Sunteți pe pagina 1din 24

Material tipărit prin intermediul proiectului D.A.C.I.

A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor și Inițiativei Antreprenor


finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
Organizaţia şi managementul organizaţiei - Organizaţiile se clasifică după criterii diverse, dintre care se amintesc:
obiectivul general al organizaţiei, forma şi structura proprietăţii, dimensiunea organizaţiei, forma legală de
funcţionare, obiectul specific de activitate şi tehnologia, cultura şi managementul organizaţiei, capacitatea şi
gradul de instruire a personalului ş.a. Managementul modern este managementul strategic, practicat astăzi de
toate marile firme care au succes în lume.
Benchmarking-ul reprezintă un demers care constă în confruntarea propriilor practici ale organizaţiei cu
cele ale altor organizaţii. A practica benchmarking-ul este echivalent cu a merge în căutarea celor mai bune
metode utilizate într-o activitate, aceste metode permiţând companiei să-şi amelioreze performanţele.
Conform definiţiei lui David T. Kearns, de la compania Xerox, benchmarking-ul reprezintă „un proces
contiuu de măsurare a produselor, serviciilor şi a practicilor unei companii cu cei mai puternici competitori sau
cu acele companii considerate ca fiind lideri într-un anumit domeniu”.
Cum funcţionează benchmarking-ul?
Pentru o companie, tehnica de benchmarking consta în:
➢ a analiza minuţios propriile procese sau demersuri
➢ a-şi compara procesele, practicile şi rezultatele cu diferitele locaţii, cu cei mai buni din
interiorul şi din afara domeniului de activitate, aceştia putând fi situaţi în ţară sau în străinătate
➢ a acţiona pentru a-i egala sau chiar a-i depăşi pe cei mai buni
Un astfel de proces de învăţare presupune:
- o identificare şi o selecţie a punctelor şi criteriilor de excelentă,
pe baza cărora compania vizează o ameliorare
- un schimb constructiv cu exteriorul
- o bună înţelegere a celor mai bune practici
- o adaptare a acestor practici la specificităţile companiei vizate
(punerea în aplicare a standardelor şi a obiectivelor)
Identificarea strategiei firmei
Înţelegerea situaţiei curente a firmei şi a mediilor ei exterioare
facilitează descrierea următoarelor elemente:
1. Misiunea firmei
2. Obiectivele firmei
3. Competenţele fundamentale
4. Avantajele concurenţiale
5. Analiza SWOT (SWOT = Strengths („puncte tari“), Weaknesses („puncte slabe“),
Opportunities (oportunităţi), Threats (ameninţări).
Cunoaşterea acestor elemente permite documentarea strategiei firmei. În acest scop,
se parcurg următoatele etape:
1. Precizarea domeniilor de afaceri ale firmei: segmentele de piaţă, activităţi specifice, produse unice
2. Înţelegerea fundamentală a avantajelor concurenţiale
3. Prezentarea strategiei firmei 3. Elaborarea strategiei propriu-zise
4. Specificarea obiectivelor 4. Elaborarea strategiilor funcţionale
5. Identificarea beneficiilor viitoare aşteptate 5. Identificarea nevoilor de resurse
Pentru elaborarea unei strategii şi a planului 6. Fixarea obiectivelor strategice (pe termen lung)
operaţional se parcurg următoarele etape: 7. Elaborarea planurilor operaţionale de activitati (pe termen scurt)
1. Analiza portofoliului de activităţi 8. Elaborarea planurilor operaţionale pe funcţiile firmei
2. Analiza portofoliului de produse 9. Estimarea costurilor de implementare a planurilor
Pentru a analiza portofoliul de activitati, sunt parcurse următoarele etape:
1. Delimitarea fiecărei arii de activitate (producţie, comerţ) şi estimarea atractivităţii
economice 2. Analiza sinergiilor dintre activ (identificarea domeniilor în care pot fi

