Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMEN STOMATOLOGIC – RADIOGRAFIE DENTARĂ

5
STUDIU STATISTIC PRIVIND SEMNIFICAºIA
ORTOPANTOMOGRAMEI ÎN PRACTICA
STOMATOLOGICÅ CONTEMPORANÅ
Statistical study on the significance of the orthopantomogram in
contemporary dental practice
Drd. Dr. Mioara Decusarå1, Prof. Dr. Viorica Milicescu2
1
Doctorand la Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie, Bucureşti,
Cabinet stomatologic privat Bråila
2
Universitatea de Medicinå şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Scopul tratamentelor stomatologice este de a păstra şi îmbunătăţi starea de sănătate orală. Ortopantomograma
este o investigaţie care oferă imaginea ambelor maxilare, cu arcadele şi elementele anatomice înconjurătoare
pe un film radiografic extraoral. Datele de ansamblu asupra structurilor dento-parodonto-maxilare furnizate
de ortopantomogramă sunt importante pentru stabilirea unui diagnostic corect şi a planului de tratament, mai
ales în cazurile care necesită o reabilitare orală complexă.

Cuvinte cheie: ortopantomogramă, tratamente stomatologice

ABSTRACT
Dental treatment goal is to preseve and improve oral health. The ortopantomogram is an investigation that
provides the image of both jaws, with dental arches and anatomic elements surrounding an extraoral
radiographic film. Data overview of dental-periodonto-maxillary structures provided by panoramic radiography
are important for proper diagnosis and treatment plan, especially in cases requiring complex oral
rehabilitation.

Key words: panoramic radiography, dental treatment

Ortopantomograma este utilizată din ce în ce turilor scheletului facial poate să reprezinte o pro-
mai mult în practica clinică curentă şi medicul se vocare, datorită complexităţii anatomice a etajului
impune să fie informat asupra tehnicii acestei ima- mijlociu şi inferior ale feţei, a suprapunerii variatelor
gini, despre bagajul informaţional oferit, despre formaţiuni şi schimbării orientării proiecţiei.
analiza ortopantomogramei şi, foarte important, Absenţa unei structuri anatomice normale poate
despre indicaţiile şi justificarea clinică a acestei reprezenta un diagnostic precoce pentru o boală
metode (1). gravă, de aceea este esenţial să se identifice corect
Pentru analiza unei ortopantomograme este prezenţa şi integritatea tuturor formaţiunilor impor-
esenţial să se identifice structurile anatomice nor- tante ale feţei (3,4).
male, dar trebuie avut în vedere că: nu oricare struc- Deşi pentru unii pacienţi ortopantomograma ar
tură anatomică va apărea obligatoriu pe fiecare putea părea un surplus de cost terapeutic şi o ex-
ortopantomogramă; există o variaţie între indivizi; punere suplimentară la radiaţii, investigaţia este
ca racteristicile anatomice se modifică volumetric foarte utilă în toate specialităţile stomatologice:
şi existenţial în timp (1,2). Recunoaşterea struc-

Adresă de corespondenţă:
Drd. Dr. Mioara Decusară, Cabinet stomatologic privat, Str. Edmond Nicolau Nr. 6, Brăila
e-mail: mioaradecu@yahoo.com

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVIII, NR. 1, AN 2012 27


28 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVIII, NR. 1, AN 2012

• în terapia odontală restaurativă şi protetică, genera stenoza carotidiană, cu risc crescut de


