Sunteți pe pagina 1din 4

Numele : ............................................................................ Data : .........................................

TEST DE EVALUARE FINALĂ


Limba şi literatura română
CLASA a III-a

PARTEA I
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
„Într-un târziu, Petrişor îşi ridică iar capul şi privi salcâmii. Erau în ele multe albine.
-Mi se pare c-au venit toate din stup, zise el.
-Du-te şi vezi, îl îndemnă Anicuţa.
Băiatul se întoarse dezamăgit şi spuse:
-Mai sunt multe acolo. Şi zboară şi la câmp.
-Se vede că n-au aflat toate că au înflorit salcâmii, zise copila.
Pe uliţa lor nu mai erau alţi salcâmi. Copiii din vecini veneau să vadă minunea cu
albinele. Nu le era frică de ele, pentru că aveau altă treabă decât să-i înţepe.
Albinele săreau de pe o creangă pe alta, intrau în câte una, rămâneau ceva mai mult sau
ceva mai puţin timp nemişcate, după câtă dulceaţă culegeau.
Cât au fost salcâmii în floare, mereu au fost copii străini în curte. Anicuţa şi Petrişor erau
mândri de salcâmii şi de albinele lor. Mama nu se supăra şi zicea:
-Lasă-i să se bucure şi ei de minunea coborâtă din salcâmi!”

(„Salcâmii în floare”, după Ion Agârbiceanu)


1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Petrişor zări multe albine în salcâmul din grădină. ___________
b) Băiatul crede că toate albinele din stup au venit în acel salcâm. _________
c) Anicuţa îl îndeamnă să meargă la stup pentru a se convinge. _________
d) În stup nu mai erau albine, deoarece toate zburau la câmp. _________
e) Pe uliţă erau mulţi salcâmi înfloriţi. _______________
f) Copiii din vecini veneau să vadă cum albinele culeg nectarul florilor de salcâm.
________
g) Cei doi fraţi erau tare bucuroşi şi mândri de albinele lor cele harnice. ___________
h) Mama era supărată deoarece curtea era plină de copii străni care veneau să vadă salcâmii
şi albinele. ___________

2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul introdus în chenar, în
textul „Salcâmii în floare”, după Ion Agârbiceanu.

_________________________________________________________________________
_
3. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele date:
grădină- uliţă- copilă-
a culege- frică- a zice-
PARTEA a II-a
4. Rescrie corect enunţurile următoare pe liniile de mai jos:
Întro zi, salcâmii din grădină sau unplut de flori. albinele zburau bucuroase dintro
floare în alta. Petrişor şi anicuţa, sora s-a, erau tare mîndri de albinele lor.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______
5. Desparte în silabe cuvintele subliniate în text:
__________________________ __________________________
_________________________
6. Transcrie din textul dat:
 un substantiv comun, nr. plural __________________
 un pronume personal, persoana a III-a, nr. plural _______________
 un substantiv propriu, nr. singular ________________
 un verb la persoana a III-a, nr. singular _____________

7. Completează tabelul, cu câte două părţi de vorbire învățate:


Substantive Verbe Adjective Pronume Numerale

8. Încercuiţi forma corectă a ortogramelor:


Marcel i-a/ ia spus mamei foarte supărat:
- Mamă, Bogdan nu s-a/ sa dus în camera s-a/ sa şi nu mă lasă în pace!
- Nu este adevărat! răspunse Bogdan. El nu i-a/ ia caietele de temă, fiindcă se joacă la
calculator.
- Minte! Cine l-a/ la chemat l-a/ la calculator? Tata ne-a/ nea spus să ne facem fiecare
temele.
- I-a/ Ia, treceţi fiecare în camera s-a/ sa şi lăsaţi joaca! le-a/ lea spus mama.
Băieţii s-au/ sau îndreptat spre camerele lor.
9. Imaginează-ți că ești Petrișor.
Este marți, 15 octombrie 2019, și ai ajuns la Sibiu la bunici. Scrie o carte poștală pe
care să o adresezi prietenilor tăi din cartierul în care locuiești.
EVALUARE FINALĂ

Disciplina Limba şi literatura română


Clasa a III-a ...........

