Sunteți pe pagina 1din 11

LUCA Mihai Alexandru

ALIAJE Fe – C

TRATAMENTE TERMICE

2015
Mihai Alexandru LUCA

ALIAJE Fe-C
TRATAMENTE TERMICE

EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV


Adresa: 500091 Braşov,
B-dul Iuliu Maniu 41A
Tel: 0268 – 476050
Fax: 0268 – 476051
Web: www.unitbv.ro/editura
E-mail: editura@unitbv.ro

Referent științific: Conf. Dr. Ing. Liana Balteș


Copyright  Autorul, 2015
Editură acreditată de CNCSIS
Adresa nr.1615 din 29 mai 2002
ISBN 978-606-19-0636-9

2015
CUPRINS 3

INTRODUCERE………………………………………………………………………... 9
1. ALIAJE FIER CARBON…………………………………………………………… 14
1.1. Diagrama de echilibru Fe - C……………………………………………… 14
1.2. Sistemul Fe – Fe3C………………………………………………………… 15
1.2.1. Aspectul diagramei Fe - Fe 3 C. Mecanismul formării
constituenţilor……………………………………………………….. 15
1.2.2. Punctele critice din sistemul Fe-Fe 3 C……………………………. 18
1.2.3. Constituenţii de echilibru ai aliajelor Fe - Fe 3 C…………………. 20
1.2.4. Domeniul oţelurilor carbon şi al fontelor în diagrama Fe-C……. 23
2. OTELURILE NEALIATE (OŢELURI CARBON) ……………………………….. 26
2.1. Influenţa conţinutului de carbon asupra caracteristicilor mecanice.….. 26
2.2. Influenţa elementelor însoţitoare asupra structurii şi proprietăţilor
oţelurilor……………………………………………………………………… 27
2.3. Clasificarea oţelurilor nealiate …………………………………………… 31
2.4. Simbolizarea oţelurilor nealiate……………………………………………. 33
2.4.1. Simbolizarea oţelurilor în sistemul alfanumeric (EN 10 027-1)... 34
2.4.2. Simbolizarea oţelurilor nealiate în sistemul numeric
(EN 10 027-2) ………………………………………………………. 37
2.5. Exemple de utilizare a oţelurilor nealiate………………………………… 39
3. FONTE……………………………………………………………………………… 42
3.1. Fonte albe (fonte ledeburitice) ……………………………………………. 42
3.1.1. Microstructura şi proprietăţile fontelor albe……………………… 42
3.1.2. Fonte cu crustă dură……………………………………………….. 42
3.2. Fonte cu grafit……………………………………………………………….. 43
3.2.1. Sistemul Fe-G (grafit) …………………………………………….. 43
3.2.2. Simbolizarea fontelor………………………………………………. 44
3.2.3. Fonte cu grafit lamelar (Fonte cenuşii) ………………………….. 45
3.2.4. Fonte maleabile…………………………………………………….. 47
3.2.5. Fonte modificate……………………………………………………. 50
3.2.5.1. Fonte modificate cu grafit lamelar……………………… 51
3.2.5.2. Fonte modificate cu grafit vermicular………………….. 51
3.2.5.3. Fonte modificate cu grafit sferoidal (nodular) ………… 51

