Sunteți pe pagina 1din 15

Elemente introductive

1. Bursa - definiţie, clasificare, activităţi

Bursa reprezinta o institutie a economiei de piata eficientă, transparentă, corectă, adaptabilă şi


lichidă in care au loc schimburi de mărfuri şi servicii.
Conform legii 52/94 bursa de valori este o instituţie cu personalitate juridică asigurând prin
acţiuni intermediare automatizate sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea
continuă, ordonată, transparentă şi echilibrată a tranzacţiilor cu valori mobiliare admise la
cotă, oferind garanţia morală şi securitatea financiară prin măsurarea continuă a lichidităţii
respectivelor valori mobiliare.
Clasificarea burselor dupa: burse

obiectul tranzacţiei de mărfuri

de servicii

de valori

forma de organizare publice

private

numărul de participanţi cu participare limitată

cu participare nelimitată

gama de mărfuri sau titluri tranzacţionate specializate

universale

modul de execuţie a contractelor cash

la termen cu tranzacţii în marjă

tehnica tranzacţiilor cu strigare liberă

electronice

Piata bursiera reprezinta tehnica, mecanismul de realizare a condiţiilor de piaţă concurenţială


liberă ce are urmatoarele caracteristici

Caracteristici

Piaţă de mărfuri - Loc de concentrare a ofertei si a cererii de marfuri si valori


şi de valori - Bursa de marfuri reprezinta o piata in cadrul careia se tranzactioneaza
bunuri fungibile; generice ce se individualizeaza prin cântărire,
numărare, măsurare; cu un grad scazut de prelucrare (grâu, porumb, orez,
soia, produse agroalimentare, metale, cupru, aluminiu, petrol şi produse
petroliere), standardizate pentru a fi împărţite în loturi omogene
- In cadrul burselor de marfuri sunt incheiate contracte cu executare
imediata precum si la termen
- In cadrul burselor de marfuri se pot incheia operatiuni de: vanzare-
cumparare de marfuri, de titluri reprezentate de marfuri, instrumente
financiare derivate sau alte instrumente autorizate, precum si negocieri de
de asigurări maritime şi fluviale de nave cu încărcătură
- In cadrul Burselor de valori sunt tranzactionate titluri precum acţiunile,
obligaţiunile şi titlurile de stat, denumite in continuare valori mobiliare.
Piaţă - In cadrul burselor de marfuri sunt incheiate contractele asupra bunurilor
dematerializată fizice, circulatia marfii avand loc in afara acestei piete.
sau simbolică - In cadrul burselor de valori tranzactiile se referă la înscrisuri ce pot fi
evidenţiate în cont, hârtia de valoare evidenţiind transformări prin
conturi.
Piaţă liberă - Se asigura confruntarea deschisa si directa dintre cerere si oferta,
tranzactionanadu-se doar marfuri si valori pentru care exista un numar
ridicat de ofertanti astfel incat sa fie evitata orice manipulare a pretului.
- Marfa sau valoarea mobiliara poate fi tranzactionata prin intermediul
bursei daca cererea este solvabila (este respectata conditia de lichiditate),
oferta este ampla cantitativ si provine de la multi ofertanti, informatiile
privind piata sunt transparente, preturile nu fac obiectul unor masuri de
control sau administrative
Piaţă organizată - Tranzactionarea se realizeaza dupa anumite principii, norme şi reguli
cunoscute şi respectate de participanţi cu scopul desfasurarii concurentei
libere, prin intremediul societăţilor de brokeraj şi societăţilor de servicii
de investiţii financiare
Piaţă - Reper continuu (spre deosebire de licitatii care se organizeaza periodic)
reprezentativă pentru toate tranzactiile efectuate pe marfuri si valori stabilind pretul
(cursul) ce devine etalon si pentru schimburile efectuate si in afara bursei
si asigura punctul de echilibru pentru valoarea maxima de tranzactii
Functiile bursei:
- Asigura cadrul optim necesar efectuării de tranzacţii bursiere în condiţii de protecţie a
investitorilor şi de transparenţă a tranzacţiilor
- Formarea preţului corect, reprezentativ pentru piata de referinta pe baza echilibrului
cerere-oferta
- Barometrul bursei – cursul reprezentand un instrument de analiză economică şi
evaluare ce intră în calcul stabilirii politicii economice si un semnal de acţiune pentru
agenţii economici, pentru guvern, pentru autorităţile locale, fiind cel mai realist
instrument de prognoză
- Armonizarea preţurilor pe întreaga economie (naţională, comunitară, mondială),
informaţiile bursiere, jucand rolul de mediator pe piaţă stabilind preţul de referinţă.
- Acoperirea riscurilor ce asigura transferul riscului de la participanţii cu aversiune faţă
de risc la cei iubitori de risc
Tipuri de contracte bursiere
Contract Descriere

