Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 3 Plan managerial pentru mentoratul de inserție profesională al debutanților din

școală
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Lic. Teoretic Marin Preda
PROFESOR MENTOR: Apostu Daniela
PROFESOR STAGIAR: DURATA: 1 an şcolar
I. OBIECTIVE GENERALE:
 Identificarea profesorului stagiar şi prezentarea instituţiei şcolare în care va lucra;
 Consilierea şi perfecţionarea profesorului stagiar în legătură cu proiectarea şi
desfăşurarea activităţii de învăţare;
 Organizarea şi coordonarea activităţii de stagiatură;
 Evaluarea şi monitorizarea în vederea asigurării calităţii.

II. PLANUL OPERAȚIONAL


Nr Activităţi Responsabilităţi Termene Rezultate Indicatori
. de realizare
crt
.
1. -telefon pentru -comunicarea 15-20 -cunoaşterea -realizarea
contactul informal; cu profesorul aug. 20- reciprocă a primului
-întâlnire informală; stagiar; 31 aug mentorului obiectiv;
-prezentarea -prezentarea şi a prof. -integrarea
informală a cadrului conducerii stagiar; profesorului
de desfăşurare a şcolii şi a stagiar în
activităţii viitoare; colectivului de colectiv;
-prezentarea şcolii, cadre didactice.
orarului şi a politicii
şcolii privitoare la
activitatea de
învăţare conform
climatului
organizaţional;
-începerea unor -adoptarea
relaţii de dezvoltare unui
profesională; program de
-orarul întâlnirilor lucru în
de lucru; -prima zi şcoală;
de activitate;
-introducerea în
activitatea şcolii.

-comunicare
interactivă;
-explicaţie, -prezentarea
întrebări, rezolvări activităţilor ce
de probleme legate se desfăşoară în 1 sept. 2-
de dificultăţi primele două 10 sept.
apărute; săptămâni;
-mesaje
încurajatoare;
-construirea unei
relaţii sănătoase,
productive cu -susţinere
2 profesorul stagiar; morală,
-ajutarea comunicare şi
debutantului să se colegialitate;
acomodeze şi să se -facilitarea fazei
implice în viaţa de tranziţie în
unităţii şcolare; primul an de
-oferta de activităţi învăţământ; -
demonstrative şi al -organizarea de profesionalis
feedbackului activităţi model m şi atitudini
activităţilor demonstrative pozitive;
didactice; la colegii cu
-începerea lucrului experienţă
la planul de didactică;
dezvoltare
profesională;
-sprijin
permanent;
-dezvoltarea
profesională
-acţiuni de sprijin în a
aplicarea debutanţilor
curriculumului, a
programelor
şcolare;
-consiliere în
elaborarea
planificării
calendaristice şi pe
unităţi de învăţare,
în crearea unei
programe de
opţional; -proiecte
de lecţie model;
-lecţii-model ţinute
de profesor mentor
şi asistate de -dezvoltarea
profesor stagiar; profesională
3. -lecţii predate de 10-15 a
prof. stagiar şi -întocmirea sept. debutanţilor
asistate de prof. planificărilor; -creşterea
mentor; -fişă de nivelului
observare pentru individual
prof. stagiar; de
-utilizarea performanţă
materialelor profesională
didactice auxiliare ;
în funcţie de planificări
conţinutul lecţiilor; corecte;
-asigurarea -progrese pe
mijloacelor de parcursul
învăţământ: activităţilor;
-prezentarea -lecţii
procedurilor pentru accesibile
şedinţe cu părinţii; elevilor;
-discutarea -transpunerea -iniţiere în
strategiilor teoriei în 25 sept.- desfăşurarea accesibilizar
didactice; practică; 20oct. activităţii cu ea
-participarea la un -alegerea Noiembri părinţii; conţinuturil
curs de materialului e -dezvoltare or lecţiilor
perfecţionare didactic profesională; fiecărei
adecvat; -discuţii adecvat; -organizarea personae
privind impactul activităţilor monitorizat
activităţilor extracuricula ă în parte;
extracuriculare; re; -asigurarea
-informaţii, -progres din calităţii în
explicaţii privind partea activitatea
evaluarea elevilor; elevilor; profesională
-participarea la - ;
consilii profesorale; perfecţionare
-sărbătorirea -întocmirea Decembri profesională;
aspectelor de fişelor de e-
succes; -corelarea evaluare pentru ianuarie
obiectivelor cu obiectele
strategiile privind predate;
dezvoltarea -referat;
profesională;
-proiectarea
unităţilor de
învăţare următoare; -întocmirea
-încurajarea planificărilorpe
oportunităţilor de ntru semestrul
colaborare cu alţi al II-lea;
colegi; -discutarea -interasistenţe
planului de la lecţii;
dezvoltare
personală:
-stabilirea
obiectivelor sem. al
II-lea; -menţinerea
echilibrului în
cadrul grupului de
lucru al
debutantului;

4 -prevenirea şi -predare în
remedierea echipă;
disfuncţionalităţilor
; -dezvoltarea -realizarea
capacităţilor de obiectivului
predare a -lecţii bune; propus;
cunoştinţelor, de februarie - -dezvoltarea
formare a –martie îmbunătăţire profesională
deprinderilor a a
didactice; deprinderilor debutanţilor
-explicarea - completarea de predare; ;
oportunităţilor de fişelor de
predare în echipă; observaţii ale
-acordarea lecţiilor asistate
sprijinului în de colegi;
dezvoltarea cap

-oferirea de
5. feedback -întocmirea de
constructiv; proiecte aprilie- -
-dezvoltarea didactice; mai -mai; -organizarea îmbunătăţir
capacităţii de a -iunie; de activităţi ea accesului
analiza critic lecţia; -activităţi cu extraşcolare; la educaţie;
-îndrumarea elevii în cadrul -premierea -asigurarea
debutantului în proiectelor elevilor; unor munci
alcătuirea educative. de
proiectului didactic -completarea consiliere
de către mentor şi portofoliilor de prin
propunerea evaluare ale monitorizar
variantelor de elevilor; e
îmbunătăţire a
proiectului didactic;
-discuţii privind
performanţele
elevilor; -iniţiere
pentru colaborări în
cadrul unor proiecte
educative;
-dezvoltarea
agendei de lucru din
anul respectiv,
evaluărilor,
activităţilor
extracurriculare;
-identificarea
succeselor;
-verificarea finală a
rapoartelor şi a
explicaţiilor pentru
părinţi;
-sărbătorirea
realizărilor;
-înregistrarea
performanţelor
elevilor; -P.D.P.-
reflecţie,
identificarea
obiectivelor/activită
ţilor viitoare.