Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

Numele şi prenumele profesorului :


Şcoala :
Clasa: ASISTENT MEDICAL GENERALIST II A
Modulul: 36 – Endocrinologie și nursing în endocrinologie
An şcolar 2015 - 2016
Data:
Plan de învăţământ aprobat prin OMEdC Anexa nr. 3 la nr. 2713/29.11.2007
Unitatea de învăţare: Endocrinologie și nursing în endocrinologie
Titlul lecţiei:Recapitulare Bola Addison, feocromocitomul, sindromul Cushing, , neoplasmul tiroidian, hiperparatiroidismul, hipoparatiroidismul
Tipul lecţiei : Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Timp: 50 de minute

Scopul lecţiei: Recapitularea cunoştinţelor elevilor cu privire la notiunile de proiect.


Motivaţia: Lecţia este foarte importantă întrucât elevii trebuie să-şi fixeze foarte bine noţiunile dobândite pe parcurs în cadrul acestei unităţi de învăţare,
noţiuni ce le sunt necesare, atât în viata de zi cu zi, cât şi dupa terminarea postlicealei. Elevii vor utiliza aceste cunostinte pentru a planifica, a stabili planul
de îngrijire al unui pacient cu afecțiuni endocrinologice, pentru a aplica intervențiile proprii și delegate, și pentru a aprecia rezultatele obținute în urma
aplicării îngrijirilor.

Unitatea de competenţă
Endocrinologie și nursing în endocrinologie
Competenţe generale:

Îngrijirea pacientului cu afecțiuni endocrinologice

Competenţe specifice vizate:


C1. Analizează semnele și simptomele specifice bolilor endocrine.
C2. Identifică problemele de dependență și stabilește dignosticele de nursing la pacienții cu boli endocrine.
C3. Elaborează planul de îngrijire.
C4. Aplică intervenții proprii și delegate.
C5. Evaluaeză rezultatele îngrijirilor aplicate.
Competenţe derivate:
C .1.1- Identificarea semnelor specifice bolilor endocrine
C 1.2. – Identificarea simptomatologiei afecțiunilor endocrine
C 2.1. – Stabilirea diagnosticului de nursing
C 4.1. – Planificarea intervențiilor
C 5.1. – Aprecierea rezultatelor obținute după realizarea îngrijirilor și reformularea planului în caz de rezultat nefavorabil
Competenţe pedagogice:
C2.1. Dezvoltarea atenţiei concentrate;
C 2.2./C4.1. Dezvoltarea gândirii şi a spiritului practic;
C 1.2./C2.1/C4.1/C5.1 Utilizarea limbajului specific managementului proiectelor
.
STRATEGII DIDACTICE :

a) Principii didactice : principiul participării active, principiul asigurării progresului gradat al performanţei, principiul conexiunii inverse
b) Metode didactice :
- metode de comunicare orală : expunerea, conversaţia, fisa ciorchine, organizatorul grafic.
c) Procedee de instruire: problematizarea prin crearea situaţiilor problemă, conversaţia de consolidare
d) Forme de organizare: de grup, individuală
e) Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor, independentă
f) Resurse materiale: - material bibliografic
- videoproiector,laptop
- instrumente de scris
- foi de scris
- fişe de lucru
g) Metode de evaluare: - evaluarea orală, de continut, evaluare scrisa