spot contracte de vânzare – cumpărare a activului suport a căror executare are loc,
teoretic, imediat după încheierea lor (maxim 10 zile bancare) la pretul de executie
stabilit în momentul încheierii tranzacţiei

forward negociere privată în care vânzătorul şi cumpărătorul convin asupra unui preţ
pentru un activ suport care urmează să fie livrat în viitor eliminand incertitudinea
cauzată de fluctuaţiile de preţ si astfel sunt anticipate corect veniturile viitoare.
Pentru a elimia riscul ca una dintre parti sa nu-si mai onoreze obligatiile intervine
si o a treia parte neutra care percepe o garantie. (de exemplu un abonament la un
ziar)

futures este un angajament standardizat de a cumpăra sau vinde un activ suport la un preţ
stabilit în momentul încheierii tranzacţiei, cu lichidarea la o dată viitoare.

opţiunile contracte între un vânzător şi un cumpărător care dau dreptul, dar nu şi obligaţia
de a cumpăra sau a vinde la o anumită dată viitoare un activ suport, la un preţ
prestabilit, numit preţ de exercitare în schimbul plăţii unei prime.

1.2 PIAŢA DE CAPITAL

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează


transferul fondurilor cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) şi prin
intermediul unor operatori specifici (societăţile de servicii de investiţii financiare) de la cei
care au un surplus de capital - investitorii - către cei care au nevoie de capital. Astfel piaţa de
capital este specializată în efectuarea de tranzacţii cu active financiare cu scadenţe pe termene
medii şi lungi (acţiuni, obligaţiuni, bonuri de tezaur şi derivate pe baza acestora), spre
deosebire de pieţele monetare, unde instrumentele se negociază pe termen scurt, capitalurile
fiind dirijate către agenţii economici naţionali sau sunt atrase de pe pieţele altor ţări, unde
resursele de capital depăşesc necesităţile financiare interne de acoperit sau autorităţile
monetare impun anumite restricţii privind accesul la resursele financiare-interne.
Concepţii referitoare la piaţa de capital:
Abordarea

europeană bazată pe sistemul bancar, în care băncile (ca operatori specifici) sunt prezente
pe ambele tipuri de pieţe şi în care se regăseşte următoarea structură
pentru piaţa de capital:
• piaţa monetară -> capitaluri atrase pe termen scurt şi mediu;
• piaţa ipotecară -> capitaluri atrase în special pentru construirea de locuinţe;
• piaţa financiară -> pentru emisiunea, plasarea şi tranzacţionarea titlurilor de
capital pe termen lung;

anglo-saxonă bazată pe manifestarea liberă a cererii şi ofertei pe fiecare tip de piaţă în parte
(Practica din şi care prezintă instrumente, operatori şi instituţii de reglementare şi
România) supraveghere specifice şi în care piaţa financiară cuprinde:
• piaţa de capital -> pentru capitaluri pe termen mediu şi lung;
• piaţa monetară -> pentru capitaluri atrase şi plasate pe termen scurt;
• piaţa asigurărilor
Alaturi de piata monetara piata de capital formeaza piata financiara ce are ca principal rol
intermedierea fluxurilor de capital dintre cei care economisesc si doresc sa le fructifice
(creditorii) si cei care au nevoie de finantari suplimentare (debitorii).
Participantii pe piata de capital

Firmele în calitate de debitor net (cererea este mai mare decât oferta de fonduri)

Populaţia în calitate de creditor net (oferta este mai mare decât cererea de fonduri)

Guvernul în calitate de debitor net si creditor net (în funcţie de relaţia dintre venituri
şi cheltuieli bugetare)

Intermediarii Mijlocesc întâlnirea între cererea şi oferta de capitaluri


financiari Existenta lor este necesara avand in vedere ca un investitor mic nu are
(bănci, fonduri informatii cu privire la riscul de credit asociat participanţilor pe pieţele
mutuale, de financiare, de asemenea este dificila tranzactionarea directa cu o companie,
pensii, societăţi iar in cazul nediversificarii riscului ar fi expuşi unor tranzacţii riscante.
de asigurări)