este necesară pentru evidenţierea unor leziuni atac cerebral (16,17);
clinice oligosimptomatice sau fără cores- • s-a observat o corelaţie între alungirea proce-
pondent clinic (resturi radiculare), în vederea sului stiloid şi osteoporoză sistemică, precum
aplicării unor lucrări protetice complexe, pe şi între existenţa unui proces stiloid alungit şi
un teren cu asanare incompletă sau incertă a plăcilor ateromatoase de la nivelul arterei
(5,6); carotid (18);
• în parodontologie completează sau reclamă • terapia oncologică prin iradiere, efectuată în
radiografiile retroalveolare care evidenţiază zona cervicală, poate contribui la creşterea
cu mai mare acurateţe leziunile bolii paro- riscului de dezvoltare a ateroamelor cervicale
dontale, dar care expun pacientul la doze ri- (19);
dicate de radiaţii şi la un cost mai mare. În • identificarea zonelor de osteonecroză a maxi-
parodontopatiile cronice rapid evolutive cu larelor datorită tratamentului îndelungat cu
atrofie osoasă orizontală, ortopantomograma bifosfonate, medicamente utilizate de două
este expres indicată (6,7); decenii pentru tratamentul osteoporozei şi al
• în ortodonţie evidenţiază tulburările de dez- metastazelor osoase (20);
voltare ale dinţilor şi maxilarelor, asimetriile • ortopantomograma are valoare medico-ju-
faciale, modificările cantitative ale maxila- diciară, fiind un document uşor de arhivat, ce
relor, fiind indispensabilă pentru stabilirea nu poate fi trucat, important în investigaţiile
unui diagnostic, a planului de tratament orto- de culpă profesională, pentru recunoaşterea
dontic şi a prognosticului anomaliilor dento- pacienţilor şi a tratamentelor efectuate de
maxilare (8,9); specialiştii stomatologi din cabinetele private
• în pedodonţie, ortopantomografia oferă date (9,10). În medicina legală această investigaţie
asupra stadiului de dezvoltare a mugurilor ajută la identificarea victimelor în urma de-
dentari, relaţia dintre dentiţia temporară şi zastrelor naturale sau războaie (urmărindu-se
cea definitivă, patologia apicală şi periapicală formula dentară), dar şi pentru stabilirea
şi calitatea tratamentelor odontale efectuate vârstei acestora (urmărindu-se atriţia dentară,
(10,11); stratul de dentină secundară etc.) (21,22).
• în patologia buco-maxilo-facială dă informaţii Trebuie amintit faptul că, în Statele Unite ale
asupra leziunilor traumatice, tumorale şi in- Americii, în anii ‘50, dezvoltarea rapidă a
flamatorii ale maxilarelor (12); tehnicii panoramice s-a realizat datorită ce-
• în implantologie este necesară pentru stabi- rerii de obţinere a imaginii statusului dentar
lirea calităţii osului unde se va aplica implan- într-un timp scurt şi la un număr cât mai mare
tul, precum şi pentru controlul integrării de persoane, pentru recruţii şi soldaţii din
osoase a acestuia (13). forţele armate americane (1);
Studii recente au prezentat rolul ortopantomo- • ortopantomograma este frecvent utilizată în
gramei pentru evidenţierea unor procese patologice oncologie, ca screening la pacienţii cu cancer
din sfera oro-maxilo-facială din cadrul unor boli al cavităţii orale, atât înaintea terapiei onco-
sistemice: gene, cât şi pentru evaluarea unei eventuale
• pe ortopantomogramele efectuate la paciente metastaze osoase maxilare (23).
cu vârsta mai mare de 65 de ani, în postmeno- Lucrarea prezintă un studiu privind semnificaţia
pauză şi cu fracturi osteoporotice în antece- ortopantomogramei în diagnosticul, tratamentul şi
dente s-a măsurat o resorbţie osoasă crescută prognosticul patologiei orale a pacienţilor pe care
şi o îngustare a corticalei mandibulare, carac- i-am consultat şi tratat în decurs de 40 de luni, în
teristice unei densităţi minerale osoase scă- cabinetul stomatologic privat.
zute (14,15); Pacienţii care mi s-au prezentat la cabinetul
• detectarea pe ortopantomogramă a calcifică- stomatologic privat (din Brăila), în perioada 2007-
rilor în regiunea arterelor carotide, sub forma 2010, au fost în număr de 876 şi au prezentat ur-
unor leziuni radiopace adiacente sau în spaţiul mătoarele situaţii clinice:
intervertebral C3-C4, în 90% dintre cazuri • urgenţe stomatologice: pulpite acute, paro-
fiind bilateral, la pacienţi asimptomatici cli- dontite acute, pericoronarite ale molarilor de
nic. Pacienţii trebuie îndrumaţi către medicul minte inferiori, abcese parodontale, fracturi
genaralist, cu indicaţia evaluării prezenţei dentare coronare şi coronoradiculare subgin-
unei plăci ateromatoase calcificate ce poate givale;
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVIII, NR. 1, AN 2012 29

• probleme complexe de sănătate orală: carii TABELUL 2. Elemente de patologie dento-alveolară,