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


exploatate cu un efect maxim competenţele şi avantajele concurenţiale ale firmei)
3. Evaluarea riscurilor şi beneficiilor specifice fiecărei activităţi
4. Identificarea fluxurilor de trezorerie generate de domeniul de activitate
Câteva exemple de criterii privind atractivitatea unei activităţi:
1. Amploarea pieţei
2. Ritmul de dezvoltare al pieţei
3. Intensitatea concurenţei
4. Existenţa unor bariere de intrare pe piaţă (reglementări juridice,
mărimea minimă a capitalului necesar, deţinerea unor mărci, brevete sau licenţe)
După estimarea atractivităţii este necesară evaluarea poziţiei competitive
a firmei în fiecare domeniu de activitate pe baza următoarelor criterii:
1. Cota de piaţă
2. Imaginea produselor firmei
3. Nivelul rotativ al costurilor şi profiturilor
4. Accesul la resurse cu capacitate de importanţă decisivă
Sinergiile dintre activităţi sau armonizarea acestora pot să apară în următoarele domenii:
1. Managenent (administrare generală): exploatarea aptitudinilor existente pentru gestiunea
punctelor comune sau a sistemelor informatice
2. Cercetare-dezvoltare-aptitudini în domeniul proiectării pieselor de
schimb sau elaborarea procedurilor servite urgent la solicitarea clienţilor
3. Integrarea verticală: obţinerea de beneficii prin exercitarea unui control
direct asupra furnizorilor surselor de aprovizionare, asupra canalelor de distribuţie
4. Mărci şi licenţe: utilizarea unei mărci vechi, celebre, pentru lansarea şi promovarea unor produse noi
5. Marketing şi vânzări: utilizarea sistemului de marketing existent pentru a dezvolta activităţi noi
6. Gestiunea costurilor: utilizarea aceloraşi capacităţi de operare pentru fabricarea sau
comercializarea unei game diverse de produse
O strategie este evaluată pa baza umătoarelor criterii:
1. Rentabilitatea capitalurilor investite
2. Riscul pierderii investigaţiilor efectuate
3. Proprietate şi control asupra afacerilor (ce activităţi trebuie
dezvoltate prioritar şi la ce active ar trebui să se renunţe?)
4. Potenţialul de creştere al firmei
5. Stabilitatea veniturilor viitoare
6. Prestigiul asigurat
7. Responsabilităţile sociale implicate de strategie
Strategii funcţionale ale firmei
1. Strategia de marketing: În funcţie de acceptul pus fie pe potenţialul
intern al firmei, fie pe oportunităţile pieţei, strategia de marketing poate fi următoarea:
- Strategia orientată spre ofertă: este determinată de capacităţi de operare existente ale firmei
- Strategia orientată spre cerere: este obţinută de nevoile actuale sau viitoare ale pieţei
2. Strategia de producţie O strategie de producţie are în vedere următoarele domenii:
- Calitatea
- Procese de fabricaţie
- Capacităţile de producţie
- Stocurile
- Forţa de muncă
- 3. Strategii privind serviciile administrative şi auxiliare
ceste strategii se interesează de următoarele domenii:
- Tehnologii informaţionale
- Resurse umane
- Finanţe

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei AntreprenorialePlanificarea operaţională
Etapele planificării operaţionale sunt următoarele:
1. Divizarea strategiei generale şi a strategiilor funcţionale în componente pe cât posibil mai mici
2. Identificarea legăturilor între aceste componente şi a cronologiei realizării lor
3. Ierarhizarea activităţilor
4. Definirea unor obiective ţintă cuantificabile pentru fiecare activitate
5. Atribuirea responsabilităţilor
6. Elaborarea unor proceduri de monitorizare şi raportare pentru fiecare obiectiv ţintă
7. Execuţia planului
8. Elaborarea unor măsuri de intervenţie ori de câte ori un obiectiv ţintă nu e realizat

Elemente de strategie şi management strategic


Deciziile strategice au câteva elemente comune:
• aparţin managementului „de vârf“ al organizaţiei
• antrenează resurse importante ale organizaţiei
• sunt orientate către viitor (orizont de timp de mai mulţi ani)
• au un impact semnificativ asupra evoluţiei pe termen lung a organizaţiei
• influenţează toate funcţiunile şi întreaga activitate a organizaţiei, în ansamblul său;
• consideră influenţa factorilor externi
Analiza strategică se referă atât la analiza internă cât şi la cea externă.. Metoda
cea mai utilizată pentru analiza strategică este metoda SWOT. Paşii metodei sunt următorii:
1. Analiza internă (puncte tari şi puncte slabe): se listează, separat, punctele tari şi punctele slabe
2. Analiza internă (puncte tari şi puncte slabe): se ierarhizează elementele
3. Analiza internă (puncte tari şi puncte slabe): se neglijează elementele (puncte tari şi puncte slabe) cele mai
puţin importante din lista de la punctul 2
4. Analiza internă (puncte tari şi puncte slabe): se apreciază intensitatea acţiunii elementelor (puncte tari şi
puncte slabe) – de exemplu pe o scară de la 1 (cel mai puţin intens) la 10 (cel mai intens)
5. Analiza internă (puncte tari şi puncte slabe): se compară intensitatea totală a punctelor tari cu cea a punctelor
slabe – se constată preponderenţa uneia dintre cele două categorii
6. Analiza externă (oportunităţi şi pericole): se listează, separat, oportunităţile şi pericolele
7. Analiza externă (oportunităţi şi pericole): se ierarhizează elementele (oportunităţi şi pericole) după importanţă
8. Analiza externă (oportunităţi şi pericole): se neglijează elementele (oportunităţi şi pericole) cele mai puţin
importante din lista de la punctul 7
9. Analiza externă (oportunităţi şi pericole): se apreciază intensitatea acţiunii elementelor (oportunităţi şi
pericole) – de exemplu pe o scară de la 1 (cel mai puţin intens) la 10 (cel mai intens)
10. Analiza externă (oportunităţi şi pericole): se compară intensitatea totală a oportunităţilor cu cea a pericolelor
– se constată preponderenţa uneia dintre ele
11. Se precizează poziţia strategică a centrului într-unul din cele patru cadrane ale diagramei SWOT, în funcţie de
rezultatele de la paşii 5. şi 10. Se sugerează orientarea strategică respectivă.
Analiza externă se face în domenii succesive, pornind de la mediul depărtat către
mediul apropiat. Analiza mediului depărtat se face din mai multe puncte de vedere: politic,
economic, social, tehnologic şi ecologic.
Analiza mediului concurenţial: se analizează cele cinci forţe ale pieţei care exercită
presiune concurenţială asupra organizaţiei: furnizorii, clienţii, concurenţii actuali, concurenţii
potenţiali, produsele/serviciile de substituţie.
Obiectivele strategice ale organizaţiei sunt formulări ale unor stări dorite pentru a fi
atinse în viitor. Orizontul de timp strategic este 3-5 ani sau mai mare. Obiectivele se
formulează astfel încât să fie specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi bine precizate în timp.
Alegerea strategică cuprinde setul format de oportunităţi, obiective strategice şi marea strategie.

