Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Şcoala Gimnazială „G. E. Palade” Buzău


Data: 04.06.2015
Profesor: Durac Nicolae – Cristinel
Clasa: a VI – a
Unitatea de învăţare: Epoca modernă
Tema: Revoluţia franceză
Timp: 50’
Tipul lecţiei: Mixtă (predare – învăţare – evaluare)
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Obiectivul general: De a dobândi cunoştinţe referitoare la Revoluţia franceză de la 1789.
Competenţe specifice:
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală.
3.4. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice de la sfârşitul Evului Mediu şi din
Epoca Modernă, pe baza surselor istorice.
3.5. Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă,
utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.
Obiective operaţionale – la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 Să plaseze corect în timp şi spaţiu Revoulţia franceză;
O2 Să prezinte principalele etape ale Revoluţiei franceze;
O3 Să enumere principii din „Declaratia drepturilor omului si cetateanului”.
O4 Să descrie situaţia din Franţa din perioada 1792-1795;
O5 Să formuleze opinii privind consecinţele Revoluţiei Franceze pentru evoluţia ulterioară a
istoriei universale.
O6 Să cultiveze capacitatea de analiză a fenomenelor istorice şi acumularea elementelor de
cultură generală.
Strategii didactice:
a). metode şi procedee:
- conversaţia euristică, expunerea sistematică, explicaţia, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, demonstraţia;
- activitate frontală, pe grupe, individuală.
b). material didactic:
- fişe de lucru, harta, manualul.
c). material bibliografic:
- Istorie, Manual pentru clasa a VI – a, autori: Andrei Pippidi, Monica Dvorski, Ioan
Grosu, Ed. Corint, 2008;
d). resurse umane: elevii clasei a VI – a.
Evaluare:
- continuă prin întrebări frontale şi de grup; formativă.
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Momentele Activitatea desfăşurată de Metode, Mijloace de


crt. lecţiei Profesor Elevi procedee, învăţare
modalităţi
I. Momentul Verificarea prezenţei
organizatoric elevilor; Elevii se pregătesc pentru
(1 min) Pregătirea mijloacelor de oră
învăţare necesare
activităţii didactice
II. Captarea atenţiei Discuţii cu privire la Elevii, ajutaţi de
(5 min) lecţia anterioară profesor, reactualizează
cunoştinţele acumulate

Anunţarea temei, Afişează structura Elevii sunt atenţi la Expunerea


III a planului şi a schematică a lecţiei argumentele aduse de sistematică
obiectivelor Defineşte Revoluţia profesor cu privire la
(2 min.) americană noua lecţie .

Dobândirea noilor Localizează în timp şi Elevii răspund la diverse Analiza şi Textul din
IV cunoştinţe spaţiu revoluţia franceză. întrebări cerându-li-se să- interpretarea manual
(30 min.) Redefineşte monarhia şi exprime părerile imaginilor
absolutistă. Defineşte personale
conceptul de monarhie Lectura
Adunarea Stărilor constituţională şi Harta
Generale termenul de revoluţie. Elevii notează în caiete Expunerea
Identifică cauzele şi argumentele profesorului sistematică
descrie evenimentele
istorice.
Descrie evenimentele ce Elevii citesc textul fişei Învăţarea prin Fişa nr. 1
declanşează revoluţia nr. 1 şi extrag descoperire
franceză. informaţiile importante
Nr. Momentele Activitatea desfăşurată de Metode, Mijloace de
crt. lecţiei Profesor Elevi procedee, învăţare
Adresează întrebări Folosind cunoştinţele modalităţi
Problematizare
V Fixarea frontale şi de grup dobândite, elevii răspund
cunoştinţelor Imparte elevilor nişte fişe la întrebări Evaluare
(5 min) de lucru pe grupe (4-5 Elevii rezolvă sarcina de formativă Fişa nr. 2
elevi) lucru în grupe
Câştigă grupa care
termină prima
VI Asigurarea Apreciază activitatea Elevii sunt notaţi Evaluare
feedback-ului elevilor continuă
(5 min) Notează cea mai activă
participare

Caiete
Tema de acasă Interpretarea textului de Cărţi
VI (2 min) la p. 138 şi rezolvarea
cerinţei textului.

Elevii sunt notaţi


Fişa nr. 1

Timp istoric :1789-1795


Spaţiu :Franţa
1)Franta inainte de 1789 („Vechiul Regim”)
-monarhie absolutista
-societate feudala-existenta celor 3 stari :clerul;nobilimea si starea a III-a (burghezia si
taranimea).Ultima stare,cea mai numeroasa ,avea mult mai putine privilegii decat primele doua.
2.Cauzele revolutiei franceze.
Economice:
-criza economica
-cresterea impozitelor
Politice:
-lipsa de drepturi politice pentru starea a III-a
-cresterea neincrederii in monarhie
Naţional:
- aparitia ideilor iluministe in randul burgheziei
3.Context
international succesul Revolutiei Americane

Desfasurarea Revolutiei Franceze


I.1789-1791(faza moderata)
-Convocarea Adunarii Starilor Generale (5 mai 1789)
-Formarea Adunarii Nationale Constituante (9 iulie 1789)
-Declansarea actiunilor revolutionare in Paris (12 iulie 1789)
-Caderea Bastiliei (14 iulie 1789)
-Adoptarea Declaratiei Drepturilor Omului si Cetateanului (26 august 1789)
-Acceptarea Constitutiei de catre rege (feb 1790).
Consecinta:Franta devine o monarhie constitutionala.