Organizarea instituţională a pieţelor este dată de trei elemente:


a. instrumentele utilizate de fiecare piaţă;
b. mecanismul de piaţă cu reguli specifice;
c. operatorii specifici
Ca alternativa la credite bancare pot fi atrase capitaluri prin emisiunea de acţiuni şi
obligaţiuni, iar ca alternativa la depozite bancare se pot cumpara valori mobiliare, insa
intotdeauna riscul investiţiei aparţine investitorilor, şi nu emitenţilor.
Trăsăturile pieţei de capital

instrumente pe termen mediu şi lung Capitalul este investit pe o perioada de cel


putin un an

piaţă deschisă tranzacţiile cu instrumente financiare au


caracter public fiind efectuate de toti
investitorii

tranzacţionare intermediată Se realizeaza legatura intre investitori si


emitenti

produsele pieţei sunt negociabile şi Investitorii pot vinde produsul la un preţ al


transferabile pieţei sau unul negociat

In mare parte instrumentele pe piaţa de capital sunt valori mobiliare cu venituri fixe
(obligaţiuni ale societăţilor comerciale, titluri de stat (guvernamentale, municipale)) si
variabile (acţiuni comune şi preferenţiale, derivate(forwards, standardizate (futures, options
combinate)) valori mobiliare sintetice (indici bursieri)).
Instrumente piaţa de Definitie Tipuri Drepturi
capital

primare Acţiuni valoarea comune - de vot


mobiliară ce (common - de copropritate asupra
reprezintă stocks):
cotă-parte activelor emitentului
din capitalul - asupra beneficiilor înregistrate
social al de societate
unei al unei Caracteristici
societăţi
comerciale - Drept rezidual (creditori de
ultim rang asupra activelor şi
profitului)
- acţionarii au răspundere
limitată in cazul falimentului
companiei
preferenţia - Trăsături comune cu acţiunile
le şi obligaţiunile
(preferred - Venit cert (prioritate faţă de
stocks) acţiunile comune)
- Nu conferă drept de vot
- dividend prioritar care depinde
de decizia firmei de a distribui
dividende;
- Au clauze asociate
Obligaţiuni valoarea emise de - pe termen scurt (1 an)- bilete
mobiliară ce stat pe de trezorerie (Treasury bills
conferă un termen sau T-bills);
drept de mediu şi - pe termen mediu (1-10 ani) –
creanţă lung bonuri de tezaur (Treasury
deţinătorulu notes sau T-notes);
i său,
- pe termen lung (10-30 ani) –
permiând
obligaţiuni (Treasury bonds)
finanţarea
Caracteristica
unei firme
ce se - Risc scăzut (garanţia statului)
angajează municipal
să - general obligation bonds -
e - emise sursa de finanţare: impozitele
efectueze pentru a
plăţi generale percepute de
finanţa municipalitatea emitentă.
periodice activitatea
sub forma - revenue bonds- obiect:
administra finanţarea unor proiecte
unor ţiilor
cupoane şi speciale: construirea unui
publice spital, drumuri, poduri etc.
să le locale
răscumpere Sursa de finanţare: venituri din
la proiecte (taxă de “trecere” a
maturitatea unui pod)
lor Corporativ - împrumuturi pe termene medii
e si lungi directe de la investitori
- Caracteristica - Risc ridicat
(riscul de credit)
străine şi - emise în moneda unei alte ţări
euroobliga de o entitate dintr-o ţăra
ţiuni străină; (de exemplu: Samurai
bonds(obligaţiuni denominate
în yeni şi vândute în Japonia,
emise de către entităţi din
afara Japoniei) Yankee bonds
(obligaţiuni
denominate în USD şi vândute
în SUA, emise de către entităţi
din afara SUA))
- Caracteristica: Risc de
contrapartidă, de curs de
schimb
instrumente financiare contracte al 􀂃 Futures;
derivate (Derivative) căror 􀂃 Options;
rezultat 􀂃 Forward;
depinde de 􀂃 Swap.
evoluţia
preţului
unor alte
active
(acţiuni,
obligaţiuni,
cursul de
schimb, rata
dobâzii,
indice
bursier)

Sintetice Indici – produse sintetice alcătuite dintr-un coş de titluri ce permit


bursieri dispersia riscului.