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


IV. STRATEGIA DE MARKETING
Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia activităţii sale, opţiunile ei de
ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea
potenţialului său corespunzător cerinţelor pieţei.
Prin tactica de marketing se detaliază strategia de marketing de către managerii din acest compartiment,
pe termen scurt, stabilindu-se acţiunile concrete, operative, urmărindu-se soluţionarea scopurilor imediate ale
întreprinderii pe fiecare piaţă şi pentru fiecare produs într-o anumită perioadă.
Întrucât tactica de marketing trebuie să fie în deplină concordanţă cu atingerea obiectivelor strategice,
are importanţă cunoaşterea alternativelor componente ale acesteia, precum şi a tipurilor ce se pot aplica:
● componenta de comportament prin care se manifestă totalitatea faptelor, reacţiilor şi actelor întreprinderii în
confruntarea cu mediul ambiant;
● componenta de dezvoltare cu ajutorul căreia se defineşte direcţia de dezvoltare tactică a întreprinderii;
● componenta de poziţie în care urmăreşte să pună de acord preocupările tactice cu capacitatea organizaţiei.
De asemenea, pot fi amintite următoarele trei tipuri de tactici de marketing:
• activă - ce presupune studierea continuă şi sistematică a modificării mediului ambiant,
a oportunităţilor, activităţi prin care tactica ne apare ca permanent inovatoare
• anticipativă - care caută să prevadă situaţiile avantajoase şi riscurile, încercând
să pună în acţiune măsurile de prevedere coercitive
• adaptivă - prin care întreprinderea respectă schimbările intervenite şi se adaptează la ele
Strategia de marketing, desemnează liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei
întreprinderii în vederea atingerii anumitor obiective. Prin strategia de marketing adoptată se precizează:
● poziţia pe care organizaţia îşi propune să şi-o asigure pe piaţă
● scopurile urmărite
● intenţiile prin care acestea se vor atinge într-o anumită perioadă de timp.
McCarthy a împărţit marketingul în patru segmente de activitate. Topologia
lui a devenit universal recunoscută, iar setul lui de 4P a devenit un termen al limbajului.
Cei patru P sunt:
• Produs: Aspectele de Managementul produsului şi marketing de produs
se ocupă de specificaţiile bunului sau produsului în cauză
• Preţ: Se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs
• Promovare: Include reclama, relaţiile publice, publicitatea şi vânzările personale, Plasament sau
distribuţie, se referă la modul în care produsul ajunge la client
Ca opozant al acestei teorii, Morgan, în Riding the Waves of Change (Jossey-Bass, 1988), adaugă : “Poate că
cea mai importantă critică pe care o putem aduce abordării 4P, şi de care ar trebui să fii conştient, este că în mod
inconştient îmbrăţişează punctul de vedere interior–exterior (privind de la produsele companiei), pe când esenţa
marketingului ar trebui să fie punctul de vedere exterior–interior”.
Pentru a fi eficientă, strategia trebuie să respecte câteva cerinţe care să-i asigure o congruenţă perfectă cu
scopurile şi funcţiile marketingului cum ar fi:
● menţinerea unei concordanţe între acţiune şi rezultate;
● realizarea unei legături strânse între producători şi beneficiari;
● impulsionarea vânzărilor prin adaptarea producţiei la cerinţele pieţei în timp scurt;
● asigurarea condiţiilor pentru obţinerea informaţiilor rapid şi permanent cu
privire la fizionomia, exigenţele şi tendinţele evoluţiei pieţei etc.
Procesul de elaborare a strategiilor de marketing
Strategia de marketing este un act decizional care exprimă rezultatul unui proces complex, a cărui
fundamentare presupune: analiza factorilor strategici şi formularea alternativelor strategice din care se va alege
strategia pentru fiecare etapă, produs au piaţă.

