Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND


S.C. ,,TBRCM” S.A. SUCURSALA OLĂNEȘTI

HOTEL ,,LIVADIA”

1.1. Scurt istoric al S.C. ,,TBRCM” S.A. Hotel ,,Livadia’’

Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacității de Muncă


"TBRCM"-S.A, denumită în continuare S.C. TBRCM S.A este inființată potrivit
prevederilor
Hotărâri Guvernului nr. 1469/2002.
.
Societatea este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe
acțiuni.
Societatea are ca acționar Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări
Sociale. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor,
constituită din 3 membrii,numiți prin ordin al Ministerului Muncii și Solidarității
Sociale. Membrii Adunării Generale a
Acționarilor pot fi revocați prin ordin al Ministrului Muncii și Solidaritații Sociale.
.
Administrarea societații se realizeaza de catre Consiliul de Administrație format din
5 membrii propuși de Președintele Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, propuși și numiți de Adunarea Generală.
Președintele Consiliului de Administrație numit de Adunarea Generală a Acționarilor
la propunerea președintelui C.N.P.A.S, îndeplinește și funcția de Director General al S.C.
,,TBRCM” S.A. .
Conducerea, la nivelul sucursalelor, a operațiunilor Societăți Comerciale ,,TBRCM”
S.A va fi în sarcina directorilor executivi și a directorilor economici ai sucursalelor, directori
care au calitatea de salariați ai societății comerciale și răspund față de aceasta pentru
neîndeplinirea îndatoririlor.
Societatea are sediul în România, Municipiul București , str. Latină , nr. 8, sector 2.
Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România în baza Hotărâri Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor , potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă
S.C.
,,T.B.R.C.M.” S.A. dispune de structuri complete de cazare, restaurant și tratament balnear în
13 stațiuni balneoclimatice: 1
1.Sucursala Amară, localitatea Amară județul Ialomița;
2.Sucursala Bala, localitatea Bala, județul Mehedinți;
3.Sucursala Bizușa, localitatea Bizușa, județul Sălaj;

1 http://www.tbrcm.ro/stațiuni

1
4.Sucursala Buziaș, localitatea Buziaș, județul Timis;
5.Sucursala Covasna, localitatea Covasna, județul Covasna;
6. Sucursala Geoagiu-Băi, localitatea Geoagiu-Băi, județul Hunedoara;
7.Sucursala Lacu Sărat,localitatea Lacu Sărat, județul Brăila;
8.Sucursa1a Moneasa, localitatea Moneasa, județul Arad;
9.Sucursala Nicolina, Municipiul Iași, județul Iasi;
10.Sucursala Olănești, localitatea Băile Olănești, județul Vâlcea;
11. Sucursala Sérata Monteoru, localitatea Sérata Monteoru, judepal Buzău;
12.Sucursala Pucioasa, localitatea Pucioasa, județul Dâmbovița;
13.Sucursala 1Mai, localitatea Băile 1Mai, județul Bihor;

Societatea poate inființa sucursale, reprezentante, în alte localități din tară și străinătate
și poate constitui filiale.
Durata funcționării societăți este nedeteminată .
Dintre sucursalele societății S.C. ,,TBRCM” S.A am ales pentru soluționarea temei
filiala Olănești.
În anul 1972 Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție încep
construcția unei unități de tratament balnear pentru agricultori în Olănești, unitate care intră în
funcționare pe data de 8 ianuarie 1975 cu 100 locuri de cazare pentru masă si tratament.
În anul 1986 începe extinderea unității cu încă 200 de locuri, cazare, cantină-
pensiune, bază de tratament. .
Intrată în funcțiune cu toate serviciile și pe fondul unei circulații turistice bune în
perioada 1996-1997 s-a reușit înlăturarea tuturor schelelor rămase din perioada de
conservare și intervenția benefică asupra dotărilor.
La stabilirea soluției constructive s-au avut în vedere următoarele elemente:
- terenul
- alegerea unui sistem constructiv care să rezolve din punct de vedere tehnologic cât mai
bine servituțile terenului. .
La alegerea finisajelor interioare s-a urmărit realizarea unei ambianțe generale simple
dar plăcute, odihnitoare, specifice fiecărei funcțiuni în parte.
Prin finisajele exterioare s-a urmărit a se prevedea pe de o parte realizarea unei
plastici corespunzătoare arhitecturii de munte, specificului obiectivului cât și armonizarea lui
cu pavilionul din zonă. .
Hotelul este situat în partea de nord a stațiunii în imediata apropiere a izvoarelor
minerale pe o înaltime de teren care conferă împreună cu dimensiunile complexului,unicitate
Avantajele poziției sunt multiple:
- este hotelul cel mai apropiat de izvoarele minerale;
- este hotelul cu cea mai pitorească așezare; în preajma pădurii;
- drumul către izvoare care se întinde sub hotel este cea mai circulată rută a
stațiunii ceea ce face ca hotelul să nu poată fi ignorat ;
- de-a lungul drumului pulsează întreaga viată comercială a stațiunii.