- 1896 Dow Jones Industrial Average (DJIA) New York este


primul indice bursier format din 30 de acţiuni ale marilor
firme industriale, de aceea acţiunile se mai numesc „blue
chips”.
- Indici formaţi din acţiuni: DJIA, S&P 500 (SUA), DAX
(Germania), Nikkei (Japonia), FTSE (UK), BET
(Romania)
In cadrul instrumentelor financiare se includ: valorile mobiliare, instrumentele pietei
monetare, contractele futures, swap-urile, optiunile, instrumentele financiare derivate pe
marfuri sau orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementate, iar cele care
se tranzactionaeza pe piata de capital poarta denumirea si de produse bursiere.
Condiţiile obligatorii pentru organizarea unei pieţe de valori mobiliare sunt:
- posibilitatea întâlnirii cererii cu oferta pe o piaţă reglementată
- nivelul preţului de tranzacţionare trebuie să fie public
- existenţa ofertei de capital (societăţi comerciale, instituţii de credit, case de economii,
societăţi de asigurare, case de pensii, persoane particulare) pentru cumpararea titlurilor
de pe piaţă
- existenţa cererii de capital (societăţilor publice, private, guverne, instituţii financiar-
bancare, societăţi de asigurare) prin emisiunea de valori mobiliare, care urmează a fi
schimbate pe lichidităţi, care poate fi conjuncturală (insuficienţa sau indisponibilitatea
resurselor interne, restricţiilor excesive în acordarea creditelor, nevoilor financiare
generate de deficitul bugetar şi de cel al balanţei de plăţi externe) si structurală
(finanţarea diverselor ramuri de activitate, achiziţionarea bunurilor de investiţii şi
finanţarea unor programe de dezvoltare, constituirea şi majorarea fondurilor financiare
ale instituţiilor şi organismelor financiar-bancare naţionale şi internaţionale)
- tranzacţionare rapida.
Structura pietei de capital este sintetizata in continuare:
Dupa piata

Modul de producere primara Negocierea noilor emisiuni de instrumente financiare


si comercializare a
valorilor mobiliare secundara Tranzactionarea instrumente financiare aflate in
circulatie

Obiectul tranzactiei Actiunilor Actiuni comune si preferentiale emise de societati


comerciale

Obligatiunilor Piata instrumentelor de datorie

Contractelor la Tranzactii cu Valori mobiliare cu livrare si plata


termen viitoare

Optiunilor Tranzactii cu Valori mobiliare cu livrare conditionata

Modul de formare a De licitatie Tranzactionare impersonala, organizata, condusa de


preturilor o terta parte, in functie de suprapunerea preturilor la
ordinele de cumparare si de vanzare pentru o
anumita valoare mobiliara

De negociere Piata „la ghiseu” OTC in care partile implicate


negociaza pretul si volumul valorilor mobiliare

Momentul finalizarii La vedere, cu Tranzactionare cu livrare si plata imediata


tranzactiilor plata cash

La termen Tranzactionare cu livrare si plata in viitor

Piaţa de capital cuprinde două segmente din punct de vedere al producerii şi comercializării
valorilor mobiliare.
Piaţa Descriere Metoda
Primară - se negociaza pentru prima data noile emisiuni de instrumente financiare
- se pun în evidenţă mişcările de capitaluri dintr-o economie
- are rolul de a transforma activele financiare pe termen scurt în capitaluri
disponibile pe termen lung.
Trăsătură principală: finanţare directa prin emisiunea de:

acţiuni oferta publica initiala (initial public offering- IPO) – caracteristica


principala: titluri emise pt prima oara

oferta publica secundara (seasoned) - caracteristica principala:


titluri emise si oferite de companii care au actiuni ce se
tranzactioneaza pe o piata secundara

obligaţiuni Ofertă Publică – Caracteristica principală: Obligaţiuni emise şi


vândute publicului larg

Plasament privat (Private Placement)- Caracteristica principală:


Obligaţiuni emise şi vândute unui grup de investitori instituţionali
agreat de emitent

