Sunteți pe pagina 1din 9

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PREUNIVERSITAR

Edu Zece Plus


ORGANIZARE

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de


învăţământ de stat au personalitate juridică dacă se
organizează și funcţionează, după caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și
antepreșcolari;
c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;
d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în
cazul unităţilor de învăţământ special. Edu Zece Plus
ORGANIZARE

Prin excepţie, în unităţile administrativ-teritoriale în


care numărul total al elevilor, preșcolarilor și
antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile
precedente, se organizează o singură unitate de
învăţământ cu personalitate juridică.

Prin excepţie, în funcţie de necesităţile locale, se


organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor legali
și în condiţiile legii, grupe, clase sau unităţi de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică,
cu predare în limba română sau în limbile
minorităților naționale. Edu Zece Plus
ORGANIZARE

Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în


condiţiile legii, buna desfășurare a învăţământului
preuniversitar în localităţile în care acestea își
exercită autoritatea. Edu Zece Plus
STRUCTURA SISTEMULUI NAȚIONAL

Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:


a)educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învăţământul
preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
b)învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;
c)învăţământul secundar, care cuprinde:
învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;
învăţământul secundar superior:
învățământul liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere:
teoretică, vocaţională și tehnologică;
învăţământul profesional, cu durată de minim 3 ani;
d)învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.
FORME DE ORGANIZARE

Formele de organizare a învăţământului preuniversitar sunt:


învăţământ cu frecvenţă;
învăţământ cu frecvenţă redusă.
FORME DE ORGANIZARE

Învăţământul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă. În mod excepţional,


pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei,
învăţământul obligatoriu se poate organiza și în forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate
de MEC.
FORME DE ORGANIZARE

Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive


medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de
asistenţă medicală.
FORME DE ORGANIZARE

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional,


care se desfășoară pe bază de contract de muncă și combină pregătirea
profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea
organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind
organizarea și funcţionarea este partajată între operatorul economic și
unitatea de învăţământ.