Sunteți pe pagina 1din 9

Managementul proiectului

Proiect

1.Tema proiectului
,,Dezvoltarea unei firme de instalaţii electrice şi automatizări”

2. Analiza SWOT
2.1 Puncte tari
1. Capital disponibil 400 000 u.m.
2. Cunoştinţe de specialitate şi experienţă (pesonal cu studii suprioare şi medii, vechi-
me în muncă ).
3. Echipamente performante (aparate de măsură şi control performante, scule profesio-
nale, mijloace de transport).
4. Credibilitate (calitate, promptitudine, onestitate).
5. Clienţi stabili (reânoirea contractelor de prestări servicii, comenzi noi de la aceiaşi
clienţi).

2.2 Puncte slabe


1. Personal cu vârsta peste 50 ani.
2. Lipsa unui spaţiu de depozitare pentru materiale mai mare decât cel existent şi a unui
spaţiu mai mare pentru execuţia tablourilor de automatizare.
3. Lipsa unui birou de proiectare.
4. Activitate slabă în zona industrială.
5. Lipsa unor echipamente pentru lucru la înălţime (schelă mobilă de H=10 m, cuşcă cu
braţ telescopic mobilă).

2.3 Oportunităţi
1. Necesitatea modernizări instalaţiilor de alimentare cu energie electrică (înlocuirea
branşamentelor electrice aeriene cu cele subterane, montarea grupurilor de măsură şi
protecţie la limita proprietăţii).
2. Deschiderea de parcuri industriale în apropiere de sediul firmei.
3. Deschiderea de parcuri rezidenţiale.

2.4 Ameninţări
1. Concurenţa – existenţa unor firme cu experienţă în instalaţii industriale.
2. Creşterea preţurilor la materiale datorită crizei economice prin falimentarea unor
furnizori sau retragerea lor de pe piaţa internă.
3. Încetinirea realizării unor proiecte (în zona industrială) sau supendarea lor (parcurile
rezidenţiale).

1
4. Adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu impact
nefavorabil (creşterea cu 1,5% a C.A.S, intruducerea impozitului forfetar)

3. Obiectivul general al proiectului


Dezvoltarea unei firme de instalaţii electrice şi automatizări prin diversificarea activităţilor
şi intrarea pe noi segmente de piaţă.

4. Obiectivele specifice conforme metodei SMART


4.1 Obiectivul este să mărim rata profitului cu 30%, minim 20% (având ca bază de
raportare anul financiar precedent), prin câştigarea licitaţiilor în programul de
înlocuire a branşamentelor electrice în comunele Veştem, Mohu, Râul Sadului, până
în 31 decembrie 2009.
4.2 Achiziţionarea unui teren de 2000 m2,în valoare de150 000 u.m., până în data de
31.07.2009..
4.3 Construcţia unui depozit de materiale electrice şi a unei hale pentru confecţionarea
tablourilor electrice, în valoare de 200 000 u.m.,până la data de 31.12.2009.

5. Deţinătorii de interese
5.1 Iniţiatorul proiectului: S.C. ELECTRO PROMPT INSTAL SRL
5.2 Proprietarul: S.C. ELECTRO PROMPT INSTAL SRL
5.3 Clientul: S.C. ELECTRICA S.A,
5.4 Primăria oraşului Cisnădie
5.5 Firma de construcţii: S.C. PRODIAL S.R.L.
5.6 Furnizorii: S.C. 3M SRL, S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET
S.A. S.C. AEM Timişoara S.A. S.C. HENSEL S.R.L.
5.7 Banca: B.C.R.
5.8 Liceul Energetic nr.1 Sibiu şi alte licee care au secţii cu profil electrotehnic,
5.9 Agenţia Naţională pentru Ocupare Forţei de Muncă (ANOFM).
5.10 Ministerul de Finanţe, Trzoreria Statului.

6. Grupuri ţintă
6.1 Locuitorii comunelor Veştem, Mohu, Râul Sadului.
6.2 Absolvenţii cu studii medii ai liceelor cu specializarea electrotehnică
6.3 Şomerii

7. Motivaţii ale necesităţii proiectului


7.1 Creşterea volumului de activitate prin extinderea şi diversificarea activităţilor
firmei.
7.2 Crearea de noi locuri de muncă în urma obţinerii de noi contracte.
7.3 Facilităţile acordate de stat la angajarea tinerilor absolvenţi şi a şomerilor.

