Sunteți pe pagina 1din 33

Capitolul 1.

Consideraţii Generale

Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi


a activelor totale ale societăţii

Societatea comercială SC DORMARUNT SRL a fost înfiinţată în anul


2004 şi are ca principalul obiect de activitate realizarea de transporturi
rutiere de mărfuri. Datorită numărului de angajaţi, respectiv 6 şi a valorii
cifrei de afaceri societatea este încadrată în cadrul IMM-urilor. Principalii
clienţi sunt companiile particulare.
Principalii indicatori financiari ai societăţii comerciale SC DORMARUNT SRL pentru anii 2006
şi 2007 sunt:
Indicator 2006 2007 Δ Δ%
Cifra de Afaceri 317496 782997 465501 246,61%
Rezultatul Net 150558 488348 337790 324,35%
Active totale 277102 733390 456288 264,66%

Aşa cum se observă şi din tabelul de mai sus societatea înregistrează o


creştere explozivă a principalilor indicatori financiari, dar mai ales la nivelul
rezultatului net, care creşte cu un procent semnificativ de 324,35%. Creşteri
importante, mult peste media pe economie, s-au înregistrat şi în ceea ce
priveşte cifra de afaceri (o creştere de 246,61%) dar şi la nivelul activelor
totale (264,66%).
Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1 Analiza ratelor de structură ale activului

2006 2007
Denumire indicator valoric procentual valoric procentual Δ Δ%
Imobilizări necorporale 0 0,00% 0 0.00% 0 0
Imobilizări corporale 103855 37.47% 337549 46.02% 233694 8.55%
Imobilizări financiare 0 0% 0 0% 0 0%
Active imobilizate 103855 37.47% 337549 46.02% 233694 8.55%
Stocuri 12103 4.36% 17286 2.35% 5183 -2.01%
Creanţe 153023 55.22% 160971 21.94% 7948 -33.28%
Investiţii financiare pe
TS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Disponibilităţi băneşti 8121 2.93% 217584 29.66% 209463 26.43%
Active circulante 173247 62.53% 395841 53.98% 222594 -8.55%
Cheltuieli in avans 0 0,00% 0 0,00% 0 0%
TOTAL ACTIV 277102 100,00% 733390 100,00% 456288 0,00%

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului


fix. În anul 2007 are loc o creştere ponderii acestei rate, de la 37,47% la
46,02%, plan valoric având loc o creştere de 233694 RON.
Rata imobilizărilor necorporale este 0 atât în anul 2006, cât şi în anul
2007.
Rata imobilizărilor financiare este de asemenea de 0 % în ambii ani.
Rata imobilizărilor corporale este cea care deţine o ponderea
semnificativă în cadrul activului total , aflându-se în creştere, de la 37,47%
în 2006 la 46,02% în anul 2007, valoric fiind în creştere cu 233694 RON.
Rata activelor circulante exprimă ponderea activelor circulante în
totalul activelor imobilizate, şi are o valoare în scădere în cei doi ani studiaţi.
Observăm că rata stocurilor scade, cu 2,01 % în intervalul studiat.
Rata creanţelor prezintă o tendinţă de scădere, în 2007 faţă de 2006,
ca urmare a scăderii creanţelor totale cu 33,28%.
Rata disponibilităţilor băneşti este influenţată de raportul dintre durata
medie de încasare a creanţelor şi durata medie de plată a obligaţiilor.
Observăm o creştere majoră a disponibilităţilor băneşti în intervalul 2006-
2007. În cadrul activelor circulante, disponibilităţile băneşti au cea mai mare
pondere în anul 2007

70
60
50
40 Active imobilizate
30 Active circulante
Cheltuieli în avans
20
10
0
2006 2007

Cap 2.2 Analiza ratelor de structură ale pasivului

2006 2007
Denumire indicator valoric procentual valoric Procentual Δ Δ%
Capital social 200 0.07% 200 0.02% 0 -0.05%
Rezerve 19644 7.08% 19644 2.67% 0 -4.41%
Rezultatul reportat 148398 53.55% 636746 86.82% 488348 33.27%
Profit net 150558 54.33% 488348 66.58% 337790 12.25%
Repartizarea profitului 148398 53.55% 488348 66.58% 339950 13.03%
Capital Propriu 170402 61.49% 656590 89.52% 486188 28.03%
Datorii pe termen lung 106700 38.50% 76800 10.47% -29900 -28.03%
Datorii pe termen scurt 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Venituri in avans 0 0.00% 0 0,00% 0 0.00%
Datorii totale 106700 38.50% 76800 10.47% -29900 -28.03%
Capital permanent 277102 0.00% 733390 0% 456288 0.00%
TOTAL PASIV 277102 100,00% 733390 100,00% 456288

1
Rata stabilităţii financiare exprimă ponderea capitalului permanent în
pasivul total. In 2006, capitalul permanent a fost de 277102 RON, iar in
2007 atingea nivelul de 733390 RON, având valori ridicate.
Rata autonomiei financiare exprimă gradul de independenţă financiară
a societăţii, adică ponderea capitalului propriu în totalul pasivului. Aceasta
pondere a crescut în anul 2007 faţă de anul 2006, cu 28,03%.Valorile
ridicate ale ratei evidenţiază faptul ca societatea se bucură de o buna
autonomie financiara, mai ales în anul 2007.
Rata de îndatorare globală exprimă ponderea datoriilor totale în totalul
pasivului. Această rată atinge valori mari, atât în anul 2006, cât şi în anul
2007, însă prezintă o tendinţă favorabila de scădere, datorita achitării din
datorii.