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


Ansamblul factorilor ce influenţează strategiile întreprinderii cuprinde: pe de o parte factorii exogeni pe care ea
nu-i poate manevra pentru că ei aparţin pieţei şi factorii endogeni, care aparţin întreprinderii şi-i poate controla.
Factorii externi au mare capacitate de influenţare necontrolabilă de către întreprindere, de aceea trebuie
cunoscuţi şi analizaţi pentru a anticipa evoluţia lor şi a manierei în care vor afecta activitatea
întreprinderii. Factorii interni reprezentaţi de resursele întreprinderii: materiale, financiare şi umane sunt la
dispoziţia ei şi îi poate valorifica în funcţie de necesităţi.
Procesul de elaborare a strategiilor de marketing, ce implică riscuri şi cheltuieli, uneori foarte mari, de
resurse, se desfăşoară pe mai multe etape distincte dar interdependente:
● definirea misiunii firmei ● evaluarea situaţiei - analiza factorilor interni şi externi
● obiective preliminare şi de performanţă ● dezvoltarea strategică
● implementarea - cuprinde programul de acţiuni, bugete funcţionale şi grafice
● monitorizarea activităţii având în vedere obiectivele urmărite
Punctele forte ale unei organizaţii reprezintă competenţele sale în termenii produselor, serviciilor,
talentului managerial, resurselor financiare şi aşa mai departe. Punctele slabe reprezintă incapacitatea
organizaţiei de a furniza suficiente resurse pentru a
fructifica oportunităţile şi a se feri de ameninţări.
Acordul apare atunci când forţele interne sunt potrivite cu
ocaziile identificate în analizarea mediului extern.
Constrângerile există atunci când ocaziile existente în mediu nu se potrivesc cu punctele forte ale
organizaţiei, iar pentru a profita de aceste ocazii, organizaţia are nevoie de resurse suplimentare.
Vulnerabilităţile apar atunci când condiţiile de mediu reprezintă
o ameninţare la adresa punctelor forte ale firmei.
Problemele apar atunci când punctele slabe ale unei
organizaţii coincid cu o ameninţare din mediul extern.
Strategia generală reprezintă planul general de acţiune prin
care o firmă încearcă să îşi atingă obiectivele pe termen lung.
Strategia de portofoliu este legată de grupul de unităţi strategice
de afaceri care oferă un avantaj competiţional corporaţiei.
Modelele matriceale. Primul model matriceal a fost propus de Boston Consulting Group (B. D.
Henderson). Modelul examina poziţia produsului pe baza potenţialului intern al produsului şi pe baza
potenţialului pe piaţa externă.

Matricea BCG

1. Stea. Cotă de piaţă ridicată într-o piaţă cu creştere rapidă.


2. Copil problemă. Poziţie competitivă slabă într-o piaţă cu creştere rapidă..
3. Vacă de muls. Cotă de piaţă ridicată într-o piaţă cu creştere lentă..
4. Câine. Cu o poziţie competiţională slabă şi pieţe cu creştere lentă,
aceste produse au un potenţial limitat.

În procesul de implementare a strategiei managerii trebuie să în considerare patru factori:


• Oamenii. Pentru implementarea unei strategii este esenţial ca organizaţia să

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


dispună de oameni cu abilităţi şi competenţe potrivite, lucru ce subliniază
importanţa care trebuie acordată proceselor de recrutare, selecţie şi perfecţionare.
• Cultura. Cultura predominantă trebuie să susţină implementarea strategiei.
• Structura organizatorică. Managerii de la nivelele de vârf ale organizaţiei trebuie să se asigure că
structura organizaţiei este compatibilă cu procesul de planificare, cu stilul managerial şi cu strategia
respectivă.
• Sistemele de control. Acestea permit atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei prin oferirea
posibilităţii de monitorizare a performanţelor şi intervenţie pentru corectarea abaterilor semnificative.
În evaluarea unei strategii (prin care se verifică dacă o alegere strategică permite atingerea obiectivelor
organizaţiei) trebuie aplicate o serie de criterii:
• Consecvenţa internă. Strategia trebuie să fie consecventă cu misiunea, obiectivele şi resursele interne ale
organizaţiei.
• Consecvenţa externă. Strategia curentă trebuie să fie consecventă cu cerinţele mediului extern.
• Avantajul competiţional. Strategia trebuie să asigure un avantaj competiţional pe piaţă al produsului,
ceea ce înseamnă că organizaţia trebuie să se descurce mai bine decât concurenţii săi.
• Riscuri acceptabile. Strategia nu trebuie să expună organizaţia unor riscuri mai mari decât cele pe care
este dispusă să le suporte.
• Contribuţia socială. Strategia trebuie să fie coerentă cu scopurile sociale ale organizaţiei.
Firmele încearcă să afle răspunsuri la întrebări precum:
- cine cumpără ?- ce cumpără ?- de ce cumpără ?- cum cumpără ?- când cumpără ?
- de unde cumpără ?- cât de des cumpără ? etc.

