncercând s` detensioneze atmosfera.
136 BLYTHE BRADLEY

Am f`cut friptura \nainte de a pleca, mai am doar s` adaug


legumele.
– Este perfect.
O zi \ntreag` \n cas` cu Trevor i se p`rea cea mai grozav`
experien]`, \[i spuse ea pulsul luându-i-o razna din nou. Se
crease acum \ntre ei o intimitate pe care n-o sim]ise pe insula
Bellington, poate pentru c` z`pada [i vântul p`reau s`-i izoleze
de restul lumii. Sau senza]ia aceasta de intimitate izvora din
locul acela secret din inima ei pe care Trevor i-l atinsese \n acea
noapte petrecut` pe plaj`?
Opri \n fa]a garajului cu mâinile tremurând. Niciodat` nu
dorise un b`rbat cu atâta pasiune. Dar ce puteau face cu aceast`
flac`r` dintre ei care anun]a o dragoste interzis`? Dar ea cum
putea s-o nege?
Trevor \ntinse mâinile spre ea, dorindu-[i s-o strâng` \n
bra]e, s`-i s`rute buzele care tremurau. Dorin]a lui era evident`,
dar acea lumin` ciudat` din privirea ei \l oprea. |ncet, cu un
efort supraomenesc, se for]` s` se controleze.
Ce se \ntâmpl` cu ea? se \ntreb` Trevor sim]ind, [tiind, c` [i
ea \l prea la fel de mult. Oare câteva s`rut`ri \i vor alunga toate
\ndoielile... {i apoi? El nu era un pu[tan care s` accepte ce i se
oferea, f`r` s`-[i pun` \ntreb`ri.
Cunoscuse p`rerea de r`u [i regretul [i nu voia s`-i fac` [i pe
al]ii s` le simt`. Comportamentul Dianei \i semnalase foarte clar
c` fusese deranjat` c` f`cuser` dragoste atunci, pe insul`, a[a c`
indiferent din ce motive, nu avea dreptul s-o fac` s` sufere, de
aceea hot`râse s` profite de avantaj doar când va dori ea. Spera
S~ IUBE{TI UN STR~IN 137

doar s` nu moar` din cauza \ncord`rii \nainte ca acest lucru s`


se \ntâmple.
Pentru a-[i distrage aten]ia de la Diana se concentr` asupra
unor lucruri men]ionate de ea seara trecur`.
– Vrei s` m` uit pe contractele de vânzare pe care ]i le-a adus
avocatul? o \ntreb`.
Diana \i lu` haina [i o puse \n dulapul de la intrare lâng` a
ei. Schimbarea brusc` a subiectului o [ocase. Ce se \ntâmpla cu
ei? Ce se \ntâmplase cu c`ldura pe care o sim]ea emanând
dinspre el \n ma[in`? Se juca oare cu emo]iile ei? Sim]i o durere
acut` de stomac la acest gând.
|i trebuit un minut s` revin` la \ntrebarea lui.
– Nu ]i-a[ fi cerut asta dac` n-a[ fi prea sigur` \n privin]a unor
clauze.
N-am mai \ncheiat un contract de vânzare– cump`rare pân`
acum [i \ntrucât avocatul \l reprezint` pe cump`r`tor ,
m-am gândit...
– Ambele p`r]i au acela[i avocat? \ntreb` el. Privindu-l, Diana
observ` c` \n pofida faptului c`-[i tunsese barba [i p`rul, avea
acela[i aer dur, de pirat, pe care-l observase pe insula
Bellington.
– Este singurul \n Pleasant Valley, r`spunse ea.
– Atunci, este necesar s`-l citesc. Nu sunt jurist, dar v`zând
atâtea contracte, [tiu unde s` m` uit. Este foarte bine ca fiecare
s`-[i demareze singur propriile afaceri, crede-m`. |nva]` multe [i
poate fi p`c`lit mai greu. Te pot ajuta cu preg`tirea mesei, sau
s` m` ocup de contract?
138 BLYTHE BRADLEY

Ea [i-ar fi dorit s` fie \n bra]ele lui, dar \ntrucât el \i oferea


acum ocazia s`-[i ]in` emo]iile sub control, decise s` accepte.
– A[ vrea s` aflu p`rerea ta despre contract; mâine trebuie
s`-l semn`m.
Gemând frustrat, Trevor lu` contractul [i \l privi f`r` a
\n]elege nimic; numai dup` ce Diana disp`ru din preajm`
\ncepu s` deslu[easc` scrisul. Imediat obi[nuin]a instalat` \n
anii de munc` puse st`pânire pe el. Munca fusese refugiul lui
din ziua \n care se \mboln`vise Amanda [i continuase \n zilele
\ntunecate dup` moartea ei. Pân` când ap`ru Diana \n cadrul
u[ii, f`cuse deja câteva \nsemn`ri.
– Ceva r`u? \l \ntreb` ea.
Trevor se ridic`.
– Nu, nu sunt probleme deosebite. Am câteva sugestii pe
care ai putea s` i le faci avocatului, ni[te modific`ri care pot fi
asigur`ri \n plus, pentru ambele p`r]i. Trevor puse contractul pe
mas`.
– |n ce stadiu este mâncarea? Miroase foarte bine.
– Va fi gata \n vreo or`. Vrei un pahar de vin pân` atunci?
– Bine, \l voi turna eu. Tu e[ti obosit` de la buc`t`rie.
A[az`-te aici.
Diana se a[ez` pe canapea nu pentru c` se sim]ea obosit`, ci
pentru c` i se p`rea ciudat s`-l vad` \n sufrageria casei lor.
Trevor p`rea c` se simte ca acas`, pe insul`, sau \n zborul cu
avionul. Era evident Dianei c` era un b`rbat obi[nuit s`
controleze [i s` domine totul. Nu se \ndoia c` ar fi controlat [i
via]a ei, dac` l-ar fi l`sat. Lucru pe care nu era dispus` s`-l fac`!
S~ IUBE{TI UN STR~IN 139

