Sunteți pe pagina 1din 8

PIEŢE FINANCIARE ŞI POTENŢIALUL LOR DE FINANŢARE

1. TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE PIEŢELOR FINANCIARE

Pieţele financiare pot fi grupate în funcţie de anumite criterii şi caracteristici, după


cum urmează:
1) În funcţie de nivelul de tranzacţionare
• piaţa primară este piaţa în cadrul căreia emisiunile de titluri sunt
tranzacţionate pentru prima dată; emitenţii de titluri obţin fondurile
necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor;
• piaţa secundară este piaţa în cadrul căreia sunt tranzacţionate titlurile ce
sunt deja în circulaţie. Este piaţa tranzacţiilor repetate, în funcţie de
cererea şi oferta de capital exprimate. Această piaţă face obiectul
activităţilor bursiere şi al mecanismelor acestora. Ea mai este denumită şi
piaţă bursieră;
• a treia piaţă este piaţa în cadrul căreia are loc comercializarea titlurilor din
afara bursei, printr-o reţea specializată de societăţi de servicii de investiţii
financiare;
• a patra piaţă sau piaţa tranzacţiilor directe este piaţa în cadrul căreia
titlurile sunt comercializate în bloc printr-o reţea de instituţii financiare la
care iau parte cei interesaţi.
2) În funcţie de tipul de titluri
• piaţa de acţiuni este piaţa de tranzacţionare a acşiunilor comune şi a celor
preferenţiale, precum şi a altor tipuri de acţiuni ce acordă drepturi
reziduale asupra veniturilor emitenţilor;
• piaţa obligaţiunilor este piaţa de tranzacţionare a oricărei creanţe ce
presupune plăţi periodice ale cupoanelor şi rambursarea fondului de
împrumut la data scadentă;

1
• piaţa titlurilor de stat este piaţa titlurilor de valoare puse spre vânzare
populaţiei şi persoanelor juridice de către stat.
3) În funcţie de procedurile de tranzacţionare
• piaţa de licitaţie este piaţa în cadrul căreia tranzacţionarea este controlată
de o a treia parte (numită şi agent de piaţă), în funcţie de suprapunerea
preţurilor ordinelor de cumpărare sau de vânzare, în cazul anumitor titluri.
Tranzacţiile sunt efectuate la acele preţuri pentru care există şi cerere şi
ofertă. Piaţa este impersonală, în sensul că identităţile celor ce vând sau
cumpără sunt necunoscute;
• piaţa de negociere este piaţa în cadrul căreia cei ce vând sau cumpără
negociază între ei volumul şi preţul titlurilor în mod direct sau printr-un
agent: broker sau dealer. Dacă o tranzacţie este încheiată de către dealer
sau broker, identitatea unei părţi rămâne necunoscută celeilalte. Acest tip
de piaţă este util pentru titlurile inactive şi pentru tranzacţiile de valori
foarte mari, care pot determina fluctuaţii pe termen pe piaţa de licitaţie,
până în momentul în care vor exista destule ordine în cealaltă parte a
pieţei. Piaţa de negociere se mai numeşte şi piaţa inter-dealeri.
4) În funcţie de locul tranzacţionării
• piaţa organizată este piaţa cu reguli de tranzacţionare stabilite, de regulă,
după principiile de lucru ale pieţei de licitaţie, la un sediu central cu
localizare certă. Acţiunile sunt tranzacţionate în cadrul unui astfel de tip
de piaţă;
• piaţa Over the Counter (OTC) este piaţa constituită din birourile
dealerilor, brokerilor şi ale emitenţilor de titluri secundare (bănci
comerciale, companii de asigurări). Pentru ca aceste tranzacţii să se
desfăşoare în multe locuri, ea este construita prin telefon, telex, computer.
Aceste pieţe sunt, în principal, pieţe de negociere, obligaţiunile fiind
obiectul principal al tranzacţiilor.
5) În funcţie de dinamica şi riscul tranzacţiilor
• piaţa la vedere este piaţa pe care titlurile sunt tranzacţionate pentru livrare
şi plata imediată. Imediat este definit de către piaţă şi are formă variată, în