90
80
70
60
50
Capital propriu
40
Datorii
30
20
10
0
2006 2007

2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

2.2.1 Situaţia neta(SN)

SN=AT-DT
AT=AI+AC+Cheltuieli in avans

AT=active totale
DI=datorii totale
AC= active circulante
AI= active imobilizate

AT0=103855+173247+0=277102
AT1=337549+395841+0=733390
DT=DTS+DTL+Venituri în avans

DTS= datorii pe termen scurt


DTL= datorii pe termen lung

DT0= 0+106700+0=106700
DT1= 0+76800+0=76800
SN0=AT0-DT0=277102-106700=170402
SN1=AT1-DT1=733390-76800=656590
ΔSN=SN1-SN0=656590-170402=486188

Situaţia netă pozitivă şi crescătoare reflectă creşterea valorii


patrimoniale a societăţii, adică activul net, degrevat de datorii.
Situaţia netă pozitivă este rezultatul profitului obţinut de societate din
activitatea desfaşurată şi a reinvestirii acestuia, ca urmare a unei gestiuni
economice sănătoase.
Situaţia netă reflectă valoarea capitalurilor proprii ale societăţii,
acestea având o evoluţie crescătoare, în anul 2007 faţă de anul 2006.
2.2.2 Fondul de rulment(FR)

FR=Cperm-AInete
Cperm=Cpr+DTL

Cperm=capitaluri permanente

Cpr=capital propriu

AInete=active imobilizate nete

Cperm0=170402+277102=277102
Cperm1=656590+76800=733390

FR0=277102-103855=173247
FR1=733390-337549=395841
ΔFR=FR1-FR0=395841-173247=222594

Fondul de rulment pozitiv reflectă echilibrul financiar pe termen lung


al societăţii, adică faptul ca societatea şi-a achiziţionat imobilizările numai
din surse permanente. Acesta reprezintă un surplus de surse permanente
(capitaluri permanente) peste nevoile permanente de acoperit (active
imobilizate).
Fondul de rulment are o evoluţie crescătoare favorabilă în perioada
analizată.
Datorită fondului de rulment pozitiv, societatea dispune de o marjă de
securitate, care o pune la adăpost de evenimente neprevăzute.

FRP=Cp - AInete FRP=fondul de rulment propriu

FRP0=170402-103855=66547
FRP1=656590-337549=319041
ΔFRP=FRP1-FRP0=252494

FRI=Datorii pe termen lung si mediu FRI= fondul de rulment împrumutat


FRI0=106700
FRI1=76800
ΔFRI=FRI1-FRI0=76800-106700=-29900

În ambii ani, 2006 şi 2007, fondul de rulment propriu este pozitiv şi


reflectă autonomia financiară ridicată a societăţii, adică faptul ca ea a utilizat
numai surse proprii pentru finanţarea investiţiilor în imobilizări corporale.
Fondul de rulment împrumutat are o evoluţie descrescătoare, ceea ce
evidenţiază faptul că societatea şi-a scăzut datoriile pe termen lung, acest
lucru evidenţiind o creştere a autonomiei financiare.

2.2.3 Nevoia de fond de rulment(NFR)

NFR=Nevoi temporare-Surse temporare

Nevoi temporare=stocuri+creante+cheltuieli in avans


Surse temporare=datorii de exploatare+venituri in avans

NFR0=(12103+153023+0)-(0+0)=165126
NFR1=(17286+160971+0)-(0+0)=178257
ΔNFR=NFR1-NFR0=178257-165126=13131

Atât în anul 2006 cât şi în anul 2007, nevoia de rulment este poztivă.
Creşterea nevoii de fond de rulment este datorată creşterii stocurilor şi
totodată a creanţelor, dar şi datorită inexistenţei datoriilor pe termen scurt în
intervalul 2006-2007

2.2.4 Trezoreria neta(TN)

TN=FR-NFR

TN0=FR0-NFR0= 173247-165126=8121
TN1=FR1-NFR1=395841-178257=217584
ΔTN=TN1-TN0=209463

Trezoreria netă este pozitivă pe ansamblul perioadei studiate, ceea ce


reflectă echilibrul financiar al societăţii pe termen scurt şi foarte scurt.
Fiind pozitivă, trezoreria netă reflectă un surplus monetar la sfârşitul
exerciţiului, adică o creştere a capacităţii reale de finanţare a investiţiilor.
Trezoreria netă înregistrează o evoluţie favorabila crescătoare, datorită
pe de o parte a creşterii fondului de rulment şi a evoluţiei nevoii de fond de
rulment, pe de altă parte.

