Sunteți pe pagina 1din 3

ACORD DE CONSTITUIRE

ÎNTREPRINDEREA FAMILIARĂ ŢIFREA PETRU


cu sediul profesional în Reghin, strada Viilor, nr 49, Judeţul Mureş

Art 1. Subsemnaţii:
1.ŢIFREA PETRU , cetăţean român, născut la data de 11.05.1962, în Bilbor,
judeţul Harghita , cu domiciliul în Reghin, strada Viilor , nr. 49, judeţul Mureş,
identificat cu CI , seria MS , numărul 019610 , eliberat de Poliţia Municipiului
Reghin, la data de 02.09.1999, CNP 1620511261462,
şi
2. ŢIFREA LAURA, cetăţean român, născut la data de 08.08.1963, în
Bilbor,, judeţul Harghita , cu domiciliul în Reghin, strada Viilor , nr. 49, judeţul
Mureş, identificată cu CI , seria MS , numărul 019612 ,eliberat de Poliţia
Municipiului Reghin, la data de 02.09.1999, CNP 2630808261467, fiind soţ şi
soţie, în conformitate cu dispoziţiile art 29 alin 1, din OUG nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate ,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în calitate de membrii,
consimţim să constituim ÎNTREPRINDEREA FAMILIALĂ ŢIFREA PETRU,
întreprindere economică fără personalitate juridică , drept pentru care am încheiat
prezentul ACORD DE CONSTITUIRE al acesteia , potrivit clauzelor de mai jos.
Art 2. Forma întreprtinderii:ÎNTREPRINDEREA FAMILIALĂ ŢIFREA
PETRU este o întreprindere economică fără personalitate juridică , membrii
acesteia fiind comercianţi persoane fizice, la data înregistrării acesteia în registrul
comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de
reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniu de afecţiune , dacă acesta a
fost costituit, şi în completare cu întreg patrimoniu potrivit cotelor de participare.
Art 3. Denumirea întreprinderii este ÎNTREPRINDEREA FAMILIALĂ
ŢIFREA PETRU
Art 4.Organizarea şi funcţionarea acesteia este cârmuită de legile române,
membrii nefiind exoneraţi de răspundere dacă aceştia au obligaţia de a obţine
înainte de începerea activităţii autorizaţiile , avizele , licenţele şi alte asemenea,
prevăzute în legi speciale , pentru desfăşurarea anumitor activăţi
Art 5. SEDIUL profesional este în localitatea Reghin, strada Viilor, nr.49
judeţul Mureş .Întreprinderea individuală îşi va putea desfăşura activitatea la
sediul profesional , puncte de lucru , precum şi ambulant în locuri special
amenajate , în baza aprobării organelor competente.
Art. 6. Activitatea principală este codificată conform CAEN rev 2, astfel:
--5610- Restaurante-----------------------------------------------------------------------
Art.7. Activitatea secundară este clasificată conform CAEN rev 2, astfel:

1
--4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare , băuturilor şi produselor
din tutun efectuat prin standuri , chioşcuri şi
pieţe---------------------------------------4782-Comerţ cu amănuntul al textilelor ,
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe---------------------------------------------------4789-Comerţ cu amănuntul prin
standuri , chioşcuri şi pieţe a altor produse----
Art.8.La data constituirii întreprinderii familiale membrii nu au constituit un
patrimoniu de afecţiune.
Art.9. Cotele de participare la veniturile sau pierderile întreprinderii revin pe
seama membrilor , cotele fiind următoarele: ŢIFREA PETRU va deţine 50% din
venituri sau pierderi şi ŢIFREA LAURA va deţine 50% din venituri sau
pierderi.
Art .10. Reprezentantul întreprinderii familiale desemnat de către membrii este
ŢIFREA PETRU. În această calitate el îndeplineşte acele operaţiuni care sunt
necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului întreprinderii el
reprezentând-o în raporturile cu persoanele fizice, juridice, autorităţile publice,
administrative.
Art 11.Reprezentantul poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca
P.F.A., întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale
sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau
juridice , în vederea efectuării unor activităţi economice.
Art. 12. Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii se iau de către
reprezentant.
Art. 13. Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii
familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple, a membrilor întreprinderii ,
cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului
care face obiectul actului.
Art .14. Actele prin care se dobândesc bunuri prntru activitatea întreprinderii
familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor ,
dacă valoarea bunului cu privire le care se încheie actul nu depăşeşte 50% din
valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii şi a sumelor de bani aflate
la dispoziţia întreprinderii la data încheierii actului.Bunurile bândite sunt
coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art 9 . din prezentul act.
Art 15.Membrii întreprinderii familiale sunt asiguraţi în sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în
sistermul asigurarărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor sociale de somaj , în
condiţiile prevăzute de lege.
Art 16.Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din
Registrul Comerţului în următoarele cazuri:mai mult din jumătate din membrii
au decedat, mai mult din jumătate din membrii cer încetarea acesteia sau se
retrag, în condiţiile stabilite decart 25 din Legea 26/1990, cu completările şi
modificările ulterioare.

2
Art 17. Prevederile prezentului ACORD DE CONSTIUTUIRE se
completeazăcu dispoziţiile O.U.G. nr 44/2008 privind desfăşurarea activităşilor
economice de către persoanele fizice autorizate , întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale,Codul comercial român şi alte legi comerciale în
vigoare.
Prezentul înscris a fost redactat azi 01.04.2009, într-un număr de 3 exemplare.

MEMBRII

ŢIFREA PETRU

ŢIFREA LAURA