Trevor \i aduse vinul, a[ezându-se lâng` ea ceea ce o f`cu s`


simt` fiori.
– N-am avut ocazia s` te \ntreb ieri. }i-ai g`sit vreo slujb`?
Diana continua s` priveasc` paharul cu lichidul rubiniu,
evitându-i privirea.
– Pân` acum, nici un rezultat. F`r` o scrisoare de
recomandare, este cam greu...
– Poate dup` Anul Nou se va ivi ceva. Apoi Trevor sim]ind-o
tensionat` \[i spuse c` era mai bine s` bat` \n retragere, s` nu-i
mai pun` \ntreb`ri. Dar [i-ar fi dorit s` se fi l`sat ajutat`; acum
\ns` \i era team` s` mai fac` vreo ofert`. Pentru a-i distrage
aten]ia hot`r\ s` schimbe subiectul.
– Pân` atunci, ai putea \ncepe s` faci planurile pentru
Cr`ciun. Ce-ar fi s-o sun`m pe Crystal? Dac` i-am putea preciza
[i data am putea aranja totul cu ea, iar eu a[ putea stabili cu Sam
s` v` aduc` pe toate trei pe insul`.
– S` ne aduc` pe insul` ? repet` Diana. Era con[tient` c` asta
ar rezolva marea ei problem`: ob]inerea biletelor de avion,
\ntr-o perioad` atât de solicitat`, dar [i g`sirea fondurilor cu
care s` le pl`teasc`.
– Sigur c` da. Mama ta n-ar trebui s` mai treac` prin stresul
schimb`rii avioanelor. Vreau s` ajunge]i toate \n acela[i timp.
Astfel m` pot preg`ti cu tot ce trebuie. Trevor ar`ta ca un pu[tan
entuziasmat.
Diana l`s` deoparte toate temerile toate \ndoielile
ascultându-i planurile. De acum nu mai a[tepta decât toate
bucuriile promise de el.
140 BLYTHE BRADLEY

Mâncar` iar Trevor continu` s` fac` planuri pentru to]i, \n


cele zece zile cât vor sta acolo. Cu acestea, el \i \nl`tur` [i
ultimele \ndoieli, o f`cu s` uite tot ce-i d`duse de gândit. Când
se ridic` s` strâng` masa, \i spuse:
– Tot nu mi-o pot imagina pe mama f`când scuba diving, dar
Crystal va fi pasionat`.
– Poate mama ta are o latur` aventuroas` pe care n-ai
descoperit-o pân` acum, o nec`ji el ridicându-se s-o ajute,
f`când asta ca pe ceva foarte firesc. Sunt sigur c`-i va pl`cea un
safari, iar masa pe vasul de croazier` va fi foarte pl`cut`.
– Probabil vom avea nevoie de o vacan]` ca s` ne revenim de
pe urma acestei vizite, zise Diana, iar el o prinse \n bra]e.
– }i se pare prea mult?
Diana se fâstâci la privirea lui insistent`, dar \i r`spunse din
toat` inima.
– Pare o vacan]` de vis, petrecut` \n acea insul` ca un
paradis.
– Asta [i vreau s` fie, Diana, atât pentru tine cât [i pentru
mama ta [i pentru Crystal. Vreau s` recuper`m acele s`rb`tori
pe care le-am petrecut singuri, departe unii de al]ii. Vreau ca
totul s` fie a[a cum trebuie.
Pe moment, ea sim]i pu]in` team`, amintindu-[i c` [i Ken
spusese ceva asem`n`tor când \i sugerase s` le aduc` pe mama
[i pe Crystal s` petreac` ultimul Cr`ciun \mpreun`. Dar [tia c`
situa]iile sunt diferite. Ken voia s` aib` familia de partea sa,
pentru c` a[a f`cea toat` lumea; Trevor voia asta pentru c` a[a
sim]ea. Voia ca to]i cei pe care-i iubea s` fie ferici]i.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 141

– Crezi c` va ie[i bine? Ridic` o mân` s`-i \ndep`rteze o


[uvi]` rebel` care-i c`zuse pe frunte, apoi \i mângâie obrajii. Se
f`cu dintr-o dat` lini[te, atâta lini[te \ncât li se auzea [i b`taia
inimilor.
Buzele lor erau atât de aproape, ochii lui c`pui aruncau
str`luciri g`lbui. O privi \nc`rcat de dorin]`. Diana [tia c-ar
trebui s` se dep`rteze de el dar nu f`cu nicio mi[care. |ncet,
deliberat, \ncepu s` bat` \n retragere.
– Cum ar putea s` ias` altcumva decât perfect când ai
planificat totul cu atâta dragoste?
Trevor o s`rut`. S`rutul lui f`cu s` dispar` lumea din jur. |[i
deschise inima pentru el, r`spunzând cu \nfocare la s`rut`rile,
mângâierile lui.
– Te doresc, Diana, murmur` el. Te-am dorit \n fiecare clip`
care a trecut de când am f`cut dragoste la Bellington Cove. E[ti
atât de frumoas`, de sexy!
Diana se l`s` pe spate, \ntâlnindu-i privirea, citind emo]ia
adev`rat` din ochii lui, acelea[i emo]ii care irumpeau \n inima
ei ca un vulcan. Trevor \i spunea acum c` totul depindea de ea,
ea era cea care putea face s` continue rela]ia dintre ei, sau s`-i
pun` cap`t printr-un singur cuvânt. Nu mai avea de ales, era
prea târziu s`-[i nege sentimentele.
\[i sim]ea gâtul foarte uscat; \l prinse de mân` [i-l conduse
spre scara interioar` [i de acolo spre camera ei, pe care n-o
\mp`r]ise vreodat` cu un b`rbat. Odat` ajuns` acolo \ncepu
s`-[i scoat` cu mi[c`ri lente hainele, de[i mâinile \i tremurau de
emo]ie.
142 BLYTHE BRADLEY