Bibliografie: Tititrcă Lucreția, Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali, Ed. Viața medicală românească, 2008
Borundel Corneliu, Manual de medicină internă pentru cadre medii, Ed. ALL, 2010
Anexe: Plan de Recapitulare, Fişe de lucru
DESFÃŞURAREA LECŢIEI
RESURSE RESURSE ORGANIZAR
ETAPELE Competente ACTIVITATEA ACTIVITATEA EVALUAR
PROCEDURA MATERIAL EA
LECŢIEI specifice PROFESORULUI ELEVILOR E
LE E INSTRUIRII
- pregătirea materialului didactic - pregătirea caietelor şi - conversaţia catalogul frontală
Momentul
- notarea elevilor absenţi cărţilor
organizatoric
verificarea condiţiilor optime
5 min
pentru desfăşurarea lecţiei
C1 -elevii au fost anunţaţi de la ora -au recapitulat lecţiile şi sunt - conversaţia Fisa de lucru frontală Evaluare
C2 precedentă în legătură cu pregătiţi pentru a completa Videoproiector Individuala orala
Pregătirea C3 desfăşurarea unei lecţii de fisele de lucru si sa raspunda Laptop
elevilor pentru C4 verificare, evaluare şi notare cu in baza acestora.
verificare si C5 tema”Recapitulare - Bola
captarea atentiei Addison, feocromocitomul,
5 min sindromul Cushing, ,
neoplasmul tiroidian,
hiperparatiroidismul,
hipoparatiroidismul”.
- anunță planul de recapitulare și - ascultă și devin interesați Observare
Anunţarea metodele folosite pentru acest tip de de activităţile propuse de Expunerea Fişa de lucru Individuala curenta
conţinutului lecție și împarte elevii în 6 grupe, profesor Explicatia Videoproiector Frontală
activităţii fiecare grupă primind câte o fișă de Laptop
5 min lucru (Metoda Ciorchinelui, -urmăresc atent explicaţiile
organizatorul grafic) profesorului şi îşi pregătesc
materialele necesare
C1 -elevii îşi reamintesc noţiunile - completeaza fisele de lucru - conversaţia Videoproiector frontală Observare
Desfasurarea C2 referitoare la bolile endocrine si raspund in baza acestora - explicaţia Tablă curenta
activitatii C3 studiate, si completeaza fisele de Fise de lucru
30 min C4 lucru
C5
Asigurarea -un reprezentant al fiecărui grup -urmăresc răspunsurile şi - conversaţia frontală Observare
transferului prezintă fișele nr. 1 și nr. 2, se identifică greşelile pe care le- - explicaţia curenta
poarta discutii pe baza au făcut.
3min
raspunsurilor corecte.
Secventa finala Formuleaza aprecieri, observatii si Retin aprecierile, observatiile Conversatia Catalog Individuala Observare
Aprecierea recomandari. si recomandarile. Frontala curenta
desfasurarii Apreciaza prin note raspunsurile
lectiei si a elevilor, motivandu-le.
asimilarii
cunostintelor
2 min
Metoda Ciorchinele

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară.Este o tehnică de predare-învatare care-i încurajează pe elevi să gândească liber,
deschis si creator; este o modalitate de a construi asociatii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date; este o tehnică de căutare a căilor
de acces spre propriile cunostinte si convingeri, evidentiind modul propriu de a întelege o anumită temă.
Metoda este antrenantă, dă posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în perechi sau în grup. Solicită gândirea copiilor, deoarece
ei trebuie să treacă în revistă toate cunoştinţele lor în legătură cu un termen – nucleu, reprezentativ pentru lecţie, în jurul căruia se leagă toate
cunoştinţele lor.
În urma utilizării la clasă a acestei metode am observat că elevii colaborează, negociază cu plăcere, comunică şi scriu cu mult entuziasm
informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. Nici unul nu-şi petrece timpul pasiv, ci fiecare moment este bine valorificat de fiecare participant
Pasii metodei:
o Organizarea clasei dupa scopul activitătii
o Distribuirea materialelor de lucru (în functie de tema - proiectul)
o Anuntarea temei si scrierea acesteia într-un cerc mai mare – central
o Stabilirea ideilor – satelit (criterii sau domenii de analiză a temei propuse)
o Fixarea elementelor particulare pentru fiecare idee – satelit stabilită, de către elevi (individual, în perechi, în grup)
o Dirijarea completării ideilor – satelit – activitate realizată de către profesor
o Verificarea în cadrul grupului mare (clasa de elevi) a modului de completare a ciorchinelui (corectitudine, originalitate coloritul satelitilor,
idei noi privind forma satelitilor) si completarea acestuia cu elemente noi
Obiectivele metodei:
 Sa găsească mai multe idei despre o tema dată –proiectul
 Sa sesizeze sensul nuantat al cuvintelor într-un context dat
 Sa transpună mesajul scris într-o imagine sau un simbol
 Sa manifeste interes activ pentru realizarea sarcinilor încredintate echipei
 Sa comunice clar si corect concluzia echipei
 Sa respecte opinia echipei, combătând ideea, nu persoana

