Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

STUDIU DE CAZ

RAPORT DE EXPERTIZA

PROFESOR COORDONATOR: STUDENTA:


CHIS ALEXANDRU ANDREEA

AN III ,SECTIA MARKETING,GRUPA 317

2007
TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA
Dosar civil nr.154/2007

Partile:
Reclamant:SC SELGROS CASH&CARRY SA
Parat:SC PHILIPS SRL

TERMEN

TERMEN

INCEPUT …18 FEBRUARIE


INCHEIAT……………………
CUPRINS

1.PREAMBUL

2.ISTORICUL LITIGIULUI

3.OBICTUL EXPERTIZEI

4.PROCEDURA INVESTIGATIILOR

5.CONSTATARILE EXPERTIZEI

6.CONCLUZII

7.BORDEROU DE ANEXE:

ANEXA NR.1 Imputernicire

ANEXA NR.2 Contract de vanzare-cumparare

ANEXA NR.3 Factura fiscala

ANEXA NR.4 Delegatie expert

ANEXA NR.5 Proces verbal de receptie

ANEXA NR.6 Certificat de calitate

ANEXA NR 7 Declaratie de conformitate

ANEXA NR.8Nota de consemnare

ANEXA NR.9.10 Recomandare

ANEXA NR.11 Chemare in judecata


TRIBUNALUL CLUJ-NAPOCA
DOSAR CIVIL NR.154/2007

RAPORT DE EXPERTIZARE SI EVALUARE

BUNURI MOBILE

1.PREAMBUL

Subsemnata, Enăchescu Miruna,expert judiciar,atestata de catre Ministrul


Justitiei –Biroul central pentru expertize judiciare conform Ordonantei de
Guvern a Romaniei nr.3/21.03.2001(M.Of.nr.33/28.03.2001),cu
nr.legitimaţie 4583/2004 si C23776/2005 aflata in evidenta Biroului de
Expertize din cadrul Tribunalului Braşov ,domiciliata in municipiul
Brşov,judetul Braşoc ,str Tulcea nr.52, bl.A 1,ap 19. Numită prin
ordonanţa emisa de catre Tribunalul Braşov in cadrul sentintei din 3
februarie, mi s-a dispus efectuarea unei expertize, in cadrul Dosarului civil
nr.154/2007 prin imputernicirea nr.2251/7649310.
2. ISTORICUL LITIGIULUI

TRIBUNALUL BRAŞOV

Cauza dosar : nr 154/2007

Partea reclamanta: Şcoala generala Nr.1, cu sediul în Codlea, Str.


Revoluţiei, nr.151, tel.0264-482 000, fax 0264-482 003 .

Reprezentantul reclamantului : Vasile Aurel, în calitate de administrator,


domiciliat in Braşov, str. Dorobantilor nr .153, ap 8, identificat cu CI, seria BV, nr.
101163.

Partea parata: SC. ProdLacta SRL,cu sediul in Braşov , str Calea


Feldioarei, nr 43, tel 0268-221 234,fax 0268-221 245.

Reprezentantul paratului fiind: Ilea Daniel,avocat, domiciliat in Braşov


str.Libertatii nr 132,ap 15,identificat cu CI,seria BV ,nr. 209 176.
In luna ianuarie al anului 2007 s-a incheiat contractul de distribuţie dintre Şcoala
generala Nr.1 si SC. ProdLacta SRL, urmand ca in data de 01.02 07 sa se
livreze marfa, 60 cutii de lapte cu gramaj de 200ml.
Aceasta marfa urmand sa fie livrata conform contractului de distribuţie in
data de 01 februarie 2007, transportul urmand a fi realizat de SC ProdLacta SA ,
reprezentat de Pop Andrei, sofer, identificat cu CI seria BV, nr. 511091.
La data de 01 februarie 2007 marfa a fost livrata la locatia specificata si s-
a realizat procesul de receptie, acesta fiind considerat fara probleme. Marfa fiind
introdusa in depozitul şcolii, s-a constatat ca 20 de cutii de lapte erau sparte. La
data de 2 februarie 2007 Şcoala Generală Nr.1 depune plangere legată de cele
20 de cutii de lapte achizitionate de la SC. ProdLacta SRL.
Prima afisare în fata instantei are loc la data de 16 februarie 2007, atunci când
se decide prin sentintă judecătorească numirea expertului Enăchescu Miruna
pentru realizarea expertizei agroalimentare.
3.Obiectul expertizei