2
funcţie de tipurile de titluri. Mai este folosită şi denumirea de piaţă de
numerar. Principala caracteristică a acestei pieţe este reglarea imediată a
tranzacţiilor. Tipurile de valori mobiliare cotate pe un astfel de tip de piaţă
fac obiectul tranzacţiilor de valoare redusă;
• piaţa anticipată (forward) este principala piaţă ce permite cele mai diverse
tranzacţii cu titluri. Caracteristica ei majoră este constituită de faptul că
operaţiile de vînzare-cumpărare sunt achitate o dată pe lună, în ziua de
lichidare. Tranzacţiile sunt efectuate pentru un anumit volum de titluri,
numit cotaţie;
• piaţa “futures” este piaţa în cadrul căreia titlurile sunt comercializate în
vederea unor livrări şi plăţi viioare. Instrumentul comercial se numeşte
futures; titlurile comercializate ce sunt stipulate în contract pot fi deja în
circulaţie sau pot fi emise înainte de data scadentă menţionată în contract.
Dacă un contract futures este tranzacţionat Over the Counter prin
negociere, el se va numit contract anticipat;
• piaţa de opţiune (options) este piaţa în cadrul căreia sunt tranzacţionate
titluri cu livrare ulterioară, condiţionată de prevenirea riscului de
investiţie; instrumentul comercial se numeşte contract de opţiune.
6) În funcţie de intensitatea zilnică a tranzacţiilor
• piaţa permanentă este piaţa în cadrul căreia, pentru un titlu, se
înregistrează o succesiune de cotaţii bursiere în timpul unei şedinţe (call-
over). Principiul acestei pieţe este executarea comezilor în timp util şi
cotaţia diferitelor cursuri pe durata întregii zile. De obicei, aceste pieţe
publică zilnic 4 cursuri: preţul de deschidere, cel mai mare preţ al zilei, cel
mai scăzut preţ al zilei, preţul de închidere;
• piaţa de apel este piaţa în cadrul căreia cotaţiile tranzacţiilor se efectuează
prin stabilirea unui preţ de echilibru la o oră de echilibru.
7) În funcţie de modul în care se procură şi se tranzacţionează banii
• pieţele de datorie sunt pieţe caracterizate prin instrumente care, în general,
raportează dobândă la perioade fixe, pentru împrumutri acodate pe
perioade cuprinse între 12 luni şi 30 de ani. Din această cauză, respectivele

3
pieţe mai sunt cunoscute şi sub denumirea de pieţe de venituri fixe (Fixed
Income Markets). Aceste pieţe implică angajarea de împrumuturi pe
termen mediu şi lung;
• pieţele de titluri de valoare sunt pieţe care, de asemenea, presupun
angajarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung, dar, în acest caz,
împrumutătorului nu i se plăteşte dobândă. În schimb, firma care
angajează împrumutul emie acţiuni în favoarea investitorilor care devin,
astfel, coproprietari ai respectivei societăţi - cu alte cuvinte devin
deţinători de cote-părţi din capitalul unei companii.
Principalele caracteristici ale pieţelor de capital sunt:
• negociabilitatea - angajarea de împrumuturi băneşti şi investirea sunt
realizate prin utilizarea de instrumente financiare care sunt negociabile.
Aceasta înseamnă că titlul de proprietate poate fi transferat în orice
moment;
• finanţarea nebancară - emitentul de pe pieţele de capital nu angajează
împrumuturi băneşti direct de la o bancă comercială, ci emite instrumente
financiare în scopul vânzării lor către investitori;
• termenul de scadenţă - în general, termenul de scadenţă - perioada pentru
care se acordă sau se angajează împrumuturi băneşti - este mai mare de un
an;
• instrumentele financiare - pe piaţa de capital, instrumentele de datorie,
cum ar fi obligaţiunile, sunt emise cu prezicerea termenului de scadenţă, a
dobânzii care trebuie plătită şi a termenului de plată. În cadrul pieţelor de
titluri de valoare, acţiunile care se emit reprezintă părţi din capitalul unei
societăţi.