3
3.2.6. Fonte aliate………………………………………………………….. 52
4. OŢELURI ALIATE…………………………………………………………………. 55
4.1. Elemente spcifice ale oţelurilor aliate ……………………………………. 55
4.2. Simbolizarea oţelurilor aliate………………………………………………. 59
4.2.1. Simbolizarea oţelurilor în sistemul alfanumeric…………………. 59
4.2.2. Simbolizarea oţelurilor în sistemul numeric……………………… 61
4.3. Influenţa elementelor de aliere asupra proprietăţilor oţelurilor………… 63
4.3.1. Oteluri aliate cu crom………………………………………………. 63
4.3.2. Oteluri aliate cu nichel……………………………………………... 65
4.3.3. Oţeluri aliate cu mangan………………………………………….. 66
4.3.4. Oteluri aliate cu siliciu……………………………………………… 67
4.3.5. Oţeluri aliate cu molibden…………………………………………. 68
4.3.6. Oţeluri aliate cu vanadiu…………………………………………… 68
4.3.7. Oţeluri aliate cu wolfram…………………………………………… 69
4.3.8. Oţeluri aliate cu Ti, Nb, Zr, B……………………………………… 69
4.4. Oţeluri aliate cu destinaţie precizată……………………………………… 70
4.4.1. Oţeluri inoxidabile şi refractare…………………………………… 70
4.4.2. Oţeluri aliate pentru scule…………………………………………. 71
4.4.2.1. Oţeluri aliate pentru prelucrare la rece………………… 72
4.4.2.2. Oţeluri aliate pentru prelucrare la cald………………… 72
4.4.2.3. Oţeluri de rapide…………………………………………. 73
4.4.3. Oţeluri pentru arcuri……………………………………………….. 73
5. BAZELE TRATAMENTELOR TERMICE APLICATE ALIAJELOR FEROASE 75
5.1. Parametri de bază ai tratamentelor termice……………………………… 75
5.2. Transformări în timpul încălzirii……………………………………………. 78
5.2.1. Termodinamica transformării perlitei în austenită………………. 78
5.2.2. Creşterea grăuntelui de austenită la încălzire…………………... 81
5.2.3. Metode de determinare a mărimii grăuntelui de austenită…….. 82
5.2.4. Stabilirea timpului de menţinere la temperatura de încălzire….. 85
5.2.5. Oxidarea şi decarburarea suprafeţelor pieselor în timpul
încălzirii şi menţinerii……………….……………….……………… 89
5.2.6. Metode de încălzire prin care este prevenită oxidarea şi
decarburarea suprafeţelor……………….……………….……….. 91
5.3. Transformările austenitei la răcire……………….……………………….. 95
5.3.1. Transformarea izotermă a austenitei. Construirea diagramelor 97

4
T.T.T. ……………….……………….……………….………………
5.3.2. Formarea structurilor din familia perlitei……………….………… 99
5.3.3. Formarea structurilor din familia bainitei ……………….………. 101
5.3.4. Transformarea austenitei prin răcire continuă………………….. 103
5.3.5. Formarea structurilor martensitice……………….………………. 110
5.3.6. Influenţa conţinutului de carbon şi al elementelor de aliere
asupra poziţiei punctelor Ms şi Mf……………….……………….. 112
5.3.7. Influenţe asupra formei şi poziţiei curbelor din diagramele TTT. 115
5.4. Transformările martensitei la încălzire ……………….………………….. 118
5.4.1. Mecanismul si morfologia transformărilor……………………….. 118
5.4.2. Modificarea proprietăţilor prin aplicarea tratamente termice….. 120
5.4.3. Fragilitatea de revenire……………….……………….…………… 113
6. TRATAMENTE TERMICE APLICATE OŢELURILOR………………………… 125
6.1. Clasificarea operaţiilor de tratament termic……………….…………….. 125
6.2. Recoacerea……………….……………….……………….……………….. 126
6.2.1. Recoacerea obişnuită (recoacerea completă) …………………. 127
6.2.2. Recoacerea incompletă……………….…………………………… 129
6.2.3. Recoacerea izotermă……………….……………….…………….. 130
6.2.4. Recoacerea de înmuiere (globulizare) ………………………….. 131
6.2.5. Recoacerea de normalizare (Normalizarea) …………………… 133
6.2.6. Recoacerea pentru omogenizare……………….………………... 135
6.2.7. Recoacerea pentru detensionare ……………………………….. 137
6.3. Călirea……………….……………….……………….……………….…….. 138
6.3.1. Călirea obişnuită……………….……………….………………….. 138
6.3.2. Tensiuni interne la călire……………….…………………………. 140
6.3.3. Călirea în două medii……………….……………….…………….. 142
6.3.4. Călirea în trepte……………….……………….…………………… 143
6.3.5. Călirea izotermă……………….……………….…………………... 143
6.3.6. Călirea sub 0°C……………….……………….…………………… 144
6.3.7. Călirea superficială……………….……………….………………. 146
6.3.7.1. Călirea superficială a pieselor încălzite în băi de săruri
sau metale topite……………….………………………... 147
6.3.7.2. Călirea superficială a pieselor încălzite cu flacără……. 148
6.3.7.3. Călirea superficială în electrolit……………….………… 149
6.3.7.4. Călirea superficială prin curenţi de inducţie…………… 149