Obiective vizate:
3.1. să desprinda informatii esentiale dintr-un text citit;
3.2 sa desprindă ideile principale dintr-un text citit;
3.5 să recunoască secvenţele narative şi dialogate dintr-un text;
3.6 să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;
4.1 să respecte regulile de despărţire în silabe, ortografia şi punctuaţia în enunţuri proprii;
4.4 să realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate;

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

PARTEA I

Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVUL
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. Identifică în mod corect Identifică în mod corect Identifică în mod corect


valoarea de adevăr a tuturor valoarea de adevăr a 5-6 valoarea de adevăr a 3-4
afirmaţiilor formulate (8); afirmaţii formulate. afirmaţii formulate.
2. Formulează în mod corect Formulează în mod corect Formulează în mod corect
ideea principală, într-un singur ideea principală, într-un ideea principală.
enunţ, respectând normele singur enunţ.
scrierii corecte.
3. Subliniază corect replicile Subliniază corect replica
Subliniază corect replica
personajelor textului (ale mamei şi parţial corectmamei şi parţial corect
copiilor şi ale mamei). replicile copiilor (se acceptă
replicile copiilor (se
o eroare de subliniere).
acceptă două erori de
subliniere).
4. Găseşte toate cuvintele cu sens Găseşte 4-5 cuvinte cu sens Găseşte 2-3 cuvinte cu
asemănător (6). asemănător. sens asemănător.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVUL
ITEMUL

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


5. Rescrie corect textul, identificând Rescrie textul, identificând 6 Rescrie textul, identificând 4
astfel toate greşelile (8). greşeli. greşeli.

6. Identifică în text toate cuvintele Identifică în text cuvintele Identifică în text cuvintele
subliniate (3) şi le desparte corect subliniate şi desparte corect subliniate şi desparte corect
în silabe. în silabe două dintre ele. în silabe unul dintre ele.
7. Transcrie corect din textul dat Transcrie corect din textul Transcrie corect din textul
toate părţile de vorbire indicate dat 3 părţi de vorbire dintre dat 2 părţi de vorbire dintre
(4). cele patru indicate. cele patru indicate.

8. Formulează enunţuri corecte în Formulează enunţuri corecte Formulează un enunţ corect


care cuvântul „par” să aibă în care cuvântul „par” să aibă în care cuvântul „par” să aibă
valorile morfologice indicate 2 dintre cele 3 valori 1 dintre cele 3 valori
(substantiv, adjectiv, verb). morfologice indicate. morfologice indicate.
9. Identifică şi analizează corect Identifică şi analizează Identifică şi analizează corect
cele 2 subiecte şi cele 2 predicate corect 3 din cele 4 părţi 2 din cele 4 părţi principale
din propoziţiile date. principale de propoziţie. de propoziţie.

10. Transformă în mod corect Transformă în mod corect Transformă în mod corect o
propoziţiile dezvoltate date în propoziţiile dezvoltate date propoziţie dezvoltată dată în
propoziţii simple şi le scrie în propoziţii simple şi le propoziţie simplă şi o
respectând topica S+P / P+S. scrie nerespectând topica. transcrie respectând topica.
11. Dezvoltă propoziţia simplă dată Dezvoltă propoziţia simplă Dezvoltă propoziţia simplă
cu cel puţin două părţi secundare, dată cu o parte secundară, dată cu o parte secundară.
respectând normele scrierii respectând normele scrierii
corecte. corecte.
12. Integrează corect în propoziţii Integrează corect în Integrează corect în
cuvântul „sare” cu rol de subiect, propoziţii cuvântul „sare” propoziţii cuvântul „sare”
predicat şi parte secundară. dându-i două dintre cele trei dându-i unul dintre cele trei
Respectă normele scrierii corecte. soluri sintactice indicate. soluri sintactice indicate.
Respectă normele scrierii Respectă normele scrierii
corecte. corecte.

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă 9-10 itemi cu FB, restul itemilor cu B FOARTE BINE
Rezolvă 7-8 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul itemilor cu S BINE
Rezolvă 5-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul itemilor cu S SUFICIENT

S-ar putea să vă placă și