2
1.2 Obiect de activitate al S.C. ,,TBRCM” S.A.

Obiective de activitate principal al societății îl constituie realizarea programului


CNPAS privind tratamentul balnear și de recuperare a capacității de muncă pentru
pensionarii și asigurații sistemului public de pensii.
La începutul anului societatea încheie un contract de prestări servicii cu C.N.P.A.S;
obiectul contractului constituie asigurarea de către S.C. ,,TBRCM” S.A. a serviciilor hoteliere
de restaurant și tratament balnear pentru beneficiarii biletelor de tratament balnear eliberate
de
CNPAS prin Casele Teritoriale de Pensii, servicii prestate în conformitate cu oferta societății.
În funcție de solicitări și de limita sumelor prevăzute în bugetul de asigurări de stat,
CNPAS majorează numărul de locuri în aceleași condiții contractuale, în acest sens
încheindu-se acte adiționale.
Hotelul Livadia prin serviciile sale oferă cazare care este clasificată la categoria de 2
stele, conform normativelor de clasificare.

1.3 Obiectivele generale ale S.C. ,,TBRCM” S.A.

Conştientizând că procesele de cazare hotelieră şi de alimentatie publică,defăşurate în


cele 13 hoteluri deţinute de către societate pe tot cuprinsul ţării,sunt strâns legate de strategia
dezvoltării şi de valorile definitorii ale S.C. ,,TBRCM ” S.A.,conducerea a decis să
implementeze şi să menţină un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate şi
Sănătate în Munca –Siguranţa Alimentului,în conformitate cu standardele SR EN ISO
9001:2001,SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2004 şi SR EN ISO 22000;2005.2
Managementul organizaţiei este conştient de faptul că :
- înbunătăţirea continua a calităţii produselor şi serviciilor furnizate de S.C. ,,
TBRCM’’ S.A duce la creşterea satisfacţiei clienţilor, respectând cerinţele de
calitate, securitate,sănătate şi muncă,siguranţă alimentarăşi protecţie a mediului;
- pentru a tine sub control aspectele de mediu, a diminua riscurile existente şi
potenţiale şi a micşora continuu impactul aspectelor semnificative asupra mediului,
conducerea societăţii şi personalul desemnat aceasta trebuie să fie de permanent
implicaţi în identificarea, evaluarea şi controlul acestora;
- pentru a micşora riscurile existente şi potenţiale de accidentare în îmbolnăvire
profesionale asociate tuturor activităţilor desfăşurate, conducerea societăţii şi
personalul desemnat trebuie să fie permanent implicaţi în identificarea , evaluarea
şi controlul acestora; .
- procesele pe care le desfăşoară în prepararea produselor pentru consumul uman,
prin restaurantele din cele 13 hoteluri,au un impact deosebit în ceea ce priveşte
siguranţa alimentului.
În urma acestei declaraţii directorul S.C. ,,TBRCM’’ S.A., domnul Ionel Romeo
Drăgan a decis împreună cu directorii tuturor sucursalelor să stabilească 10 obiective
importante care să asigure calitatea superioară a serviciilor cu efect imediat, în viitorul
apropiat.