II.Proclamarea republicii
Context :-aparitia a 3 grupuri politice:monarhistii,girondinii si iacobinii
-declansarea conflictului dintre rege si popor.
-angrenarea Frantei intr-un razboi impotriva Austriei si Prusiei.
-10 august 1792-rasturnarea monarhiei
-21 septembrie 1792 -alegerea prin vot universal a unei Conventii Nationale si proclamarea
republicii.
-21 ianuarie 1793 -executia regelui Ludovic al XVI-lea prin ghilotinare.

III.Faza radicala (1793-1794)


Context
-regim de teroare instaurat de iacobini (dictatura iacobina)
-Conducatori:Maximilien Robespierre,Georges Danton,Jean Paul Marat.
-27 iulie 1794-ghilotinarea lui Robespierre in urma preluarii puterii de catre burghezie .
-incepand cu 1795,Franta trece printr-o perioada de stabilitate si de liniste.
Franta trece la o alta forma de guvernamant: Directoratul.(1795-1799).

Studiu de caz-Ideile Revolutiei Franceze


„Libertate,egalitate si fraternitate”(Liberte, egalite, fraternite).
Ideile Revolutiei Franceze s-au extins dupa 1795 in toata Europa prin intermediul armatelor
franceze.Idealurile de libertate,autodeterminare si egalitate au avut un mare succes mai ales in
cazul popoarelor aflate sub stapanire straina.
Chiar si cu „domnia terorii” si decapitarile din timpul fazei radicale,motivele initiale ale
revolutiei franceze au fost pe deplin justificate.

Declaratia omului si cetateanului (1789)

Reprezentanţii poporului francez, constituiţi in Adunare Naţională, considerand că ignorarea,


nesocotirea sau dispreţuirea drepturilor omului sunt singurele cauze ale nefericirii publice şi ale
corupţiei guvernelor, au hotărat să expună intr-o declaraţie solemnă drepturile naturale,
inalienabile şi sacre ale omului, astfel ca această declaraţie, mereu prezentă inaintea tuturor
membrilor societăţii, să le reamintească fără incetare drepturile şi indatoririle lor; iar actele
puterii legislative şi ale puterii executive, putand fi in orice moment comparate cu scopul oricărei
instituţii politice, să fie mai respectate, iar doleanţele cetăţenilor, bazate de acum inainte pe
principii simple şi incontestabile, să tindă intotdeauna la respectarea Constituţiei şi a fericirii
tuturor.In consecinţă, Adunarea Naţională recunoaşte şi declară, in prezenţa şi sub auspiciile
Fiinţei Supreme, următoarele drepturi ale omului şi ale cetăţeanului:
art.1. „Oamenii se nasc și răman liberi și egali in drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi intemeiate
decat pe utilitate publică.”
art 2. „Scopul fiecărei asociații politice este conservarea drepturilor naturale și inalienabile ale
omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, dreptul la siguranță și la rezistență la
opresiune.”
art 3. „Principiul oricărei suveranități rezidă in principal in națiune; nici o entitate, nici un individ
nu pot exercita o autoritate care nu emană in mod explicit de la ea.”
art 4. „Libertatea este de a face tot ceea ce nu face rău altora: astfel, dreptul fiecărui om nu are
limite, cu excepția acelora care asigură celorlaltor membri ai societății exercitarea acelorași
drepturi. Aceste limite pot fi determinate numai prin lege.”
art 6. „Legea este o expresie a voinței generale. Toți cetățenii au dreptul de a participa personal sau
prin reprezentanții lor la formarea sa. Aceasta trebuie să fie aceeași pentru toată lumea, indiferent
dacă protejează sau pedepsește. Toți cetățenii, fiind egali in ochii legii, sunt la fel de eligibili pentru
toate demnitățile, locurile și angajările publice, in funcție de capacitatea lor și fără a face altă
distincție decat cea privitoare la virtuțile și talentele lor.”
art 10. „Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile sale, fie ele chiar religioase, dacă
manifestarea lor nu tulbură ordinea publică stabilită prin lege”.

„Declaratia drepturilor omului si cetateanului” a dat principiile universal valabile pentru


urmatoarele doua secole si a stat la baza redactarii „Declaratiei universale a drepturilor omului”
adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. din 1948,document aflat in vigoare si in prezent.

Fişa nr. 2
1.Enumeraţi câte două cauze şi două urmări pentru fiecare din următoarele evenimente:
a.transformarea Adunării Stărilor Generale în Adunare Naţională Constituantă;
-
-
-
-
b.adoptarea „Declaraţiei Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului”;
-
-
-
-
c.căderea Convenţiei iacobine în anul 1794, în pofida succeselor militare obţinute.
-
-
-
-

2. Pe baza textului din manual, realizaţi un eseu de o jumătate de pagină în care să prezentaţi
importanţa „Declaraţiei Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului”, având în vedere următoarele
coordonate:

a.principii de organizare şi valori ale lumii medievale care sunt negate prin Declaraţie;

b.principii şi valori sociale şi politice care sunt aşezate în locul primelor.

S-ar putea să vă placă și