Produsele returnate constau in 20 din cele 60 de cutii de lapte care s-au


receptionat in data de 1 februarie 2007 in cadrul Şcolii Generale Nr.1. Motivul
pentru care cutiile de lapte au fost returnate s-a datorat faptului ca 20 din acestea
erau sparte, fapt constatat in momentul distribuirii către elevi . Şcoala generala
Nr.1 intocmeste o cerere de actionare in litigiu pentru SC. ProdLacta SRL,pentru
nerespectarea contractului. Starea necorespunzatoare a produselor livrate catre
Şcoala Generală Nr.1, o determina sa o cheme in judecata pe SC ProdLacta
SRL , motiv care presupune implicarea unui expert ,care sa efectueze un raport
de expertiza si care sa stabileasca momentul si cauza deteriorarii produselor. Nu
exista expertize anterioare pentru dosarul nr.154/2007.
4.Procedura investigatiilor

S-au trimis recomandatele nr.1 (anexa nr 9) pentru partea reclamantului si


nr 2 (anexa nr 10) pentru partea paratului, in vederea efectuarii investigatiilor
tehnice in fata locului in data de 2 februarie 2007. Reprezentantul partii parate
trebuie sa puna la dispozitia expertului factura eliberata,denumirea
produselor,cantitatea,pretul,data eliberarii,date privind expeditia,data,ora si
semnaturile persoanelor in prezenta carora s-a facut expedierea ,semnatura de
primire,total de plata,aviz de insotire a marfii. Imputernicitul firmei reclamante
trebuie sa dea informatii cu privire la nota de constatare a nonconformitatii si sa
puna la dispozitia expertului probe pentru a putea fi supuse analizei intr-un
laborator de specialitate. Imputernicitii firmei trebuie sa dea informatii despre
predarea marfii din depozit, despre persoana care a efectuat predarea,verificarea
facturii fiscale si calitatea produselor.
5.Constatirile expertizei

In conformitate cu actele si documentele expertizate ale celor doua firme


implicate in litigiul comercial nr.154/2007,s-au constatat urmatoarele:
In data de 1 februarie 2007, reprezentantul firmei SC ProdLacta SRL s-a
deplasat la Şcoala Genarală Nr.1 pentru a livra marfa .In urma receptiei
considerate fara probleme , marfa a fost introdusa in depozit, unde s-au
descoperit cele 20 de cutii sparte.
Am efectuat o cercetare asupra locului de depozitare a cutiilor la Şcoala
Generală Nr.1 dar nu s-a sesizat nici un factor necorespunzator care ar putea
afecta calitatea acestora.
6.Concluzii

In conformitate cu examinarile produselor, formulez urmatoarele concluzii:


- neconformitatea a aparut inca din timpul transportului
- cauza neconformitatii a fost necalificarea si neatentia muncitorilor care le-au
manipulat
- cutiile livrate in data de 01 februarie 2007 nu corespund contractului de
vânzare-cumpărare incheiat intre Şcoala generală şi SC ProdLacta SRL la data
de 01 februarie 2007.
Anexa nr.1

Romania Din 2 februarie


Tribunalul Braşov
2007
Dosar nr.154

Catre Enăchescu Miruna,

Prin prezenta va facem cunoscut ca prin incheierea sedintei publice din


data de 3 februarie 2007,ati fost numita experta in cauza civila ,cu dosarul nr
154/2007 ,privind pe reclamantul Şcoala Generală Nr.1, cu domiciliul in Codlea,
impotriva paratului SC ProdLacta SRL ,cu domiciliul in Braşov,avand ca obiect,
prejudiciul adus şcolii prin livrarea de produse necorespunzatoare calitativ.
S-a acordat termen in cauza pentru data de 5 mai 2007, data pana la
care va rugam sa va prezentati la sediul Tribunalului Braşov, pentru a fi
introdusa in cauza , a depune juramantul si de a efectua raportul de expertiza,
avand ca obiect urmatoarele:
-stabilirea momentului aparitiei neconformitatii la produsele achizitionate
de Şcoala Generală Nr.1;
-stabilirea aparitiei celor 20 de cutii defecte intre celelate
-stabilirea gradului de carespondenta a calitatii cu contractul de vanzare-
cumparare.

Judecator: Rusu Lucian


Grafier : Olteanu Cristina
Anexa nr.2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

