Sunteți pe pagina 1din 15

Tanase Simona, an I, PME, gr 2

 Titlul

 Motivarea programului

 Scop şi obiective

 Delimitarea şi descrierea grupului ţintă

 Resurse:

 Temporale

 Spaţiale

 Umane

 Materiale

 Tipuri de activităţi incluse în program

 Activităţi de monitorizare şi evaluare a programului

 Rezultate aşteptate şi sustenabilitatea sa

 Noi deschideri posibil de urmat după finalizarea programului de formare


Program de formare profesională

DIVERSIFICAREA STRATEGIILOR DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ÎN VIZIUNEA
CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE
TIMPURIE 2019
2. Motivarea programului
De mai mult de un deceniu, sistemul de învățământ a trecut printr-o serie de schimbări
majore. Reforma învățământului a avut câteva componente importante: reforma cadrului legislativ,
reforma curriculumului şi a manualelor şcolare, reforma sistemului de evaluare şi examinare, reforma
managementului şi a finanțării educației, reforma sistemului de formare a cadrelor didactice etc. În
acest context, pregătirea cadrelor didactice a fost deseori considerată o prioritate a reformei
învățământului, chiar dacă reforma formării inițiale şi continue se află cu un pas în urma celorlalte
componente ale reformei învățământului. „Sistemul de formare a cadrelor didactice a înregistrat o
dezvoltare mai lentă, o anumită discrepanță în ceea ce privește ritmul şi eficiența, prin comparație cu
alte elemente ale reformei, în special curriculum-ul şi instruirea, evaluarea şi managementul.
Cercetările recente (Vlăsceanu şi al., 2002) arată că marea majoritate a cadrelor didactice aderă la
spiritul reformei, însă o treime dintre acestea nu reuşesc sa dobândească „codurile” reformei. Aceștia
nu sunt suficient familiarizați cu conceptele şi principiile metodologice ale reformei. Din acest motiv,
nu reuşesc să le aplice constant.” 1
În 2001, Ministerul Educației şi Cercetării a elaborat „Strategia de dezvoltare a sistemului de
formare inițială și continuă a personalului didactic şi a managerilor din învățământul preuniversitar”.
Aceasta strategie stabilește obiectivele şi măsurile de implementare pentru îmbunătățirea sistemului de
formare a cadrelor didactice, în conformitate cu tendințele şi prioritățile europene în acest domeniu.
Multe dintre schimbările propuse prin strategia mai sus menționată au fost deja implementate, în timp
ce altele se afă în desfășurare. Evoluțiile recente legate de sistemul de formare a cadrelor didactice au
avut loc ca răspuns la schimbările sociale şi educaționale. În prezent sistemul de formare continuă este
reglementat printr-un cadru legislativ specific, și anume ”Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar”, aprobată prin OMECTS nr. 5561/31 oct. 2011.
Cadrele didactice pot alege în mod independent programul de formare care se potrivește cel mai
bine nevoilor lor. Totuși, în unele situații, autoritățile din domeniul învățământului pot îndruma cadrele
didactice spre anumite programe de formare. Aceasta situatie a fost destul de des întâlnită în ultimii ani,
când au fost organizate programe naționale de formare, finanțate de la bugetul de stat, pe anumite teme
de interes.

1
(Potolea, D., Ciolan, L. Teacher Education Reform in Romania: A Stage of Transition, in “Institutional Approaches to Teacher Education
within Higher Education in Europe: Current Models and New Developments”, edited by Bob Moon, Lazar Vlasceanu, Leland Conley Barrows.
Bucharest: UNESCO-CEPES, 2003, p.287-288.)
La nivelul anului 2019, apare Curriculum pentru educație timpurie. Curriculumul pentru educaţia
timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani se fundamentează pe un set de finalităţi formulate în
documentul de politici educaţionale Reperele fundamentale în învăţarea și dezvoltarea timpurie
(RFIDT, aprobate prin O.M. nr. 3851/2010). Acest document reprezintă un set de enunţuri care
reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări sunt
definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a copiilor de la naştere până la
intrarea în şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o
abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:
 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;
 dezvoltarea socio-emoţională;
 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
 dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;
 capacităţi și atitudini în învăţare.
În acest context, curriculumul nou pentru educaţia timpurie aduce o viziune îmbunătăţită asupra
educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare
a planului de învățământ pentru educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și
îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un demers complex, care valorizează
contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii din România.
Acesta se adresează tuturor cadrelor didactice, managerilor, factorilor de decizie, specialiştilor în
domeniul educaţiei timpurii – pedagogilor, psihologilor, consilierilor, cadrelor didactice din mediul
academic, care asigură formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru educația timpurie (prin
grade didactice şi prin programe, cursuri sau stagii de formare), precum și altor actori de la nivelul
societății, cu rol important în educaţie.
Educaţia timpurie este o necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprinsă între
naştere până la 6 ani este cea în care copiii au o dezvoltare rapidă. Dacă procesul de dezvoltare este
neglijat, compensarea acestor pierderi este dificilă şi costisitoare. Investiţia în copii la vârste cât mai
fragede conduce, pe termen lung, la dezvoltarea socială a acestora. Dacă la nivelul educaţiei timpurii
sunt depistate şi remediate deficienţele de învățare şi psihocomportamentale ale copiilor, deci înainte
de integrarea copilului în învățământul primar – beneficiile recunoscute se referă la: performanţele
şcolare superioare, diminuarea ratei eşecului şcolar şi a abandonului. Calitatea educaţiei, a îngrijirii şi
protecţiei copilului de la naştere până la 6 ani depinde de toţi cei care interacționează cu copiii, zi de
zi: părinţi, educatori, consilier şcolar, asistent medical – toţi acţionând coerent şi având în atenţie
permanentă copilul şi particularităţile lui.
Principiile după care se ghidează în prezent educația timpurie sunt cele promovate de noul
Curriculum pentru educaţia timpurie, și anume:
Principiul educaţiei centrate pe copil