2 Declarația Directorului General S.C. TBRCM S.A.

3
Aceste obiective generale sunt:
- certificarea sistemului de management integrat şi menţinera certificării;
- creşterea satisfacţiei clientului prin îmbunătăţirea continua a calităţii produselor şi
proceselor executate în cadrul societăţii;
- creşterea gradului de conştientizare şi de motivare a personalului, prin instruiri
periodice, pentru creşterea calităţii produselor şi serviciilor;
- gestionarea şi valorificarea optimă a deşeurilor rezultate din activităţile proprii;
- reducerea nivelului factorilor de risc de accidentare şi/ sau îmblnăvire
profesională;
- prevenirea eventualelor efecte negative asupra consumatorilor prin informare
acestora şi conştientizarea personalului societăţii privind consumul produselor
preparate;
- micşorarea numărului accidentelor de muncă prin instruirea şi conştientizarea
angajaţilor pentru îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor;
- monitorizarea situaţiilor potenţial generatoare de risc de accidentare şi/ sau
îmbolnăvire profesională;
- prevenirea eventualelor efecte negative asupra consumatorilor prin informarea
acestora și conștientizarea personalului societații privind consumul produselor
preparate
- gestionarea optimă a deșeurilor rezultate din activitațile societății în scopul
prevenirii impurificării produselor alimentare preparate;
- implementarea eficientă a programelor de îmbunatățire privind calitatea, sănătatea,
protejarea mediului înconjurător prin:îmbunătățirea continuă, prevenirea
incidentelor alimentare, a poluării, prin înbunătătirea performațelor de mediu și
sigurantă ale activităților, prin economia de energie și de resurse naturale.

Politica în domeniul calității /mediu/ securitate si sănătate în muncă / siguranța


alimentului este comunicată, implementata și susținuta de către toți salariații S.C T.B.R.C.M.
S.A și este disponibilă clienților și altor părți interesate, inclusiv publicului.

1.4 Organizarea și conducerea hotelului ,,Livadia”

În perioada analizată structura personalului a rămas relative constantă.Aceste


persoane sunt conștiente că trebuie să fie la dispoziția clientului 24 de ore din 24.Se recurge
de multe ori la rotația personalului, pentru a se utiliza resursele umane acolo unde este
necesar și la momentul potrivit.
Modalitatea de administrare a hotelului este una flexibilă care se poate adapta oricând
rezolvării obiectivelor și garantează o activitate eficientă, uniform ascendentă, care au adus
hotelului ,,Livadia” recunoașterea națională.
.
Motivarea angajaților se face atât financiar cât și prin asigurarea unui loc de muncă
sigur atâta timp cât există profesionalism. Angajarea se face pe bază de contracte individuale
de muncă și cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Datorită stilului de management al
hotelului directorului executiv a reușit să fie un adevărat model pentru toți angajații, iar
colectivul este unul unit, fiind capabil să se adapteze în timp util situațiilor care apar.

4
Cum am amintit mai sus personalul a rămas relativ constant, cum vedem în tabelul mai
jos simțindu-se o ușoară creștere doar cu terminarea unei noi baze de tratament în 2019.

Tabel I.1. Numărul de angajați în hotelul ,,Livadia”.


An 2017 2018 2019
Număr angajați 60 68 70
Sursa:Evidența operativă a S.C ,, T.B.R.C.M” S.A

În figura de mai jos este prezentat trendul ascendent al numărului de angajați din
cadrul unității.

Figura I.1. Evoluția numărului de angajați între anii 2017-2019


1.2
72
1 70
68
0.8
66
64
0.6
62
0.4 60
58
0.2
56

0 54
2017 2018 2019
Sursa:Evidența operativă a S.C. ,,TBRCM” S.A.

