Sunteți pe pagina 1din 4

ROLUL POVEȘTILOR ÎN modele de viață, iar copilul prin asocierea cu

personajele preferate reușește să își creeze profilul unui


DEZVOLTAREA COPIILOR model pe care dorește să îl urmeze și care îl va însoți
pe toată perioada vieții. Din punct de vedere educativ,
poveștile au un rol covârșitor deoarece prin intermediul
Camelia Bosoi acestora preșcolarul descoperă lumea și se poate
Grădinița cu P.P Scufița Roșie, Ploiești transpune în situații din viața din afara familiei. Lupta
Moto: dintre bine și rău, conflictele întâlnite, îl pregătesc pe
„Poate povestea e partea cea mai frumoasă a vieții copil pentru viață prin însușirea unor comportamente
omenești. Cu povești ne leagănă lumea, cu povești ne sociale pozitive. Astfel, fără a trece printr-o experiență
adoarme. Ne trezim și murim cu ele”. nagativă preșcolarul descoperă lumea din jur și modul
în care oameniii pot acționa în funcție de situație.
(Mihai Eminescu) Majoritatea poveștilor pentru copii transpun în
prim plan lupta dintre bine și rău și reușesc să facă o
clasificare a principalelor tipologii comportamentale.
În povești foarte cunoscute precum Capra cu trei iezi
Atât poveștile cât și basmele își pun puternic sau Scufița Roșie întâlnim mesaje cu un puternic
amprenta asupra dezvoltării copilului din toate punctele impact afectiv asupra copiilor. După cum bine știm în
de vedere.Prin intermediul acestora, copiii primesc o Capra cu trei iezi ideea principală este aceea că până
serie de informații ce pot fi aplicate în viața de zi cu zi. la o anumită vârstă copiii trebuie să asculte și să
În mediul educațional cât și în cel familial, poveștile respecte sfaturile adulților pentru a evita pericolele.
pot fi utilizate cu scopul de a forma anumite atitudini și Scufița Roșie este o altă poveste, plină de exemple
reprezentări care pot facilita adaptarea fizică și psihică educative ce ne vorbește despre riscul la care ne
a copilului în viața cotidiană. La nivel preșcolar, copiii expunem atunci când ne abatem de la drumul stabilit.
nu înțeleg și nu pot explica aceste virtuți de aceea au Am ales aceste două povești deoarece finalul acestora
nevoie de sprijin și îndrumare. aduce ca soluție salvatoare intervenția factorilor
Toate aceste achiziții pot fi realizate doar cu educaționali reprezentați de familie sau ceilalți
ajutorul adulților ( cadru didactic, părinte), deoarece formatori din viața copiilor.
este necesar ca preșcolarul să dobândească virtuți Amintim de asemenea și alte povești cu
necesare precum bunătatea, înțelepciunea, curajul, caracter fantastic, printre care se numără Greuceanu,
dreptatea sau altruismul. Așa cum bine știm, fiecare Pomul cu mere de aur, Albă ca Zăpada, Frumoasa din
basm începe cu formula înițială a fost odată ca Pădurea Adormită ce pot fi folosite cu succes la vârsta
niciodată, formulă ce produce în interiorul copilului o preșcolarității, sigura condiție de îndeplinit fiind aceea
serie de schimbări la nivel emoțional și totodată îi a adaptabilității conținutului la criteriile de vârstă.
familiarizează cu spațiul fabulos, magic în care vor De reținut, faptul că unele povești includ scene
pătrunde. Astfel, se face apel la imaginația și de violență pe care cadrul didactic trebuie să știe cum
creativitatea copilului. Actiunea basmelor este să le gestioneze mai ales atunci când în grupa avem
captivantă și îi face pe copii să trăiască alături de eroii copii sensibili și reacționează într-un mod negativ la
favoriți, aceleași sentiment funcționând atât ca mijloc acestea.
de divertisment cât și de educare. Poveștile și povestirile au teme variate printre
Raportându-ne la cerințele noului curriculum care se numără lumea copilăriei și viața adulților,
poveștile pot fi integrate atât în actvitățile pe centre de povestiri despre viețuitoare, povestiri în care
interes, pe domenii experiențiale cât și în activitățile de elementele realiste se îmbină cu cele fantastice.
consiliere acestea având în prim plan dezvoltarea socio Prin intermediul unor povești precum
emoțională a preșcolarilor. În cadrul acestor activități Cenușăreasa de Frații Grimm, Fata babei și fata
accentul cade pe îmbogățirea vocabularului, moșului de Ion Creangă, cei mici învăță ce este curajul,
dezvoltarea empatiei față de colegii de grup, formarea prietenia, onestitatea dar și răutatea, dușmănia și lenea.