multiple netratate, simple sau complicate cu evidenţiate pe ortopantomogramele pacienţilor trataţi
procese granulomatoase periapicale cronice, Elemente de patologie
Cazuri Procent
stomatologică (97 OPG)
resturi radiculare multiple irecuperabile, mo-
Canini incluşi 4 4,2%
lari de minte erupţi ectopic, probleme paro-
Molari de minte incluşi 10 10,3%
dontale, restaurări protetice complexe; Dinţi supranumerari 3 3,1%
• anomalii dento-maxilare. Resturi radiculare sub lucrări protetice 4 4,2%
Din lotul de 876 pacienţi consultaţi, un număr vechi
de 30 (3,24%) nu au fost trataţi, fiind îndrumaţi Leziuni carioase multiple 85 87,6%
către alţi medici specialişti (chirurgie OMF, paro- Leziuni inflamatorii periapicale cronice 54 55,7%
dontologie, implantologie, ORL, neurologie), la granulomatoase
278 (31,74%) s-au aplicat tratamente stomatologice Leziuni parodontale cu atrofie osoasă 4 4,2%
medie
de urgenţă (pansamente calmante pentru pulpite
Leziuni parodontale cu atrofie osoasă 6 6,9%
acute, drenaj endodontic), 321 (36,65%) pacienţi severă
au solicitat şi au beneficiat de tratamente stoma- Restaurări protetice vechi 67 69,1%
tologice complexe (conservatoare, chirurgicale şi Leziuni ale condililor mandibulari 10 10,3%
protetice), iar 246 (28,1%) au fost consultaţi pentru Altele (chist rezidual, rădăcini 4 4,2%
anomalii dento-maxilare (Tabelul 1). fracturate în timpul extracţiei şi rămase
În funcţie de diagnosticul clinic prezumtiv şi de intraosos)
tratamentul preconizat, s-au recomandat examene
molarii temporari şi cu mobilitate fiziologică la
radiografice complementare: radiografii retroalve-
nivelul molarilor primi deciduali. Ortopantomo-
olare (pentru tratamente odonto-radiculare la 1-2
grama (Fig. 1) a evidenţiat: prezenţa unui chist
dinţi), radiografii ocluzale (cu film muşcat), orto-
(traumatic sau folicular) în hemimandibula stângă,
pantomograme şi teleradiografii de profil (pentru
care nu a produs rizaliză patologică a dinţilor
tratamentele ortodontice) şi radiografii de man-
supraiacenţi, dar a modificat poziţia mugurilor
dibulă defilată (pentru chisturi mandibulare).
dentari 33 (care a migrat spre hemimandibula
La cei 321 de pacienţi care s-au prezentat la ca-
dreaptă şi a cărui coroană se află situată sub apexu-
binetul stomatologic pentru reabilitare orală com-
rile lui 41,31,32) şi a lui 34 (care s-a orizontalizat);
plexă, pentru stabilirea diagnosticului şi prognos-
de remarcat subţierea corticalei marginii bazilare
ticului bolii, cât şi pentru planul de tratament, la 97
s-a recomandat efectuarea de ortopantomograme. mandibulare subiacente chistului, explicându-se
Analizând ortopantomogramele recomandate necesitatea unei intervenţii chirurgicale de urgenţă
pentru tratamentele stomatologice odonto-restaura- (chistectomie), pentru reducerea riscului de apariţie
toare, protetice, parodontale şi chirurgicale s-au a unei fracturi spontane mandibulare.
evidenţiat elemente cu caracter patologic, asimpto- În Fig. 2 este redată ortopantomograma aceluiaşi
matice şi fără corespondent clinic, centralizate în pacient, la 6 luni după intervenţia chirurgicală prin
tabelul 2. Pentru orice practician este important să care s-a îndepărtat chistul folicular şi mugurele
se identifice prezenţa sau integritatea majorităţii dentar al lui 34 (a cărui coroană se afla intrachistic).
structurilor anatomice, deoarece orice element de
patologie vizibil pe ortopantomogramă reprezintă o
informaţie esenţială pentru diagnostic şi instituirea
unui tratament corect şi benefic pentru pacient (3).
Motivarea o vom face pe câteva cazuri clinice
selectate din lotul de pacienţi investigaţi.
Am ales cazul G.C., de 9 ani, care s-a prezentat
pentru tumefacţie nedureroasă mandibulară lateral
stânga, la examenul intaroral constatându-se o
dentiţie mixtă, cu policarii simple netratate la
FIGURA 1. Ortopantomograma pacientului G.C., de 9 ani

TABELUL 1. Distribuţia pacienţilor consultaţi şi trataţi


Pacienţi Pacienţi consultaţi Pacienţi cu tratamente Pacienţi cu trat. Pacienţi consultaţi cu
consultaţi: şi netrataţi: de urgenţă: stomatologice complexe: anomalii dento-maxilare:
100% (N = 876) 3,42% (N = 30) 31,74% (N = 278) 36,65% (N = 321) 28,1% (N=246)
30 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVIII, NR. 1, AN 2012