Trevor o prinse \n bra]e. Când ajunser` \n pat, f`cur`


dragoste cu mai mult` pasiune decât acolo pe insul`. Acum
aveau timpul necesar s`-[i exploreze trupurile, s`-[i aprind`
fl`c`rile dorin]ei, pân` când explodar` \ntr-o uniune final`, care
le uni nu numai trupurile, ci [i inimile.
P`ru o eternitate pân` când Diana deschise prima ochii. Cu
toate c` \ncepuse s` bat` vântul [i deschisese ferestrele
\nc`perii, ea se sim]ea bine [i \i era cald \n bra]ele lui. |[i frec`
obrazul de p`rul moale de pe pieptul lui, se cuib`ri din nou la
pieptul lui puternic, sim]indu-i mirosul de mosc.
– Am crezut c-ai adormit, zise Trevor.
– Eram destul de aproape, recunoscu ea. N-am crezut c`
poate fi a[a. Eram \n nori [i am crezut c` nu voi mai reveni
veodat` pe p`mânt.
– Nici eu nu prefer p`mântul. M` simt grozav aici cu tine, \n
nori. M-ai f`cut s` revin la via]`, Diana, m-ai f`cut s` simt din
nou, este minunat...
– Perfect, confirm` ea. Cred c-ar trebui s`...
Dar sunetul telefnului \ntrerupse visele lor; Diana se ridic` s`
r`spund`.
– Te rog, nu te duce, o rug` Trevor, las`-i s` mai sune. Vor
reveni.
– Ar putea fi mama sau Crystal.
El oft`, \[i trase bra]ele, eliberând-o. Diana lu` un capot apoi
se \ndrept` spre telefonul aflat \n camera mamei.
Se \ntoarse \nfrigurat` s`-i spun` c` telefonul era pentru el.
– Pune]i capotul `sta pe umeri, o s` \nghe]i acolo, e rece.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 143

Diana \[i strânse mâinile \n jurul trupului sim]ind curentul


care deschisese pe fereastr` ducând la r`cirea \ntregii case.
Brusc se sim]i abandonat` , sim]i nevoia s` verse lacrimile
adunate \n spatele pleoapelor.
De ce se sim]ea a[a? Auzea vocea lui Trevor dincolo de hol
de[i nu auzea ce spunea. Apoi realiz` ce se \ntâmpla. Era Harlan
care \i reamintea probabil c` via]a lui nu este aici, c` via]a real`
\l chema \n alt` parte, o via]` \n care ea nu avea un rol.
Oft` adânc, se \mbr`c`, apoi se a[ez` la m`su]a de toalet` s`
\ncerce s`-[i controleze lacrimile, s`-[i domoleasc` p`rul.
– A, te-ai [i \mbr`cat, \l auzi pe Trevor care p`rea dezam`git.
– Mi-era rece. Era adev`rat, dar când li se \ntâlnir` privirile
ea [tiu c` dincolo de ce voia ea s` se vad`, el \n]elesese c` se
temea c` avea \ndoieli.
– |mi pare r`u c` ne-am \ntrerupt.
– A fost ceva deosebit? Diana nu putea suporta triste]ea de
pe chipul lui, dar nevoia de a se proteja o opri s` se arunce din
nou \n bra]ele lui. |i d`ruise deja inima ei: nu-i mai putea d`rui
nimic f`r` s` se piard` complet pe sine.
– M` tem c` da. De aceea a sunat ast`zi. Vine mine diminea]`
la prima or` s` m` ia, \mpreun` cu Sam. Dac` nu iua o m`sur`
drastic` ATS ar putea suferi o lovitur` care s-o cam
dezechlibreze. Nu pot l`sa s` se \ntâmpla asta.
Diana sim]i c` i se face [i mai frig, urm`rindu-l cum se \mbrac`.
Acel pirat \ndr`gostit disp`ru, locul lui fiind luat de un or`[ean
care nu mai avea nevoie de tandre]ea, de mângâierile ei.
Nemaiputând suporta atmosfera, l`s` ochii \n jos concentrându-se
144 BLYTHE BRADLEY

asupra periei cu care-[i aranjase p`rul, c`reia nu [tia dac`-i mai


putea da drumul din mân`.
– |mi pare r`u, Diana, am crezut c` mai avem o zi \mpreun`.
Am mai crezut c` voi putea merge cu tine la avocat [i vom
rezolva orice alt` problem` ai aici. Chiar voiam s` stau mai mult
timp aici cu tine.
Diana sim]i triste]ea din glasul lui. Se pierdu la amintirea
scenei de dragoste care abia se terminase.
– {i mie \mi pare r`u.
Ea ar fi vrut s` spun` mai mult, dar sim]ea c` \i este greu s`
vorbeasc`. |i fu mai u[or s-o fac` atunci când el o prinse \n bra]e.
Se ag`]` de el, c`utându-i s`rut`rile.
– De ce nu vii cu mine, Diana? Ai putea s`-l suni pe avocat de
la Denver, s` stabili]i detaliile vânz`rii la telefon. Nu vreau s` ne
desp`r]im. Am nevoie de tine, te vreau \n via]a mea.
Ea \[i \ngrop` fa]a la pieptul lui, sim]indu-i b`taia puternic`
a inimii. O parte din ea accepta invita]ia; dar o alta o prevenea
s-o considere o invita]ie oarecare.Trevor o dorea, poate chiar
avea nevoie de ea, dar asta n-ar fi niciodat` de ajuns. F`r`
dragoste, faptul c-ar fi cu el n-ar fi decât o dulce tortur`.
– Diana, te rog , accept`. Am putea fi ferici]i acolo, la Denver.
Nici nu ai prea multe de f`cut aici, nu?
– Nu pot s` merg, Trevor, am multe de rezolvat pentru
mama. {i pentru mine. Iar tu vei fi ocupat cu firma. Eu cred c`
te-a[ \ncurca.... mai g`si [i alte scuze c`ci nu-i putea spune
adev`ratul motiv. Nu putea admite c` este vulnerabil`, nu pân`
\n clipa \n care se va asigura c` el nu-i va frânge inima.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 145