Principiul respectării drepturilor copilului

Principiul învăţării active

Principiul dezvoltării integrate

Principiul interculturalităţii

Principiul echităţii şi nondiscriminării

Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil

Într-un demers coerent al centrării demersurilor educaționale pe copil, noul curriculum scoate în
evidență relația biunivocă conținut – metodă și pune accent deosebit pe rolul educatoarei în procesul
de activizare a funcțiilor mintale constructive și creative ale copiilor, pe realizarea unei dialectici
pedagogice în care copiii și educatoarea se află într-o interacțiune reciprocă, subtilă și continuă.

Acesta este și motivul pentru care este permanent nevoie de un program de formare destinat
cadrelor didactice debutante pentru a fi familiarizate la început de drum cu particularitățile curriculum-
ului revizuit și modul de aplicare a acestuia.

3. Scopul şi obiectivele programului


Scopul programului – abilitarea cadrelor didactice debutante cu privire la aplicarea noului
curriculum: proiectare, strategii de predare și evaluare, organizarea și desfășurarea activităților
de tip integrat.

Obiectivele programului - principalele obiective ale programului sunt:

 Familiarizarea cu aspecte specifice perioadei de dezvoltare de la naștere la 6 ani,


aplicarea unor practici educaţionale centrate pe nevoile și interesele copilului;
 Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune şi comunicare cu copilul de 3-6 ani în vederea
stimulării dezvoltării acestuia;

 Dezvoltarea abilităţilor de planificare şi proiectare a activităţilor educative, de organizare


a mediului educaţional, de utilizare a strategiilor de învăţare, în conformitate cu cerințele propuse
de noul curriculum.

Competenţe vizate

 Îmbunătăţirea competenţelor de a respecta particularităţile de vârstă şi individuale ale


copiilor, de implicare într-un proces activ de învăţare, conform nevoilor reale pe care le are
 Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare cu familia în vederea cunoaşterii mediului
familial şi a influenţelor educaţionale exercitate de părinţi
 Formarea competenţelor de organizare a mediului de învăţare
 Îmbunătăţirea competenţelor cu caracter proiectiv
 Îmbunătăţirea competenţelor de promovare a unei educaţii de tip incluziv
 Îmbunătăţirea competenţelor de evaluare prin metode şi tehnici diverse
 Formarea competenţelor necesare pregătirii copiilor care se înscriu în clasa pregătitoare,
astfel încât aceştia să dobândească cunoştinţele şi competenţele de bază necesare intrării în
sistemul şcolar.
 Formarea competenţelor de a a sprijini părinţii în cunoaşterea specificului dezvoltării,
învăţării, sănătăţii şi îngrijirii copilului la vârsta mică
4. Delimitarea şi descrierea grupului ţintă

Cadre didactice debutante din învățământul preșcolar (anual, aproximativ 70 de cadre didactice)

5. Resurse umane, temporale, spaţiale şi materiale

 Temporale - 60 ore / o serie de formare (aproximativ 5 serii pe an)


 Spațiale – Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava” Iași (1 sală pentru formarea ”face to
face”, 3 săli de aplicație)
 Umane
 responsabil de program – Tanase Simona și Daniela Bonciu - formatori naționali în cadrul
PRET (Proiect pentru Reforma Educației Timpurii)
 2 formatori locali, metodiști ISJ în disciplina programului
 specialist IT
 Materiale - laptop, videoproiector, flipchart, suport teoretic pentru fiecare cursant, coli
flipchart, markere

