Sunteți pe pagina 1din 5

F19: Ghidul părinŃilor: Comportamentul problematic în public (P.

1/3)

Copilul dumneavoastră se manifestă problematic în public? De exemplu dacă mergeŃi la


cumpărături, la restaurant, în vizită la prieteni sau la rude, la biserică, dacă mergeŃi cu tramvaiul sau
cu maşina?

O dată ce copilul învaŃă să respecte regulile şi limitele impuse acasă, va fi mai uşor ca acestea să fie
extinse şi la situaŃiile publice. Succesul rezolvării problemelor în public este elaborarea unui plan
prin care să stabiliŃi felul în care vă veŃi comporta cu copilul în aceste situaŃii. Copilul trebuie să
cunoască acest plan înainte de a ieşi în public. DiscutaŃi cu copilul pe un ton calm, explicaŃi-i felul
în care se vor derula lucrurile, fără însă a-l ameninŃa.

1. ElaboraŃi un plan în care să specificaŃi felul în care doriŃi să rezolvaŃi


problemele legate comportamentul în situaŃiile publice!
Regula 1
FaceŃi o listă cu probleme. Pe fişa de lucru Comportamente problematice în public (Fişa de lucru
F19.1) notaŃi comportamentele problematice ale copilului. Mai întâi gândiŃi-vă în ce situaŃii publice
se comportă cel mai frecvent problematic. ÎncercaŃi să descrieŃi cât mai concret comportamentul.
Aşadar, nu treceŃi pur şi simplu: „e neascultător” sau „e gălăgios”, ci treceŃi de exemplu „în
magazin pune mâna pe toate lucrurile şi se îndepărtează de mine”. De obicei, problemele mai
generale pot fi segmentate în multe probleme concrete, descrieŃi cât mai exact comportamentul
problematic.

Regula 2
FaceŃi o ierarhie a situaŃiilor problematice (dificile). IerarhizaŃi situaŃiile problematice în funcŃie
de gradul lor de dificultate, acordând un 1 punct problemelor majore şi un 2 puncte celor mai puŃin
deranjante.

Regula 3
AlegeŃi una sau două situaŃii problematice. AlegeŃi împreună cu terapeutul una sau două situaŃii
problematice, pe care să le abordaŃi la început. Deoarece este important ca în următoarea perioadă
să vă aflaŃi cât mai frecvent în aceste situaŃii, alegeŃi pentru început contextele în care puteŃi ajunge
cu uşurinŃă (de exemplu mersul la magazin sau călătoria cu tramvaiul).

Regula 4
StabiliŃi regulile comportamentale pe care copilul trebuie să le respecte în acele situaŃii.
ElaboraŃi împreună cu terapeutul regulile comportamentale pe care copilul trebuie să le respecte
pentru a avea un comportament neproblematic. NotaŃi regulile în fişa de lucru. FormulaŃi reguli cât
mai concrete, de exemplu: „Nu pui mâna pe mărfuri în magazin fără să mă întrebi mai întâi.”
FormulaŃi maxim trei reguli care trebuie respectate şi treceŃi-le în cadranul corespunzător din fişa
de lucru.

Regula 5
AlegeŃi o recompensă. StabiliŃi cu copilul recompensele pe care le primeşte dacă respectă regulile.
NotaŃi recompensele în cadranul corespunzător al fişei de lucru. Cel mai util în acest caz este
aplicarea unui Plan de puncte (F13 şi F14) sau Concursul pentru feŃe zâmbitoare (F15).
F19: Ghidul părinŃilor: Comportamentul problematic în public (P. 2/3)

Dacă copilul este prea mic pentru a înŃelege aceste metode, cumpăraŃi-i ceva dacă respectă regulile
stabilite. Unii părinŃi promit o recompensă suplimentară pe care copilul o va primi când se întorc
acasă, aceasta este o modalitate foarte bună. Este mai ieftin să aplicaŃi un plan de puncte sau un
concurs pentru feŃe zâmbitoare, deoarece acestea vă permit să-l recompensaŃi şi în situaŃiile
publice, imediat ce a respectat o regulă. Uneori nu este deloc util să recompensăm copilul doar la
finalul situaŃiei, mai ales dacă comportamentul problemă apare de mai multe ori într-o situaŃie,
trebuie să recompensaŃi copilul la intervale mai scurte de timp (de cele mai multe ori la câteva
minute). Nu uitaŃi să-i arătaŃi copilului prin comportamentul şi atitudinea dumneavoastră că vă
bucuraŃi când respectă regulile. Dacă comportamentul problematic într-o anumită situaŃie este
foarte frecvent (de exemplu atinge mereu toate lucrurile în magazin sau întrerupe discuŃiile
celorlalŃi), Concursul pentru feŃe zâmbitoare este mai potrivit decât Planul de puncte.