- Avantaj pentru compania emitentă: noua emisiune nu


trebuie înregistrată la autoritatea pieţei de capital
- Dezavantaj pentru investitorii instituţionali: nu există o
piaţă secundară unde acestea să fie tranzacţionate
- Risc de lichididate mare asociat titlurilor emise.
- Randament mare pretins de investitorii instituţionali.
Principala diferenţă dintre oferta publică şi plasamentul privat este
aceea că prima metodă presupune înregistrarea şi aprobarea emisiunii de
titluri de autoritatea pieţei de capital.
Oferta publică presupune anumite activităţi complexe grupate pe etape:
1. Etapa de pregătire a ofertei - studii privind oportunitatea ofertei, capacitatea de
absorbtie calcule de eficienta, situatia finaciara a emitentului, se stabileste
momentul inceperii ofertei si durata acesteia, se creaza echipa pentru intocmirea
prospectului
2. Etapa întocmirii prospectului - (documentul de oferta): informatii despre
emitent si obiectul ofertei (domeniu de activitate, active, conducere, situatii
financiare, scopul ofertei)
3. Etapa autorizării prospectului - certifica regularitatea ofertei in privinta
exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia
4. Etapa publicităţii ofertei - este obligatorie pentru a asigura transparenta
5. Etapa derulării ofertei publice;
6. Etapa încheierii ofertei publice - la momentul expirarii termenului
Metode de intermediere:
 Plasamentului garantat – intermediarul achizitioneaza toata cantitatea de
valori mobiliare in scopul distribuirii catre public, asumandu-si intregul
risc
 Celei mai bune execuţii („best effort” ) - intermediarul distribuie catre
public cantitatea maxima de valori mobiliare fara a le lua in cont propriu.
 “Stand-by” – intermediarul achizitioneaza toate valorile nesubscrise dupa
expirarea termenului de exercitare a dreptului de subscriere.
 Licitaţia competitivă („competitive bid” ) – se bazeaza pe tehnica
licitatie in plic alegandu-se cea mai buna oferta.
 “Totul sau nimic” – intermediarul trebuie sa vanda intreaga cantitate de
valori mobiliare incredintata sau trebuie sa le restituie
 Plasamentului asigurat – se recomanda in plasamentul de obligatiuni
pentru obtinerea de fonduri intr-un timp foarte scurt.
 Licitaţia olandeză („Dutch auction” ) – reducerea succesiva a pretului de
vanzare pana la subscrierea integrala a ofertei

Secundară - sunt tranzacţionate instrumente financiare aflate deja în circulaţie


- furnizează lichiditate pentru investitorii care doresc să îşi schimbe
portofoliile înainte de data scadenţei
- Emitenţii nu obţin venituri şi nu sunt direct implicaţi
- se caracterizează prin existenţa mai multor participanţi de ambele părţi
- Este publică, deschisă
- asigură funcţionarea pieţei primare şi lichiditatea şi mobilitatea
economiilor se pot negocia oricand valori mobiliare din portofoliu sau se
pot cumpăra altele noi
funcţioneaza ■ transparenţă - informaţia asigură o orientare
eficient daca se investiţională bună şi contracararea tendinţelor de monopol
respecta cerinte de ■ adaptabilitate la condiţiile economice şi extra-economice
■ eficienţă - mecanisme operative la costuri scazute;
■ corectitudine - contracararea tendinţelor de manipulare a
pieţei prin reglementări
■ lichiditate - abundenţa de fonduri şi titluri (asigură
continuitatea derulării tranzacţiilor).

Funcţii ■ evaluarea permanentă a titlurilor listate


■ asigurarea lichidităţii şi mobilităţii economiilor investite;
■ piaţa oficiala şi organizata pentru deţinătorii care doresc
recuperarea fondurilor investite în valori mobiliare înainte
de scadenţă (durata de viaţă a acţiunii este egală cu durata
de viaţă a emitentului)
Clasificare după pieţe intermitente - formarea preţurilor se bazează în
continuitate: general pe fixing, tranzacţionarea valorilor mobiliare fiind
permisă doar în anumite momente specificate:

- când un titlu este anunţat, acele persoane interesate


se reunesc pentru o licitaţie explicită, anuntandu-se
preturi până când cantitatea cerută este cât mai
aproape de cea oferită (cazul procedurii folosite la
Bursa de la Paris pentru acţiuni majore).
- periodic, un specialist al bursei fixează un preţ care
permite tranzacţionarea unui număr maxim de
acţiuni -detranzacţionarea
pieţe continue la ordinele acumulate
titluriloranterior
are loc în orice
moment la preţuri care se modifică în cursul unei şedinţe
de bursă in funtie de raportul cerere/ofertă.
pieţe mixte - pentru titlurile mai importante se
tranzacţionează intermitent.
suportul - licitaţii libere;
tranzacţional - prin calculator (tehnici electronice);
localizarea ringului - pieţe centralizate;
de negocieri - pieţe descentralizate;