Se poate observa clar că saltul cel mai important în materie de resurse umane s-a făcut
în anul 2017, odata cu nevoia acoperirii de sarcini în cadrul unității.
Structura funcțională a S.C.,,T.B.R.C.M.’’ S.A este împărțită după cum urmează:3
- compartimentul juridic- se ocupă în special de reprezentarea intereselor societății
în fața instanțelor competente, pentru rezolvarea litigiilor.
- compartimentul de audit și control financiar intern - pentru asigurarea controlului
financiar intern compartimentul are următoarele atribuții:verifică respectarea legislației în
vigoare și a reglementărilor interne din cadrul societăți, întocmește programe de control,
raportează periodic asupra acțiunilor de control desfășurate și propune măsuri pentru
îmbunătățirea activității, îndeplinește alte atribuții stabilite de șefii ierarhici.
- compartimentul financiar-contabilitate - compartimenul financiar-contabilitate se
subordonează directorului economic și printre atribuțiile acestui departament putem
enumera:organizarea și ținerea corect și la zi a evidenței contabile analitice și
sintetice,verifică și avizează împreună cu directorul economic al sucursalei, proiectele

3 Statul și contractul de societate al S.C. ,,TBRCM” S.A.

5
contractelor economice și orice alte acte , transmise spre aprobarea directorului general al
societății care angajează răspunderea patrimonială a sucursalei, ia măsuri de corectare a
deficiențelor constatate a organelor de control, asigura întocmireapăstrarea documentelor
justificative stau la baza înregistrărilor în contabilitate, asigură întocmirea la timp și în
conformitate cu dispozițiile legale și cu reglementările contabile și a documentelor financiar
contabile.
- compartimentul administrativ-marketing - dintre atribuțiile compartimentului
administrativ-marketing care se subordonează directorului economic putem enumera:
analizarea, centralizarea și transmiterea directorului economic, spre avizare propunerile
privind lucrările de reparații, investiții și achiziționarea de mijloace fixe și de obiecte de
inventar; analizarea și propunerea de măsuri pentru creșterea eficienței economice a
sucursalei; întocmirea de proiecte privind prețurile și tarifele pentru serviciile prestate în
sucursală sau pentru produsele ce se comercializează;răspunderea de promovarea seviciilor și
a imaginii sucursalei, analizarea cerințelor pieței și propunerea de măsuri pentru
îmbunătățirea ofertei și performanțelor sucursalei.
- compartimentul resurse umane - compartimentul resurse umane are în grijă mai
multe atribuții conform legilor în vigoare din care amintim:întocmirea, completarea și
răspunderea de documentele din dosarul personal al salariațiilor din cadrul
sucursalelor,ținerea evidenței salariaților din cadrul sucursalelor, asigurarea în colaborarea cu
celelalte compartimente ale sucursalelor, elaborarea metodologiilor necesare susținerii
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigurarea în colaborarea cu celelalte
compartimente , evaluarea personalului din cadrul sucursalelor.
- compartimentul tehnic - compartimentul tehnic din cadrul sucursalei se
subordonează direct directorului tehnical sucursalei și are următoarele atribuții: coordonează
și acordă sprijin tehnic pentrurealizarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la clădiri,
instalații, utilaje și aparatură din dotare, în vederea menținerii bunei stări de funcționare a
acesteia, urmărește și răspunde pentru remedierea în timp util a tuturor defecțiunilor sesizate
de personalul de serviciu, aduce la cunoștință conducerii sucursalei, imediat, cazurile de
accidente de muncă.
- compartimentul administrare hotel - compartimentul administrare hotel se
subordonează direct directorului administrativ al sucursalei și are mai multe atribuții din care
amintim: organizează și urmarește calitatea serviciilor prestate și ia măsuri corespunzatoare
acolo unde constată deficiențe, asigură atișarea la loc vizibil a serviciilor suplimentare cu
plată și gratuite, în limba română și cel puțin într-o limba străină de circulație internațională,
verifică zilnic modul de rezolvare a solicitărilor de camere, a repartizării locurilor, a utilizării
capacității de cazare, a acceptării sau a refuzării comenzilor de cazare.
Pentru a întelege mai bine cum este structura organizatorică a personalului
S.C.,,TBRCM” S.A . ea este prezentată în figura de mai jos:

6
Asociația
generală a
acționarilor

Consiliul de
administrație

Consiliul de
conducere

Director general

Director de
Directorul Director
Director tehnic producție și
economic comercializare administrativ

Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu Serviciu Administrare


contabilitate Marketink transporturi întreținere utilaj producție comercializare informatic hotel

Sursa:Evidența operativă a S.C.,,TBRCM” S.A.