Se remarcă vindecarea ososasă, cu redresarea complicate cu distrucţii coronare la 12,11,21,31,


intraosoasă spontană a lui 33 (după îndepărtarea 42,44; edentaţie latero-laterală maxilară şi termino-
chistului) şi erupţia uşor mezio-înclinată a lui 35, laterală mandibulară, restaurate protetic parţial,
aceeaşi poziţie mezializată a mugurelui dentar al prin punţi dentare metalo-acrilice vechi, inestetice.
lui 25, a cărui coroană apare peste jumătatea apicală Radiografic (Fig. 4) s-au semnalat următoarele:
a lui 24, fără a-i produce rizaliză patologică (posibil existenţa lui 18 inclus submucos, cu rădăcină scurtă,
situat în palato-poziţie), precum şi începutul în uşoară disto-înclinaţie coronară, fără a determina
mineralizării coronare ale celor patru molari de rizaliza lui 17 şi cu prognostic rezervat în ceea ce
minte. priveşte erupţia pe arcadă şi utilizarea ca stâlp distal
protetic, în cazul pierderii lui 17; carie secundară
marginală distal la 47, complicată cu granulom
periapical; dinţii stâlpi protetici 15,24,33,32,43
prezentau tratamente radiculare vechi şi incomplete,
complicate cu granuloame apicale, iar stâlpii 22 şi
27 erau practic irecuperabili, fiind distruşi coronar
complet; atrofie osoasă orizontală generalizată, mai
accentuată în zona de edentaţie terminală mandi-
bulară stânga.

FIGURA 2. Ortopantomograma aceluiaşi pacient, la 6


luni după intervenţia chirurgicală

Un alt caz selectat este pacienta A.M. de 40 ani,


care a solicitat tratament stomatologic complex,
clinic prezentând multiple leziuni carioase netratate
şi complicate cu distrucţii coronare importante şi
edentaţie latero-terminală mandibulară netratată;
FIGURA 4. Ortopantomograma pacientei N.T., de 65 ani
ocluzia era dezechilibrată şi actul de masticaţie era
mult îngreunat ca urmare reducerii unităţilor
Un ultim exemplu este pacienta D.D., de 42 ani,
masticatorii. Radiologic (Fig. 3) prognostic rezer-
care, la examinarea intraorală, prezenta multiple
vat: resturi dentare (de la 14,16,18,25,26,27,35 şi
leziuni carioase tratate cu obturaţii din compozit (la
45), multiple leziuni inflamatorii cronice granulo-
13 şi 47), edentaţii latero-laterale reduse neprotezate,
matoase (la 18,22,23,34,43,44 şi 45), atrofie osoasă
bimaxilar, coroane de acoperire acrilice (la 23 şi
orizontală generalizată şi afectarea articulaţiilor
24) şi metalice (la 17,14,15,27,37 şi 38), cele din
temporo-mandibulare, cu prezenţa unor condili cu
urmă cu aspect inestetic şi cu adaptare marginală
suprafaţă articulară neregulată.
îndoielnică; incongruenţă dento-alveolară cu înghe-
suire maxilară frontal, cu meziorotaţii la nivelul
incisivilor laterali superiori, cu ocluzie distalizată
la nivelul caninilor şi supraacoperire frontală de
¾.
La examinarea ortopantomogramei (Fig. 5), au
fost sesizate următoarele date de patologie dentară:
tratamente endodontice vechi, incorecte, complicate
cu procese patologice granulomatoase cronice peri-
apicale la 24,25,37,38; obturaţie debordantă la 37,
FIGURA 3. Ortopantomograma pacientei A.M. de 40 ani
cu menţinerea unei zone inflamatorii interradiculare;
atrofie osoasă orizontală generalizată, mai accen-
Cazul N.T., o pacientă de 65 ani, s-a prezentat tuată la nivel fronto-lateral stânga, bimaxilar; pre-
pentru o reabilitare orală complexă, având în vedere zenţa unei formaţiuni radioopace, asimptomatică,
statusul dentar evidenţiat prin examenul clinic oral, în cavitatea sinusală de partea dreaptă, suborbitar,
şi anume: leziuni carioase multiple netratate şi având aspectul unui rinolit.
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVIII, NR. 1, AN 2012 31

CONCLUZII
Prin cazuistica succint prezentată am urmărit să
pledăm pentru valoarea şi importanţa examenului
ortopantomografic pentru practicianul stomatolog
dintr-un cabinet privat. Cantitatea şi varietatea
informaţională despre structurile dento-parodonto-
maxilare, pe care le oferă ortopantomograma, re-
prezintă un teritoriu de confluenţă pentru dezbatere
multidisciplinară a unor cazuri care necesită o rea-
FIGURA 5. Ortopantomograma pacientei D.D., de 42 bilitare orală complexă, de o gravitate cu atât mai
ani mare cu cât pacienţii sunt tineri, dar prezintă un
status dento-parodontal neîngrijt.