proprietatea asupra - private - majoritatea pieţelor moderne de inspiraţie


pieţei şi accesul anglo-saxonă;
operatorilor - de stat - instituţii publice, cu acces liber al
operatorilor;
tehnica sisteme bazate pe:
tranzacţionării, - dublă licitaţie;
- formatori de piaţă;
modul de formare a pieţe de locul unde intermediarii se întâlnesc
preţului valorilor licitaţie pentru a tranzactiona titluri financiare la
mobiliare (Auction preţul care se formează ca punct de
markets) (de echilibru între cererea şi oferta
exemplu:New concentrată la bursă.
York Stock Pieţe organizate, reglementate – există
Exchange reguli bine definite ce trebuiesc
(NYSE),Londo respectate de participanţii pe piaţă.
n Stock - Lichiditatea este caracteristica esenţială
Exchange a burselor de valori.
(LSE)) Tokyo - Titlurile financiare sunt tranzacţionate
Stock cu o frecvenţă foarte ridicată.
Exchange - Condiţie necesară: Cerinţe de listare pe
(TSE),Bursa care firmele trebuie să le îndeplinească.
deValori
Bucureşti
(BVB))

pieţe de tranzacţiile se derulează pe baza unui


negocieri nivel negociat al preţului, astfel încât, în
((Dealer acelaşi moment, aceeaşi valoare
markets), mobiliară să poată fi tranzacţionată de
OTC) (de mai mulţi intermediari la preţuri diferite
exemplu: – nu există un loc de realizare a
NASDAQ tranzacţiilor, (piaţă over-the-counte).
(National - Se tranzacţionează titlurile companiilor
Association of emitente ce nu îndeplinesc cerinţe de
Security listare, precum si a celora care nu doresc
Dealers să fie tranzacţionate titlurile la bursă (de
Automated exempluMicrosoft, Intel, Apple
Quotations) - Corporation)
1971 - Intermediarii financiari cumpără/vând
􀂃 fosta titluri în nume şi în cont propriu;
RASDAQ Pieţe dealer – formatori de piaţă (market
(Romanian makeri), sunt dealerii ce afişează
Association of preţurile la care sunt dispuşi să
Securities tranzactioneze un titlu.
Dealers - Brokerul “caută” cotaţiile cele mai bune
Automated pentru clienţi, tranzacţia efectivă
Quotations) – presupune negocierea directă între acesta
1996) şi dealer.

- Există 3 tipuri de participanţi:


 Market makers;
 Firmele de brokeraj (nu pot acţiona pe
cont propriu ci doar numele
clienţilor);
 Investitori care primesc informaţii
despre cotaţii – inside quotes (cel mai
mare preţ la cumpărare şi cel mai mic
preţ la vânzare).
Distincţia majora intre acestea se refera la locul
tranzactionarii (Piaţa de licitaţie - locaţie precisă, pe cand
Piaţa OTC – Tranzacţionarea se realizeaza prin reţele
computerizate

Aceste segmente de piaţă se intercondiţionează - pieţei primare este influenţată de capacitatea


pieţei secundare, fara de care nu ar exista, de a realiza transferabilitatea valorilor mobiliare şi
transformarea lor în lichidităţi.

1.3 Formarea cursului bursier

Initierea tranzactiilor pe piata bursiera se realizeaza cu ajutorul ordinului de cumparare sau de


