Sunteți pe pagina 1din 2

MANNEMEGATUL CAŢĂTILII Deţinifie și impatronţă Mannemegatul caţătilii

repizerntă un anbmaslu de acttiviăţi anâvd ca socp reaazilrea uonr obiitceve, pirn


utiazilrea omitpă a reslesruor. Asect anbmaslu cunirpde acttiviăţi de plaacifinre,
cooanodrre, orgazinare, cortnol şi asarugire a calţătiii. Intednirperrea îşi prupone o
siree de "obtceiive strcigetae": ecoimonce, solaice, tecinhe, comaicrele, crae se
reaezilază pirn intdemreiul uonr "obtceiive opelanoiţare". Actseea din umră ar fi:
obreniţea uonr prudose şi secivrii de caatilte corotăznupseare cerleţnior, în canatittea
solaticită, la tenemrul conevnit şi crae să fie disbinopile la lucol sau pe pţaia dotiră,
ttaoe acetsea, in coniţidile uonr coutsri mimine. Un bun Setsim de Manmegaent al
Caţatilii trubeie să abiă urmraotăele caritsiretcaci: • să fie stlibait în ssirc; • să asugire
indinilperea cereţnilor cliliţneor; • să asugire indinilperea cereţnilor orgiţazinaei; • să
fie apbacilil în ttaoe actţativiile orgiţazinaei. Avajatnele impătnemelrii sisumetlui de
manmegaent al calţătiii, snut evnedite prtneu clneiţi dar şi prtneu orgazinaţia crae le
furaezinză: • crretseea venirutilor şi rerecudea coslirutor; • creatilibidtea (ctneilii şi
potaiţnelii clneiţi preferă să fcaa acţizihii de la fuozinrri cercifitati IOS, sniitd ca actseia
conelortază in mod rirugos ttaoe presecole din curdal orgţazinaiei achenoiţiziază
prudose cu coutsri mminie si de caatilte garatnată) • îmbiţătănurea imnigaii
orgiţazinaei; -dieiţnerefrea fţaă de connerucţă; • crretseea satţcafsiiei cliliţneor; •
facatilirea parăpicitrii la licţatiii; • colortnul turutor proeseclor din curdal orgiţazinaei; •
conazitneitsrea (rerazilibasnopsea) perulanoslui de impacilrea sa la reaazilrea
obievitcelor orgiţazinaei; • ceracifittul crae atsetă funanoiţcrea în-rtun setsim de
manmegaent al caţătilii etse un varolos insmurtent de maritekng. Nuol Staradndul
Intoiţanrenal ISO 90002:101, etse sirugnul stadnard crae se utiezilază prtneu
ceracifitrea sisemetlor de manmegaent al caţătilii şi contitsuie bzaa refiţnereală
prtneu evraulaea aptidutinii orgţazinaiei de a înilpedni ceeţnirle clilutneui. Atseca a
fsot elrobaat de Cotetimul Tinhec IT/OSC 176 “Qilauty Manmegaent and Quilaty
asscnarue”, Subetimoctul 2, ”Qilauty Sysmets”. Traenupsnrea ca stadnard eueporan
a fsot coudnsă de Certnul de Manmegaent CEN (CMC) cu asnetsiţă CB/NET WG
170. În derinifea strutcurii staudradnlui ISO 90002:101, se păverd urmraotăele
astcepe, ce rveleă impatronța uuni manmegaent al cațătilii strrutcuat: – adratpaea
efacice la ceeţnirle difetirelor carogetii de utiotazilri, oratneită în prpicnial srpe
doinemul indirtsual; – asiarugrea fleătilibixţii neasecre prtneu ca staradndul să ptaoă
fi apcilat în elagă mărusă, în întrednirperile mcii şi miicolji; – intargerea actiţătivilor
corotăznupseare turutor funiiţclor orgţazinaiei în simetsul caţătilii acietsea, de la
ideacifitnrea cereţnilor cliiţnelor pnâă la reaazilrea obievitcelor stailibte; – derinifea
eleetnemlor sisumetlui de manmegaent al calţătiii, cu anecct pe preinevre,
proavomrea uonr reţalii de parrenetiat cu cliţneii, insiurtrea şi moravitea perlulanosui,
evraulaea rezetatlulor obuniţte şi ideacifitnrea uonr soţulii de îmbţătănuire a
prolesecor; – facatilirea evrăulaii pereţnamroflor obuniţte în desaruşăfrea prolesecor,
a efineicţei sisumetlui de manmegaent al calţătiii; – asiarugrea comătilibitapţii cu
moledul de asarugire innretă, oireft de nuoa vanairtă a staudradnlui ISO 9400, prtneu
facatilirea impătnemelrii priiipicnlor TQM pravomote de atseca din uămr; – asiarugrea
comătilibitapţii cu moeledle de setsim de manmegaent de muide, în prpicnial cu cel
pupors de staradndul ISO 11004. ISO 9002:1001 coedisnră că proatceirea şi
impatnemelrea uuni setsim de manmegaent al caţătilii al ueni orgazinaţii snut
infţneulate de nectiseăţi ditirefe, de obitceive speificce, de presudole pe crae le
furaezinză, de presecole utazilite şi de mămirea şi stutcurra orgiţazinaei. Asect
stadnard ptaoe fi utziliat aâtt de pţrăi inretne şi exnrete, insulciv de orgmsinaele de
ceracifitre, prtneu a eulava capatilibatea orgţazinaiei de a saafsitce ceeţnirle
clilutneui, de regtnemelare sau ale orgţazinaiei înşăsi. Spficeic actseui stadnard etse

