Sunteți pe pagina 1din 6

Petre Alina Georgiana Finante Banci

Grupa 50.511 Anul II

Imobilizari corporale
Contabilitate financiara
Prof. Monica Tegledi
Petre Alina Georgiana Finante Banci
Grupa 50.511 Anul II

Standardele internationale de contabiliate privind


imobilizarile corporale si IRFS
Introducere
Imobilizarile corporale mai sunt denumite si imobilizari materiale sau active corporale
fixe. Din categoria acestora fac parte urmatoarele: terenuri, amenajari de terenuri, constructii,
masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare,
mijloace de transport, plantatii, obiecte demobilier, aparatura birotica, avansuri pentru
investitii,etc.

Monografie
Din punct de vedere contabil, potrivit sectiunii 4.4.din Ordinul nr.1802/2014,
Reglementari contabile, imobilizarile corporale reprezinta active care:
a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in producerea sau furnizarea
de bunuri ori servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in
scopuri administrative; si
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
Conditiile specifice pentru recunoasterea imobilizarilor corporale se stabilesc prin
politicile contabile ale entitatii (pct. 191 din reglementarile contabile).In vederea recunoasterii
imobilizarilor corporale se impune utilizarea rationamentului profesional la aplicarea criteriilor
de recunoastere pentru circumstantele specifice entitatii. Piesele de schimb si echipamentul
de service sunt, in general, contabilizate ca stocuri si recunoscute in contul de profit si
pierdere atunci cand sunt consumate (pe seama cheltuielilor).Totusi, piesele de schimb
importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci cand
o entitate preconizeaza ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
Astfel, observam ca, incadrarea contabila a unui bun ca imobilizare nu are in vedere
(nu tine cont) de valoarea acestui bun ; o societate poate recunoaste si incadra un bun in
categoria imobilizarilor corporale chiar si atunci cand valoarea acestuia este sub limita
stabilita de lege, respectiv 2.500 lei la data redactarii raspunsului. Precizam ca valoarea de
2500 lei este o conditie fiscala si nu una privind incadrarea contabila a unui bun.
In consecinta, incadrarea electropompelor in categoria imobilizarilor (si nu a stocurilor) este
corecta in conditiile in care acestea au o durata de utilizare mai mare de 1 an (indiferent de
valoarea unitara a acestora).
Potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014, cu ajutorul
contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" se tine evidenta imobilizarilor
corporale in curs de executie, altele decat investitiile imobiliare.
Imobilizarile in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie
proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie,
dupa caz.
Imobilizarile in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia,
darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind
aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat.
In debitul contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie facturate de furnizori, inclusiv entitati
afiliate sau entitati asociate si entitati controlate in comun (404, 451, 453);
Petre Alina Georgiana Finante Banci
Grupa 50.511 Anul II
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie efectuate in regie proprie, neterminate
(722);
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie primite ca aport la capitalul social
(456).
In creditul contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" se inregistreaza:
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie, receptionate, date in folosinta sau
puse in functiune (211, 212, 213, 214, 216, 217);
– valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie scoase din evidenta (658).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie, altele
decat investitiile imobiliare.
Din intelegerea noastra electropompele au fost achizitionate in stare finala, gata de a
fi puse in functiune.Daca va aflati in aceasta situatie atunci inregistrarea achizitiei trebuia
facuta pe seama contului 213 (213 Instalatii tehnice si mijloace de transport = 404 Furnizori