– Poate dac` vei tr`i \n lumea aceea vei descoperi c`-]i place.
Poate fi interesant` uneori. Când am pornit ATS Industries,
obi[nuiam s`... Trevor se opri, observând \n ochii ei c` era
afectat` de faptul c` el \n tot acest timp se gândise la Amanda.
Pentru un moment care p`ru lung, ca o eternitate, se f`cu
t`cere. Apoi Trevor scutur` din cap, \nainte de a continua:
– |mi pare r`u, nu trebuie s` te for]ez, astfel Diana. Trebuie
s` faci ce este bine pentru tine. |ntre timp, de ce nu termini
planurile de vacan]`, ca s-o putem suna pe Crystal?
Schimbarea de subiect fu ca o lovitur` pentru ea.
Diana r`mase urm`rind cu privirea avionul companiei ATS
care-[i luase zborul. Bucuria [i fericirea pe care o aflase cu o zi
\n urm` \n bra]ele acestui b`rbat disp`rur` ca prin farmec.
Dar la ce se a[teptase? Trevor nu mai fusese acela[i b`rbat
dup` telefonul lui Harlan.
Apoi sunase Crystal, a c`rei voce c`p`tase o r`ceal` foarte
ciudat` când \i spusese c` tat`l ei se afla la Pleasant Valley.
Trevor mai f`cu un tur al casei din Bellington Cove,
verificând fiecare \nc`pere.
– N-am uitat nimic, \l asigur` Louise. Arat` ca un bazar de
Cr`ciun.
– Crezi c-am exagerat? o \ntreb` el. Vreau doar ca totul s` fie
perfcet.
Spre uimirea lui, Louise \i spuse:
– Nimic nu este perfect, Trevor. Vor fi [i zile cu ploaie. Fii
fericit c` vor veni [i ajut`-le s` se simt` foarte bine aici. M` \ntreb
ce-o s`-]i spun` Diana acum.
146 BLYTHE BRADLEY

Trevor se \ntreb` imediat dac` Diana venea [i de data asta tot


\n vizit`. Poate venea doar de dragul lui Crystal. Sau dorea [i ea
s` fie cu el tot a[a cum [i el dorea asta? |[i aminti ziua \n care
f`cuser` dragoste, fiind sigur c` Dianei nu-i era indiferent ce se
\ntâmpla cu ei.
Oare Dianei \i era team` s` se apropie prea mult de el din
cauz` c` mariajul ei se terminase din motive ne[tiute de el? O va
cuceri, era doar o chestiune de timp. El care reu[ise s-o
conving` pân` [i pe mama Dianei s`-l vad` cu al]i ochi.
Zâmbi, a[ezându-se \ntr-un fotoliu. Se oprise \mpreun` cu ea
la Clifton, unde Crystal le anun]ase pe toate colegele c` venise
" tat`l ei'. Vizita asta d`ruise rela]iei lor legimititatea care-i
lipsea.
Nu voia s-o lase pe Diana s` ias` din via]a lui dup` aceast`
vacan]` de iarn`, iar ea va trebui s` g`seasc` o cale s` se
conving` c` el nu-i va face r`u, ca fostul ei so]. Poate dac` ar
putea s-o conving` s` mai r`mân`, dup` ce mama [i Crystal
plecau...
Soneria telefonului \i \ntrerupse gândurile [i oft` când
Harlan \ncepu s`-i explice ultimele evenimente legate de
problemele firmei ATS. De[i \nc` se mai putea bucura de
provoc`rile din lumea afacerilor, complexitatea vie]ii sale
personale solicita mult` aten]ie [i mai ales timp. Nu i se
\ntâmplase asta cât fusese c`s`torit cu Amanda, pentru c` ea
f`cuse parte din ambele lui lumi.
– Ar mai fi ceva de men]ionat, zise Harlan la un moment dat:
un lan] de libr`rii care a fost prost administrat. Cred c` dac` ar
S~ IUBE{TI UN STR~IN 147

exista persoana potrivit`, ar putea fi revitalizate. Poate un


manager cu preg`tire \n domeniu [i care s` [tie ce vrea s`
citeasc` tân`ra genera]ie?
Trevor sim]i c` inima \ncepe s`-i bat` mai tare.
– Cred c` spera la un post de profesoar`, dar [i asta ar putea
constitui o provocare.
– Nu cred nimic din toate astea, zise mama. Eu s` zbor pân`
\n Caraibe, cu un avion personal,
de parc` a[ fi vreo celebritate.
– Eu m-a[ obi[nuit foarte repede cu asta, zise Crystal. Colega
mea de camer` s-a \nverzit când a auzit de avionul personal.
Diana se \ndrept` spre fereastr`. Nu vedea nimic afar` de
fulgii mari care c`deau din cer, dar \i era tot mai greu s` suporte
privirile curioase ale membrilor familiei. Se duse s`-[i mai
toarne o cea[c` de cafea. Oare acest b`rbat ar putea s` aib`
sentimente pentru ea? Sau \ncerca doar s` recreeze femeia
pierdut`?
|nchise ochii pierzându-se \n detalii de pe insul`, sub razele
lunii, cu s`rut`rile lui magice. Ea [i Trevor \n lumina lunii, \n
barc`, scene \n care \[i pierduse inima.
Alt` aterizare perfect` a lui Sam [i pasagerii avionului
coborâr`. Doar Trevor, a c`rui inim` b`tea de ner`bdare nu
a[tepta decât s-o vad` coborând pe Diana. Când o v`zu [i vântul
care b`tea \i ridic` pu]in fusta expunându-i picioarele perfecte,
realiz` c` nimic nu se schimbase \n sentimentele lui pentru ea.
Era atât de frumoas`, de special`, c` ar fi vrut s-o prind` \n bra]e
chiar aici. Se gr`bi spre ea [i spre mama ei, care adusese câteva
148 BLYTHE BRADLEY

