Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR

DIRECTOR: CARCALICEA ION

An şcolar: 2019-2020
Clasa I
Semestrul I-II
ELEV: V.R
 Argument
Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor
elevi, care nu reuşesc să obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor progra-
melor şcolare.
Rămânerea în urmă la învăţătură poate fi :
* episodică –lacunele cuprind o singură temă sau un singur capitol dintr-o disciplină de învăţământ ;
* la nivelul unui semestru – lacunele privesc o serie de teme sau capitole din una sau mai multe discipline de învăţământ;
insuficienţele se manifestă prin nepriceperea de a folosi raţional operaţiile mentale; activitatea de învăţare este slab
organizată ;
* persistentă – lacunele se înregistrează la majoritatea materiilor, ritmul de învăţare al elevului este scăzut.
În practica şcolară, insuccesul elevilor îmbracă o gamă variată de manifestări, de la dificultăţile ,,aparente” sau
,,accidentale”, până la repetenţie sau abandon, fiecare fiind trăită individual la nivelele specifice de intensitate, profunzime şi
persistenţă, având consecinţe multiple asupra traseului ulterior – şcolar, profesional, de viaţă personală, socială.

 Scopul acestui proiect de remediere şcolară este de a preîntâmpina râmânerea în urmă la învăţătură şi prevenirea insuccesului
şcolar.

 Obiective Cadru
Comunicare Limba Română:
Dezvoltarea competenţelor de receptare şi înţelegere a mesajului oral şi scris;
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
Matematică si Explorarea Mediului:
Dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi rezolvare de exerciţii şi probleme;
Formarea şi dezvoltarea competenţei de a comunica utilizând un minim de limbaj matematic uzual;
 Grupul ţintă: Elev Clasa I : V R
 Locul desfăşurării activităţilor: - sala de clasă
 Perioada: - octombrie – mai /an şcolar 2019/2020

 Resurse materiale: manualul, fişe de lucru, auxilre şcolare de nivel mediu

 Rezultate scontate: Competenţe la nivelul mediu, al cerinţelor programelor şcolare:

Elevul V.R.- in urma evaluarii initiale, s-a constatat ca elevul intampina dificultati de invatate, din punct de vedere
al competenţelor şcolare :

COMUNICARE LIMBA ROMANA


 nu citeşte corect, coerent şi expresiv cu litere de tipar;
 în scris apar omisiuni, inversiuni şi înlocuiri de grafisme
 greşeli de realizare a semnelor grafice,litere ;
 nu respectă cerintele exercitilor.

MATEMATICĂ SI EXPLORAREA MEDIULUI

 nu efectuează operaţii de adunare şi scădere cu numere în concentrul 0 - 30 .

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 O1: să înţeleagă un mesaj oral sau scris;


 O2: să-şi însuşească deprinderi grafice de bază;
 O3: să despartă în silabe;
 O4: să recunoască literele de tipar;
 O5: să efectueze o gama variată de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple, accesibile şi în ritm propriu atât la clasă cât
şi individual;
 O6: să cunoască figurile geometrice;
 O7: să cunoască culorile;
 O8: să cunoască cifrele;
 O9: să realizeze mulţimi după un criteriu dat;
 O10: sa efectuieze operatii cu adunari scaderii in concoptul 0-100;

Perioada de desfăşurare: săptămânal în cadrul orelor de C.L.Rsi MEM, dar şi în cadrul orelor de Consiliere şi orientare cu
părinţii;

Măsuri:

 colaborarea şi consilierea cu părinţii;


 program de recuperare
 vizite la domiciliu;
 munca diferenţiată la clasa

PROGRAM DE RECUPERARE

OBIECTIVE DISCIPLINA OBIECTIVE DISCIPLINA


Limba română Matematică

Ob. Obiective Conţinuturi Ob. Obiective Conţinuturi


ref operaţionale ref operaţionale
4.1 - să înţeleagă mesajul oral - exerciţii de trasare a elementelor 1.1 - să scrie şi să - exerciţii de grupare a unor
4.2 sau scris grafice; 1.2 citească corect obiecte (bile, beţişoare);
4.3
- să recunoască literele de - exerciţii de adoptare a poziţiei 1.3 cifrele şi numerele - exerciţii de numărare cu
tipar mari şi mici învăţate corecte si comode pentru învăţate pas dat, “înainte” si înapoi”,
- să realizeze literele mari şi scris; - să compare şi să cu si fără sprijin în obiecte
mici învăţate respectând - exerciţii de scriere a unor ordoneze crescător sau desene; exerciţii de
regulile de scriere elemente grafice pregătitoare, care şi descrescător grupare si regrupare a
- să transcrie silabe, cuvinte sa faciliteze scrierea literelor si numerele învăţate obiectelor sau desenelor
şi propoziţii scriere în duct - să efectueze numărate în funcţie de
- să despartă cuvintele în continuu; operaţii simple de „pasul „numărării;
silabe - exerciţii de scriere a literelor, adunare şi scădere - exerciţii de comparare a
silabelor, cuvintelor si cu numere cuprinse numerelor folosind
propoziţiilor; în concentrul 0-10 algoritmul de comparare;
- exerciţii de scriere a literelor si a - exerciţii de adunare si
cuvintelor, respectând forma, - să efectueze scădere cu numere naturale
mărimea lor; operaţii simple de de la 0 la 10 fără trecere
- exerciţii de încadrare corecta în adunare şi scădere peste ordin; verificarea
pagina a textului (data, alineat); cu numere cuprinse rezultatelor cu
- exerciţii de apreciere corecta a în concentrul 0-100 ajutorul obiectelor;
spaţiului dintre cuvinte; -numere 0-100
- dictări de cuvinte si propoziţii;