Ca abordare de ansamblu, comportamentul consumatorului poate fi definit ca reprezentând “totalitatea actelor


decizionale realizate la nivel individual sau de grup, legate direct de obţinerea şi utilizarea de bunuri şi servicii, în
vederea satisfacerii nevoilor actuale şi viitoare, incluzând procesele decizionale care preced şi determină aceste
acte” sau drept “totalitatea actelor, atitudinilor şi deciziilor consumatorului privind utilizarea veniturilor sale
pentru cumpărări de mărfuri, servicii şi pentru economii.
Dintre tipurile de consumatori studiate în marketing se disting:
I. consumatorii individuali, care achiziţionează produse/ servicii pentru ei înşişi sau pentru familiile lor;
II. consumatorii organizaţionali, care cumpără produse/ servicii
în numele organizaţiei pentru care lucrează.
Astfel, pot fi sintetizate 12 recomandări
Aplicarea strategiilor de marketing
pentru strategii de marketing mai eficiente:
Practica a confirmat că o organizaţie are la dispoziţie numai
1. înţelegerea surselor de avantaje
un număr limitat de strategii de bază, care se pot exprima astfel:
competitive
● coexistenţa paşnică sau „a nu face nimic“
2. înţelegerea diferenţierii
● asaltul direct sau competiţia preţurilor
3. cunoaşterea mediului de afaceri
● asaltul indirect sau de flanc, ce foloseşte produsul,
4. cunoaşterea concurenţei
distribuţia şi/sau promovarea
5. cunoaşterea punctelor tari şi a celor slabe
● ocolirea sau evitarea competiţiei prin inovare
6. înţelegerea segmentării pieţei
● retragerea - o decizie deliberată sau planificată de
7. înţelegerea dinamicii produsului sau pieţei
a renunţa la angajare
8. înţelegerea noţiunii portofoliului de
produse şi pieţe
Matricea vectorială a dezvoltării
9. stabilirea priorităţilor şi respectarea lor
Misiune Prezent (actual) Nou
10. să înţelegem orientarea spre client
Produs
11. profesionalismul
Prezentul (actual) Pătrundere pe piaţă Dezvoltarea
12. capacitatea de a conduce
produsului
Nou Dezvoltarea pieţei Diversificare

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


Resurse pentru antreprenori
1. Generalități și IDEI planuri afaceri MODELE
✓ www.bigtraining.ro/ Cum să pornești și să dezvolți propria ta afacere
✓ www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://repatriot.ro/ Resurse pentru antreprenori
✓ www.esimplu.ro/ Știri, evenimente, diverse resurse din domeniul antreprenoriatului
✓ Informații despre antreprenoriatul social
✓ http://academiadeantreprenori.ro/resurse/ Resurse și sfaturi pentru dezvoltarea afacerii
✓ www.planul-de-afaceri.ro/ Programe de finanțare a planurilor de afaceri
✓ http://pafaceri.ro/plan-de-afaceri/plan-de-afaceri-exemple/ Modele planuri de afaceri
✓ http://laurentiumihai.ro/ghid-plan-de-afaceri/ Ghid pentru scrierea unui plan de afaceri
✓ www.vmbpartners.ro/portfolio-view/instrumente-companii/simulator-plan-de-afaceri/ Simulator plan de
afaceri
✓ http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://creativebusinesscup.ro/ Concurs de antreprenoriat creativ
✓ www.afacerilacheie.net/ Resurse pentru antreprenori
✓ www.startups.ro Un portal destinat antreprenorilor, celor ce doresc sa lanseze o companie, cu conținut
original realizat împreună cu specialiști de business.

2. Materiale Video
a) Stanford University Ecorner – aici găsiți cursuri online și peste 2000 de materiale video și audio despre
antreprenoriat: http://ecorner.stanford.edu/
b) Portal românesc care oferă cursuri gratuite din domenii precum business, comunicare, antreprenoriat și
altele: www.bizschool.ro/
c) Small Business School: www.smallbusinessschool.org/page98.html
d) Frontline World Social Entrepreneurs Series:
www.pbs.org/frontlineworld/stories/socialentrepreneurs.html
e) Harvard i-lab | Entrepreneurship 101 with Gordon Jones www.youtube.com/watch?v=7IoBUOsy_ew
f) Top 10 Mistakes Made by Entrepreneurs: www.youtube.com/watch?v=gtHZUr3mdlY
g) Sell Your Ideas the Steve Jobs Way: www.youtube.com/watch?v=0q-wvAIeUgk
h) TED: Ideas Worth Spreading: www.ted.com/
i) Business Talks – editia numarul 4 – Antreprenoriat in Romania si la nivel
global: www.youtube.com/watch?v=iNZi1v_cI4s
j) ENTREPRENEURSHIP LECTURE: THE POWER OF ENTREPRENEURSHIP – STARTUP: www.youtube.com/watch?v=hvewJ-
LD0ak
k) Sir Richard Branson on entrepreneurship | London Business School: www.youtube.com/watch?v=fpI2wheL85Q
l) Lara Morgan: If you can learn to sell, you will make a profit | London Business
School: www.youtube.com/watch?v=KLu3H0biMk8
m) Entrepreneurship Week Speaker: Guy Kawasaki: www.youtube.com/watch?v=msm1uTaGdgk
n) Cum să aduci prosperitatea în viaţa ta şi să îţi dezvolţi mentalitatea
antreprenorului: http://shop.andyszekely.ro/cumpara/prosperitate-si-antreprenoriat-7751130