unor comportamente pro-sociale și dezvoltarea unor Povești precum Puf Alb și Puf Gri îi învață pe copii ce
atitudini pozitive față de cei din jur. este sinceritatea și îi determină pe aceștia să prefere
Poveștile folosite în spațiul educațional sunt de întotdeauna adevărul în defavoarea minciunii.Teme
mai multe tipuri însă cele mai frecvent utilizate fiind precum neascultarea părinților și consecințele acestora
cele produse chiar de către preșcolar, pe care le sunt prezente în povești precum Capra cu trei iezi de
întâlnim la centrele joc de rol sau bibliotecă sau în Ion Crengă sau Scufița Roșie de Charles Perrault.Toate
lecturile după imagini pornind de la o temă dată sau aceste teme întâlnite în marea majoritate a poveștilor îi
liberă. De asemenea, în cadrul domeniului limbă și învață pe cei mici că trebuie să asculte de adulți și să
comunicare cadrul didactic poate alege povești/ basme/ respecte regulile impuse de către societate.
legende prin intermediul cărora încurajează exprimarea Multe povești au ca temă relația dintre copii și
liberă și face trecerea la activitățile de repovestire sau părinți de exemplu mama vitregă, împărăteasa cea rea
chiar dă posibilitatea preșcolarului să găsească un final din Albă ca Zăpada și cei șapte pitici de Frații Grimm,
potrivit. baba din Fata babei și fata moșneagului de Ion
Vârsta copilăriei reprezintă una dintre cele mai Creangă. La clasă cadrul didactic poate aborda aceste
importante etape din dezvoltarea copilului, deoarece povești în funcție de scopul și obiectivele pe care le
este momentul în care se fixează principalele valori și urmărește la acel moment. Astfel, acestea por fi redate
sub forma unei activități de povestire a educatoarei prin poate veni pe parcursul narării din partea copilului să
care aceasta expune oral conținutul și prin intermediul aibă ca răspuns întrebarea Tu ce crezi?. Astfel,
ei se lărgește sfera de cunoștințe ale copiilor, având o profesorul nu îi va impune copilului să rețină care este
valoare formativă și etică contribuind la formarea mesajul textul ci îi va da posibilitatea de a o face în
conștiinței morale. Prin intermediul acestui tip de ritmul său propriu reportându-se la trăirile personale.
activitate, preșcolarii descoperă trăsături de caracter și De asemenea, îi putem da posibilitatea să
îsi aleg modele de viață, cunoscând diverse manifestări inventeze el însuși un basm.
și întruchipări ale binelui sau răului.( Ursul păcălit de Este foarte important de știut că mesajul
vulpe, Punguța cu doi bani, Capra cu trei iezi etc). basmului nu este același pentru copii și adulți. Dacă în
O altă activitate foarte îndragită de copii este cazul copiilor aceștia consideră că totul este posibil,
povestirea copiilor care apare sub două forme: adulții consideră că tot ceea ce se petrece în basme este
repovestire și povestiri create de copii. Cu ajutorul imposibil de realizat, doar cu mici excepții.
activității de repovestire a textelor literare expuse de Basmele au multe funcții, una dintre cele mai
educatoare se dezvoltă gândirea logică, memoria și se importante la vârsta preșcolarității fiind cea terapeutică.
exersează vorbirea. Poveștile create de copii au valoare Basmele terapeutice, sunt diferite de cele propriu
formativă și contribuie la dezvoltarea gândirii și a zise,deoarece acesta este un basm special conceput ce
imaginației creatoare. conține o idee mascată cu rolul de a-ți sugera nu de a-ți
De asemenea, povestirile pot fi integrate și în impune un anume comportament.Aceasta idee este
activitățile pe centre cum ar fi jocul de rol sau prezentată într-un context neobișnuit, ce îl transpune pe
activitățile de dramatizare ce se aplică cu precădere copil într-o lume fabuloasă unde totul este posibil.
mai mult la nivelul de vârstă II. Dramatizarea poate fi Acest tip de basm nu poate fi utilizat în
văzută ca o activitate complementară, un opțional sau activitățile de tip frontal, ci mai degrabă în activitățile
un mijloc de realizare a unei activități. Odată pătruns în pe centre sau cele de consiliere individuală, deoarece în
această lume, copilul începe să își dezvolte limbajul dar alegerea lui cadrul didactic trebuie să țină cont de
și să își îmbogățească imaginația. câteva caracteristici esențiale, precum: selecționarea
Toate aceste povești au funcția de a transmite basmelor care să corespundă cu problema emoțională a
informații și de a-i ajuta pe copii să își însușească o copilului, transformarea titlului și a conținutului