Regula 6
StabiliŃi consecinŃele în cazul nerespectării regulilor stabilite. NotaŃi consecinŃele negative
stabilite în căsuŃa corespunzătore a fişei de lucru. PuteŃi alege ca şi consecinŃe negative:
• consecinŃe negative naturale (vezi Ghidul părinŃilor F12);
• retragerea unui punct la Concursul pentru feŃe zâmbitoare (vezi Ghidul părinŃilor F15);
• metoda pauzei (vezi Ghidul părinŃilor F16);
Mai întâi gândiŃi-vă la consecinŃe negative naturale, aşa cum s-a descris în Ghidul părinŃilor F12, ca
de exemplu:
• dacă copilul nu stă lângă dumneavoastră când mergeŃi la cumpărături, trebuie să vă Ńină
mereu de mână;
• dacă se ridică mereu de pe scaun în tramvai, trebuie să stea lângă dumneavoastră, la
scaunul de la geam, ca să nu se mai poată ridica;
• dacă se tot ridică de pe scaun la restaurant, nu mai primeşte desert.
Concursul pentru feŃe zâmbitoare este mai potrivit decât un Plan de puncte deoarece permite atât o
recompensare a copilului când respectă regulile, cât şi aplicarea unor consecinŃe negative când se
comportă inadecvat, prin retragerea unei feŃe. Trebuie să vă asiguraŃi că aveŃi la dumneavoastră
toate materialele necesare ca să retrageŃi o faŃă imediat ce copilul a încălcat o regulă.
În situaŃiile publice puteŃi utiliza şi metoda pauzei. În acest sens fiŃi atenŃi la regulile
descrise în ghidul părinŃilor F16. Uneori este dificilă aplicare în public a pauzei, dar chiar şi în
aceste cazuri se găsesc soluŃii:
• la cumpărături: trageŃi-l într-un loc mai liber şi puneŃi-l cu faŃa la colŃ sau într-o cabină de
probă care nu e folosită;
• în magazinele de alimente: în aceste locuri este destul de dificil să găsiŃi un loc potrivit,
încercaŃi să găsiŃi un loc mai puŃin aglomerat;
• la restaurant: în acest caz puteŃi folosi toaleta.
• când sunteŃi în vizită: explicaŃi prietenilor şi rudelor că aplicaŃi o nouă metodă de reglare
a comportamentului şi de aceea copilul trebuie să stea pe scaun sau să stea într-un colŃ liniştit
din cameră dacă nu respectă regulile stabilite. ÎntrebaŃi-i unde puteŃi aplica această metodă.
• pe parcursul unei călătorii mai lungi cu maşina: planificaŃi diferite jocuri şi activităŃi
pentru copil şi faceŃi pauze dese. Dacă trebuie să aplicaŃi pauza, parcaŃi undeva şi lăsaŃi-l să
petreacă timpul la locul lui din maşină, în timp ce toŃi ceilalŃi pot coborî. Nu lăsaŃi copilul
nesupravegheat. După încheierea pauzei lăsaŃi-l să coboare puŃin din maşină.
Când nu puteŃi aplica metoda în situaŃiile publice: există câteva locuri în care nu puteŃi aplica
această metodă. În aceste situaŃii puteŃi apela la câteva alternative:
• scoateŃi copilul afară şi puneŃi-l să stea câteva minute cu faŃa la perete
• duceŃi copilul la maşină, puneŃi-l la locul lui şi aşteptaŃi în apropierea maşinii până când se
termină pauza
F19: Ghidul părinŃilor: Comportamentul problematic în public (P. 3/3)

• luaŃi cu dumneavoastră un pix, la intrarea în situaŃie spuneŃi-i copilului că de fiecare dată


când încalcă o regulă veŃi marca o liniuŃă pe mâna dumneavoastră. Când faceŃi asta, atrageŃi-i
atenŃia asupra acestui lucru. La întoarcerea acasă, pentru fiecare liniuŃă copilul va trebui să
petreacă timp în locul destinat pauzei.
Dacă aplicaŃi pauza în public, perioada de timp poate fi jumătate din timpul pe care îl folosiŃi acasă,
deoarece în public metoda este foarte eficientă, copilul se simte penibil. Dacă întrerupe pauza
înainte de momentul stabilit, trebuie să aplicaŃi aceleaşi consecinŃe negative ca şi acasă.