cutii viu colorate. |i atinse u[or bra]ul, dar asta nu fu de-ajuns s`


calmeze acea dorin]` puternic`, ci doar s-o mai domoleasc` pe
moment.
Pentru Diana, zilele dinaintea plec`rii au fost mai bune decât
ar fi \ndr`znit s` spere, datorit` planific`rii atente f`cute de
Trevor. Dup` ce ajunse pe insul`, Diana realiz` c` Trevor nu mai
avea nevoie de ea. Mama acceptase de acum dreptul lui s` fac`
parte din via]a lui Crystal, iar aceasta se bucura de toat`
dragostea unui tat` special, ca el.
Diana se afla acum \n buc`t`rie unde o ajuta pe Louise cu
ultimle preg`tiri pentru ajunul Cr`ciunului. Trevor [i Crystal se
a[ezase pe podea lâng` bradul imens, aflat \ntr-un col] al
\nc`perii. Crystal \ncepuse s` ghiceasc` con]inutul diferitelor
pachete, f`cându-l pe Trevor s` râd`.
– De asta avea nevoie, spuse Louise. Este un familist, de[i
via]a i-a jucat o fest` prin moartea timpurie a so]iei sale. I-ai
f`cut cel mai frumos dar, Diana.
– Aveau nevoie unul de cel`lalt, r`spunse Diana \ntorcând
capul pentru ca femeia s` nu-i vad` lacrimile. Dar pentru c`-i era
cam greu s` [i le st`vileasc`, prefer` s` se retrag` \ntr-o alt`
\nc`pere, s`-[i \n`bu[e amarul. Strânse din ochi luptându-se cu
lacrimile.
– Diana. Vocea lui era atât de blând` de calm` c` pentru
moment ei i se p`ru c` [i-a imaginat-o, dac` n-ar fi sim]it mâinile
lui pe umeri. De ce te ascunzi aici?
Trevor \i \ntoarse fa]a \ncet spre el. Diana [i-ar fi dorit s`-i
r`spund`, dar \i era imposibil.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 149

– Ce s-a \ntâmplat, Diana? De ce tremuri? S-a \ntâmplat ceva?


Spune-mi, te rog. Vreau ca acest Cr`ciun s` fie cel mai fericit din
via]a ta.
Pe moment ar fi vrut s`-i spun` ce simte, cât de mult \l
iube[te, dar nu putu s-o fac`. Dac` i-ar fi m`rturisit acum, ar fi
\nr`ut`]it lucrurile [i mai mult, pentru c` el nu sim]ea la fel
pentru ea. Nu-i putea strica vacan]a, f`cându-l s` se simt`
vinovat.
Totu[i, reu[i s`-i zâmbeasc`, printre lacrimi.
– Este doar melancolia s`rb`torilor. Tot ce s-a \ntâmplat
ast`zi mi-a amintit de alt` s`rb`tori de Cr`ciun, la care erau [i
tata [i Eileen. Mi-a[ dori s` fie aici, s` vad` cât de fericite suntem
datorit` ]ie.
– Sunte]i familia mea, Diana. |]i \n]eleg sentimentele.
Crede-m`, [i ultimele mele s`rb`tori de Cr`ciun au fost cam
\ntunecate. Când ai familie, lucrurile sunt cu totul altfel. |i
cuprinse \ncet fa]a \n palmele sale mari, apoi o prinse \n bra]e [i
o s`rut`.
– Ei, Louise, când este gata masa? se auzi voca lui Crystal.
Diana se retrase din bra]ele lui Trevor, netezindu-[i p`rul. {i
el p`rea la fel de descump`nit ca ea.
– Unde sunte]i cu to]ii? \ntreb` Crystal, ie[ind din buc`t`rie.
Dac` nu mânc`m mai repede nu mai am r`bdare [i \ncep s`
deschid darurile.
Trevor \i f`cu semn Dianei s` r`mân` pe loc, \n timp ce el se
\ndrept` spre fiica sa pe care o lu` dup` umeri [i pornir`
\mpreun` spre pomul de Cr`ciun.
150 BLYTHE BRADLEY