Evolutia FR, NFR, TN


395841
400000
350000
300000
250000 217584 FR
200000173247 178257
165126 NFR
150000
TN
100000
50000
8121
0
2006 2007

2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

2.3.1 Marja comerciala(Mcom)

Mcom=Venituri din vânzarea mărfurilor-Cheltuieli cu mărfurile

Mcom0=11282-11282=0
Mcom1=0-0=0

M com  M com1  M com 0  0

M com
M com % = Venituridi nvanzareamarfurilor
• 100

0
M0com0% = 11282 • 100=0,00%

M1com0% = 0• 100=0,00%
 Mcom0%=0,00

Societatea nu a desfăşurat activitate de comerţ în ambii ani de analiză.

2.3.2 Producţia exercitiului(Qex)

Q ex = Q vanduta + Q imobilizata + Q stocata


Q ex 0 =306214+0+0=306214
Q ex 1 =782997+0+0=782997
 Qex = Q ex 1 - Q ex 0 =476783

Producţia exerciţiului la societatea analizată este formată doar din


producţia vândută, care prezintă o tendinţă favorabilă de creştere.

2.3.3 Valoarea adăugată(VA)

VA=Mcom+Qex-Consumurile externe
Consumurile externe=Cheltuieli materiale+Cheltuieli cu serviciile executate
de terţi

Cons.ext0=105068+1009+8655+0=114732
Cons.ext1=145508+0+10086+0=155594
VA0=0+306214-114732=191482
VA1=0+782997-155594=627403
ΔVA=VA1-VA0=627403-191482=435921
Valoarea adăugată reflectă creşterea de valoare rezultată din utilizarea
factorilor de producţie muncă şi capital peste valoarea materiilor prime,
materialelor consumabile, lucrărilor şi serviciilor executate de terţi. În cazul
societăţii analizate în ambele perioade valoarea adăugată prezintă valori
pozitive. Valoarea adăugată înregistrează o tendinţă favorabil crescătoare, în
special datorită creşterii producţiei exerciţiului.

2.3.4 Excedentul brut de exploatare(EBE)


EBE=VA+subvenţii de exploatare-cheltuieli cu personalul-cheltuieli cu alte
impozite si taxe

EBE0=191482+0-20642-2245=168595
EBE1=627403+0-24858-324=602221
ΔEBE=EBE1-EBE0=602221-168595=433626

Excedentul brut de exploatare reflectă capacitatea de autofinanţare a


investiţiilor, de rambursare a datoriilor către bugetul statului şi de
remunerare a creditorilor şi acţionarilor.
EBE înregistrează o tendinţă favorabilă crescătoare, în special datorită
creşterii producţiei exerciţiului realizate de către societate.

2.3.5 Rezultatul exploatarii(RE)

RE=EBE+alte venituri din exploatare-alte cheltuieli din exploatare(cont


658) +venituri din provizioane din exploatare-cheltuieli cu amortizările şi
provizioanele din exploatare

RE0=168595+0-1133+0-4448=159954
RE1=602221+0-136+0-17973=584112
ΔRE=RE1-RE0=424158

Profitul din exploatare reflectă mărimea absolută a rentabilităţii


activităţii de exploatare. Acesta înregistrează o tendinţă favorabilă
crescătoare, în special datorită creşterii EBE.
2.3.6 Rezultatul curent(RC)

RC=RE+venituri financiare-cheltuieli financiare

RC0=159954+2113-1920=160147
RC1=584112+979-3699=581392
ΔRC=RC1-RC0=581392-163207=418185

Rezultatul curent are o tendinţă favorabilă de creştere şi este influenţat


în special de EBE, care creşte în 2007 faţă de anul 2006.

2.3.7 Rezultatul net(RN)

RN=RC+venituri extraordinare-cheltuieli extraordinare-impozit pe profit

RN0=160147+0-0-0=160147
RN1=581392+0-0-78759=502633
ΔRN=RN1-RN0=342486

În ambii ani, societatea a înregistrat profit net. În anul 2007, acesta a


fost considerabil mai mare decat în anul 2006, acest lucru datorându-se
creşterii excedentului brut de exploatare.
700000
Valoarea adăugată
600000
500000 Excedentul brut de
400000 exploatare
Rezultatul
300000 exploatării
200000 Rezultatul curent
100000
Rezultatul net
0
2006 2007
2.4 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE CAPITALULUI

