Sunteți pe pagina 1din 3

Utilizarea TIC în activitatea didactică

Prof. înv. Primar Balan Doina Laura


Liceul Teoretic Grigore Moisil, Timişoara

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă


o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere,
capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp
cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la informații și relaționarea
rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața
elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea
noastră.
Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de
exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod
raţional şi bine gândit!
Un prim avantaj îl constituie chiar faptul că elevii, chiar şi cei din ciclul primar, fiind deja
familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului și a mediilor de socializare, pot fi, în principiu, convinși
să le utilizeze și în activitatea școlară. Internetul, spațiu virtual labirintic, vine spre noi cu bune și cu
rele. Ca adulți, reușim, probabil , mult mai ușor să evităm anumite capcane ale bombardamentului cu
informații  disparate, haotice și care necesită efort de ordonare. Integrarea TIC în activitatea didactică,
din această perspectivă,  poate avea un dublu avantaj: pe de o parte, permite accesul rapid la informații,
pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o o manieră constructivă și eficientă
de documentare și adesea îl preferă consultării unei bibliografii tradiționale (cărți, studii, reviste etc).
Rolul profesorului este important aici în formarea elevilor în direcția selectării judicioase și critice a
surselor pe care  le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că nu orice informație găsită pe internet
este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze de lucru sau ca dovadă în
susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și educație. Ce câștigă
elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, combinare și
sintetizare a datelor obținute. Obișnuința de a verifica o informație folosind mai multe surse poate
dezvolta elevilor deprinderea de a gândi critic și de a rezolva autonom o problemă.

De exemplu, la ciclul primar, TIC poate fi valorificat cu preponderenţă la orele de ştiinţe când se
pot prezenta copiilor într-un mod atrăgător şi captivant anumite filmuleţe, documentare, ilustraţii,
experimente care să stimuleze şi să satisfacă nevoia de cunoaştere, descoperire, informare. Să nu mai
spun de faptul că, conform noului curriculum, toate conţinuturile aferente programelor şcolare trebuie
predate folosind strategiile tehnologiei moderne. Auxiliarele şcolare sunt digitale şi acest lucru ne
încurajează să utilizăm aproape la fiecare oră calculatorul, videproiectorul sau alte mijloace tehnice
care să faciliteze şi să asigure buna funcţionare a procesului instructiv-educativ. Copiii prezintă un mai
mare interes faţă de şcoală, faţă de conţinuturi deoarece modul în care sunt prezentate informaţiile ce
urmează a fi însuşite de către aceştia le captează atenţia şi le dezvoltă dorinţa de descoperire, de
cunoaştere şi experimentare.

Unul dintre dezideratele școlii actuale îl reprezintă dezvoltarea competențelor de lucru prin
colaborare și  TIC-ul poate fi integrat și aici cu succes. De exemplu, site-ul E twinning, ca parte a
programelor Comenius,  oferă posibilitatea realizării unor proiecte între școli din toate colțurile
Europei, pentru toate categoriile de vârstă și pe teme dintre cele mai diverse. Toate activitățile se
desfășoară în spațiul virtual care utilizează instrumente variate precum blogurile, chat-ul, prin care
elevii pot intra ușor în legătură cu alți elevi, din alte țări, lărgindu-și astfel orizontul cultural și  de
cunoaștere.

Un aspect deosebit de important îl reprezintă avantajele pe care TIC-ul le are în sprijinul


educațional al elevilor cu CES, fie că vorbim despre cei cu dificultăți de învățare, fie despre cei cu
tulburări de comportament sau cu diferite dizabilități. De exemplu, având la clasă un elev cu grave
deficiențe vizuale, de un real folos a fost faptul că am putut realiza cu ușurință documente de lucru cu
caracterele și dimensiunile care să-i asigure o bună receptare. Eu, personal, am avut la clasă un copil cu
autism, care nu avea capacitatea de a relaţiona eficient cu cei din jur datorită anumitor tulburări de
persoalitate pe care le avea, dar, ori de câte ori, utilizam mijloacele TIC, în special la orele de muzică şi
mişcare, reuşea să se cupleze cu noi şi să se implice în activitatea pe care o desfăşuram în mommentul
respectiv. De asemenea, în cazul unor clase eterogene, TIC-ul mi-a oferit posibilitatea realizării mult
mai facile a unor documente de lucru adaptate nevoilor și ritmurilor diferite ale elevilor.

Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Calculatorul nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, ci trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al
profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, în care eram prea puţin preocupaţi de
personalitatea şi de posibilităţile elevului.
Activitatea didactică presupune o bună relaționare profesor-elev-părinte. În situația actuală, în
care implicarea părinților în evoluția școlară a copilului este adesea afectată de cauze diverse (timp,
absența din țară etc), consider că realizarea unui catalog electronic prin care părintele să afle în timp
real  situația exactă a copilului său prin simpla accesare a internetului ar putea contitui o modalitate de
îmbunătățire a relației școală-părinți, cel puțin la nivel informațional.

În concluzie pot spune că, pentru a realiza un învatamânt de calitate şi pentru a obţine cele mai
bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învaţare, evaluare cât şi metodele
moderne, printre care putem să menţionăm TIC. Dacă se doreşte un process educaţional de calitate şi
rezultate de success este foarte important să îmbinăm metodele tradiţionale cu cele moderne, însă, să nu
uităm că, ţinând cont de particularităţile, cerinţele societăţii, cât şi de caracteristicile elevilor “noii
generaţii”, mijloacele TIC nu trebuie să lipsească din proiectarea didactică şi din activitatea de predare-
învăţare-evaluare.

Bibliografie:

 Istrate, Olimpius – Efecte si rezultate ale utilizării TIC în educaţie în  Lucrările Conferinţei
Naţionale de Învăţământ Virtual , Ediţia a VIII-a, 29 octombrie – 31 octombrie 2010,
Tehnologii Moderne în Educatie si Cercetare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
 Thorne, Kaye. Blended Learning – How to Integrate Online and Traditional Learning, 2003,
Kogan Page Limited
 http://iteach.ro/experientedidactice/avantajele-integrarii-tic-in-activitatea-didactica

S-ar putea să vă placă și