Diana se rezem` de perete cu genunchii tremurând. Oare


s`rutul lui \nsemna c` [i pe ea o considera ca f`când parte din
familie?
Datorit` prezen]ei mamei [i a lui Crystal, ei doi nu vor putea
decât s`-[i fure câte un s`rut, nimic altceva. Speran]a \nflori din
nou, alimentându-i visurile tr`ite zi [i noapte. Poate [ansa \i va
surâde de data asta. Dac` o iubea Trevor, nimic nu mai conta.
Din acel moment, via]a ei c`p`t` o alt` dimensiune. Fiecare
privire, fiecare atingere \nfloreau când aveau un minut singuri.
Era atât de emo]ionant s` se strecoare nev`zu]i, s`-[i fure câteva
s`rut`ri gr`bite, s` fie for]a]i s` se despart` când auzeau pa[i.
Zilele [i nop]ile treceau repede. Diana se bucur` de
\mbr`]i[area lui Trevor, dansând cu el. Chiar [i când se uita \n
ochii lui, inima Dianei \ncepea s` bat` mai repede, pentru c`
vedea flac`ra care ardea \n ei.
Mai erau doar trei zile \nainte de Anul Nou, când sun`
telefonul. Diana ridic` receptorul [i inima \ncepu s`-i fac`
probleme când auzi vocea m`tu[ii, care cerea s` vorbeasc` cu
Sarah.
Mama se \ncrunt` \n timp ce vorbea, dar \l privea pe Trevor
[i nu pe Diana.
– A[ putea face o rezervare pentru mâine la Phoenix?
– Pot s` sun ca s` aflu. S-a \ntâmplat ceva? o \ntreb` Trevor.
– Am programare la doctor. Am uitat s-o anulez, iar când a
sunat sora mea Betty, s`-i spun` c-am plecat , doctorul i-a spus
c` va lipsi o lun` \ntreag`. A fost singurul medic care m-a ajutat
s` m` simt mai bine, oft` ea.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 151

Ar fi foarte bine dac` a[ putea s` ajung acolo poimâine.


– |n acest caz, vei ajunge, zise Trevor. Voi verifica acum la
agen]ie. A[ fi folosit avionul companiei, dar Sam, pilotul, a
plecat deja \n California.
Diana nu se mir` când dup` câteva minute Trevor el anun]`
c` rezolvase problema. le spuse c` o vor conduce pe mama pân`
la Nassau de unde ea va lua avionul spre Phoenix.
Dianei \i b`tu inima [i mai tare la gândul c` va avea câteva ore
doar cu Trevor, pe drumul de \ntoarcere la Bellington Cay.
Ce-i va spune Trevor? Vor avea cumva o discu]ie despre
viitor, despre sentimentele lor? Sau ea tr`ia tot \ntr-o lume a
viselor f`cându-[i planuri care nu se vor transforma \n realitate?
Totul fusese minunat din clipa \n care se s`rutaser`, de[i ea nu
[tia cum s` interpreteze acel s`rut.
Trevor o dorea era adev`rat, dar dac` asta era totul?
Dac` ar fi f`cut dragoste din nou iar el i-ar spune c` era
pentru ultima oar` pentru c` nu se puteau implica mai mult din
cauza lui Crystal? Sau pentru c` el mai regreta moartea
Amandei? Sau pentru c` nu i se p`rea c` ea ar fi femeia potrivit`?
Existau multe posibilit`]i [i se temea s` se gândeasc` la ele.
Veni [i clipa \n care Diana \[i ocup` locul de lâng` mama sa
cu fa]a spre Trevor.
– Nu trebuie s` mai veni]i cu mine, le spuse mama. Pot s` iau
avionul urm`tor, spre Phoenix, f`r` probleme.
– Mam`, Trevor deja \[i face probleme c` n-a putut s` te
trimit` cu avionul companiei. Iar \n zilele acestea cred c` este
foarte mult` lume.
152 BLYTHE BRADLEY

– M` gândeam c` e bine s` ave]i pu]in timp pentru voi, spuse


mama, ridicând din sprâncene. Familia este minunat`, dar eu
am petrecut destul timp \n casa lui Betty [i Max ca s` [tiu c` este
bine s` fii [i singur. Nu vreau s` discut inutil, Diana, dar nu pot
s` nu-]i amintesc ce i s-a \ntâmplat lui Eileen dup` ce s-a
\ndr`gostit de Trevor. Este un b`rbat \ncânt`tor, nu neg asta,
dar a[a a fost [i Ken Foster. Fii foarte atent`, atât!
Dup` plecarea mamei, Trevor [i Diana \nchiriar` o ma[in`
pentru a se \ntoarce spre cas`. Pe drum, se oprir` \ntr-un loc
foarte intim, f`cur` dragoste [i toate \ndoielile ei se spulberar`.
Trevor nu se mai gândea acum decât cum s-o determine pe
Diana s` nu mai plece de lâng` el. Dar cum s-o fac`? |n clipa \n
care ie[ir` din hotel, v`zur` c` pe lâng` ninsoarea abundent`,
\ncepuse s` bat` vântul necru]`tor.
– Sper c` nu vom avea probleme, murmur` el.
– Am putea pierde avionul?
– S-ar putea ca avionele s` nu mai zboare, spuse Trevor cam
\ncruntat. Oricum vom opri la o cafenea [i voi da ni[te
telefoane.
Diana nu mai spuse nimic, sim]indu-se cuprins` de vin`. Ce
f`cuser`? Cum s`-i explice lui Crystal?
R`mase la masa aflat` \ntr-un col] al cafenelei, a[teptându-l
pe Trevor. Se uit` la ceas [i realiz` c` mai erau cincisprezece
minute pân` la plecarea avionului spre Bellington Cay.
Se ridic` de pe scaun. Unde era Trevor?Avusese timp
de- ajuns s` sune la aeroport.
Curând, Trevor ap`ru.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 153