3. Formarea Echipei
a) Plaftorma online și consultanță pentru recrutarea membrilor echipei: https://smartdreamers.ro/
b) www.hipo.ro/
c) Platformă care oferă șansa găsirii unor parteneri pentru afacerea dumneavoastră http://founderdating.com/
d) Platformă care oferă șansa găsirii unor parteneri pentru afacerea dumneavoastră www.cofounderslab.com/

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


e) Enterprise Europe Network – Ajută și consiliază firmele mici pe teme europene, incluzând accesarea de noi piețe, atât în UE cât și
în afara acesteia. Serviciile celor circa 600 de organizații membre (inclusiv camere de comerț, centre tehnologice și agenții de
dezvoltare) sunt gratuite: http://een.ec.europa.eu/
4. Surse de finanțare
a) www.investopedia.com/ Informații despre investiții în orice domeniu
b) www.capital.ro/fondurile-romanesti-de-investitii-au-atras-52-milioane-de-euro-in-luna-mai.html Articol despre
fondurile de investiții din România
c) http://efectcapital.ro/ Sursă de informații despre afaceri și investiții
d) www.oresaventures.com/ Investitor privat
e) www.forbes.com/sites/alexkonrad/2015/01/05/30-under-30-top-young-investors-of-venture-capital/
Top 30 investitori cu vârsta sub 30 de ani
f) http://seedcamp.com/ Seedcamp este cel mai important fond european de accelerare a
afacerilor, care sprijină start-up-uri din toată lumea.
g) www.syntaxis-capital.com/ Syntaxis asigură suport financiar pentru dezvoltarea micilor
companii, în mod organic sau prin achiziții.
h) www.ei.com.pl/ro Enterprise Investors este cea mai veche şi una dintre cele mai mari firme de
private equity şi venture capital din Europa Centrală şi de Est

3. Marketing și e-Commerce
a) www.gmarketing.com/ Guerrilla Marketing
b) www.ama.org/Pages/default.aspx American Marketing Association
c) www.ecommercetimes.com/ Informații despre e-commerce
d) http://managementhelp.org/computers/e-commerce.htm Ghidul începătorului în comerțul online
e) www.entrepreneur.com/topic/online-marketing Online marketing
f) www.quicksprout.com/the-beginners-guide-to-online-marketing/ Ghid de marketing online
g) http://blog.trafic.ro/2011/07/19/unde-mergem-la-scoala-in-ro-sa-studiem-marketingul-online/ Resurse marketing
online
5. Crowdfunding
a) http://multifinantare.ro/ Platforma de crowfunding
b) http://crestemidei.ro/ Platforma de crowfunding
c) http://potsieu.ro/ Platformă de crowdfunding pentru proiecte sociale
d) www.we-are-here.ro/ Platforma de crowfunding
e) www.kazuu.ro/ Platforma de crowfunding
f) www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Home/Home Platformă online unde donațiile sunt necomisionate
g) http://crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro/ Platforma de crowdfunding a Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj
h) www.romanianstartups.com/startups-category/crowdfunding/ Platforma de crowfundin
https://angel.co/ Business angels

4. Modele și planuri de afaceri IDEI + EXEMPLE


a) www.bplans.com/ Modele și idei pentru planuri de afaceri
b) www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business
Informații pentru crearea unui plan de afaceri
c) www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery
d) http://smartapp.ro/ Simulator plan de afaceri
e) http://laurentiumihai.ro/ghid-plan-de-afaceri/

Resurse online Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri:


✓ www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://pafaceri.ro/plan-de-afaceri/plan-de-afaceri-exemple/ Model plan afaceri
✓ http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ https://startupprojects.ro/category/idei-de-afaceri-start-up-nation-2018/
✓ https://startupprojects.ro/portofoliu/ Model plan afaceri
✓ https://antreprenorinromania.ro/10-idei-de-afaceri-usor-de-invatat-inteles-si-implementat-pentru-tinerii-absolventi/
✓ http://startpentrutine.ro/utile/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://repatriot.ro/category/resurse/idei-de-afaceri/ Model plan afaceri
✓ https://www.plandeafacere.ro/tag/model-plan-de-afaceri/ Model plan afaceri

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


✓ https://www.scribd.com/search?content_type=documents&page=1&query=MODEL%20PLAN%20AFACERI

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale


SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:


– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; AVANS 49.000
EURO NERAMBURSABILI
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului
de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare. LICHIDARE 21.000
EURO NERAMBURSABILI