4
2. PIEŢELE FINANCIARE INTERNAŢIONALE

În secolul al XIX-lea piaţa financiară internaţională se confunda cu piaţa financiară


din Londra, la care s-a adăugat, între anii 1895 şi 1914, piaţa financiară din Paris. Aceste
două pieţe financiare redistribuiau economiile provenite din străinătate şi de la populaţie.
După primul război mondial, a apărut piaţa financiară din New Zork, iar căderea ei în
1929 a marcat începutul marii crize economice. Cea mai mare parte a exporturilor de
fonduri pe termen lung se efectua, cu toate acestea, în afara pieţei: donaţii, ajutoare
multilaterale, investiţii directe, credite.
Dezvoltarea pieţei financiare internaţionale constituie o consecinţă a necesităţilor
manifestate de investitori şi de cei care doresc să-şi plaseze capitalul financiar. Băncile
internaţionale au un rol important în dezvoltarea acesteia şi a procedeelor de emisiune.
Pieţele financiare internaţionale cuprind două componente:
• ansamblul pieţelor financiare ale ţărilor care aprobă, sub rezerva unor
reglementări, emisiuni de titluri financiare străine, ca şi tranzactii cu titluri
financiare străine;
• piaţa eurocapitalului, pe care împrumuturile pe termen mijlociu şi lung
sunt eliberate într-o monedă care nu este obligatoriu cea a
împrumutătorului şi nici a celui care se împrumută şi, deci, plasamentul
este efectuat în funcţie de economiile provenind din mai multe ţări,
intermediate de un sindicat bancar internaţional. Autonomia ei rezulta din
natura operaţiilor şi din modul de funcţionare.
Participarea pieţelor financiare naţionale la operaţiile internaţionale depinde de:
• stabilitatea monedei naţionale;
• spijinirea pe o economie în creştere, cu un potenţial comercial şi industrial
puternic;
• importante capacităţi de finanţare disponibile;
• o largă reţea de filiale;
• libera convertibilitate şi liberul transfer al titlutilor financiare;

5
• fiscalitate preferenţială pentru operaţiile financiare internaţionale.
Prin masivul capital financiar antrenat, aceste pieţe influenţeză capitalul financiar
destinat investiţiilor naţionale, producând următoarele efecte:
• efectul de structură, care constă în transformarea veniturilor economisite la
nivel naţional în capital străin. Fonduri financiare provenite din ţările din
Orientul Apropiat, America Latină şi din alte ţări în curs de dezvoltare
alimentează piaţa financiară a ţărilor dezvoltate industrial. Emisiunile de
titluri financiare internaţionale permit, adesea, realizarea de investiţii în
mod direct în ţările dezvoltate;
• efectul dobânzii, care constă în creşterea ratei dobânzii, cu incidenţă
asupra investiţiilor naţionale;
• efectul de lichiditate, care reprezintă rarefierea capitalului naţional al unor
ţări.

3. POTENŢIALUL DE FINANŢARE AL PIEŢELOR FINANCIARE

1) Accesul la resursele pieţelor financiare


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o companie pentru a atrage resurse de
finanţare prin piaţa de capital sunt:
• compania să fie constituită sub forma de societate pe acţiuni şi cel puţin
25% din capitalul social al acesteia să fie deţinut public;
• să aibă cel puţin 3 exerciţii financiare încheiate;
• capitalurile proprii ale companiei să înregistreze cel puţin 2 mil. EURO
(cat II-a).
Date fiind condiţiile minime de acces la piaţa de capital, trebuie să se înţeleagă că
nu numai mărimea sau statutul companiei sunt relevante, cât mai ales perspectivele de
dezvoltare ale acesteia, capacităţile de rentabilizare ale afacerii şi calitatea