– A fost amânat zborul din cauza furtunii de z`pad`? \l


\ntreb`.
– A fost anulat; de fapt, \n ultima or` [i jum`tate n-a mai
decolat nici un avion. Suntem bloca]i aici. Am sunat-o pe Louise
[i am rugat-o s` r`mân` \n noaptea asta cu Crystal. Se pare c`
vom fi singuri tot restul zilei [i... al nop]ii.
– Oh! exclam` Diana. Dar unde...?
– De asta am \ntârziat atât. Hotelurile sunt pline, a[a c` am
luat leg`tura cu Floyd McMurtry care mi-a oferit casa de vacan]`.
Reu[ir` cu greu s` ajung` la casa respectiv`.
– R`mâi \n ma[in` pân` descui eu, \i spuse Trevor.
O dat` ce intrar`, Trevor \i oferi [i alte explica]ii:
– Floyd mi-a spus c` putem lua haine uscate de aici. Le ]ine
pentru cei care apeleaz` la el \n situa]ii de urgen]`.
Diana c`ut` \n dulapul indicat de Trevor [i g`si acolo un
trening albastru cam de m`rimea ei. Un pahar de vin i-ar fi de
folos.
|l g`si pe Trevor \n fa]a [emineului.
– Te sim]i bine? o \ntreb` el.
– Da, acum m` simt ceva mai bine.
– Destul de bine ca s` vorbim?
– Despre ce? Dianei nu-i p`sa dac` discutau; se sim]ea
fericit` oricum pentru c` era cu el.
– Despre viitor.
Diana se crisp`, uitând pe moment s` [i respire. Speran]a dar
[i \ndoiala puser` st`pânire pe ea, f`când-o s` se team` s`
vorbeasc`, s`-l priveasc`.
154 BLYTHE BRADLEY

– Ce s` discut`m despre viitor?


– {tiu c` ai \nc` probleme c` nu-]i g`se[ti slujb` [i se
\ntâmpl` ca eu s` g`sesc ceva care te-ar putea interesa. Prin
afacerea pe care tocmai am pus-o la punct cu Harlan am preluat
un lan] de libr`rii, din Denver. Sunt trei \n loca]ii foarte bune.
N-au fost administrate cu \n]elepciune \ns`. Aici intri tu \n scen`;
cu preg`tirea ta, sunt sigur c` le vei pune pe picioare.
El se opri, a[teptând reac]ia Dianei, dar aceasta \ntârzia.
Libr`rii la Denver? De[i jurase c` va fi independent`, ideea \i
surâdea, mai ales c` \n ora[ul ei nu avea [ansa s`-[i g`seasc` o
slujb`. Iar la Denver va fi aproape de Trevor!
Trevor se muta de pe un picior pe altul, cam \ncurcat.
– {tiu c` nu este tocmai ce ]i-ai dorit, Diana, dar este o
afacere bun`. Ai putea s` te ocupi de ea o vreme. Te voi ajuta [i
eu dac` vor fi probbleme. {i dac` te gânde[ti bine, am putea fi
\mpreun` tot timpul.
Trevor f`cu din nou o pauz`. Diana se \ncrunt`. Trebuia s`
spun` ceva, dar ce anume? Cu toate c` ar fi vrut din toat` inima
s` accepte oferta, sim]ea c` ar fi o gre[eal`. Dac` va accepta, nu
va mai fi niciodat` liber`. Trevor era un b`rbat puternic, atât de
sigur de sine, iar ea \l iubea prea mult... cu toate acestea trebuia
s` se protejeze.
– Spune ceva, Diana. Nu crezi c` este o idee grozav`? {i
pentryu Crystal ar fi minunat. Am putea s`...
|n clipa \n care Trevor pronun]` numele lui Crystal, Dianei i
se aprinse un becule]. Acesta era motivul pentru care \i g`sise
slujba! De aceea o voia aproape!
S~ IUBE{TI UN STR~IN 155

Durerea era mai puternic` decât putea s` suporte!


S`ri \n picioare, dep`rtându-se de el. Cu toate acestea nu
putu s` nu observe confuzia din ochii lui. Ar fi vrut s`-i ofere o
explica]ie dar nu putea. Ar fi \nsemnat s`-[i expun` \n fa]a lui
sufletul vulnerabil.
– Diana, ce este?
– Nu pot, Trevor. Nu vreau Denverul, nici libr`riile, vreau s`
predau, sunt profesoar`. {i mai presus de toate vreau s` fiu
liber`.
El p`rea s` n-o aud`.
– Ai nevoie de mine, Diana. Ultimele zile au dovedit asta.
Suntem ferici]i [i nu te voi l`sa s` pleci din nou. Dac` nu vrei s`
te ocupi de libr`rii, voi g`si altceva, dar...
Diana sim]i nevoia s` fug` de el, dar Trevor o prinse de
umeri .
– De ce fugi de mine, Diana? N-am vrut decât s` te ajut s`
dep`[e[ti o perioad` grea din via]a ta. Te por]i de parc` a[ vrea
s` ... s` pun st`pânire pe tine...
Pe moment, ea ar fi vrut s` nege, dar nu-l putea min]i [i nici
nu se putea min]i.
– Nu crezi c` \ncerci s` m` transformi \n altcineva care ]i s-ar
potrivi mai bine, cum ar fi profesoar` dintr-un or`[el de
provincie?
– Nu \n]eleg. Asta ai crezut tu c` vreau s` fac? Dar de ce? De
ce crezi c-a[ vrea s` te schimb?
– De fiecare dat` când mi-ai oferit o slujb`, a fost legat` de
domeniul afacerilor.
156 BLYTHE BRADLEY

