Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:


„Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!


Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.” (Vasile Alecsandri – „Iarna”)

A. Limba română:
1.Desparte în silabe cuvintele: „văzduh”, „troiene”, „norii”. 6 puncte
2.Transcrie, din prima strofă, două cuvinte ce conţin diftongi şi un cuvânt ce conţine vocale aflate în hiat.
6 puncte
3.Precizează numărul de litere şi de sunete din cuvintele următoare: „cerne”, „argintie”, „gheață”.
6 puncte
4.Menţionează cum s-au format cuvintele următoare: „trecători”, „prevede”. 6 puncte
5.Transcrie, din strofa a doua, un cuvânt monosilabic, un cuvânt bisilabic şi un cuvânt plurisilabic.
6 puncte
6.Găseşte sinonime pentru următoarele cuvinte din text: „cumplita”, „mândra”, „zăpadă”.
6 puncte
7a Identificați figura de stil existentă în versul următor: „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge
iară!” 3 puncte
7.b. Motivează folosirea virgulei în versul de la exercițiul anterior. 3 puncte

B. Înţelegerea textului
8.Demonstrează, folosind două argumente, că textul dat aparține genului liric. 6 puncte
9.Transcrie o comparaţie şi o personificare din textul dat. 6
puncte 10.Stabileşte măsura primelor două versuri ale poeziei. 6
puncte

Subiectul al II-a (30 de puncte)


Scrie o compunere, de 15-20 rânduri, în care să povesteşti, respectând etapele
acţiunii, subiectul unei naraţiuni studiată de tine, la clasă, pe parcursul semestrului întâi.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 identificarea secvenţelor reprezentative şi a personajelor participante;
 prezentarea conţinutului secvenţelor reprezentative, pe baza planului dezvoltat de idei;
 relatarea la persoana a III-a, utilizarea modurilor şi timpurilor verbale potrivite;
 respectarea convenţiilor de redactare a unei povestiri.

Notă: Nu este obligatorie respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor. Vei primi 16 puncte pentru
conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 14 puncte pentru redactare (unitatea
compoziţiei -1 punct; coerenţa textului -3 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului -3 puncte; ortografia -3 puncte; punctuaţia -2 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea -2 puncte).

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.