6. Tipuri de activităţi incluse în program


a. Formarea face - to - face (directă)
 Număr ore alocate - 27 ore
 organizată în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Sf. Sava” Iași,
 cursanţii vor fi distribuiţi în grupe de formare (maxim 20 participanți).
 Ţinte specifice formării directe:
 facilitarea accesului participanţilor la conceptele de bază ale fiecărui modul în parte;
 organizarea unui număr cât mai mare și variat de aplicații practice, care să ofere
cursanţilor şansa de a înţelege cum se pot aplica aceste concepte în activitatea concretă.
 Forme de organizare - formarea faţă-în-faţă va fi organizată sub următoarele tipuri de
activităţi: curs, seminar de pregătire a activităţilor practice, evaluarea de modul, evaluarea
finală (la finalul stagiului).
b. Formarea la distanţă
 Număr ore alocate - 32 ore
 Forme de organizare:
 studiului individual al materialelor de curs,
 aplicaţii practice.
 întâlniri individuale cu formatorii
 asistențe și inter-asistențe
7. Activităţi de monitorizare şi evaluare a programului
 Evaluare program

 Număr ore alocate - 1 oră2

2
Notă: in intervalul orar de 1 oră planificat pentru evaluare se va aplica doar chestionarul, portofoliul analizându-
se individual în perioada de formare la distanță când formabilul are întâlniri cu formatorul, iar postarea pe blog se
realizează pe tot parcursul perioadei de formare
 Forme de organizare - chestionar, portofoliu, blog
A. Curriculum-ul programului

a. Formare face -to - face - 27 ore

Modul 1- 8 ore Obiective Conţinut detaliat Modalități de Evaluare - 1 oră


formare directă organizare

Specificul Prezentarea curriculum- Conținutul curriculum-ului pentru Prezentări teoretice La sfârşitul parcurgerii
educației ului pentru educație educaţia timpurie -2019 a copilului Aplicații practice modulului, cursanţii
timpurii și rolul timpurie 2019 de la naștere până la 6 ani; vor fi capabili să:
acesteia în Reflecții personale
Prezentarea aspectelor Exigenţe ale aplicării curriculum; - respecte şi să pro-
dezvoltarea pe o anumită temă
generale privind Concepte moveze un stil de viaţă
armonioasă a fundamentale ale
specificul dezvoltării educaţiei timpurii centrată pe sănătos pentru copii;
copilului copilului şi al învăţării în copil; - organizeze spaţiul
această perioadă; educațional pentru a fi
Specificul dezvoltării copilului de
Îndrumarea personalului la naștere până la 6ani; adecvat copiilor în
didactic din grădiniţe în procesul de învăţare;
crearea unui mediu Modalităţi de comunicare şi - interacţioneze cu copii
educaţional propice interacţiune cu copilul mic ; cu nevoi speciale
dezvoltării copilului; Metode de lucru cu copiii cu nevoi respectând diversitatea.
educaţionale speciale;
Observarea copilului;
Modalităţi de lucru cu părinţii.

Modul 2 - 8 ore Obiective Conţinut detaliat Modalități de Evaluare - 1 ora


formare directă organizare

Educația timpurie Dezvoltarea Conceptul de educaţie La sfârşitul parcurgerii


în grădiniță competenţelor şi timpurie modulului, cursanţii vor fi
Prezentări teoretice
atitudinile care derivă din capabili să:
Educaţia centrată pe copil Aplicații practice
aplicarea (argumente teoretice, - organizeze sala de grupă
corespunzătoare a Reflecții personale pe o
dezvoltarea globală, adecvat pentru cunoaşterea şi
curriculumului pentru anumită temă
rolul educatoarei în învăţarea copiilor;
educaţia timpurie a interacţiunea cu copilul)
copilului de la naștere - proiecteze activităţi integrate
până la 6 ani Organizarea mediului de de învăţare;
învăţare - elaboreze planificări zilnice şi
Planificarea, lucrul în săptămânale în acord cu
echipă, monitorizarea obiectivele curriculumului
calităţii, autoevaluarea naţional;
Observarea şi evaluarea - colaboreze cu toţi membrii
copilului echipei din grădiniţă pentru
dezvoltarea armonioasă a
Parteneriatul cu familia şi
copilului;
alte servicii din
comunitate care se - realizează parteneriate cu
adresează copiilor părinţii si alţi membri ai
comunităţii în favoarea
procesului educaţional al
copiilor.
Modul 3 - 8 ore Obiective Conţinut detaliat Modalități de Evaluare - 1 ora
formare directă organizare