6
managementului, tradusă atât prin performanţele sale cât mai ales prin încrederea
acordată de acţionari şi de terţi.
Primul pas în admiterea acţiunilor unei companii la Bursa de Valori Bucureşti este
obţinerea de către aceasta a statutului de "societate deschisă". Schimbarea statutului se
realizează prin intermediul derulării de către companie a unei oferte publice primare
iniţiale (IPO) prin care 25% din capitalul social al companiei de după finalizarea ofertei
publice să fie deţinut de către public. Prin intermediul unei oferte publice primare iniţiale
compania îşi va majora capitalul social prin emisiunea de noi acţiuni, care vor fi vândute
publicului larg (persoane fizice şi juridice, române sau străine) prin piaţa de capital.
Derularea unei astfel de operaţiuni se realizează prin intermediul unei societăţi de servicii
de investiţii financiare (SSIF) cu triplu rol în cadrul acestui tip de operaţiune:
• rol de consultanţă - fiind o operaţiune complexă cu implicaţii importante
asupra evoluţiei ulterioare a societăţii, SSIF deţine un important rol de
consiliere atât în ceea ce priveşte formalităţile de îndeplinit înainte şi în
cursul desfăşurării ofertei cât şi pentru fixarea caracteristicilor emisiunii
de acţiuni, astfel încât să fie maximizată utilitatea acestei operaţiuni din
punct de vedere al societăţii;
• rol de plasament - SSIF asigură pregătirea şi distribuirea emisiunii de
acţiuni;
• rol de garant al emisiunii - SSIF asigură acest rol în momentul în care se
angajează să subscrie acţiunile care nu şi-au găsit un cumpărător în
perioada de subscriere a emisiunii de acţiuni.
Entităţile implicate în derularea ofertei publice primare iniţiale sunt:
• Compania (Emitentul) - societatea care realizează emisiunea de acţiuni;
• SSIF (Intermediarul) - societatea de servicii de investiţii financiare care
reprezintă compania (emitentul) pe întreaga perioadă de derulare a ofertei
publice şi în relaţia acesteia cu Bursa de Valori Bucureşti;
• CNVM - entitatea de reglementare a pieţei de capital care autorizează şi
supervizează desfăşurarea în condiţii legale a operaţiunii de deschidere a
companiei prin oferta publică;

7
• BVB - piaţa reglementată care oferă suportul tehnic de desfăşurare a
operaţiunii şi la cota căreia se vor lista acţiunile companiei.
Operaţiunea de listare a unei companii pe piaţa reglementată se bazează pe
principiul cedării unei părţi din capitalul social altor persoane fizice şi juridice cu scopul
de a asigura lichiditatea acţiunilor după admiterea lor la tranzacţionare şi totodată
păstrarea controlului decizional de către fondatorii companiei coroborat cu atragerea de
resurse financiare de pe piaţă.

2) Avantajele admiterii la cota BVB a acţiunilor unei companii


Resursele financiare existente pe pieţele de capital pot reprezenta o componentă
semnificativă de finanţare pentru companiile care acced la această piaţă şi utilizează
instrumentele ei. Finanţarea prin piaţa de capital este o varianta mult mai ieftină, ea
surclasează împrumutul bancar şi este mai accesibilă pentru firmele performante datorită
dinamicii pieţei şi percepţiei investitorilor. S-a demonstrat faptul că o IPO este rapid
analizată şi asimilată atât de speculatori cât şi de investitorii de portofoliu. Menţinerea
atenţiei acestora prin folosirea frecventă a instrumentelor pieţei şi după admiterea la
tranzacţionare a acţiunilor companiei, pot asigura firmei un aflux continuu de resurse
financiare, asociat cu satisfacerea aşteptărilor investitorilor privind profitabilitatea şi
perspectivele companiei.
Principalele avantaje ale admiterii la cota BVB a acţiunilor unei companii sunt:
• accesul la capitalul necesar finanţării activităţii;
• lichiditatea;
• evaluarea crescută;
• prestigiul;
• averea personală a acţionarilor;
• publicitatea;
• fidelizarea salariaţilor.