2.4.1 Ratele de echilibru

2.4.1.1 Rata de finanţare a imobilizarilor(RFR)

C perm
R FR = AI nete

C perm = capital permanent


AI nete = active imobilizate nete

277102
R FR 0 = 103855
= 2,668
733390
R FR 1 = 337549
= 2,172

Rata de finanţare a activelor fixe (imobilizărilor) este supraunitară şi


în scădere uşoară pe întreaga perioadă de analiză, dar cu toate acestea putem
spune că se pastrează un echilibru financiar pe termen lung al societăţii

2.4.1.2 Rata de finantare a fondului de rulment propriu(RFRP)

C propriu
R FRP = Anete

170402
R FRP 0 = 103855
= 1,64
656590
R FRP 1 = 337549
= 1,94

Atât in anul 2006 cât şi in 2007, rata de finanţare a fondului de


rulment propriu este supraunitară, datorită fondului de rulment propriu
pozitiv. Rata reflectă un fond de rulment propriu pozitiv, adică o autonomie
financiară ridicată a societăţii şi faptul că şi-a finanţat investiţiile în
imobilizări corporale numai din surse proprii.

2.4.1.3 Rata de finanţare a nevoii de fond de rulment(RNFR)


FR
R NFR = NFR
173247
R NFR 0 = 165126
=1,04
395841
R NFR 1 = 178257
= 2,22

Atât în anul 2006 cât şi în anul 2007, rata fondului de rulment este
pozitivă, datorită faptului că nevoia de fond de rulment este pozitivă ceea ce
semnifică faptul că societatea nu şi-a achiziţionat imobilizările din credite pe
termen scurt. Astfel societatea se află în echilibru financiar.

2.4.2 Ratele de lichiditate

2.4.2.1 Rata lichiditatii generale(R lg )

AC
R lg = DTS

AC = active circulante
DTS = datorii pe termen scurt
173247
R lg 0 = 0
=0
395841
R lg 1 = 0
=0

Rata lichidităţii generale are valori nule în ambele perioade, datorita


faptului că societatea nu are datorii pe termen scurt,insa se poate observa ca
valoarea activelor circulante sunt in crestere.
2.4.2.2. Rata lichidităţii reduse (R lr )

Creante  DB
R lr = DTS
DB = disponibilităţi băneşti
DTS = datorii pe termen scurt

153023  8121
R lr 0 = 0
=0
160971  217584
R lr 1 = 0
=0

Rata lichidităţii reduse este nulă în perioada 2006-2007, datorită


faptului că nu există datorii pe termen scurt, cu toate că disponibilităţile
baneşti cât şi creanţele inregistrează o creştere in ambele perioade.

2.4.2.3. Rata lichidităţii imediate (R li )

DB
R li = DIE
DB = disponibilităţi băneşti
DIE = datorii imediat exigibile (datorii pe termen scurt)

8121
R li 0 = 0
=0
217584
R li 1 = 0
= 0
Rata este nulă datorită faptului că societatea nu a inregistrat datorii pe
termen scurt in anii analizaţi. In ceea ce priveşte disponibilităţile băneşti se
poate observa că sunt în creştere.
2.4.3 Capacitatea de autofinanţare(CAF)

Metoda deductivă

CAF = EBE + Alte venituridin exploatare - Alte cheltuieli de


exploatare(cont 658) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare+Venituri
extraordinare - Cheltuieli extraordinare – Impozitul pe profit

CAF0=168595+0-1133+2113-1920+0-0-0=167655
CAF1=602221+0-136+979-3699+0-0-78759=520606
ΔCAF=352951

Metoda aditionala

CAF=Profitul net + Cheltuieli cu amortizări şi provizioane – Reluări asupra


amortizărilor şi provizioanelor
CAF0=150558+4448-0=167655
CAF1=488348+17973=520606
ΔCAF=CAF1-CAF0=352951

Capacitatea de autofinanţare reprezintă un surplus financiar obţinut la


sfârşitul exerciţiului care nu are decât un caracter potenţial dacă nu este
susţinut de mijloace financiare effective. În ambele perioade societatea are o
capacitate de autofinanţare pozitivă.

2.4.4. Ratele de îndatorare


2.4.4.1. Rata levierului (L)
DT
L= C propriu DT = datorii totale

106700
L0 = 170402
= 0,62
76800
L1 = 656590
= 0,11

Levierul(rata îndatorării) compară mărimea datoriilor totale cu cea a


capitalului propriu.
Normele bancare impun o rată mai mică de 1. Societatea studiată
respectă acest nivel, lucru care se datorează inexistenţei datoriilor mari
.

2.4.4.2. Rata datoriilor financiare ( R DF )

DTL
R DF = C perm

106700
R DF 0 = 277102
= 0,38
76800
R DF 1 = 733390
= 0,10

Având în vedere că valorile acestui indicator sunt în scădere şi sunt


situate sub 0,5, limita stabilită de normele bancare, putem constata faptul că
societatea are un grad extrem de redus de îndatorare pe termen lung şi
mediu, şi deci poate contracta, fără probleme, un nou credit pe termen lung.