8. Structura fragmentată a activităţilor


8.1 Sabilirea echipei de proiect
9. Manager general Zimţa
Gheorghe

2
10. Coordonator de proiect Zimţa
Gheorghe
11. Exper financiar Fodor
Elena
12. Asistenţă juridică Vinţi Lavinia
13. Director tehnic König
Dieter
14. Arhitect Keul
Wernner
15. Firma de construcţii; S.C. PRODIAL S.R.L. Postolache Vic.
16. Firma de instalalaţii tehnico-sanitare Opriş Florin
17. Firma de instalaţii electrice S.C. ELECTRO PROMPT INSTAL SRL Zimţa
Ghe. Jr.
8.2 Întocmirea dosarelor de participare la licitaţie pentru;
- S.C. ELECTRICA S.A.( branşamente electrice)
- PRIMĂRIA ORAŞULUI CISNĂDIE (achiziţionare a 2000 m2 teren)
8.3 Întocmirea actelor de proprietate asupra terenului
8.4 Realizarea studiului geotehnic al solului S.C. GEO PROIECT S.R.L.
8.5 Întocmirea planului de construcţie pentru depozit şi hală producţie
8.6 Obţinerea autorizaţilor
8.7 Contractare firmelor;
a. - furnizoare de materiale şi echipamente electrice pentru execuţia branşamentelor
electrice
b. - furnizoare de utilităţi (apă-canal, gaze naturale, energie electrică)
- pentru realizarea planului de construcţie
8.8 Achiziţii de materiale, echipamente şi mobilier.
8.9 Verificarea lucrărilor pe parcursul evoluţie lor şi efectuarea recepţiei.
8.10 Recrutare forţă de muncă

9. Descrierea activităţiilor
9.1 Locul de desfăşurare a activităţiilor.
1. Judeţul Sibiu, în oraşele Sibiu, Cisnădie şi comunele Mohu, Veştem, Râul Sadului.
9.2 Descrierea activităşiilor umane
1. Întocmirea dosarelor de participare la licitaţie pentru lucrăriile de înlocuire a
branşamentelor electrice se va face de către ing. König Dieter, contabil Fodor
Elena. Depunerea dosarelor de participare la licitaţie se va face în data de
10.01.2009
2. La licitaţia pentru teren, firma va fi reprezentată de patronul acesteia.
3. În urma câştigării licitaţiilor se va acţiona pe două direcţii;
 Demararea lucrărilor de branşamente
 Întocmirea actelor şi demararea lucrărilor de construcţii

3
4. Întocmirea actelor de vânzare-cumpărare şi întabularea terenului se va face de către
avocat Vinţi Lavinia.
5. Contactarea firmelor de studiu geotehnic, de întocmire a planului de construcţie şi a
firmei de construcţii, precum şi negocierea contractelor se va face de către managerul
firmei Zimţa Gheoghe.
6. Realizarea studiilor geotehnice de către firma S.C. GEO PROIECT
S.R.L.
7. Întocmirea planului de construcţie şi obţinerea autorizaţilor de
construcţie se va face de către arhitect Keul Werner.
8. Contactarea şi închierea de contracte cu firmele de utilităţi:
- S.C. ELECTRICA S.A. ( branşament electric trifazic)
- S.C. E-ON GAZ ROMÂNIA S.A. (branşament gaz)
- S.C. PRESCOM S.R.L. Cisnădie (branşament apă-canal)
- S.C. ROMTELECOM (telefonie şi internet)
Se va face de către ing. König Dieter
9. Executarea lucrărilor de construcţie de către firma S.C. PRODIAL S.R.L.Firma va
executa lucrările conform proiectului şi devizului de execuţie.
10. Instalaţiile tehnico-sanitare vor fi executate de firma .S.C. PROCOMFORT S.R.L.
11. Instalaţiile electrice de curenţi tari şi slabi vor fi executate de către angajaţii firmei
S.C. ELECTRO PROMPT INSTAL SRL. Echipa de electricieni va fi condusă de
maistru Haraga Sorin.
12. Monitorizarea lucrărilor va fi efectuată de către managerul firmei beneficiare, Zimta
Gheorghe.
9.3 Descrierea activităţiilor materiale
1. Achiziţia materialelor de construcţii precum şi a materialelor şi echipamentelor
tehnico-sanitare se va face de către firmele contractate cu respectarea devizului de
materiale şi cu monitorizare permanentă din partea beneficiarului prin ing. König
Dieter.
2. Aprovizionarea cu materiale electrice va fi făcută de către maistru Haraga Sorin.
Acesta va face şi aprovizionare cu materiale electrice pentru lucrăriile de
branşamente.
3. Aprovizionarea cu materiale electrice va fi făcută de către maistru Haraga Sorin.
Acesta va face şi aprovizionare cu materiale electrice pentru lucrăriile de
branşamente.
9.4 Descrierea activităţiilor financiare