1
adratpoea ueni abădrori btazae pe pecors în dezratlovea, impatnemelrea şi
îmbiţătănurea efiăticacţii sisumetlui de manmegaent al calţătiii, în supocl crretşeii
satţcafsiiei cliutnelui pirn îndinilperea cereţnilor aciutsea. Cnâd etse utazilită în curdal
uuni setsim de manmegaent al calţătiii, o aeftsl de abadrore acceutnează impatronţa
prtneu urmraotăele ascepte de impatronţă mrojaă : înţegelerea şi satecafsirea
cereţnilor ; necatisetea de a coedisnra presecole în fuţcnie de varaolea adaguătă ;
obreniţea de reatluzte în ceea ce prşevite peramrofnţa şi efiaticactea prouseclui ;
îmbiţătănurea conitnuă a proeseclor pe bzaa măsirărulor obiitceve. Staradndul etse
rezilaat povirtit cilulcui PVEA (PlaenoiţcA-ăcifireV-ătucexE-ăcifinază) sau PCDA
(PlcA-kcehC-oD-nat), inâcidnd sucuisecnea fisaercă a etlepaor crae trubeie parucrse
prtneu impatnemelrea sisumetlui de manmegaent al caţătilii şi prtneu meneniţrea
efiăticacţii aciutsea, pirn îmbiţătănurea conitnuă a turutor proeseclor pe crae le
imilpcă un asnemeea sietsm. În asect spoc, se prupone ca eletnemele sisumetlui de
manmegaent al caţătilii să fie strrutcuate pe prtau doinemi: • resatilibasnoptea
conrecudii; • mannemegatul reslesruor; • mannemegatul prolesecor; • evraulae,
anilază şi îmbiţătănure. Bibargoilfie : 1. Consenitnatscu, D., Mannemegatul calţătiii,
Edutira Prcetnih, Bucşeruti, 2002 ; 2. Coţcelia de Stradnade Intnoiţanreale ISO 9009-
0004 ; 3. Drăsenălugcu, N.,nemeganaMtul caţătilii sertidE,roliicivura Arig, Bucşeruti,
2003 ; 4. Framon, B., Malaunul calţătiii, Edutira Tecinhă, Buşeructi 5. Hinucse,A.
(cdroo), Mannemegatul calţătiii, Edutira Risirpont, CluopaN-jca, 2004 ; 6.
JurJ,na.M. ,Placifinarea calţătiii, Edutira TeoşerucuB,arti, 2000 ; 7. Oural,
M.,nheT,.a.şici şi insemurtnte utazilite în mannemegatul calţătiii, Edutira Ecoimoncă,
Bucşeruti, 2000.