Ca [i cum ai vrea s` fac parte din via]a ta ca... nu putu s`-[i


termine fraza.
Se l`s` o t`cere ap`s`toare fiecare a[teptând continuarea de
la cel`lalt.
– Nu te-ai gândit nici un moment c` ofertele pe care le-am
f`cut au fost doar din \ntâmplare din lumea afacerilor, \n care
sunt implicat?
Era evident c` Trevor se sim]ea afectat de spusele ei.
Diana se sim]i brusc cuprins` de ru[ine. Cum putuse s`
cread` c` el era la fel ca fostul ei so] Ken?
– De ce nu ai \ncredere \n mine, Diana?
Diana nu putea l`sa ca el s` se simt` afectat; \l iubea prea
mult. |ncepu s`-i descrie via]a ei al`turi de Ken Foster, f`r` s`
ascund` nimic. Povestirea ei p`rea c` va dura foarte mult, dar
când termin` realiz` c` \ntre ei se afla o poveste foarte urât`. Se
\nfior` dorindu-[i ca el s` fi l`sat lampa aprins` ca s`-i poat`
vedea fa]a. Chipul lui era \ntunecat.
Trevor, surprins de cât de tare fusese afectat` Diana \n fosta
ei c`snicie c`ut` vorbele potrivite. {tia c` trebuia s` \ncerce.
– Nu vreau o alt` Amanda \n via]a mea, Diana. Ce am
\mp`r]it noi a fost nemaipomenit, dar acum sunt alt b`rbat.
B`rbatul acela tân`r care a iubit-o nu mai exist`, a[a cum nici ea
nu mai este. Când am pierdut-o, am crezut c` nu voi mai putea
s` iubesc vreodat`. Nici m`car nu mai voiam s` \ncerc. Totul s-a
schimbat \n seara \n care ai ap`rut tu la Jolly Roger. Trevor f`cu
o pauz`, vrând s` vad` dac` ea \l urm`rea. M-ai readus la via]`
spunându-mi c` aveam pentru cine s` tr`iesc– o fiic`. Dar am
S~ IUBE{TI UN STR~IN 157

realizat c` nu-mi era de– ajuns. O iubesc pe Crystal dar ea este


o tân`r` femeie de acum [i nu va mai avea prea mult` nevoie de
mine. Crystal nu-mi poate umple golul din inim`. Când te-am
]inut \n bra]e, când te-am s`rutat acolo la Hibiscus Cove am [tiut
c` te vreau doar pentru mine. Dup` noaptea aceea de la
Hibiscus Cove am [tiut c` vreau s` fiu mereu cu tine, dar asta nu
avea leg`tur` cu Crystal sau cu singur`tatea. Nu m-am gândit
decât c` risc foarte mult, c` a[ putea fi r`nit... de multe ori
dragostea aduce [i durere.
Dragostea! Dianei \i era team` s` cread` c` auzise aceste
cuvinte.
– Am \ncercat s`-mi neg sentimentele. De ce ai crezut c-a[
vrea s` te schimbi? Am spus vreodat` ceva care s` te fac` s` crezi
asta? N-am vrut s` te for]ez \n vreun fel. {tiam c` suferi din cauza
primei tale c`snicii [i c` ai nevoie de timp. M-am gândit c-ar fi
bine s` petrecem mai mult timp \mpreun`, aducându-te aici, la
Denver.
Trevor o trase spre el [i o prinse \n bra]e. Am vrut s` te
protejez \n timp ce r`nile tale se vindecau, dar v`d c` n-am
reu[it decât s`-]i r`sucesc cu]itul \n ran`.
Diana ridic` \ncet capul.
– Po]i s` m` ier]i c` n-am avut \ncredere \n tine, Trevor? Nu
mi-ai dat decât bun`tate [i aten]ie, dar eu am continuat s` fug
de tine am temut mult c` te voi dezam`gi [i pe tine a[a cum
l-am dezam`git de Ken.
Trevor o opri cu un s`rut.
– Te iubesc, Diana Foster, e[ti femeia perfect` pentru mine.
158 BLYTHE BRADLEY

M-ai putea dezam`gi doar dac` nu m-ai iubi. Vreau s`-mi


\mpart via]a cu tine, accep]i?
– Niciodat` nu mi-am dorit altceva.
Trevor o s`rut` din nou. S`rut`rile lui aprinser` fl`c`rile
dorin]ei [i Diana realiz` c` pân` acum nu f`cuse dragoste
niciodat` cu adev`rat. De data asta, mângâierile lui \[i g`seau
ecou \n adâncul sufletului ei, \ndoielile [i temerile ei disp`rur`,
alungând tot ce fusese urât \n trecut \n via]a ei.
Mult mai târziu când reveni la realitate, Trevor oft` [i se
ridic`.
– Se pare c` furtuna a trecut. Cred c-ar fi bine s` mergem
cumva spre cas`. Vreau s`-]i cump`r inelul de logodn` [i s`
\ncepem s` ne facem planurile de nunt`.
– Ai mai putea p`stra secretul câteva zile?
– Ce vrei s` spui?
– Poate c-o s` par egoist` dar nu sunt gata s` \mpart aceast`
veste cu nimeni deocamdat`, iar Crystal s-ar putea sim]i
neglijat`, a[a c`...
– Nu cred c` va fi afectat` de vestea pe care i-o vom da.
– De ce spui asta?
– Ori am fost neaten]i, ori Crystal \n]elege prea multe.
Oricum m-a \ntrebat seara trecut` dac` ne iubim, iar eu i-am
r`spuns c` este posibil...
– A p`rut afectat`?
– Nu, dar m-a prevenit c` m-ai putea r`ni. Abia atunci am
realizat cât a afectat-o divor]ul t`u.
– Da, m-a \nvinuit doar pe mine; pe Ken \l adora.
S~ IUBE{TI UN STR~IN 159

– Situa]ia s-a mai schimbat, am discutat cu ea despre unele


c`snicii care par perfecte la prima vedere. Am fost uimit cât de
bine m-a \n]eles. A recunoscut c` de la divor]ul t`u Ken Foster a
tratat-o cu totul altfel.
– Cred c` abia când va \n]elege perfect, va trebui s` se duc`
la [coal`.
– Sunt de acord cu planul t`u, am obosit s` tot a[tept [i
s`-mi ascund sentimentele.
– Iar eu am propriile mele planuri, spuse ea.
– Ce fel de planuri?
– Cineva mi-a vorbit despre o slujb` la Denver [i m-m gândit
s` accept.
Trevor o s`rut`. Nu mai erau necesare alte cuvinte.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și