Grădiniță - Dezvoltarea Rolul adultului în stimularea Prezentări La sfârşitul parcurgerii


familie, competenţele necesare dezvoltării copilului; teoretice modulului, cursanţii vor fi
parteneriat pentru a sprijini capabili să:
Competenţe şi responsabilităţi Aplicații practice
durabil pentru părinţii în cunoaşterea parentale; - susţină părinţii ca parteneri;
formarea specificului dezvoltării, Reflecții personale
viitorului adult învăţării, sănătăţii şi Fiecare temă va integra pe o anumită temă - valorizeze actiunile desfăşurate
îngrijirii copilului la elemente legate de lucrul cu de părinţi pentru copii lor şi
vârsta mică copiii cu dizabilităţi. grădiniţă;
- colaboreze cu părinţii
- elimine pornirile abuzive sau
de neglijare a copiilor în familie;
- iniţieze părinţii în gestionarea
comportamentelor provocătoare
ale copilului lor acasă,

Prezentarea tematică în rezumat

Modulul 1 - Specificul educației timpurii și rolul acesteia în dezvoltarea armonioasă a copilului - 8 ore formare directă
 Educația timpurie - noțiuni teoretice
 Dezvoltarea copilului mic
 Grădinița - un mediu incluziv
 Rolul adultului în dezvoltarea integrată a copilului
 Evaluarea dezvoltării preșcolarului
Evaluare - 1 ora - aplicare chestionar de etapă

Modulul 2 - Educația timpurie în grădiniță - 8 ore formare directă

 Curriculum pentru învățământ preșcolar - prezentare generală

 Organizarea mediului de învățare și rolul centrelor de activitate

 Proiectarea activităților integrate în învațământul preșcolar

 Planificarea activităților

 Evaluarea, observarea și înregistrarea datelor

 Rolul lucrului în echipă în dezvoltarea armonioasă a copilului

 Autoevaluarea și monitorizarea calității

Evaluare - 1 ora - aplicare chestionar de etapă

Modulul 3 - Grădiniță - familie, parteneriat durabil pentru formarea viitorului adult - 8 ore formare directă

 Și părinții au fost copii!

 Fiecare copil este unic

 Dreptul la copilărie

 Familia în sală de grupă

 Familia - partener în activitățile extrașcolare

Evaluare - 1 oră - aplicare chestionar de etapă


b. Formarea la distanţă - 32 ore

Forme de organizare: Materiale elaborate de către formabil

studiu individual al materialelor de formabilii vor studia individual temele prezentate în cadrul orelor de formare directă, având ca suport
curs modulele puse la dispozitie; fiecare formabil va realiza un plan de studiu individual, alocând variat
numărul de ore pe teme, funcție de nevoile pe care le are

aplicaţii practice realizarea unor materiale practice, funcție de temele studiate (ex. proiecte tematice, proiecte de
activitate integrată, planificări anuale și semestriale, fișe de observare a copilului, tematici ale
întâlnirilor cu părinți)

întâlniri individuale cu formatorii proiecte didactice

asistențe și inter-asistențe Formabilii pot asista la activități susținute de alți colegi, în urma cărora trebuie să completeze o fișă de
evaluare

c. Evaluarea
 Număr ore alocate - 1 oră

 Forme de organizare -

 Chestionar - se aplică în ultima întâlnire programată

 Portofoliu - formabilul prezintă piesele prezentate la capitolul ”aplicații practice” din cadrul ”formării la distanță” în cadrul
unei întâlniri individuale cu formatorul

 Blog - fiecare formabil trebuie să posteze pe blogul proiectului materialele prezentate în portofoliu pentru a putea fi folosite ca
exemple de bună practică și de către alți colegi; postarea se va realiza pe toată durata cursului, dar numai după verificarea din
punct de vedere științific de către formator
8. Rezultate aşteptate ale programului şi sustenabilitatea sa
În urma implementării programului, grupul ţintă, respectiv cele 70 de educatoare formate, vor deveni personal-resursă, cu
competenţe şi abilităţi practice sporite, pentru unităţile şcolare din care provin. Rezultatele programului (blogul și ghidul de bune
practici) vor deveni instrumente de lucru în planificarea şi derularea activităţilor instructiv - educative cu copiii și familiile
acestora. Programul acreditat asigură derularea ulterioară a proiectului, contribuind pe toată perioada acreditării la formarea
continuă a altor cadre didactice din învăţământul preşcolar.

9. Noi deschideri posibil de urmat după finalizarea programului


Derularea proiectului creează premisele transferului unor rezultate ale acestuia la nivel local şi regional, dar şi perspectiva
colaborării în alte proiecte, pe o altă axă cu accent pe implicarea părinţilor în educaţie.

Bibliografie:

 Early Childhood Resource Pack, Young Children Survival, Growth and Development, UNICEF, 2004.

 Starting Strong II - EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE, 2006

S-ar putea să vă placă și