2.4.4.3. Rata capacităţii de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea


de autofinanţare (R CAF )

DTL
R CAF = CAF
106700
R CAF 0 = 167655 = 0,68
76800
R CAF 1 = 520606
= 0,14

Rata capacităţii de rambursare exprimă în număr de ani capacitatea


societăţii de a-şi rambursa datoriile pe termen lung contractate. Limita
impusă este de 3 ani.
Atât în anul 2006 cât şi în anul 2007 aceasta este mult sub 1 an
dovedind o capacitate excelentă de rambursare a datoriilor financiare prin
autofinanţare.

2.4.4.4. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare ( R Ch. fin. )

Ch. fin
R Ch. fin. = EBE
1920
R Ch. fin. 0 = 168595
= 0,01
3699
R Ch. fin. 1 = 602221
= 0,006

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare separă societăţile sănătoase


de cele falimentare. Limita maximă impusă de normele bancare este de 0,6.
Societatea analizată înregistreaza valori cu mult sub această limită datorită
cheltuielilor financiare foarte reduse (în anul 2006) şi a creşterii
excedentului brut din exploatare în anul 2007.
2.5. ANALIZA RATELOR CINETICE (DE GESTIUNE)
2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor (D ST )

Soldul.stocurilor  360
D ST = CA
12103 * 360
D ST 0 = 317496
= 13,72 zile
17286 * 360
D ST 1 = 782997
= 7,94 zile

În activitatea comercială se consideră că durata medie de rotaţie a


stocurilor trebuie să fie mai mică de 30 zile, deoarece este mai eficient un
stoc mai mic care se roteşte rapid prin cifra de afaceri decât un stoc mai
consistent care se reînnoieşte mai greu.
Atât în anul 2006 cât şi în anul 2007, societatea a înregistrat valori
mult sub limita maximă, iar durata de rotaţie a stocurilor este în scădere
ajungând în 2007 la o durată de rotatie a stocurilor de numai 7,94 zile.

2.5.2. Durata de încasare a creanţelor (D CR )

Soldul.creantelor  360
D CR = CA
153023 * 360
D CR 0 = 317496
= 173,5 zile
160971 * 360
D CR 1 = 782997
= 74 zile

Durata de încasare a creanţelor reprezintă numărul de zile în care


fondurile financiare ale societăţii sunt imobilizate în gestiunea clientului. Se
doreşte ca durata de încasare a creanţelor să fie cât mai mică şi să nu
depăşească 30 de zile
In perioada analizată, durata de încasare a creanţelor este de peste 30
de zile, aspect nefavorabil, care prezintă, însă, o tendinţă favorabilă de
scădere, datorită creşterii considerabile a cifrei de afaceri.
- 2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor (D FZ )
-
Soldul. furnizorilor  360
- D FZ =
CA

- In cazul nostru soldul furnizorilor este egal cu 0, societatea


neinregisrând datorii pe termen scurt in anii studiaţi.
0  360
- D FZ 0 = = 0 zile
317496
0  360
- D FZ 1 = = 0 zile
782997

- Nu exista durata de achitare a furnizorilor

Durata de achitare a
furnizorilor
Durata de incasare a
0 creantelor
2007 74 Durata medie de rotatie a
7.94 stocurilor
0
2006 173.5
13.72

0 50 100 150 200

2.6 ANALIZA RENTABILITĂŢII

2.6.1 Rata de rentabilitate economică brută nominală(RebN)


EBE
R ebN = Cap.inv
* 100

Cap.inv.=Active fixe brute+NFR+Disponibilităţi băneşti


Cap inv0=103855+165126+8121=277102
Cap inv1=337549+178257+217584=733390

168595
R ebN 0 = 277102
* 100 =60,84%

602221
R ebN1 = 733390
* 100 =82,11%

2.6.2 Rata de rentabilitate economica bruta


reala(RebR)

Re bN  Ri
R ebR = 1  Ri
* 100 , daca Ri>10
R ebR = RebN-Ri, daca Ri<10

Ri0=4,87%
Ri1=6,57%

RebR0=RebN0-Ri0=60,84%-4,87%=55,97%
RebR1=RebN1-Ri0=82,11%-6,57%=75,54%

In ambele perioade, societatea înregistrează o rată a rentabilităţii


economice brute peste rata inflaţiei, ceea ce înseamnă că avem o creştere
reală din activitatea de exploatare.

2.6.3 Rata rentabilităţii economice nete


nominale(RenN)

Pr ofit din exp loatare


R enN = Capital investit
* 100
159954
R enN 0 = 277102
* 100 =57,72%
584112
R enN1 = 733390
* 100 =79,64%

In perioada analizata, rata rentabilitatii economice nete este superioara


ratei inflatiei, lucru favorabil pentru societate.Acest fapt arata ca societatea
isi poate pastra intregul activ economic.

