Sunteți pe pagina 1din 3

Tribunalul Argeș

Secția de Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

Domnule Președinte,

Subsemnata, M.E., domiciliată în B-dul Republicii, nr. 6, Mun. Pitești, Jud Argeș, CNP
2590220035698, legitimată cu C.I. seria AS nr. 001234, în calitate de reclamantă, reprezentată de
avocat A. F. , având domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat „A. F.”, situat în Mun.
Pitești, Str.Fratii Golesti, nr. 413, Jud. Argeș, în contradictoriu cu pârâta
Casa Județeană de Pensii Arges cu sediul în str. Bulevardul I. C. Brătianu 38, Pitești, Argeș, în temeiul
art. 151 (2) din Legea 263/2010 formulăm următoarea

Cerere de chemare în judecată

A numitei Casa Județeană de Pensii Arges cu sediul în str. Bulevardul I. C. Brătianu 38, Pitești,
Argeș, pentru ca prin hotărârea pe care o veți pronunța să dispuneți:

1. anularea Deciziei nr. 123458 din data de 25.03.2020 privind acordarea pensiei de urmaș (cod
pensie N47) prin care s-a respins cererea nr. 2755/07.01.2020.
2. emiterea unei noi Decizii de pensie privind acordarea pensiei de urmaș;
3. plata retroactivă a sumelor cuvenite, începând cu data de 25.12.2019 și până la data plății
efective;
4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul Argeș este competent general, material și teritorial să judece prezenta cerere având ca
obiect anularea unei decizii de pensionare și emiterea unei noi decizii conform prevederilor legale,
competență stabilită în conformitate cu:
- dispozițiile art. 153 lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
potrivit cărora „Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind: g) deciziile de pensionare
emise de casele teritoriale de pensii”;
- prevederile art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:
„Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii, având ca obiect
drepturile de pensie, indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute prin legi cu caracter special, se
adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul”,

Această soluție se impune față de următoarele

MOTIVE

În fapt, la data de 03.10.2008, reclamanta s-a căsătorit cu defunctul M.T., așa cum reiese din analiza
Certificatului de căsătorie Seria AG, nr. 2356, depus la dosarul cauzei. (Anexa 2)
La data de 17.12.2019 a fost emisă Decizia Casei Județene de Pensie Argeș nr. 23099/17.12.2019
(Anexa 4), privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pe numele M.T.
Prin această decizie s-a stabilit că numitul M.T. urma să beneficieze de o pensie pentru limită de
vârstă în cuantum de 3000 RON.
Dar dupa emiterea Deciziei nr. 23099/17.12.2019, numitul M.T. a început sa se simta rau,
intrucat,acesta a lucrat ca chimist la o societate farmaceutica, intrand astfel in contact cu foarte multe
chimicale si substante periculoase care i ar fi putut dauna sanatatii, cat si vietii lui M.T. Astfel, anterior
deciziei de penzionare, M.T. lucra la o formula de tratament pentru SAES 2, numitul a intrat in contact
cu compusi chimici, care intr-un final a dus la moartea acestuia in data de de 25.12.2019. Acest fapt a
fost posibil, pentru faptul ca acesta nu a avut costumul de protectie adecvat pentru a manipula continutul
lui SAES 2, deoarece acest virus patrunde in organism prin sange, neputandu-se sa se transmita pe calea
aeriana sau la contact cu alte persoane sau suprafete.
Astfel, acest fapt a fost incadrat ca un accident de munca de catre societatea farmaceutica, acest lucru
reiesind si din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006
Casa Județeană de Pensii Argeș a emis, la data de 25.03.2020, Decizia nr. 123458/25.03.2020 (Anexa
1), prin care a respins solicitarea reclamantei, arătând că „nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.
85 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pentru acordarea pensiei de urmaș”.

Față de această situație de fapt, precum și față de argumentele de nelegalitate și netemeinicie pe care
urmează să le arătăm, solicităm instanței de judecată:

1. Anularea Deciziei nr. 123458 din data de 25.03.2020 privind acordarea pensiei de urmaș
Potrivit prevederilor legale invocate de pârâtă în cuprinsul Deciziei nr. 123458/15.03.2020, „soțul
supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de
pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani”.
Insa, sunt incidente dispozițiile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice. Conform acestor prevederi legale, „soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș,
indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate
profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul
salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5)”.
Astfel, din cercetarile efectuate la ANAF, reclamanta nu realizeaza la data depunerii cererii, și nu
realizează nici în prezent venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este
obligatorie. Iar conditia a doua este indeplinita prin faptul ca societatea farmaceutica a admis ca acest
fapt se datoreaza unui accident de munca, lucru constatat si de catre Inspectoratul Teritorial de Munca
Arges.

2. Emiterea unei noi Decizii de pensie privind acordarea pensiei de urmaș;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, se impune anularea Deciziei nr.
123458/25.03.2020 și, pe cale de consecință, obligarea pârâtei la emiterea unei noi Decizii de pensie
privind acordarea pensiei de urmaș, acordată și calculată în conformitate cu prevederile legale.
Potrivit art. 89 din Legea nr. 263/2010, „pensia de urmaș se stabilește, după caz, din (…)pensia
pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul
decedat. (…) Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de
susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: (…)
50% - pentru un singur urmaș”.

3. Plata retroactivă a sumelor cuvenite, începând cu data de 25.12.2019 și până la data


plății efective
Față de nelegalitatea și netemeinicia Deciziei nr. 123458/25.03.2020, precum și față de îndeplinirea
de către reclamantă a tuturor condițiilor stabilite de lege pentru acordarea pensiei de urmaș, pe cale de
consecință, se impune plata tuturor sumelor cuvenite de la data la care acestea erau datorate, potrivit
legii. Astfel, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 263/2010, „în funcție de elementele specifice
fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează: (…) din prima zi
a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de
la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la
data decesului.”

În drept ne întemeiem prezenta contestație pe dispozițiile: art. 86, art. 89, art. 104 și art. 151 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Probe: înscrisuri

Prezenta cerere a fost depusă în 2 (două) exemplare, din care unul pentru a fi comunicat pârâtei.

În temeiul art. 223 (3) C. proc.civ, solicităm judecata cauzei și în lipsă.

Reclamantă,
M.E.

Prin avocat,
A.F.

Domnului Președinte al Tribunalului Argeș