PLAN REMEDIAL
MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI
Obiective Deficienţe semnalate Activităţi remediale propuse NR DE
operaţionale (competenţe ORE DATA
generale/specifice)

- să compare şi să  Elevul formează mulţimi, - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile,


ordoneze crescător recunoaşte culorile, numără beţişoare, puncte) prin diferite procedee;
şi descrescător oral crescător până la 20, dar
numerele învăţate are probleme în ceea ce - exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si înapoi”, fără
- să efectueze priveşte număratul până la sprijin în obiecte sau desene;
exerciţii cu operaţii 100.
de adunare şi  Nu compara si nu ordoneaza - exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de
scădere cu numere crescator si descrescator comparare;
cuprinse în numerele invatate.
concentrul 0-10  Intampina dificultati in - exerciţii de adunare si scădere cu numere naturale de la 0 la
- să rezolve operatii de adunare si 10 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu
probleme cu o scadere in concentrul 0 - 10. ajutorul obiectelor;
singură operaţie de  Nu cunoaste forma corecta a
tipul a+b=x, a-b =x, cifrelor. - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene si verificarea
în care a şi b sunt  Capacitate scăzută de rezultatului prin numărare;
numere date organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu
comanda verbală. - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b
 Scrie semne grafice cu sunt numere date;
trăsături tremurate, fără a
respecta spaţiul de scris, - exercitii grafice de scriere corecta a cifrelor.
pierde rândul,mâzgăleşte - sa efectuieze operatii cu adunari scaderii in
foaia. concoptul 0-100;
CONCLUZII
PLAN REMEDIAL
COMUNICARE IN LIMBA ROMANA
Obiective Deficienţe semnalate Activităţi remediale propuse: NR DE DATA
operaţionale (competenţe ORE
generale/specifice)

- să înţeleagă mesajul  Elevul pronunţă greu - exercitii de scriere a unor elemente grafice
oral sau scris cuvintele, au un vocabular pregatitoare care sa faciliteze scrierea literelor;
- să pună în foarte sărac, lacunar.
corespondenţă  Raspunde greu, incorect din - exerciţii de încadrare corecta în pagina a textului
cuvântul scris cu punct de vedere gramatical, (data, alineat);
imaginea monosilabic sau în
corespunzătoare propoziţii incomplete.
- să recunoască literele  Nu reuşeşte să povestească - exerciţii de apreciere corecta a spaţiului dintre
de tipar mari şi mici texte auzite în clasă ori cuvinte;
învăţate întâmplări din viaţa
- să realizeze literele personală. - exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor
mari şi mici învăţate  Capacitate scăzută de si propoziţiilor;
respectând regulile de organizare şi coordonare a
scriere acţiunilor în conformitate - exerciţii de scriere a literelor si a cuvintelor,
- să transcrie silabe, cu comanda verbală. respectând forma, mărimea lor;
cuvinte şi propoziţii  Scrie semne grafice cu - exercitii de recunoastere a unor momente dintr-un
- să despartă cuvintele trăsături tremurate, fără a text audiat anterior pe baza unor imagini
în silabe respecta spaţiul de scris, prezentate;
- să scrie corect după pierde rândul, mâzgăleşte
dictare cuvinte şi foaia. - efectuarea unor exercitii de relaxare, pentru
propoziţii utilizând concentrarea atentiei si dezvoltarea memoriei;
convenţiile limbajului - exercitii de despartire a cuvinteleor in silabe
scris (punctul, semnul (dupa auz);
întrebării, scrierea cu
majuscule) - jocuri de identificare a cuvintelor intr-un enunt;
-
exercitii de identificare a sunetelor in cadrul unui
cuvant si in cadrul unei silabe;
- exercitii de distingere a sunetului initial, final sau
din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt;

Concluzii ( rezultate obtinute) :


Prof.inv.primar: FLAIMOC OANA

S-ar putea să vă placă și