Regula 7
DiscutaŃi cu copilul acest plan. DiscutaŃi în linişte, cu calm şi explicit cu copilul acest plan.
NumiŃi şi justificaŃi regulile de comportament stabilite, discutaŃi împreună consecinŃele pozitive
care urmează dacă respectă regulile, enunŃaŃi şi consecinŃele negative dacă încalcă regulile. CereŃi
părerea copilului şi integraŃi sugestiile lui în planul realizat dacă le consideraŃi utile.

2. AplicaŃi acest plan!


Regula 1
ÎncercaŃi să intraŃi în cât mai des situaŃiile alese în următoarea perioadă. Este recomandat ca
în primele săptămâni să întraŃi cât mai des în situaŃiile publice problematice pentru a exersa ceea ce
aŃi stabilit. De exemplu, mergeŃi mai des la magazin chiar dacă nu trebuie să cumpăraŃi nimic. În
astfel de condiŃii e mai uşor să aplicaŃi planul stabilit, deoarece nu sunteŃi presaŃi de alte scopuri (de
exemplu: nu trebuie să vă grăbiŃi să terminaŃi la timp cumpărăturile). Dacă utilizaŃi un Plan de
puncte sau Concursul pentru feŃe zâmbitoare, atunci asiguraŃi-vă că aveŃi la dumneavoastră
materialele necesare.

Regula 2
Înainte de a ieşi în situaŃiile publice, amintiŃi-i copilului de planul elaborat. Întotdeauna,
înainte de a intra în situaŃiile publice problematice (de exemplu înainte de a urca în tramvai, de a
merge la cumpărături sau în vizită), spuneŃi: STOP!!! TrageŃi-vă la o parte, priviŃi copilul în ochi şi
discutaŃi cu el următoarele aspecte:
1. cereŃi copilului să mai enunŃe o dată regulile stabilite („Ce am stabilit noi?”);
2. confirmaŃi regulile sau corectaŃi-le dacă copilul a omis ceva;
3. amintiŃi-i care vor fi consecinŃele pozitive dacă respectă regulile;
4. amintiŃi-i care vor fi consecinŃele negative dacă nu le regulile.
DiscutaŃi pe scurt doar aceste patru puncte, fiŃi zâmbitoare şi priviŃi-l în ochi.

Regula 3
AplicaŃi imediat consecinŃele pozitive şi negative. Dacă utilizaŃi metoda pauzei ca şi consecinŃă
negativă, atunci vedeŃi unde puteŃi s-o aplicaŃi. La un minut după ce aŃi intrat în situaŃia publică,
lăudaŃi-l pe copil dacă nu a încălcat până atunci nici o regulă. ArătaŃi-i că vă bucuraŃi foarte mult
când respectă regulile. Dacă aplicaŃi un Plan de puncte, atunci acordaŃi punctele aşa cum aŃi
stabilit.
Dacă copilul încalcă regula, aplicaŃi imediat consecinŃele negative. Nu mai trebuie să repetaŃi
ameninŃările sau atenŃionările, pentru că el a fost atenŃionat când aŃi intrat în situaŃia publică.

Regula 4
TreceŃi în protocol măsurile pe care le-aŃi luat. UtilizaŃi Jurnalul: Comportamentul în locurile
publice (Fişa de lucru F19.2).

De fiecare dată când plecaŃi de acasă cu copilul dumneavoastră, fiŃi atenŃi să nu reacŃionaŃi
pripit când apar probleme, pentru a evita o ceartă de amploare sau o criză de furie. FiŃi
atenŃi să nu-l recompensaŃi pe copil pentru comportamentele problematice.
F19.1: Comportamentele problematice ale copilului meu în locurile publice (P. 1/1)

SituaŃie Comportament problematic Ierarhie Reguli comportamentale pentru ConsecinŃe


situaŃia respectivă (pozitive, respectiv negative)
F19.2: Jurnal „Comportamentul copilului meu în locurile publice” (P. 1/1)

SituaŃii problematice:

1 ___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________

Data SituaŃia Reguli comportamentale Comportament ConsecinŃe pozitive sau negative

Să nu atingă mărfurile A trebuit să mă Ńină o perioadă de mână;


17.05 Magazin Le-a atins o dată
fără a mă întreba mai întâi la final a fost recompensat

S-ar putea să vă placă și