2.6.4 Rata rentabilităţii financiare(Rf)

Pr ofitnet
R f = Cpr
* 100

150558
R f0 = 170402
* 100 =88,35%
488348
R f1 = 656590
* 100 =74,37%

Rentabilitatea financiară reflectă randamentul utilizării capitalurilor


proprii. Ea trebuie sa fie superioară ratei medii a dobânzii pe piata
interbancară.
90 88.35 82.11
80 74.37 75.54
70 60.8455.97 79.64 rata rentabilitatii financiare
60
50 57.72 rata de rentabilitate economica
40 neta nominala
30 rata de rentabilitate economica
20 bruta nominala
10 rata de rentabilitate economica
0 bruta reala
2006 2007

Nivelurile ridicate ale rentabilităţii financiare ne indică o activitate


financiară profitabilă a SC Dormarunt SRL, fiind cu adevărat relevante
pentru analiza rentabilităţii.

2.7 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN EXPLOATARE


INDICATOR 2006 2007
Cifra de afaceri neta(reala) CA 317496 782997
Cheltuieli variabile(CV) 285982,3 167836,7
Marja asupra cheltuielilor variabile MCV=CA-CV 31513 615160,3
Marja asupra cheltuielilor variabile(%) 9,92% 78,56%
MCV
MCV% = CA
*100

Cheltuieli fixe(CF) 17122,1 31048,3


Pragul de rentabilitate din exploatare(punctul critic) 1726,01 395,21
CF
CA PR = MCV %

Pragul de rentabilitate in zile 1,95 zile 0,18 zile


CAPR
CA PRzile = CA
* 360 zile
Rata riscului de exploatare 0,54% 0,05%
CAPR
R PR = CAneta
* 100

Indicele de securitate 0,99 0.99


CAneta  CAPR
IS = CAneta
Pozitia absoluta fata de CA PR (flexibilitatea 315769,99 782601,79
absoluta)
=CAreala- CA PR
Pozitia relativa fata de CA PR (coeficientul de 182,94 1980,21
volatilitate)

` = CAPR

CF=5%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile) +20%*(cheltuieli cu


personalul) +cheltuieli cu amortizarile si provizioanele de expl+cheltuieli cu
alte impozite si taxe
CF0=5%*(114732+11282)+20%*(20642)+4448+2245=17122,1
CF1=5%*(155594+0)+20%*(24858)+17973+324=31048,3

CV=95%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile)+80%*cheltuieli cu


personalul+cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate
CV0=95%*(114732+11282)+80%*(20642)+1133 = 285982,3
CV1=95%*(155594+0)+80%*24858+136 = 167836,7
Societatea analizată nu prezintă un risc de exploatare ridicat, deoarece
rata riscului de exploatare este extrem de redusă. Se observă o tendinţă
favorabilă de scădere a acesteia în anul 2007. Această îmbunătăţire a
valorilor ratei, corelată cu creşterea indicelui de securitate reduc riscul de
exploatare al societăţii.
Poziţia absolută a societăţii este foarte mare, acest lucru evidenţiind
capacitatea societăţii de a-şi adapta producţia la cerinţele pieţei şi indicând
un risc de exploatare scăzut. Pozitia relativă înregistrează valori mai mari
cand riscul este minim, aşa cum este cazul societăţii analizate unde poziţia
relativă are valori mari şi în crestere în perioada analizată.
In raport cu pragul de rentabilitate, situatia societăţii este una
confortabilă, deoarece cifra de afaceri netă depaseşte cu mai mult de 20%
punctul critic.
2.8 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT

2.8.1 Metoda lui Altman

Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2

RC
R1 = AT
RC=rezultatul curent
CA
R2 = AT
AT=active totale
Valoarea .de. piata.a.capitalurilor. proprii
R3 = Valoarea .datoriilor.totale
Pr ofitul.reinvestit
R4 = AT
CA=cifra de afaceri
AC
R5 = AT

163207
R 12006 = 277102
=0,58
581392
R 12007 = 733390
=0,79

R1 are semnificaţia unei rate de rentabilitate economică, sau de


eficienţă a utilizării activelor şi este de dorit sa fie cât mai mare şi să crească.

317496
R 22006 = 277102
=1,14
782997
R 22007 = 733390
=1,06
R2 este un indicator de eficienţă a utilizării activelor care exprimă
rotaţia activului prin cifra de afaceri. Cu cât activitatea societăţii este mai
eficientă, cu atât vanzările sunt mai mari, iar activele se vor reînnoi mai
rapid prin cifra de afaceri.

170402
R 32006 = 106700
=1,59
656590
R 32007 = 76800
=8,54
R3 semnifică gradul de îndatorare al întreprinderii prin imprumuturi pe
termen scurt, mediu sau lung. Se recomandă ca această rată să fie de o
valoare cât mai mare.