4
1. Finanţarea proiectului de achiziţionare a terenului şi ridicare construcţiei se va face
din fonduri proprii.
2. Plata către firmele contractacte se va face eşalonat conform contractelor încheieiate
cu respectarea temenelor şi condiţiilor de către ambele părţi.
3. Plata materialelor electrice şi a echipamentelor se va efectua cu ordin de plată prin
intermediul sucursalei băncii B.C.R. Cisnădie.
4. Veniturile rezultate din activitatea de înlocuire a branşamentelor vor fi folososite
pentru mărirea capitalului social.
5. Toate activităţiile financiare se vor derula prin inermediul contabilului Fodor Elena
cu supervizare managerului firmei.
9.5 Descrierea activităţiilor informaţionale
1. Întlniri bisăptămânale a părţilor implicate în proiect,( în fiecare zi de luni a celei de
a doua săptămâni la ora opt diminiaţa la sediul firmei S.C. ELECTRO PROMPT
INSTAL SRL) pentru identificarea problemlor apărute pe parcursul derulării
proiectului, întâlnirea va dura maxim 45 min.şi se va încheia cu verificarea
lucrăriilor în teren.
2. Orice problemă apărută între părţi se va notifica în scris sau prin e-mail
9.6 Timpul de desfăşurare
 12 luni
9.7 Modul de desfăşurare al activiăţiilor
1. 08.01.2009 – 15.01.2009 – Întocmirea dosarului de participare la licitaţie
pentru obţinerea lucrărilor de înlocuire a branşamentelor în comunele
Mohu,Veştem,Râul Sadului.
2. 16.02.2009 – depunerea dosarului de participare la licitaţie
3. 10.01.2009 – Participarea la licitaţia de vânzare unui teren de
2
2000 m , orgnaizat de primăria oraşului Cisnădie.
4. 31.01.2009 – Încheierea actului de câştigare a licitaţiei, şi a
contractului de vânzare cumpărare a terenului.
5. 31.01.2009 –11.02.2009 – întabularea ternului la Oficiul de Cadastru al
judeţului Sibiu.
6. 01.02.2009 – încheierea contractului cu firma de studii
geotehnice S.C. GEO PROIECT S.R.L.
7. 03.02.2009 – încheiera contractului de executare a lucrărilor de
modernizare a branşamentelor
8. 04.02.2009 – 06.02.2009 – studiul geotehnic şi furnizarea datelor studiului
9. 07.02.2009 – 17.02.2009 – realizarea planului de construcţie

5
10. 17.02.2009 – 30.04.2009 – obţinerea autorizaţiilor de construcţie
11. 01.05.2009 – 04.05.2009 – încheierea contractului de construcţie cu firma S.C.
PRODIAL S.R.L
12. 02.05.2009 – 30.05.2009 – întocmirea şi depunerea documentaţiilor pentru
avizarea lucrăriilor de racordare la reţelee de energie electrică, gaz metan, apă –
canal,telefonie şi internet.
13. 05.05.2009 – 08.05.2009 – începerea lucrărilor de construcţii, săpături şi
turnarea fundaţiei
14. 08.05.2009 – monitorizarea activităţiilor
15. 07.05.2009 – începerea lucrărilor de racordare la reţelele de
energie electrică, gaz metan, apă şi canal
16. 10.05.2009 – 24.06.2009 – ridicarea construcţiei şi începerea lucrărilor la
instalaţiile electrice şi tehnico – sanitare.
17. 25.06.2009 – monitorizarea activităţiilor
18. 26.05.2009 – efectuarea primelor plăţi după verificarea lucrărilor
19. 24.07.2009 – 14.08.2009 – executarea lucrăriilor de finisare
20. 25.08.2009 – 28.08.2009 – punerea în funcţiune a instalaţiilor
21. 01.09.2009 – încheierea lucrărilor
22. 02.09.2009 – efectuarea recepţiei
23. 03.09.2009 – efectuarea tuturor plăţilor conform termenilor contractuali
24. Continuuare lucrărilor la înlocuirea branşamentelor şi încheierea acestora până la
data de 22.12.2009.
9.8 Rezultate
 Atingera tuturor obiectivelor propuse în condiţiile cele mai bune.
10.Resurse umane
10.1 Organigrama firmei
Manager general
Zimta Gheoghe

