Sunteți pe pagina 1din 2

!

40r00
\i
Y""+,'n"\ u*i4'iJJ"'
APnRAT DE tvlASUraA
UMIDlTATE T E M P E R A T U RSAI
i' zo^.sP '!,.,,{","
P U N C TD E R O T J A _,_
>\ \o ". t-
1;
\..-.-', ..
THERMOHYGROMETER

ilt::'
-,../:\:haxl&
i
- i 0 . . . . . . . .+. 4 0grade -
C temperatrrasuprrl{ra
- 1 0 . . . . . . . . . . . .grade
.+40 -
C temperalura mediuhmbiant
2 0 . . . . . . . . . . .'/o 1 0Lrmidirate
0 relalivaa suprr(liel
- 8 . . . .. .. .. . . . .+. 2 6grade - v
C rempeaanrapul.;fe.oua

Aparatulse utilizeaza la determinareare


(,,nra.a,-r^-
_^.-,, __ mperaturii,
umidiratiisi punctuluide roua
cazur
:::li,iil:,"j"T,:l'.,"tin rucrariror
JJ;;;il;'ffJ":J a
) a constructiilor
g"curiror,rezervoareror, metalice,
i:l:i:!:.1:::l:1
Slabilireaumidjratiisi a punctuluiae roi ";;;;;;),':i.l
suplafeteestefoarteimpofttulaln
:H:"J g*:x:l
luturortucradlorde n. ,"",,-
l::1T"Hii.:1':"'i::
.*"..iu.
o. 1".*$;#;::il:
Gai,uiJffi J:H:il
li:Tff
"-.,^^- _.1: "^g:stor
:;li cazll
:T:1":::]::T].r...'"nr.i ;i:i:ff;l:
:;1i"'#'::H""'#:T;liT*::lj*"'1,:":ll";';:';',""',::ilffi:","zva.tempe
,::"...;;."-"saneacoperira
Eebuir;;i;;#:Hffiff T?.""?J"Jffjfl
;ll'..fide roua.
punclul

MOD DE INTREBU\TARE: ,

Aparatulestedotatcu 3 piciorusemagneticJpeltlu
verticale. fixarechia-rsi pe sup€fetemeblice
Se scot capacelede prolectie al_esoDd€l( ,
r ee mis,ulzre si5e zl--39is aFsatul
uirneaza
umeaza a fi vonsira
vopsita. F€ suprafala ce
De la caz la caz, pentru detenninareacc temperaturiisi a umiditatii relative,
ca aDantutsa fic Lc., pe
,- suprafata
",,^_"-,- timp de
.,_]::ta! esrenevoie
iii111::1.:1*]*1t "p-_r.i",r"16'j.
La intersectiacelo! douu u"" irrdi"uto*i se poat!-,
citi valoarea",ii,,]1ll
punctului de roua in grade
a.et.i,,.
Celsius.
Exr
-tempelaturasuprafetei:9,5 grade
C
'umidifatesuprafara:
80 %:6 gradeC
-temperatumaer l2 grade C
2

Diltrentadinlretemperatura d.j rouaestede 3'5 gradeC' ceeace


suplafeteisi pulrctLrl
inseamna ca se po! incepelucmrilede acoperlrci voPsl!e)

pentrudeterminarea rparltului
se porilelblorlsi tabeiuldin inslructiunil€
pun.tul,.,i.de.o,to

INTRETINERE:
sa i'e feritde socuri'LoviturisauaDa'
Aoa.atullrebuiesa fie manipulalcu aten!ie' I''"rdi-re-'o!4.-de nsslrrg'"e
i,'?ruf f^ t" lucreazamai orult timp cu rp''r.1!l la acee"si
aparatul"a lucrezela
"-i
porlesa..imbatriileasca" Dln acestmoiiv' proi''caron'lfecomanda.ca
acestasa fie invelit intr-un Pfosopumedsr
i^r"l aiii i," a" t.iar.ute, sau, din timp in timp'
-
i" p,"ces care se va repetade 2 3 ori
"p"'i".pt. ".t'

j umidi!6te reIa tiva %

1,7
. 0 l 0 q l,t
t 1 l.!
.4,, t,t
. ,.5 I
- , , 1,L r d
" t l.r l t.9 :,;
. J,7
- 1,5 - r,L
i r,t :,1 t,7-

15,l
u,l L
'lr,L
! :itl ll,z L
1,, 1 ) L' . . 1 l - t , , 1 ;GJ .ta,z u1,1
ll.0 tt , 8 n 6 , l tzt,t
I

-ll.z . 1 3 J, '7',,l

14

::