R 42006 = 0, pentru că nu avem profit reinvestit


R 42007 = 0, pentru că nu avem profit reinvestit
R4 are semnificaţia capacităţii de finanţare internă a societăţii şi se
recomandă ca valoarea sa fie cât mai mare.

173247
R 52006 = 277102
=0,62
395841
R 52007 = 733390
=0,53
R5 are semnificaţia flexibilităţii societăţii şi arată ponderea activului
circulant în activul total şi se recomandă ca acest raport sa fie cât mai mare.

Z2006=1,2*0,62+ 1,4*0+3,3*0,58+0,6*1,59+1,14 =4,75


Z2007=1,2*0,53+1,4*0+3,3*0,79+0,6*8,54+1,06=9,42

Atât în anul 2006 cat şi în anul 2007, Z este mai mare decât 3,
sugerând o situaţie a societatii bună. Din punct de vedere bancar societatea
beneficiază de un grad crescut de încredere, deoarece este solvabilă.

2.8.2 Metoda centralei bilanţurilor franceze

100Z=-1,225R1+2,003R2-0,824R3+5,221R4-0,689R5-
1,164R6+0,706R7+1,408R8-85,544

Cheltuieli financiare
R1 = EBE
Capital permanent
R2 = Capitalinvestit
CAF
R3 = Datoriitotale
EBE
R4 = CA
SoldFurnizor
R5 = Cumparari
* 360
VA1  VA0
R6 = VA 0
SoldCreanţe
R7 = CA
* 360
Investitiicorporale
R8 = VA

1920
R 12006 = 168595
= 0,01
3699
R 12007 = 602221
= 0,006
277102
R 22006 = 277102
=1
733390
R 22007 = 733390
=1
167655
R 32006 = 106700
= 1,57
520606
R 32007 = 76800
= 6,77
168595
R 42006 = 317496
= 0,53
602221
R 42007 = 782997
= 0,76
R 52006 = 0
R 52007 = 0
Presupunem că VA este în anul 2005 este 60000 lei
R6 2006 = 2,19
R6 2007 = 2,27

R7 2006 = 172,8
R7 2007 = 72
R8 2006 = 0,54
R8 2007 = 0,53

Z2006=0,38
Z2007=-0,36

Valoarea lui Z este în prima perioada pozitivă şi peste valoarea de -0,25


putem spune că situaţia întreprinderii nu este riscantă.In cea de-a doua
perioada întreprinderea prezinta o situatie negativa având şanse să cunoască
dificultăţi economico- financiare.

2.8.3 Metoda Conan-Holder

Z=16*R1+22*R2-87R3-10R4+24R5

AC  stocuri
R1 = AT
Capitaluri. permanente
R2 = AT
Cheltuieli. financiare
R3 = CA
Cheltuieli.cu. personalul
R4 = Valoarea .adaugata
EBE
R5 = Datorii.totale

173247  12103
R 12006 = 277102
= 0,58
395841  17286
R 12007 = 733390
= 0,51
277102
R 22006 = 277102
=1
733390
R 22007 = 733390
=1
1920
R 32006 = 317496
= 0,006
3699
R 32007 = 782997
= 0,004
20642
R 42006 = 191482
= 0,10
24858
R 42007 = 627402
= 0,03
168595
R 52006 = 106700
= 1,58
602221
R 52007 = 76800
= 7,84

Z2006=66,56
Z2007=241,68
Deoarece valoarea lui Z este în ambele perioade mai mare de 16,
nivelul de referinţă, putem trage concluzia că situaţia întreprinderii este
foarte bună, iar riscul de faliment este mai mic de 10%.

3.Concluziile diagnosticului financiar


3.1Puncte tari

Punctele tari ale societăţii comerciale SC Dormarunt SRL sunt:

1. Societatea cunoaşte o creştere explozivă a principalilor indicatori


financiari, dar mai ales la nivelul rezultatului net care creşte cu
324,35%. Creşteri importante se înregistrează şi în ceea ce priveşte
cifra de afaceri (o creştere de 246,61%) dar şi la nivelul activelor
totale (264,66%).
2. In ceea ce priveşte valoarea disponibilităţilor din bancă acestea cresc
de la un an la altul într-o proporţie destul de mare ajungând de la 8121
în anul 2006 la 217584 în anul 2007.
3. Societatea se bucură de o bună stabilitate financiară mai ales în anul
2007, aspect evidenţiat şi de valorile ridicate ale stabilităţii financiare.
De asemenea societatea se bucură de o bună autonomie financiară mai
ales în anul 2007 aspect evidenţiat si de valorile ridicate ale ratei
autonomiei financiare.
4. Creşterea valorilor capitalurilor proprii este reflectată în situaţia netă
pozitvă şi crecătoare.
5. Echilibrul financiar pe termen lung al societăţii este evidenţiat de
fondul de rulment pozitiv care are o evoluţie crescătoare favorabilă în
perioada analizată deoarece capitalul permanent creşte într-o măsură
mai mare decât cresc activele imobilizate. Datorită fondului de
rulment pozitiv societatea dispune de o marjă de securitate, are o pune
la adăpost de evenimente neprevăzute.