serie de aptitudini într-un mod creativ și amuzant. De basmului astfel încât sexul, vârsta și situația
asemenea, poveștile mai pot fi folosite atunci când ne personajului principal să fie asemănătoare cu cea a
dorim ca preșcolarul să îți însușească anumite atitudini copilului pe care dorim să îl ajută.( iată câteva titluri de
ce țin de latura afectivă. Putem alege un anumit basme terapeutice ce pot fi aplicate la clasă Gândacii
personaj din basmele cuonoscute precum Albă ca invizibili, Puiul de cerb și Anotimpurile, Poarta de fier
Zăpada, Scufița Roșie iar pe baza unui set de întrebări etc).
orientative precum ( Cum sa simțit Albă ca Zăpada Exemple de bune practici
când a dost izgonită de la castel? / Cum s-a simțit
rățușca cea urâtă când s-a transformat în lebădă? ) îl Printre activitățile susținute la clasă se numără și
putem determina pe copil să conștientizeze anumite Proiectul tematic Cartea Prietena mea! prin care am
emoții, să le recunoască și să le denumească. subliniat importanța lecturii și a poveștilor în viața
Poveștile și basmele au nenumărate avantaje în copiilor. Preșcolarilor le-au fost prezentate cărţi cu
dezvoltarea preșcolarului,deoarece prin interemediul pagini groase de carton, din pânza, chiar din plastic,
acestora copilul află care sunt consecințele unor alegeri viu ilustrate, pentru un prim contact vizual şi tactil și
greșite și a faptelor bune sau rele, antiteza prezentă în am confecționat semne de carte. Manevrearea corectă a
basme îi învață pe aceștia să facă diferența dintre bine cărţilor şi îngrijirea lor este semnificativă în procesul
și rău, lașitate și curaj, adevar și minciună, îi învață pe învătării. De aici porneşte de fapt contactul cu cartea,
copii care sunt calitățile pozitive și cele negative, cu lectura în general.
stimulează imaginația și intelectul copilului etc.
Prin intermediul poveștilor cadrul didactic îl
pregătește pe preșcolar să facă față unor situații
neplăcute din viața cotidiană și să găsească modalități
de a face față obstacolelor.
Basmele și poveștile trebuie să fie alese cu grijă
și să se plieze asupra nevoilor grupului. După ce a
selectat setul de basme potrivit, cadrul didactic trebuie
să adapteze conținututurile în funcție de scopul urmărit,
și anume acela ca preșcolarii să se transpună în pielea
personajului și să trăiască aceleași stări alături de
acesta, situații concrete din viața reală ce până atunci
nu i-au fost explicate.
Basmele trebuie să fie introduse în cadrul
activităților într-un mod direct și lejer, folosind expresii Contactul cu biblioteca încă de la vârsta
de tipul : vreau să îți spun o poveste despre, știu că vă preşcolară este esenţială.Copiii iau contact cu cărţile
plac poveștile, de aceea am găsit câteva care sunt scrise special pentru ei, învaţă norme de comportare
sigură că o să vă placă. De asemenea, cel care într-un spaţiu destinat culturii, împrumută o carte şi nu
povestește trebuie să o facă într-un mod natural și în ultimul rând învaţă să fie responsabil cu lucrurile
degajat.Mesajul textului trebuie să fie unul cât mai împrumutate. Astfel, de-a lungul mai multor zile
simplu pe înțelesul copilului, iar fiecare întrebare ce fiecare preșcolar a adus la grădiniță una dintre cărțile
preferate, conținutul acestora fiind adaptat și povestit
de către cadrul didactic, iar în acest fel copiii au putut
împărtăși cu ceilalți colegi preferințele lor.

În cadrul activității integrate Misterele pădurii


am apelat la o povestire total diferită. Povestea a
insistat asupra caracteristicilor primăverii apelând la
toate simțurile ( olfactiv, vizual, gustativ,tactil, auditiv)
prin intermediul anumitor obiecte și fenomene din
natură( ca de exemplu scoarța de copac, crenguțe de
copac, flori de primăvară, castane, pietre etc).

Bibliografie
Dacă ar fi să rezumăm ceea ce aduce povestea 1. Bratu, Bianca– Preșcolarul și literatura, Editura
în viața copilului, putem menționa că povestea îl învață Didactică, Anul 1997
pe copil să asculte, să urmărească firul narativ, face 2. Filipoi, Sempronia – Basme terapeutice pentru copii și
legătura dintre vizual și auditiv, copilul putând observa părinți, Fundația Culturală Forum, 1998.
descrieri, însușiri, emoții și comportamente. 3. Ilie, Mariana, Cristina Nicolai – Metodica activităților
instructiv-educative din învățământul preșcolar, Editura
Explorator, 2017