Juridic Financiar
Avocat Vinţi Lavinia Expert contabil Fodor Elena

Tehnic şi resurse umane


Ing. König Dieter

Aprovizionare Şef echipă Şef echipă


Maistru Haraga Sorin Plop Dorin Niţu Dorin

6
10.2 Organigrama proiectului

Managerproiect
Manager proiect
Zimta Gheoghe
Zimta Gheoghe

Arhitect
Arhitect Financiar
Financiar
Keul Werner
Keul Werner Expert contabil FodorElena
Expert contabil Fodor Elena

Reprezentantconstructor
Reprezentant constructor Juridic
Juridic
S.C. PRODIAL S.R.L.
S.C. PRODIAL S.R.L. Avocat vinţiLavinia
Avocat vinţi Lavinia

Reprezentantinstalaţii
Reprezentant instalaţiitehnico-
tehnico- sanitare
sanitare
S.C.COMFORT
S.C. COMFORTS.R.L. S.R.L.

Instalaţiielectrice
Instalaţii electrice
Inginer König Dieter
Inginer König Dieter

11. Graficul de implementare GANTT

Semestrul I Semestrul II Organizaţia care


implementează
Activitatea pe luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2
Întocmirea dosarelor de X S.C. ELECTRO
licitaţie şi depunere lor PROMPT INSTAL
S.R.L.
Licitaţie teren X Manager firmă
Întabulare teren X Avocat Vinţi Lavinia
Realizare plan construcţii X Arhitect Keul Werner
Obţinerea autorizaţilor X X X Arhitect Keul Werner
Încheiere contract studiu X S.C. PROGEO S.R.L.
geotehnic şi studiu
Execuţie branşamente X X X X X X X X X X X S.C. ELECTRO
electrice PROMPT INSTAL
S.R.L.
Contractare firme X Manager firmă
construcţii, istalaţii
tehnico-sanitare

7
Obţinerea avizelor de X Ing. König Dieter
racordare
Începerea lucrărilor de X X X X S.C. PRODIAL S.R.L.
construţii
Monitorizarea activităţi X X X X X X X X X X X Manager firmă
Efectuarea primelor plăşi X Contabil Fodor Elena
Executarea instalaţiilor X X S.C. ELECTRO PROMPT
INSTAL S.R.L.,S.C.
electrice,tehnico-sanitare COMFORT S.R.L.
Execuţie lucrări de X X S.C. PRODIAL S.R.L.
finisare
Efectuarea recepţiei X Manager firmă
Efectuarea plăţilor X Contabil Fodor Elena

12. Rezultatele principale ale proiectului


1. Costul estimativ al investiţiei este de 400 000 u.m.: ;
2. Obţinerea autorizaţii, avize, aprobării;
3. Încheierea contractelor de colaborare;
4. Realizarea construcţiei în 3 luni de zile.
5. Finalizarea construcţiei în 01/12/2009;
6. Finalizrea lucrărilor de modernizare baranşamente 2212/2009.
13.Bugetul proiectului:
13.1 Resurse umane
1. Salarii (cost total personal):
• Tehnic: 60 000u.m/an;
• Administrativ/ personal auxiliar: 20 000 u.m./an;
13.2 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: 4.000 u.m.
13.3 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 4.000 u.m.:
• eligibile: 2.000 RON;
• neeligibile: 2.000 RON.
13.4 Cheltuieli pentru proiectare şi tehnică asistată: .
1. Studiu de teren:
2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii:
3. Proiectare şi inginerie:
4. Organizarea procedurilor de achiziţii:
13.5 Cheltuieli pentru obţinerea construcţiei de bază:
1. Construcţii şi instalaţii:
2. Montaj echipamente:

8
3. Dotări:
13.6 Alte cheltuieli
1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: :
2. Comisioane, taxe:
3. Cheltuielidiverse şi neprevăzute:
13.7 Cheltuieli pentru dare în exploatare:

S-ar putea să vă placă și