5
METODA
FISA CIORCHINE
NR.1FISA

FISA NR.1

PACIENTUL CU
___________________
PROBLEME DE
DEPENDENȚĂ

6
FISA NR. 1

Alterarea
echilibrului
hidric,
deficit prin Inadaptar
pierdere de e la la
Alterarea lichide  rolul de
balanței bolnav
hidro-
electrolitic
e

PACIENTUL CU
BOALA ADDISON
PROBLEME DE Risc de cădere și
lovire generată
Cooperare DEPENDENȚĂ de tulburările
ineficientă circulatorii
din cauza
stării de
iritabilitate

Intoleranță Alterarea
la activitate, imaginii de
din cauza sine
slăbiciunii 

Alterarea
nutriției
(inapetență,
scădere
ponderală) 7
FISA NR. 1

Alterarea
perfuziei
tisulare
Inadaptar
e la la
Alterarea rolul de
ritmului bolnav
cardiac

PACIENTUL CU
FEOCROMOCITO
M Risc de cădere și
lovire generată
Durere – PROBLEME DE de tulburările
circulatorii
stare de
confort
DEPENDENȚĂ
redusă

Creșterea Alterarea
tensiunii imaginii de
arteriale  sine

Deficit de
cunoștințe
în ceea ce
privește
boala 8
FISA NR. 1

Alterarea
echilibrului
hidric prin
exces de
Inadaptar
volum
e la la
Alterarea rolul de
ritmului bolnav
cardiac

PACIENTUL CU
SINDROM
CUSHING Risc de cădere și
PROBLEME DE lovire generată
de scăderea
Intoleranță la
activitate din
DEPENDENȚĂ forței musculare
cauza
esteniei
musculare

Deficit de Alterarea
autoîngrijire imaginii de
  sine (aspect
de portocală
pe băț)
Risc de
infecție din
cauza
scăderii
răspunsului
imunitar 9
FISA NR. 1

Alterarea
confortului
Tulburare dincauza
respirației din durerii  Inadaptar
cauza e la la
edemului și a rolul de
compresiunii bolnav
pe trahee

PACIENTUL CU
TIROIDECTOMIE
PROBLEME DE Risc de nuriție
deficitară
Alterare a
comunicării din
DEPENDENȚĂ
cauza
edemului
laringian

Alterarea
Scăderea imaginii de
calciului din sine
sânge  

Comunicar
e deficitară

10
FISA NR. 1

Alterarea
eliminărilor
urinare 
Inadaptar
e la la
Alterarea rolul de
eliminării bolnav
intestinale

PACIENTUL CU
HIPERPARATIROIDIE Deficit de
PROBLEME DE cunoștințe în
ceea ce
Intoleranță la DEPENDENȚĂ privește boala
durerile
osoase -
disconfort

Deficit de Alterarea
volum din imaginii de
cauza sine
eliminărilor
crescute 
Risc de
fracturi
patologice
din cauza
demineraliză 11
rii
FISA NR. 1

Respirație
deficitară din
cauza
spasmului Inadaptar
laringian  e la la
Alterarea rolul de
balanței bolnav
hidro-
electrolitic
e
PACIENTUL CU
HIPOPARATIROIDIE
(TETANIE) Deficit de
PROBLEME DE cunoștințe în
ceea ce privește
Cooperare
ineficientă
DEPENDENȚĂ boala
din cauza
stării de
iritabilitate

Perturbarea Alterarea
somnului, imaginii de
anxietate  sine

Alterarea
nutriției
(deficit de
calciu)
12
FISA NR 2
Plan de nursing

Îngrijirea pacientului cu ________________________________________

Diagnostic de
Obiective Intervenţii Evaluare
nursing

13
Plan de recapitulare

Boala Addison, feocromocitomul, sindromul Cushing, tiroidectomia, hiperparatiroidia, hipoparatiroidia

 Identificarea semnelor și simptomelor afecțiunilor endocrine

 Identificarea problemelor de dependență

 Elaborarea planului de nursing pentru pacientul cu probleme endocrine

 Evaluarea eficacității intervențiilor proprii și delegate aplicate

14

S-ar putea să vă placă și