Sunteți pe pagina 1din 9

Motto ,,Viața nu e despre a te descoperi. Viața e despre a te crea”.

(George Bernard
Shaw) Argumentarea actualității temei de cercetare. Utilizarea platformei
educaționale Storyjumpre în procesul educaţional permite elevului să dobîndească
multe cunoştinţe de sine stătător, astfel el capătă încredere în forţele proprii, ceea ce
asigură succesul şcolar. În lucrarea de faţă am încercat să argumentez
necesitatea
utilizării tehnologilor informaţionale în procesul de predare – învăţare la unitatea de
curs BȘN
Scopul cercetării- Determinarea eficienţei utilizării platformei educaționale
Storyjumpre și comunicare în formarea competenţelor profesionale specifice la
unitatea de curs BȘN.
Obiectivele :
 Determinarea impactului educației onlini asupra performanţelor elevilor la
lecțiile practice la unitatea de curs BȘN.
 Demonstrarea faptului că utilizarea platformelor educaționale conduce la
creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, la sporirea calităţii şi eficienţei
procesului instructiv- educativ din centrul de excelență.
Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete
etc.) a devenit indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente
ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici atunci când sunt în
clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea acestora în mod intensiv
de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe
elevi să folosească eficient aceste mijloace, deci să ne apropiem mai mult de lumea
lor și să adaptăm aplicarea multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre.
Actualmente tehnologiile informaţionale şi reţeaua Internet au devenit
instrumente de lucru indispensabile pentru mediul educaţional, fiind recunoscut rolul
formativ şi social al acestora în procesul educaţional. Tehnologiile informaţionale
moderne oferă o gamă larga de aplicaţii, resurse educaţionale deschise, medii virtuale
de învăţare, precum şi diferite instrumente oferite de Web 2.0, acestea reprezentând
un potenţial enorm în prestarea educaţiei şi construirea cunoaşterii. Există foarte

1
multe instrumente şi resurse Web 2.0 care pot fi utilizate în sistemul educaţional, cu
scopul de a realiza managementul conţinutului învăţării în diverse contexte şi de a
oferi metode inovatoare în procesul de predare-învăţare.
Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice vizează 7 domenii:
1. Comunicare digitală;
2. Gestionarea informației;
3. Creare de conținuturi digitale educaționale;
4. Implementarea aplicațiilor de management școlar;
5. Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale;
6. Utilizarea echipamentelor digitale în educație;
7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital;
Competenţe de comunicare;
Creativitate şi curiozitate intelectuală;
Gândire critică şi gândire sistemică;
Informaţii şi abilităţi media;
Capacităţi de colaborare şi interpersonale;
Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;
Responsabilitate şi capacitate de adaptare;

Figura 1. Competenţele necesare în secolul XXI,


atât pentru profesori cât şi pentru elevi
Aşa cum elevii folosesc tehnologia pentru a dezvolta şi îmbunătăţi procesul lor
de învăţare, productivitatea şi promovarea creativităţii, profesorii ar trebui să
folosească tehnologia pentru sprijinirea practicii instructive şi pentru a îmbunătăţi
activităţile de predare-învăţare-evaluare (fig. 1).
Realizara și dezvoltarea Să
unor experiențe de modeleze Să promoveze și să
învățare și de evaluare modeleze
munca și
corespunzătoare erei responsabilitatea și
învățarea simțul civic digital.
digitale. în era
digitală.

Să faciliteze Să se angajeze
creativitatea și Profesoru în dezvoltarea
să motiveze l trebuie profesională și a
învățara să fie abilităților de
elevilor. capabil: conducere.

Figura 2. Standardele propuse de Societatea Internaţională


pentru Tehnologie în Educaţie
O altă categorie de instrumente sunt cele de a crea unele cărți digitale sau istorioare/
povești create de către elevi. Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite
crearea de povești ilustrate, utilizând resursele disponibile online (diverse reprezentări
grafice). Platforma Storyjumper (https://storyjumper.com/ )
- Permite crearea cărților electronice în baza fotografiilor/imaginilor proprii. Pot fi un
instrument foarte bun pentru utilizarea în cadrul orelor de geografie, anume la
,,Problemele actuale ale mediului” . Ca majoritatea instrumentelor, aceastea au un
nivel care pot fi folosite gratuit și unul care implică achiziția unor
opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creată pe site.
Profesorii pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot
vizualiza materialele realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot invita
părinții să vadă poveștile realizate de proprii copii. Elevii creează mini-cărticele de
povești pornind de la modele oferite de platformă și desene disponibile online; rezolvă
teme trasate de profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) propuse de
administratori. De obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea unor povești
având o tematică dată. Spre exemplu, tema lunii aprilie poate fi ,,Poluarea mediului
ambiant” și a îndemna utilizatorii să realizeze povești în care să prezinte care sunt
tipurile de poluare a mediului precum și măsurile de protecție asupra acestuia, să vină
fiecare cu diferite soluții pentu stoparea poluării . Cele mai bune povești sunt
postate și devin publice. Aplicațiile se poat utiliza și în realizarea unor proiecte
extracurriculare care să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele
digitale.
Sunt amuzante şi antrenante, învatarea cu plăcere e benefică pentru motivaţie.

Există într-o paletă largă. Varietatea este esenţială.

Toate instrumentele descrise sunt gratuite. Se pot realiza


proiecte minunate fără nici un cost.
ind Internetul, proiectele beneficiază de o vizibilitate mult mai mare. Activitatea nu mai e restricţionată la spaţiul clasei, iar audienţ

Părinţii pot lua mai uşor la cunoştinţă proiectele realizate de


copii.
Pot fi dezvoltate competenţe variate.
Invăţarea nu mai are loc doar în clasă, elevul poate învăţa acasă sau oriunde are acces la Internet.
asigurând trecerea de la un învățământ centrat pe profesor, la un învățământ cen

în pas cu nivelul european de instruire generând


creșterea interesului de a învăța,
stimularea memoriei vizuale,

stimularea interesului pentru nou,


creșterea rolului activ al
elevului în procesul de predare-învățare- evaluare,

Concluzii
Instrumentele sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor: să creeze
o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; să păstreze pe o
perioadă limitată de timp și să arhiveze date; să editeze fotografii și materiale video;
să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.
Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea
demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea
rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale,
atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. În ceea ce privește importanța
introducerii instrumentelor educaționale în activitatea didactică, se cuvine să facem
următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a
stimula comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți)
și de a facilita asimilarea conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale,
dar și o serie de competențe definite la nivelul disciplinelor de studiu, dar și
interdisciplinar.

Bibliografie
1. Karthwohl D. A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview. În: Theory into
Practice, volum 41, nr. 4. The Ohio State University, 2002. p. 212-218.
2. Song M. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, 2015. postat pe:
teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-in-teaching-and-learning/
3. Web 2.0 tools that correlate with the revised Bloom’s Taxonomy. disponibil pe:
web20fortheclassroom.wikispaces.com/Revised +Bloom%27s+Taxonomy.
4. http://alem.aice.md/resources/conferinta-platforme-educationale-online/

S-ar putea să vă placă și