I.PARTILE CONTRACTANTE

SC “ProdLacta” SRL inregistrata la Registrul


Comertului sub numarul J 10/2001/2002,cu sediul in Braşov
strada Calea Feldioarei, nr.43, reprezentata de domnul Ilea
Daniel care are functia de director comercial, in calitate de
avocat.
Şcoala Generală Nr.1, cu sediul in Codlea, strada Revoluţiei nr.151,
reprezentata de domnul Vasile Aurel care are functia de administrator, in calitate
de cumparator.
- au convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare comerciala
cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar cumparatorul se obliga sa


cumpere pana la data de 1.02.2007 urmatoarele produse :
-60 de cutii de lapte.
Art.2.Transportul marfurilor se va efectua de catre vanzator ,costul acestuia
este inclus in pretul de vanzare al produselor care fac obiectul prezentului
contract.
Art.3. Vanzatorul precizeaza ca marfa satisface cerintele de calitate
solicitate de cumparator. In conditiile in care produsul nu satisface cerintele
consumatorului ,in cazul in care este notificat de acesta,vanzatorul se obliga ca
in termen de o zi de la data notificarii sa se prezinte la sediul cumparatorului si sa
ridice marfa refuzata de acesta in aceeasi zi avand loc si restituirea contravalorii
produsului in contul cumparatorului

III.AMBALAREA, MARCAREA, ETICHETAREA SI TIMBRAREA


MARFURILOR

Art.4 Vanzatorul se obliga sa ambaleze marfurile in ambalaje adecvate care


sa permita transportarea marfurilor de o asemenea maniera incat sa nu-l
pagubeasca pe cumparator .
Marfurile se vand impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea
cumparatorului.In pretul marfurilor a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.
Art.5.Vanzatorul se obliga sa predea marfurile marcate,etichetate si timbrate
potrivit cerintelor legale si precautiilor care se impun referitoare la securitatea
marfurilor,etc.

IV.RECEPTIA,FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR

Art.6.Vanzatorul se obliga sa predea si cumparatorul se obliga sa preia


marfurile la termenele de livrare prevazute in anexa numarul 2 la contract in
oricare zi pana in data de 1.02.2007.
In cazul in care vanzatorul nu preda marfurile la termenele de livrare
scadente, va suporta penalitati de intarziere sau de nelivrare de 0.05% pe zi de
intarziere, calculate la valoarea marfurilor nelivrate.
Daca cumparatorul nu preia marfurile la termenele de livrare scadente ,prevazute
in anexa nr 2 la contract ,acesta va suporta penalitati de 0.05% pe zi de
intarziere ,calculate la valoarea marfii nepreluate.
Art.7.Cheltuielile de descarcare vor fii suportate de cumparator.

Art.8.In cazul marfurilor deteriorate,deficientelor cantitative vanzatorul se


obliga sa inlocuiasca marfurile necorespunzatoare,sa completeze deficientele
cantitative.
Art.9.Vanzatorul se obliga, sa puna la dispozitia cumparatorului prin
intermediul carausului,odata cu predarea marfurilor ,urmatoarele
documente:factura si avizul de insotire a marfii,certificatele necesare de
calitate,avizul de expeditie a marfii.
Art.10.La data preluarii marfurilor,proprietatea asupra marfurilor si riscurile se
transmit de la vanzator la cumparator.Cumparatorul va semna documentele de
primire care I se vor prezenta.

V. PRETUL,INSTRUMENTE DE PLATA, PENALITATI

A rt.11.Cumparatorul se obliga sa plateasca contravaloarea produselor care fac


obiectul prezentului contract in termen de 3 zile de la data incheierii acestuia,in
contul SC ProdLacta SRL deschis la B.C.R. Brasov ,IBAN RNC 0001123456498.
Art.12.Vanzatorul il garanteaza pe cumparator contra viciilor aparente si
ascunse ale marfurilor vandute.
Art.13.Cumparatorul este dator sa denunte vanzatorului viciile aparente in
termen de 2 zile de la preluarea marfurilor ,iar viciile ascunse in 2 zile de la
descoperirea lor.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art.14.Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l


execute intocmai si intrutotul cu buna credinta ,sinceritate si seriozitate.
Art.15. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract .Modificarea
poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor.
Art.16.Neexecutarea , executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a
obligatiilor comerciale asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in
culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

VII. LITIGII

Art.17. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor
putea fi solutionate pe cale amiabila,iar daca partile nu cad de acord ,vor fi
solutionate de instantele de judecata competente.
Contractul si anexa au fost incheiate in doua exemplare originale,cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

SC PodLacta SRL Şcoala Generală Nr.1


DIRECTOR ADMINISTRATOR
POPA VIOREL VASILE AUREL
FURNIZOR: CUMPARATOR:
SC ProdLacta SRL Şcoala Generală Nr.1
J10/2001/2002,Braşov
IBAN RNC 0001123456498.
BCR Braşov

FACTURA Nr.factura:23
Data:01.02.2007
NR. Denumirea U.M Cantitate Pret unitar Valoare Valoare TVA
CRT serviciilor

1. Cutie Ron 60 buc 3 ron 180 ron 43,2 ron


lapte

Semnatura si 180 ron 43,2 ron


stampila
Furnizorului 223,2 ron

Anexa nr.3-Factura fiscala


Anexa nr.4

Delegatie expert
Biroul Local de Expertiza
Cluj-Napoca

Ordin de deplasare

Doamna ,Enăchescu ,expert juridic , avand legitimatia nr.1941/2001,aflata


in evidenta Biroului Local de Expertiza Braşov, in baza imputernicirii nr.22442,
emisa de Tribunalul judetean Braşov, este delegata sa elucideze obiectivele in
dosarul civil nr.154/2007. Misiunea se va desfasura la sediul firmei SC ProdLacta
SRL,cu sediul in Braşov,str. Calea Fldioarei, nr43.