vanzare de valori mobiliare. Ordinul este o oferta ferma (pentru vanzare) sau o comanda
(pentru cumparare) ce are ca obiect tranzactionarea unui volum de valori mobiliare, in
anumite conditii. Astfel acesta trebuie sa contina informatii legate de sensul operatiunii (V/C),
produsul bursier, cantitatea, tipul tranzactiei (cash/termen) si pretul in functie de care exista
mai multe tipuri de ordine:
- la piaţă (Market orders) – ordin de vanzare – cumparare la cel mai bun pret de piata
(pentru cumparare cel mai scazut, pentru vanzare cel mai ridicat)
- limită (Limit order) – este precizat de catre client pretul maxim (pentru cumparare)/
minim (pentru vanzare)
- stop (Stop loss order) – urmareste limitarea pierderii actionand in sens opus ordinului
limita
- Stop limita – sunt ordinele de tranzactionare stop care la declansare devin ordine
limita
- Altele
 All Or None – tranzacţie executată in totalitate sau se anuleaza.
 Immediate Or Cancel - tranzacţia să fie executată imediat în totalitate sau parţial
(partea neexecutată se anulează) sau să se anuleze.
 Fill Or Kill - preţul stabilit de către client sau se anulează
 La deschidere (at the opening) - tranzactie executata la cursul de deschidere sau se
anuleaza
 La inchidere (at the end) - tranzactie executata in ultimele 30 sec alte zilei de
tranzactionare
 In jurul – comporta o limita de pret, insa lasa intermediarului decizia de efectuare a
tranzactiei cand se ajunge in jurul cursului indicat
 Cu atentie sau cu grija – permite intermediarului executarea ordinului in functie de
posibilitatile pietei.
Formarea cursului bursier se realizeaza cu ajutorul Tehnicii clasice de fixing ce presupune
colectarea şi centralizarea ordinelor de vânzare şi cumpărare, astfel incat sa se maximizeze
volumul de titluri tranzactionate si sa se respecte Principiul contrapartidei. In cazul in care
pentru volumul maxim exista mai multe preţuri de echilibru, atunci acesta se va alege dupa
urmatoarele criterii:
- Volumul minim de titluri netranzacţionate
- Variaţia minimă procentuală a preţului potenţial de deschidere faţă de
- preţul de închidere din şedinţa precedentă;
- Preţul maxim
Reguli de prioritate în execuţia ordinelor:
- Prioritate de preţ – trebuie executate prioritar ordinele de cumpărare cu preţuri mai
mari si ordinele de vânzare cu preţuri mai mici
- Prioritatea dată de tipul contului - cont client, cont instituţie, cont house, cont staff.
- Prioritate de timp – se executa primele ordin intrate pe piata

2.2 Piaţa de capital din România

Momentul apariţiei pieţei primare de capital a fost anul 1990 odata cu promulgarea
Legii nr. 31 care a asigurat cadrul legal necesar naşterii şi dezvoltării societăţilor pe acţiuni şi,
totodată, a instituit un cadru clar pentru principalele produse utilizate pe piaţa de capital:
acţiunile şi obligaţiunile, urmata in anul 1991 de Legea nr. 58 ce a subliniat necesitatea
existentei unei pieţe secundare.
În anul 1994 au fost create condiţiile pentru apariţia de noi instituţii pe piaţă: Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare (prin transformarea Agenţiei Valorilor Mobiliare), Bursa de
Valori Bucureşti, societăţi de depozitare, societăţi de registru, asociaţii profesionale cu statut
de organisme de autoreglementare, care au condus la apariţia de noi pieţe secundare de
tranzacţionare (RASDAQ), altele decât cele bursiere etc.
Bursa de Valori Bucureşti a fost reînfiinţată în anul 1995, iar in anul 1996 a aparut piaţa
extrabursieră (RASDAQ) din nevoia de a oferi cadrul instituţional organizat pentru
tranzacţionarea unui număr foarte mare de acţiuni, având o largă difuzare în rândul publicului,
ambele fiind considerate componente de bază a pieţei secundare de capital din România, fiind
pieţe electronice, continue
Anul 1997 marcheaza infiintarea Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri de la Sibiu
specializată în tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate.
Anul 2006 marcheaza fuzionarea intre Bursa Electronică RASDAQ si BVB
Anul 2015 lansarea segmentului de actiuni al Sistemuluui Alternativ de Tranzactionare al
BVB – AeRO
Anul 2018 marcheaza fuziunea dintre BVB si BMFMS.