pentru imobilizari). Amortizarea contabila a acestor bunuri urma a fi calculata si inregistrata
incepand cu data de 1 a lunii urmatoare punerii in functiune.
Astfel, consideram ca electropompele in cauza nu puteau fi inregistrate in contul 231
decat in situatia in care aceste bunuri ar fi necesitat si angajarea altor costuri pentru a fi puse
in functiune; de exemplu, costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa
deducerea incasarilor nete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii
activului la amplasamentul si conditia de functionare (cum ar fi esantioanele produse la
testarea echipamentului).
Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentand costuri de testare si veniturile
mentionate mai sus se inregistreaza distinct, in functie de natura acestora, diferenta dintre
cheltuielile si veniturile respective urmand a fi inregistrata apoi pe seama activului in curs de
constructie (articol contabil 231 «Imobilizari corporale in curs de executie» = 722 «Venituri
din productia de imobilizari corporale»).
3. Care este regimul fiscal al amortizarii pentru electropompele achizitionate.
Din punct de vedere fiscal, alin. 21 al art. 28 din Codul Fiscal stipuleaza ca, in
cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala
mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului (caloare mai mica de 2.500
lei, la data redactarii raspunsului) , contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin
deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 28(este o optiune si nu o obligatie).
Normele Metodologice date in aplicarea acestui articol (28 din Codul Fiscal) precizeaza ca
optiunea se efectueaza la data intrarii imobilizarii corporale in patrimoniul contribuabilului si
determina efecte din punct de vedere al calculului rezultatului fiscal, in functie de abordarea
pentru care s-a optat, fie la data punerii in functiune prin deducerea intregii valori fiscale de la
data intrarii in patrimoniu, fie incepand cu luna urmatoare celei in care imobilizarea corporala
este pusa in functiune, prin efectuarea de deduceri de amortizare fiscala, potrivit dispozitiilor
art. 28 din Codul fiscal.
Asa cum am precizat mai sus, chiar si in conditiile inregistrarii acestor bunuri pe
seama imobilizarilor, societatea dvs. va trebui sa  stabileasca tratamentul fiscal al amortizarii,
tratament pentru care aveti doua posibilitati:
a. poate (nu este obligata) decide ca sumele aferente acestor achizitii sa fie deduse
(cheltuiala) fiscal la data punerii in functiune si nu pe masura ce cheltuiala cu amortizarea va
fi inregistrata in evidentele contabile.
|
De exemplu: bunurile sunt puse in functiune in iulie 2018 cu o durata de utilizare de 10 ani,
metoda de amortizare liniara.
Valoarea de intrare = 12 x 1790 =  21.480 lei
Durata de utilizare = 10 ani, respectiv 120 luni.
Amortizare lunara = 179 lei/luna.
Trimestrul III 2018:
-    Amortizare contabila (cheltuiala, cont 6811) = 537 lei (179 lei x 3 luni)
-    Amortizare fiscala (cheltuiala deductibila la calcul impozit profit) = 21.480 lei.
Trimestrul IV 2018 :
Petre Alina Georgiana Finante Banci
Grupa 50.511 Anul II
-    Amortizare contabila (cheltuiala, cont 6811) = 537 lei (179 lei x 3 luni)
-    Amortizare fiscala (cheltuiala deductibila la calcul impozit profit) = 0 lei.
Cheltuiala cu amortizarea inregistrata in evidentele contabile va fi tratata similar trimestrului
IV 2018 , pana la amortizarea integrala a bunurilor, cheltuiala cu amortizare fiind
nedeductibila fiscal deoarece suma a fost dedusa (fiscal) integral, la data punerii in functiune.
b. Poate decide ca respectiva cheltuiala cu amortizarea sa fie dedusa fiscal  pe toata
perioada utilizarii (in exemplul nostri, 10 ani), caz in care amortizarea fiscala (dedusa la
calculul impozitului pe profit) este egala cu amortizarea contabila (inregistrata in contul
6811).
Indiferent de varianta aleasa (a sau b de mai sus) amortizarea fiscala va fi deductibila la
calculul impozitului pe profit in trimestrul (sau incepand cu trimestrul) punerii in functiune a
bunurilor.

Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS)


Standardele internaționale de raportare financiară , denumite în mod obișnuit IFRS ,
sunt standarde contabile emise de Fundația IFRS și de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Contabilitate (IASB). Ele constituie un mod standardizat de descriere a
performanței financiare a companiei, astfel încât situațiile financiare ale companiei să fie
inteligibile și comparabile peste granițele internaționale. [1] Sunt deosebit de relevante pentru
companiile cu acțiuni sau titluri listate la o bursă publică.

IFRS au înlocuit multe standarde naționale de contabilitate diferite în întreaga lume,


dar nu au înlocuit standardele de contabilitate separate din Statele Unite, unde se aplică
GAAP-ul american .
In martie 1982, Consiliul ISAC a arpobat norma 16 „Contabilitatea imobilizarilor
corporale”.
Obiectivul IAS 16
Obiectivul IAS 16 este de a prescrie tratamentul contabil pentru imobilizări corporale.
Problemele principale sunt recunoașterea activelor, determinarea valorilor contabile, precum
și taxele de depreciere și pierderile din depreciere care trebuie recunoscute în raport cu
acestea.

Domeniu
IAS 16 se aplică contabilității pentru imobilizări corporale, cu excepția cazului în care
un alt standard necesită sau permite tratamente contabile diferite, de exemplu:

active clasificate drept deținute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 Active


imobilizate deținute pentru vânzare și operațiuni întrerupte
activele biologice legate de activitatea agricolă sunt incluse în IAS 41 Agricultură
active de explorare și evaluare recunoscute în conformitate cu IFRS 6 Explorarea și
evaluarea resurselor minerale
drepturi minerale și rezerve minerale precum petrol, gaze naturale și resurse similare
neregenerative.
Standardul se aplică proprietăților, instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru
dezvoltarea sau menținerea ultimelor trei categorii de active. [IAS 16.3]

Modelul de costuri din IAS 16 se aplică, de asemenea, proprietăților de investiții


pentru utilizarea modelului de costuri din IAS 40 Investment Property . [IAS 16.5]

Standardul se aplică plantelor purtătoare, dar nu se aplică la produsele purtătoare.


[IAS 16.3]
Petre Alina Georgiana Finante Banci
Grupa 50.511 Anul II

Recunoaştere
Elementele de imobilizări corporale trebuie să fie recunoscute ca active atunci când
este probabil ca: [IAS 16.7]

este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să curgă către


entitate și
costul activului poate fi măsurat în mod fiabil.
Acest principiu de recunoaștere se aplică tuturor cheltuielilor cu proprietățile,
instalațiile și echipamentele în momentul în care sunt suportate. Aceste costuri includ
costurile suportate inițial pentru achiziționarea sau construirea unui element de imobilizări
corporale și costuri suportate ulterior pentru adăugarea, înlocuirea sau repararea acestuia.

IAS 16 nu prevede unitatea de măsură pentru recunoaștere - ceea ce constituie un


element de imobilizări corporale. [IAS 16.9] Rețineți, însă, că, dacă se utilizează modelul de
costuri (a se vedea mai jos), fiecare parte a unui element de imobilizări corporale, cu un cost
semnificativ în raport cu costul total al articolului trebuie să se deprecieze separat . [IAS
16.43]

IAS 16 recunoaște faptul că anumite părți ale imobilizărilor corporale pot necesita
înlocuire la intervale regulate. Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale va
include costul înlocuirii părții unui astfel de articol atunci când acest cost este suportat dacă
sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere (beneficiile viitoare și fiabilitatea măsurătorilor).
Valoarea contabilă a acelor părți care sunt înlocuite este anulată în conformitate cu
dispozițiile de retragere din IAS 16.67-72. [IAS 16.13]

De asemenea, funcționarea continuă a unui element de proprietate, uzină și


echipament (de exemplu, o aeronavă) poate necesita inspecții majore periodice pentru
defecțiuni, indiferent dacă sunt înlocuite părți ale elementului. La efectuarea fiecărei inspecții
majore, costul său este recunoscut în valoarea contabilă a obiectului bunurilor, instalațiilor și
echipamentelor ca înlocuitor dacă criteriile de recunoaștere sunt îndeplinite. Dacă este
necesar, costul estimat al unei inspecții similare viitoare poate fi utilizat ca o indicație a
costului componentei de inspecție existente atunci când obiectul a fost achiziționat sau
construit. [IAS 16.14]
Petre Alina Georgiana Finante Banci
Grupa 50.511 Anul II

Bibliografie:
1.Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de S.M. Armaselu - Expert contabil.

https://contabilul.manager.ro/a/23185/monografie-contabila-privind-inregistrarea-
imobilizarilor-corporale.html

2. https://www.contzilla.ro/imobilizari-corporale-in-curs-de-executie-monografie-contabila/

3. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf

4. https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias16

5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Standarde_Interna%C8%9Bionale_de_Raportare_Financiar
%C4%83

S-ar putea să vă placă și