· va fi în valoare de:
Informaţi privind – 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție,
îndrumarea tinerilor pentru servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
a li se oferi consiliere – 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;
gratuita
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-
CAMERA AGRICOLA GORJ
Măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin
a Consiliului Judeţean GORJ
CONTACT : Adresa - Targu-Jiu,
înființareași dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol
str.Unirii, nr.18-20,cod poștal din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă
210144 /Tel/Fax 0253 216450; și reducerii sărăciei în spațiul rural.
E-mail cameraagricolagorj
OBIECTIVELE submăsurii 6.2: · Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru
gmail.com
www.ojcagorj.ro fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii
întreprinzători din mediul rural; · Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului
de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și
SM 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de crearea de locuri de muncă în spațiul rural; · Încurajarea menținerii și dezvoltării
activităţi neagricole în zone rurale” activităților tradiționale.

Sprijinul va viza crearea de BENEFICIARII:


noi activități non – · Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
agricole, în special, pentru activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
fermierii de mici dimensiuni · Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
sau membrii familiilor lor și • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-
în general, pentru micii agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
întreprinzători / PFA din • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de
mediul rural. Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii proiectului(start-ups)

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA


Website-ul programului http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
DEPUNERE PROIECT / APLICARE CERERE DE FINANTARE ONLINE http://online.afir.info/
Ghidul programului
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
SOCIAL MEDIA - https://www.facebook.com/afir.info
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Surse de finanțare afaceri StartUp din fonduri naționale & U.E. StartUp
FONDURI naționale StartUp:
✓ Guvernul României Ministerul pentru Mediul de Afaceri prin AIPPIMM Agentia
Pentru Implementarea Proiectelor Si Programelor Pentru IMM-uri - Programul
StartUp NATION România www.aippimm.ro/categorie/programe/
FONDURI U.E. StartUp: Fonduri Europene Structurale și de Investiții www.fonduri-
ue.ro Website administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene prin Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale
și Helpdesk
Calendar Apeluri estimate 2019: www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari
✓ Apeluri deschise: www.fonduri-ue.ro/apeluri

✓ FSE /POCU Programul Operațional Capital Uman / proiecte România StartUp Plus
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
✓ POC – Programul Operațional Competitivitate; www.fonduri-ue.ro/poc-2014
✓ PNDR / FEADR prin AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_
neagricole?amp;lang=RO
Ai o idee și vrei să vezi dacă poți obține finanțare și în ce condiții?... Dacă răspunsul
este DA, atunci ești în secțiunea potrivită, secțiunea „Ghidul de finanțare”
✓ www.fonduri-structurale.ro/ghid-finantare
✓ www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-finantezi-o-afacere/sursele-de-finantare-ale-
afacerilor/
✓ www.antreprenor.su/2012/07/sursele-de-finantare-unei-afaceri.html
✓ www.finantare.ro/sursele-de-finantare-ale-afacerilor.html
✓ www.finantare.ro/catalog-business-angels
✓ www.startupcafe.ro/finantari.htm
✓ https://angel.co/romania/investors
✓ http://businessangels.ro/
✓ www.techangels.ro/

Resurse online Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri:


www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://pafaceri.ro/plan-de-afaceri/plan-de-afaceri-exemple/ Model plan afaceri
✓ http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ https://startupprojects.ro/category/idei-de-afaceri-start-up-nation-2018/
✓ https://startupprojects.ro/portofoliu/ Model plan afaceri
✓ https://antreprenorinromania.ro/10-idei-de-afaceri-usor-de-invatat-inteles-si-implementat-pentru-
tinerii-absolventi/
✓ http://startpentrutine.ro/utile/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
✓ http://repatriot.ro/category/resurse/idei-de-afaceri/ Model plan afaceri
✓ https://www.plandeafacere.ro/tag/model-plan-de-afaceri/ Model plan afaceri
✓ https://www.scribd.com/search?content_type=documents&page=1&query=MODEL%20PLAN%20AFA
CERI

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


Programul StartUP Nation ROMANIA !