BIBLIOGRAFIE
1. Rushton Vivian E., Rout J. – Panoramic Radiology, Londra: 16. Brand H.S., Mekenkamp W.C, Baart J.A. – Prevalence of carotid artery
Quintessence, 2005 calcification on panoramic radiographs. Ned Tijdschr Tandheelkd. (Olanda).
2. Farman A.G. – Panoramic radiology – Seminars on Maxillo-facial 2009; 116(2):69-73
Imaging and Interpretation, Ed. Springer, 2007 17. Damaskos S., Griniatsos J., Tsekouras N., et al. – Reliability of
3. Whaites E. – Essentials of dental radiography and radiology. Fouth panoramic radiograph for carotid atheroma detection: a study in patients
edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2007 who fulfill the criteria for carotid endarterectomy. Oral Surg Oral Med Oral
4. White S.C., Pharoah M.J. – Oral Radiology. Principles and Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 106(5):736-742
Interpretation. Firth Edition. St. Louis: Mosby, 2004 18. Watanabe P.C., Dias F.C., Issa J.P., et al. – Elongated styloid process and
5. Iliescu A.,Gafar M. – Cariologie şi odontoterapie restauratoare, atheroma in panoramic radiography and its relationship with systemic
Bucureşti, Ed. Med., 2001 osteoporosis and osteopenia. Osteoporos Int. 2009; Jul 24
6. Login S. – Tehnică radiologică dentară. Bucureşti: Ed. Univ., 2000 19. Friedlander A.H., August M. – The role of panoramic radiography in
7. Dumitriu H.T. – Parodontologie, Bucureşti: Ed. Viaţa Med. Rom., 1998 determining an increased risk of cervical atheromas in patients treated
8. Ionescu Ecaterina – Anomaliile dentare. Bucureşti, Ed. Cartea with therapeutic irradiation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Universitară, 2005 Endod. 1998; 85(3):339-344
9. Milicescu Viorica şi colab. – Ortodonţie şi ortopedie dento-facială. 20. Arce K., Assael L.A., Weissman J.L., Markiewicz M.R. – Imaging findings
Bucureşti, Ed. Cerma, 2001 in bisphosphonate-related osteonecrosis of jaws. J Oral Maxillofac Surg.
10. Duduca Ioana, Ionescu Ecaterina, Milicescu Şt. jr., Milicescu Viorica 2009; 67(5 Suppl):75-84.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/utils/fref.fcgi?PrI
– Relevanţa ortopantomogramei în stomatologie. Rev. Med. Chir. Soc. d=3048&itool=AbstractPlus-def&uid=19371818&db=pubmed&url=http://
Med. Nat. (Iaşi), 2007; 1(suplim. 1):993-1001 linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278-2391(08)01828-4
11. Cocârlă Elvira – Stomatologie pediatrică, Cluj-Napoca, Ed. Med. Univ., 21. Berndt D.C., Despotovic T., Mund M.T., Filippi A. – The role of the
2000 dentist in modern forensic age determination. Schweiz Monatsschr
12. Burlibaşa C. – Chirurgie orală şi maxilo-facială, Bucureşti, Ed. Medicală, Zahnmed. 2008; 118(11):1073-1088
2001 22. Olze A., Solheim T., Schultz R., Kupfer M., Schmeling A. – Evaluation
13. Mihai A. – Implantologie orală, Bucureşti, Ed. Sylvi, 2000 of the radiofraphic visibility of the root pulp in the lower third molars for
14. Sutthiprapaporn P., Taguchi A., Nakamoto T., et al. – Diagnostic the purpose of forensic age estimation in living individuals , Int. J. Legal
performance of general dental practitioners after lecture in identifying Med., 2010; 124(3):183-186
post-menopausal women with low bone mineral density by panoramic 23. Gomez D., Faucher A., Picot V., et al. – Outcome of squamous cell
radiographs. Dentomaxillofac Radiol. 2006; 35(4):249-252 carcinoma ofthe gingiva: a follow-up study of 83 cases.
15. Taguchi A., Ohtsuka M., Nakamoto T., Naito K., et al. – Identification of J Craniomaxillofac Surg 2000; 28:331-335
post-menopausal women at risk of osteoporosis by trained general dental
practitioners using panoramic radiographs. Dentomaxillofac Radiol. 2007;
36(3): 149-154

S-ar putea să vă placă și