1.5 Organizarea departamentului de cazare al hotelului ,,Livadia”

Departamentul de cazare în cadrul societății comerciale ,,TBRCM” S.A


Sucursala
Olănești - Hotel Livadia este format din serviciul front-office și serviciul de etaj.
Activități specifice serviciului front-office se desfăsoară la nivelul holului de
primire (de intrare), punctul central către care converg toate serviciile dintr-un hotel. În
condițiile necompaltimentării serviciului, în hotelurile mici, este suficientă folosirea
clasicului ,,recepție’’, așa cum este și cazul hotelului pe care îl prezentăm. Corespunzător
,,front- oflice managerul” este preferabil ,,șefului de recepție ”.
Hotelul neavând angajat un lucrator concingere, receptionerul este postat la front-
desk (în nici un caz nu se spune tejghea). Acesta este capabil să ofere cele mai diverse
informații solicitate, înmânează și primește cheia camerei, asigură rezervarea de bilete la
spectacole, mijloace de transport, închinerea de autoturisme și orice alt serviciu exterior
pe care clientul și-l dorește. Tot recepționerului îi sunt adresate reclamațiile de către
client.

Amplasarea panoului pentru chei se face, de regulă:

- În desk, în plan vertical, deasupra blatului de lucru, la hotelurile mici ;


- Pe perete, în spatele lucrătorului ;
- În desk, în plan vertical, sub nivelul blatului de lucru.

7
În cadrul Hotelului Livadia panoul pentru chei este amplasat la nivelul blatului desk-
ului, ascuns vederii, de asemenea, cu aranjarea ferită a corespondenței și mesajelor. Astfel
păstrează discreția cu privire la prezența clientului în cameră și corespondența sosită, se
asigură o estetică superioară și se evită furturile din cameră, poziția panoului dovedindu-se și
comodă pentru lucrător.
În comparație cu marile hoteluri unde serviciul de front-oficce mai conține biroul de
rezervări, recepția, casieria și centraliă telefonică, la hotelul Livadia toate aceste componente
sunt asigurate în cadrul serviciului de recepție.
Recepția din cadru Hotelului Livadia efectuează următoarele operațiuni:
- Prelucrează cererile individuale și de grup de rezervare (primirea
comenzilor si pregătirea răspunsurilor aferente) ;
- Primirea clienților și atribuirea camerelor. Pentru
atribuirea camerelor este necesarăcunoasterea în fiecare moment a stării
fiecărei camere : ocupată, disponibilă pentru închiriere, eliberată și necurățată sau
aflată în curățenie, curățată și necontrolată, blocată pentru o rezervare căreia i-a fost
atribuită o cameră anume, scoasă din funcțiune (în reparație) ;
- Întocmește fișa de sosire în stațiune fiecărui turist și deschide o fișa de
cont unde va înregistra toate serviciile prestate în favoarea clientului ;
- Încasează toate notele de plată eliberate clienților ;
- Recepționează apelurile telefonice cu amabilitate, eficacitate și
operativitate.
Serviciul de etaj desfășoară activități de întreținere, amenanjarea și curățenie zilnică a
spațiilor de folosință individuală (camere) și comună(culoare, holuri, grupuri sanitare
comune, dar și săli de reuniuni sau funcționale). De asemenea asigură prestarea unor servicii
complementare(de exemplu, întreținerea îmbrăcăminții și încălțăminții).
Funcția specitică serviciului de etaj este aceea de cameristă.

S-ar putea să vă placă și