Ce activități pot primi finanțare


In cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce se regăsesc in
lista publicata pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor si Programelor
pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM). Activitățile economice cu șanse
sporite de a primi finanțare sunt prezentate mai jos, in ordinea aceasta:
▪ Producție si programare IT (codul CAEN 6201);
▪ Industrii creative;
▪ Servicii;
▪ Comerț si alte activități.
Antreprenorii care doresc sa solicite sprijin nerambursabil pentru înființarea unei
activități economice trebuie sa se asigure ca activitatea vizata se regăsește in
cadrul acestei liste.
Condițiile orientative din anul 2018 in care poți accesa programul de finanțare
Antreprenorii interesați de accesarea acestui program de finanțare vot pregăti
documentația necesara pe baza formularelor model publicate pe site-ul Agenției
pentru Implementarea Programelor si Proiectelor derulate de Întreprinderile Mici si Mijlocii (AIPPIMM).
Normele metodologice de implementare a programului StartUP Nation prevăd următoarele cheltuieli eligibile,
pe care antreprenorii le pot deconta:
✓ achiziția spatiilor de lucru;
✓ achiziția mijloacelor de transport –
limita 36.000 lei;
✓ cursuri de antreprenoriat;
✓ achiziția de echipamente, mașini,
utilaje și
✓ instalații, aparatura, instalații de
măsura si control, inclusiv software
✓ achiziția de echipamente IT, birotica,
mobilier, sisteme de protecție,
instalații economisire energie;
✓ cheltuieli cu salariile, chiria si
utilitățile necesare pentru cel mult
un an de zile de la data semnării
contractului de finanțare; TVA
nedeductibila pentru aplicații
neplătitor de TVA; realizare pagini
web de prezentare – limita 4000 lei
✓ comisionul solicitat de către Fondul
National de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,
daca societatea va avea nevoie de
garanții suplimentare pentru
contractarea unui credit bancar
destinat implementării proiectului.
✓ consultanta pentru pregătirea
proiectului si implementarea
planului de afaceri – limita 8000 lei.

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


Cum arata planul de afaceri
Antreprenorii interesați sa primească sprijinul nerambursabil de pana
la 43.000 de euro vor trebui sa întocmească un plan de afaceri.
Structura acestuia, așa cum este disponibila pe site-ul AIPPIMM, este:
▪ informații generale; analiza pieței;
▪ viziune si strategie; prezentarea proiectului;
▪ resurse umane si activitate curenta;
▪ proiecții financiare; justificarea necesitații finanțării proiectului

Daca aceasta propunere va fi aprobata, proiectele vor fi selectate


după următoarele criterii orientative din anul 2018:
Domeniul de activitate al solicitantului -Vor fi încurajate activitățile
de producție si programare IT cu codul CAEN 6201 – Activități de
realizare a software-ului la comanda (software orientat client).
Numărul locurilor de munca asumate de către antreprenor - In cadrul acestui criteriu de selecție, este
obligatorie crearea unui loc de munca, fiind însă încurajata angajarea unui număr mai mare de persoane. De
asemenea, antreprenorii vor primi punctaj suplimentar daca minimum doua locuri de munca vor fi create
pentru persoane din categoriile defavorizate, șomeri sau pentru absolvenții din promoțiile 2012 – 2017.
Structura bugetului proiectului - Vor fi încurajați antreprenorii care vor aloca cel puțin 50% din investiția
propusa achiziției de echipamente tehnologice si aplicațiilor software necesare desfășurării activității. De
asemenea, sunt încurajate proiectele care prevăd investiții in inovare.
Cum se vor selecta proiectele depuse
In cazul in care, in urma evaluării proiectelor, vor exista proiecte la egalitate de punctaj, criteriile
suplimentare de departajare orientative din anul 2018 vor fi:
✓ numărul de locuri de munca ce urmează a fi create prin implementarea acestui program;
✓ numărul de locuri de munca ocupate de persoanele din categorii defavorizate sau absolvenți
începând cu anul 2012;
▪ punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului
(secțiunea D din criteriile de evaluare);
▪ data şi ora înscrierii în program.

Download Anexe Program StartUP Nation Romania


• Procedura/Norme de aplicare StartUP Nation Romania /Ordonanta reglementare StartUP Nation
Romania ACCESATI LINK: schema-start-up-nation Download
• Model plan de afaceri StartUP Nation Romania ACCESATI LINK: anexa1-model-plan-de-afaceri-start-up-
nation Download
• Anexa Coduri CAEN Eligibile StartUP Nation Romania /
Model lista de cheltuieli ACCESATI LINK: anexa13-llista-
caen-start-up-nation Download

200.000 LEI / 43.000 euro (NERAMBURSABILI) Obținere


finanțare prin programul StartUp Nation ROMANIA !

S I M U L A T O R - FORMULAR conceput sa aveți șanse


100% de finanțare a PLANULUI de - AFACERI - ACCESATI
LINK: https://docs.google.com/forms/

Proiect finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Gorj Material tipărit prin intermediul proiectului D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor și
Inițiativei Antreprenoriale

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale


Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
• SITE web StartUP DACIA
BLOG web StartUP DACIA Ghidul informativ de tineret D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor,
Competentelor și Inițiativei (webdacia.blogspot.com)
•Pagina web StartUP DACIA Facebook https://www.facebook.com/Dacia2020
Dezvoltarea
• GRUP webAStartUP
ptitudinilor, Competentelor
DACIA Facebook si Initiativei Antreprenoriale
https://www.facebook.com/groups/webdacia
Proiect finanțat de către Ministerul Tineretului si
Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Gorj Material tipărit prin intermediul
proiectului D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor,
Competentelor și Inițiativei Antreprenoriale

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si


Initiativei Antreprenoriale

Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale

S-ar putea să vă placă și