5
6.3.7.5 Distribuţia durităţii şi a tensiunilor interne pe secţiunea
pieselor călite superficial ……………………………….. 151
6.4. Revenirea……………….……………….……………….………………….. 153
6.5. Particularităţile tratamentelor termice aplicate oţelurilor aliate……….... 156
7. TRATAMENTE TERMOCHIMICE……………….……………….……………… 162
7.1. Procesele fizico-chimice care stau la baza tratamentelor
termochimice……………….……………….……………….……………… 162
7.2. Clasificarea tratamentelor termochimice……………….………………… 166
7.3. Principalele tipuri de tratamente termochimice …………………………. 167
7.3.1. Carburarea (cementarea) ……………….………………………... 167
7.3.1.1. Tratamente termice ulterioare carburării………………. 170
7.3.1.2. Călirea……………….……………….…………………… 170
7.3.1.3. Revenirea ……………….……………….………………. 172
7.3.2. Nitrurarea……………….……………….………………………….. 172
7.3.3. Carbonitrurarea ……………….……………….…………………... 176
7.3.4. Cianizarea……………….……………….…………………………. 177
7.3.4.1. Cianizarea la temperaturi înalte………………………… 177
7.3.4.1. Cianizarea la temperaturi joase………………………… 178
7.3.5. Sulfizarea ……………….……………….…………………………. 179
7.4. Metalizări cu difuzie ……………….……………….………………………. 181
7.4.1. Aluminizarea……………….……………….………………………. 181
7.4.2. Cromizarea……………….……………….………………………… 182
7.4.3. Silicizarea ……………….……………….……………….………… 182
7.4.4. Borizarea……………….……………….……………….………….. 183
7.4.5. Titanizarea……………….……………….…………………………. 184
7.4.6. Zincarea ……………….……………….…………………………… 185
8. TRATAMENTE TERMICE APLICATE FONTELOR……………….………….. 186
8.1. Recoacerea de detensionare……………….……………….……………. 187
8.2. Recoacerea de înmuiere……………….……………….…………………. 188
8.3. Recoacerea de normalizare……………….……………….……………… 189
8.4. Recoacerea de maleabilizare……………….…………………………….. 190
8.5. Călirea……………………………………………………………………….. 193
8.6. Revenirea……………………………………………………………………. 195
9. TRATAMENTE TERMICE NECONVENŢIONALE…………………………….. 197
9.1. Tratamente termomecanice (TTM) ……………….……………………… 197

6
9.1.1. Tratamente termomecanice de temperatură înaltă (TTMTI) 197
9.1.2. Tratamente termomecanice izoterme (TTMIZ) ………………… 201
9.1.3. Tratamente termomecanice la temperaturi joase (TTMTJ)…… 202
9.2. Tratamente termice în câmp de oscilaţii mecanice……………………... 203
9.2.1. Influenţa câmpurilor de oscilaţii mecanice asupra călirii………. 203
9.2.2. Influenţa câmpurilor de oscilaţii mecanice asupra revenirii……. 205
9.2.3. Influenţa câmpurilor de oscilaţii mecanice asupra recoacerii de
detensionare……………….……………….……………………….. 207
9.3. Tratamente termice şi termochimice în strat fluidizat…………………… 208
9.3.1. Încălzirea pieselor în strat fluidizat ……………….……………… 208
9.3.2. Răcirea pieselor în strat fluidizat……………….………………… 209
9.3.3. Tratamente termochimice în strat fluidizat……………………… 209
9.4. Tratamente termice şi termochimice la presiuni subatmosferice (în vid) 211
9.4.1. Particularităţile tratamentelor la presiuni subatmosferice……… 211
9.4.2. Tratamente termice în vid……………….……………………….. 215
9.4.2.1. Recoacerea în vid……………….……………………….. 216
9.4.2.2. Călirea şi revenirea în vid……………….……………….. 217
9.4.3. Carburarea în vid……………….……………….………………….. 219
9.5. Nitrurarea ionică……………….……………….………………………….. 222
9.5.1. Fenomene fizico-chimice care au loc la descărcări în gaze
rarefiate……………….……………….……………………………. 222
9.5.2. Utilajul şi tehnologia pentru nitrurare ionică……………………… 224
9.6. Tratamente termomagnetice……………………………………………… 226
9.6.1. Influenţa câmpului magnetic asupra transformărilor în stare
solidă……………….……………….……………….………………. 227
9.6.2. Călirea în câmp magnetic……………….……………….………… 228
9.6.3. Revenirea în câmp magnetic……………….……………………... 230
9.7. Tratamente termice cu radiaţie laser……………….…………………… 231
9.8. Tratamente termice cu fascicul de electroni……………….…………… 235