BVB RASDAQ

piaţa de licitaţie OTC

Secţiuni REGS (regular shares) cu subsectiunile piaţă de licitatie


de piaţă Regular
Stări ale pieţei:
1. Pre-deschidere - se introduc, modifica, retrag,
suspenda sau se reiau ordine in sistem, fara a se
incheia tranzactii,
2. Deschidere - se calculeaza, pe baza
algoritmului de fixing pretul si
cantitatea (volumul) de deschidere
3. Deschisa - tranzactionarea in piata continua,
este permisa introducerea, modificarea,
retragerea, suspendarea sau reluarea la
trazactionare a ordinelor,
4. Pre-inchisa - se introduc, se modifica, se
retrag, se suspenda sau se reiau ordine in
sistem, fara a se incheia tranzactii,
5. Inchidere - se calculeaza, pe baza
algoritmului de fixing pretul si cantitatea
(volumul) de închidere
6. Inchisa – nu se mai introduc ordine, dar se
pot accesa rapoartele sistemului referitoare la
ordine, cotatii informative, cotatii ferme, deal-
uri, tranzactii si statistici.
Prioritate în execuţia ordinelor:preţ, tip cont
(Client, Institutie, cont propriu – House, cont
persoane relevante –Staff, Insider, combinat
-Mixed)şi timp.
Odd-lot – piaţă auxiliară, de tip order-driven,
prin care se tranzacţionează acţiuni într-o
cantitate mai mică decât un bloc de
tranzacţionare;
Stări ale pieţei: deschisă, închisă.
Tipuri de ordine:

 Ordine limită, care se comportă ca ordine FOK


(Fill or Kill, execuţie imediată ) –pentru
cumpărare, respectiv ca ordine AON (All-or-
None) pentru vânzare.
 Prioritate în execuţia ordinelor: preţ, tip cont şi
timp.
Deal – piaţă auxiliară, de negociere, prin care se
tranzacţionează titluri pe blocuri de 100 acţiuni ,
însă valoarea iniţială a unui ordin este de minim
700.000 de RON.
 Stări ale pieţei: deschisă, închisă.
 Prioritate în execuţia ordinelor: nu e cazul.
Buy-in – vânzătorul nu livrează tilurile, iar bursa
achiziţionează titlurile (se recuperează ulterior
de la vânzător diferenţele de preţ);
o Stări ale pieţei: pre-deschidere deschidere şi
închisă
o Prioritate în execuţia ordinelor: preţ, tip de
cont, timp.

 Sell-out. – cumpărătorul nu a efectuat plata


tilurilor, este obligat să-şi lichideze poziţia prin
vânzarea unei părţi din acestea acestea.
piaţa la termen (IFD – futures pe indicele BET piata de negociere
şi BET-FI, futures pe actiuni, pe eur/ron,usd/ron

Cerinţe Pentru actiuni: Societatea trebuie să fie


obligato deschisă (acţiunile sale să fi fost
rii - Piata Principala pentru companii mari ce puse în circulaţie prin
pentru indeplinesc urmatoarele conditii: sunt SA cu o intermediul
listare capitalizare bursiera anticipata/Kp > 1mil euro, unei IPO);
au free-float > 25%, au intocmit situatii Acţiunile sunt dematerializate şi
financiare in ultimii 3 ani înregistrate;
- AeRO (BVB Market Equities) pentru IMM- Societatea a încheiat un contract
urile ce indeplinesc conditiile: sunt SA de registru cu Depozitarul
capitalizare bursiera anticipata/Kp > 0.25 mil Central;
euro, au free-float > 10% sau peste 30 de Societatea emitentă trebuie să
actionari respecte obligaţiile de informare
Pentru obligatiuni: periodică.

- Piata Principala – valoarea emisiunii>0.2 mil sistem privat, distribuit, bazat pe


euro, sau aprobare speciala de la ASF activitatea formatorilor de
- AeRO – nu exista limita minima pentru piaţă („market-makers"). Este de
emisiune menţionat că aceasta nu este
singura deosebire dintre cele
două pieţe. Diferă criteriile de
listare, funcţiunile
macroeconomice, sistemele de
depozitare decontare.

Instituţiile pieţei de capital din România Rol

Autoritatea de Supraveghere Financiara ASF Administrare, reglementare şi supraveghere


pieţei de capital

Bursa de Valori Bucureşti dezvoltare pieţei de capital lichide şi


eficiente, care ofera condiţii egale de operare
şi siguranţă totală

Institutul de Guvernanta Corporativa Deruleaza programe de instruire in domeniul


pietei de capital

Fondul de Compensare a Investitorilor Colectarea contributiilor membrilor si


compensarea creantelor investitorilor ce au
rezultat din incapacitatea unui membru de
restituire a fondurilor si/sau instrumentelor
financiare

Depozitarul Central furnizează servicii de depozitare, registru,


compensare şi decontare a tranzacţiilor cu
instrumente financiare

Casa de Compensare Bucuresti SA Efectueaza operatiuni de inregistrare,


garantare, compensare, decontare a
tranzactiilor cu IFD (Piata derivatelor)

S-ar putea să vă placă și