Presedinte Birou Local de Expertiza


Braşov:

Maximilian Rareş
Anexa nr.5

Proces verbal de receptie

Incheiat azi 01.02.2007, intre subsemnatii, Ionescu Vasile, conducator auto,


angajat la firma SC ProdLacta SRL si Vasile Aurel ,administrator, am procedat
la predarea, respectiv la primirea celor 60 de cutii de lapte conform contractului
nr .154/01.02.2007.

Am predat , Am primit ,
Ionescu Vasile Vasile Aurel

Anexa nr .6
Certificat de calitate

Data fabricatiei: 30.01.2007


Emis de : SC ProdLacta SRL ,str. Calea Feldioarei nr.43,Brasov, tel.0268-221
228,fax 0268 221 230
Produsul: lapte de consum

In cazul unor reclamatii privind calitatea produsului ,va rugam sa va


adresati direct la adresa de mai sus, indicand persoana in prezenta careia s-a
realizat vanzarea, ziua, luna si ora vanzarii.

VERIFICAT C.T.C:
Anexa nr.7

SC ProdLacta SRL
Str. Calea Feldioarei, nr.43
Braşov
RC:R10/2001/2002
CF:R345140576

Declaratie de conformitate
Nr.11

Noi, SC ProdLacta SRL, cu sediul in Braşov, str.Calea Feldioarei nr.43, cu


Certificatul de inregistrare / Autorizatie nr. R 34520576, J 10/2001/2002
asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor
art.9 din Hotararea Guvernului nr.1513/2000 privind regimul produselor si
serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea, securitatea muncii si
protectia mediului, ca laptele de consum la care se referă, nu pune în pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra
mediului si sunt in conformitate cu : O.U.G.75/2000; Legea nr.112/1997;
H.G.54/2000, Legea nr.137/1995, SF NR.1/1997; H.G.1513/2000 şi
H.G.132/1999.

Braşov Blaga Marinela


…..01.02.2007…
Anexa nr.8

Nota de consemnare

Incheiat astazi 24 martie 2007, cu ocazia finalizarii investigatiilor efectuate


in cazul dosarului 154/2007. In urma analizelor efectuate am constatat ca din
cele 20 de cutii de lapte livrate conform contractului initial dintre cele doua părţi,
20 dintre acestea nu corespund calitativ. Se recomanda ca in schimbul celor 20
de cutii de lapte necorespunzatoare,sa se trimita altele corespunzatoare
calitativ,sa si sa se angajeze personal calificat la manipularea lor.

24.03.2007 Expert
BRASSOV Enachescu Miruna
Anexa nr.9

Recomandata
2007
Nr.11 18 Februarie

Catre Ilea Daniel,

Prin prezenta va aducem la cunostintă că in data de 18 Februarie 2007


trebuie să vă prezentati la sediul SC ProdLacta SRL pentru efectuarea
investigatiilor in previnta litigiului in care este implicată firma reprezentată de
dumneavoastră,cu dosarul 154/2007

Expert
Enăchescu Miruna
Anexa nr.10

Recomandata
2007
Nr.11 18.02.2007

Catre Vasile Aurel ,

Prin prezenta va facem cunoscut ca in data de 18 Februarie ,trebuie sa va


prezentati la Şcoala Generală Nr.1 ,pe care o reprezentati ,pentru efectuarea
investigatiilor in privinta litigiului cu firma SC ProdLacta SRL ,cu dosarul
154/2007.

Expert
Enăchescu Miruna
Anexa nr.11

Cerere de chemare in judecata


Incheiata astazi 18.02.2007

Şcoala Generală Nr.1,din Codlea,strada Revolutiei


nr.121,cheama in judecată pe paratu SC ProdLacta SRL, inregistrată la
Registrul Comertului sub numarul J 11/2001/2002 , cu sediul in
BRAŞOV, Str.Calea Feldioarei,nr 43, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta,
acesta va fi obligat la despăgubiri pentru repararea prejudiciului produs.

De asemenea Şcoala Generala Nr.1 ,roaga la dispunerea obligatorie a


paratului la plata cheltuielilor de judecata.