7
ANEXE
1.1. Oţeluri de cementare - recomandări privind utilizarea ……………………… 239
1.2. Oţeluri de cementare - tratamente termice……………….…………………... 240
1.3. Oţeluri de cementare - caracteristici mecanice……………….……………… 240
2.1. Oţeluri pentru nitrurare - recomandări privind utilizarea……………………. 241
2.2. Oţeluri pentru nitrurare - tratamente termice……………….………………… 241
2.3. Oţeluri pentru nitrurare - caracteristici mecanice……………….…………… 241
3.1. Oţeluri de îmbunătăţire - recomandări privind utilizarea……………………. 242
3.2. Oţeluri de îmbunătăţire - tratamentele termice……………….………………. 244
3.3. Oţeluri de îmbunătăţire - caracteristici mecanice…………………………….. 245
4.1. Oţeluri pentru arcuri – recomandări privind utilizarea……………………….. 246
4.2. Oţeluri pentru arcuri - tratamete termice şi caracteristici mecanice……….. 246
5.1. Oţeluri pentru piese călite superficial - recomandări privind utilizarea……. 247
5.2. Oţeluri pentru piese călite superficial – tratamente termice şi caracteristici 247
mecanice……………….……………….……………….……………………….
6.1. Oţeluri pentru construcţii rezistente la temperaturi ridicate - recomandări
privind utilizarea……………….……………….……………….……………….. 248
6.2. Oţeluri pentru construcţii rezistente la temperaturi ridicate - tratamente
termice ……………….……………….……………….………………………... 249
6.3. Oţeluri pentru construcţii rezistente la temperaturi ridicate - caracteristici
mecanice……………….……………….……………….………………………. 250
7.1. Oţeluri nealiate pentru scule - recomandări privind utilizarea………………. 251
7.2. Oţeluri nealiate pentru scule – tratamente termice……………….…………. 251
8.1. Oţeluri rapide - recomandări privind utilizarea……………….………………. 252
8.2. Oţeluri rapide – tratamente termice …………………………………………… 252
9.1. Oţeluri de scule pentru prelucrări la rece - recomandări privind utilizarea… 253
9.2. Oţeluri de scule pentru prelucrări la rece – tratamente termice……………. 255
10.1. Oţeluri de scule pentru prelucrări la cald - recomandări privind utilizarea 257
10.2. Oţeluri de scule pentru prelucrări la cald – tratamente termice…………… 259
11.1. Oţeluri inoxidabile - recomandări privind utilizarea…………………………. 260
11.2. Oţeluri inoxidabile - tratamente termice şi caracteristici mecanice……….. 263
12.1. Oţeluri refractare - recomandări privind utilizarea………………………….. 265
12.2. Oţeluri refracrare – tratamente termice şi caracteristici mecanice……….. 266
13. Echivalarea durităţilor în sistemele de măsurare Vickers, Brinell,
Rockwell ……………………………………………………………………….. 267

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….... 268

8
Bibliografie

1. Cartiş, I., - Tratamente termochimice, Editura Facla, Timişoara, 1988

2. Dumitrescu,C., Şaban, R., - Metalurgie fizică şi tratamente termice, Editura Fair


Partners, Bucureşti, 2001

3. Fritz, H., Schulze, G., - Fertigungstechnik, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010

4. Frunzăverde, D., - Tratamente termice. Curs pentru studenţi, Editura InterGraf, Reşiţa,
2002

5. Giacomelli, I., - Utilajul şi tehnologia tratamentelor termice, Editura Universitatea


Braşov, 1986

6. Ilschner, B., Singer, R., - Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik, Springer-


Verlag, Berlin, 2010

7. Luca, M.A., Barabaş, S.A., - Cercetari privind influenta tratamentelor termice asupra
frecarii interne a otelului C45 – EN 1.0530 (Researches relating to influence of heat
treatments in internal friction of C45- 1.0503 steel.), RevistaMetalurgia International, vol.
XVI , no.3, ISSN 1582-2214, 2011