6. Fondul de rulment împrumutat are o evoluţie descrescătoare, ceea ce


evidenţiază faptul că societatea şi-a scăzut datoriile pe termen lung,
acest lucru evidenţiind o creştere a autonomiei financiare.

7. Trezoreria netă este pozitivă pe ansamblul perioadei studiate, ceea ce


reflectă echilibrul financiar al societăţii pe termen scurt şi foarte scurt.

8. Valoarea adăugată înregistrează o tendinţă favorabil crescătoare, în


special datorită creşterii producţiei exerciţiului.
9. EBE înregistrează o tendinţă favorabilă crescătoare, în special datorită
creşterii producţiei exerciţiului realizate de către societate.

10. Profitul din exploatare reflectă mărimea absolută a rentabilităţii


activităţii de exploatare. Acesta înregistrează o tendinţă favorabilă
crescătoare, în special datorită creşterii EBE.

11. In ambii ani societatea a încheiat exerciţiile financiare cu profit,


inregistrând profit net. In anul 2007 acesta a fost considerabil mai
mare decât in anul 2006.

12. Societatea are o bună capacitate de autofinanţare

13. Societatea dispune de o capacitate bună de rambursare a datoriilor


financiare prin autofinanţare

14. Durata medie de rotaţie a stocurilor este bună

15. Grad redus de îndatorare pe termen lung

16. Nivelurile ridicate ale rentabilităţii financiare ne indică o activitate


financiară profitabilă a SC Dormarunt SRL, fiind cu adevărat
relevante pentru analiza rentabilităţii.

17. Societatea analizată nu prezintă un risc de exploatare ridicat,


deoarece rata riscului de exploatare este extrem de redusă. Se observă
o tendinţă favorabilă de scădere a acesteia în anul 2007. Această
îmbunătăţire a valorilor ratei, corelată cu creşterea indicelui de
securitate reduc riscul de exploatare al societăţii. Poziţia absolută a
societăţii este foarte mare, acest lucru evidenţiind capacitatea
societăţii de a-şi adapta producţia la cerinţele pieţei şi indicând un risc
de exploatare scăzut. In raport cu pragul de rentabilitate, situatia
societăţii este una confortabilă, deoarece cifra de afaceri netă
depaseşte cu mai mult de 20% punctul critic.

18. Riscul de faliment este scazut.

19. In concluzie putem spune că societatea înregistrează un progres


vizibil de la un an la altul al unor indicatori cum ar fi valoarea
adăugată, fondul de rulment, nevoie de fond de rulment, profitul net,
rezultatul curent, rezultatul exploatării, excedentul de brut de
explatoare, rezultatul net.

3.2Puncte slabe

1. In perioada analizată, durata de încasare a creanţelor este de peste


30 de zile, aspect nefavorabil, care prezintă, însă, o tendinţă
favorabilă de scădere, datorită creşterii considerabile a cifrei de
afaceri.

3.3Măsuri propuse pentru imbunătăţirea situaţiei financiare

1. Micşorarea duratei de încasare a creanţelor

CUPRINS

Cap. 1. Consideraţii generale


Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar
2.1. Analiza structurii bilanţului
2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului
2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului
2.2. Analiza echilibrului financiar
2.2.1. Situaţia netă
2.2.2. Fondul de rulment
2.2.3. Nevoia de fond de rulment
2.2.4. Trezoreria netă
2.3. Analiza soldurilor de gestiune
2.3.1. Marja comercială
2.3.2. Producţia exerciţiului
2.3.3. Valoarea adăugată
2.3.4. Excedentul brut de exploatare
2.3.5. Rezultatul din exploatare
2.3.6. Rezultatul curent
2.3.7. Rezultatul net
2.4. Analiza ratelor de structură a capitalului
2.4.1. Ratele de echilibru
2.4.2. Ratele de lichiditate
2.4.3. Capacitatea de autofinanţare
2.4.4. Ratele de îndatorare
2.5. Analiza ratelor cinetice
2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor
2.5.2. Durata de încasare a creanţelor
2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor
2.6. Analiza rentabilităţii
2.6.1. Rata de rentabilitate economică brută nominală
2.6.2. Rata de rentabilitate economică brută reală
2.6.3. Rata de rentabilitate economică netă
2.6.4. Rata rentabilităţii financiare
2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare
2.8. Analiza riscului de faliment
2.8.1. Metoda Altman
2.8.2. Metoda centralei bilanţurilor franceze
2.8.3. Metoda Conan-Holder

Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar


3.1. Punctele tari
3.2. Punctele slabe
3.3. Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea stării financiare

S-ar putea să vă placă și