8. Luca, M., Şerban, C., Luca, V., - Cercetări privind reducerea conţinutului de austenită
reziduală din oţelurile carbon de scule OSC8 şi OSC10, (Researches on the reduction of
the residual austenite content in the OSC8 and OSC10 steels). Conferinţa internaţională
de Ştiinţa şi ingineria materialelor, BRAMAT 2007, Universitatea „Transilvania“ din
Braşov, ISSN 1223-9631, 2007

9. Luca, M.A., Machedon, T., - Cercetări privind modificarea modulului de elasticitate


longitudinal şi al decrementului logaritmic în timpul tratamentelor termice aplicate
oţelului C45. (Studies concerning the modification of longitudinal elastic modulus and
logarithmic decrement while heat treating C45 steel), Revista Journal of optoelectronics
and Advanced Materials vol.13, no.2, ISSN, 1454 – 4164, 2011

10. Luca, M., Şerban, C., Luca, V., - Posibilitatea reducerii timpului la tratamentul termic
de revenire. (The possibility of time reducing by the thermal treatment of structural
recovering). , Revista “Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor” vol. VII, nr.3-4,
ISSN 1221-5678, 2006

11. Luca, M., Şerban, C., Luca, V., - Posibilitatea reducerii timpului la tratamentul termic
de revenire. (The possibility of time reducing by the thermal treatment of structural
recovering). , Revista “Tratamente termice şi ingineria suprafeţelor” vol. VII, nr.3-4,
ISSN 1221-5678, 2006

12. Luca, V., Şerban, C., - Studiul metalelor, Materiale metalice, Editura Eastline, Braşov,
1995

268
13. Popescu, N., Gheorghe, C., Popescu, O., - Tratamente termice neconvenţionale, Editura
tehnică, Bucureşti, 1990

14. Suciu, V., Suciu, M.V., - Studiul materialelor, Editura Fair Rartners, 2008

15. Şaban, R., Chira, I., Chişamera, M., Ciucă, I., Nicolae, A., Popescu, M.R., - Tratat de
ştiinţa şi ingineria materialelor, Vol.IV, Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania,
Editura AGIR, Bucureşti, 2007

16. Şaban, R., Dumitrescu, C., Petrescu, M., - Tratat de ştiinţa şi ingineria materialelor,
Vol.III, Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania, Editura AGIR, Bucureşti, 2009

17. Şerban, C., Popescu, R., Luca, M., Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor, Editura Lux
Libris, Braşov, 2011

18. Şerban, C., Luca, V., - Studiul metalelor, Tratamente termice, Editura Eastline, Braşov,
1995

19. Totten, G.E., - Steel Heat Treatment,Metalurgy and Technologies, CRC-Press, Boca
Raton FL, 2006

20. Wegst, C.W., - Stahlschlussel, Verlag Stahlschlussel Wegst GmbH, Marbach, 1998

21. Weissbach, W., - Werkstoffkunde, Strukturen, Eigenschaften, Prufung, Vieweg +Teubner


Verlag,Wiesbaden, 2009

22. Westkemper, E., Warnecke H.J., - Einfuhrung in die Fertigungstechnik, Vieweg


+Teubner Verlag,Wiesbaden, 2010

23. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity

24. http://www.fao.org/forestry

25. *** Merkblatt 450; Stahl – Informations Zentrum; Warmebehandlung von Stahl – Harten,
Anlassen, Verguten, Bainitisieren

26. *** Metallographische Untersuchung des Umvandlungsverhaltens von Stahl;


Physikalische Metallkunde, Technisce Universitat Darmstadt, 2009

27. http://www.doerrenberg.de/uploads/tx c1x1downloads/1.8159 en.pdf

28. Karl Ulrich Kainer; Gefüge und Eigenschaften technischer Legierungen, Helmholtz-
Zentrum Geesthacht

29. http://www.bohlernn.ru/files/S200rus.pdf

269
Copyright  Autorul, 2015
Editură acreditată de CNCSIS

Adresa nr.1615 din 29 mai 2002


ISBN 978-606-19-0636-9