Sunteți pe pagina 1din 31

Introducere in marketing licenta 2010

C 1. Este etapa a ciclului de viata al produsului:


a. dezvoltarea d. stagnarea
b. consolidarea e. toate variantele sunt corecte
c. cresterea
A 2. Pozitionarea pe piata are loc:
a. dupa tintirea pietei
b. dupa segmentarea pietei
c. dupa realizarea mixului de marketing
d. dupa ce firma are un grup de clienti fideli
C 3. Pentru o firma de confectii varul face parte din categoria:
a. materii prime c. furnituri
b. semifabricate si subansamble d. produse comerciale
C 4. In care etapa a ciclului de viata al produselor se realizeaza cu preponderenta perfectionarea produselor:
a. introducere c. maturitate
b. crestere d. declin
B 5. Activitatea de manipulare a produselor este o activitate specifica:
a. canalelor de marketing c. dezvoltarii produselor
b. distributiei fizice d. relatiilor cu furnizorii
B 6. Vanzarile experimentale, in etapa numita testul de marketing a crearii produselor noi, au loc:
a. imediat dupa concretizarea produsului c. imediat dupa identificarea si colectarea
nou sub forma unui prototip ideilor de produse noi
b. imediat dupa punerea la punct a d. imediat dupa lansarea in productie si
produsului nou si a procesului de pe piata a produsului
productie
C 7. Strategia penetrarii se refera:
a. la fixarea unui pret initial scazut c. la fixarea unui pret initial scazut,
aplicandu-se chiar si in fazele finale
ale ciclului de viata al produsului
b. la fixarea unui pret initial ridicat si se d. la fixarea unui pret initial scazut si se
aplica doar in etapa de introducere a aplica doar in etapa de introducere a
ciclului de viata al produsului ciclului de viata al produsului
C 8. Elementele cele mai importante ale dimensionarii pretului de desfacere sunt
a. cheltuielile cu distributia ale c. preturile de desfacere ale produselor
produselor similare realizate de similare realizate de concurenta
concurenta
b. cererea nonconsumatorilor absoluti d. toate variantele sunt corecte
C 9. Face parte din mediile publicitare:
a. mesajul publicitar c. cinematograful
b. suportul publicitar d. axul comunicational
D 10. Perioada de crestere a ciclului de viata al produselor:
a. este la toate produsele cea mai lunga etapa
b. urmeaza dupa perioada de maturitate
c. este perioada cand profiturile ating apogeul, apoi incep sa scada pana ajung aproape de
stagnare, cand pot creste din nou
d. este perioada in care numarul concurentilor cresc, iar distributia este intensa
B 11. Firma Coca-Cola este un sistem de marketing:
a. vertical corporativ c. vertical administrat
b. vertical contractual d. orizontal
B 12. Distributia televizorului marca Sony este:
a. intensiva c. exclusiva
b. selectiva d. directa
A 13. Combinarea a doua sau mai multe faze ale canalului sub o singura conducere reprezinta integrarea
canalului:
a. verticala c. orizontala
b. laterala d. multipla
D 14. Canal de marketing reprezinta:
a. o componenta a sistemului comunicational c. canalul de difuzarea a mesajului publicitar
al intreprinderii
b. deplasarea reala a bunurilor si d. un grup de persoane sau organizatii
serviciilor de la locul in care sunt care directioneaza fluxurile de produse
produse pana la consumatori de la producatori la consumatori
B 15. In ceea ce priveste un sistem de marketing administrat este adevarat ca:
a. membrii canalului sunt uniti prin c. toate fazele acestui tip de canal de
intelegeri legale, care stipuleaza distributie, de la producatori la
drepturile si obligatiile fiecarui consumatori, sunt sub o singura
membru posesiune
b. membrii individuali ai canalului isi d. membrii acestui canal isi desfasoara
mentin autonomia, ca si in canalele activitatile in mod independent si au un
conventionale de distributie, dar un comportament autonom, fiecare membrul
membru al canalului (cum ar fi un fiind preocupat doar de distributia
produselor pana la nivelul imediat urmator
producator sau un mare detailist)
domina acest sistem de marketing din structura canalului
datorita marimii sale si puterii pe care
o detine fata de ceilalti membri ai
canalului
A 16. Sistemul de marketing contractual este un sistem:
a. vertical c. orizontal
b. corporativ d. conventional
B 17. Cooperarea a doua firme cu acelasi obiect de activitate care urmaresc realizarea unui proiect comun,
care ar fi prea costisitor sau riscant pentru a fi desfasurat de fiecare organizatie separat formeaza :
a. un sistem de marketing vertical c. un sistem de marketing vertical
contractual conventional
b. un sistem de marketing orizontal d. canal de distributie multiplu
D 18. Sistemul de distributie multicanal presupune:
a. un singur membru al canalului c. toate fazele acestui tip de canal de
coordoneaza sau conduce activitatile distributie, de la producatori la
tuturor membrilor canalului pentru consumatori, sunt sub o singura
realizarea eficientei posesiune
b. membrii canalului sunt uniti prin d. o singura firma infiinteaza doua sau
intelegeri legale, care stipuleaza mai multe canale de marketing pentru
drepturile si obligatiile fiecarui a ajunge la mai multe segmente de
membru clienti
B 19. Liderul unui canal dedistributie nu poate fi:
a. producatorul c. detailistul si angrosistul
b. consumatorul final d. toti membrii enumerati pot fi lideri ai
canalului
A 20. Furniturile se vand prin distributie:
a. intensiva c. endogena
b. selectiva d. exclusiva
D 21. Editarea unei reviste de catre firma reprezinta un instrument comunicational care se inscrie in categoria:
a. publicitate c. promovarii vanzarilor
b. publicitate gratuita d. relatii publice
B 22. Firma Coca-Cola a organizat in domeniul bauturilor racoritoare, cu ocazia lansarii produsului Diet Coke cel
mai mare dineu oficial. Aceast dineu este dehnica de:
a. publicitate gratuita c. publicitate directa
b. relatii publice d. comunicare interna
B 23. Cuponul este o metoda specifica:
a. publicitatii c. publicitatii gratuite
b. promovarii vanzarilor d. relatiilor publice
A 24. Sunt metode specifice activitatile specializate de promovare:
1. mostrele, 2. publicitatea gratuita, 3. materiale promotionale in punctele de vanzare, 4. panourile
promotionale, 5. catalogul de lucru, 6. sloganul, 7. ofertele de inapoiere de bani, 8. ilustratia, 9. stirea
si zvonul, 10. zvonul
a. 1, 3, 7 c. 1, 3, 4, 5, 7, 8
b. 1, 3, 4, 6, 7 d. 1, 2, 3, 4, 9,10
B 25. Este metoda de stabilire a bugetului alocat publicitatii:
a. procent din bugetul total de marketing pe c. metoda probabilitatilor
o anumita perioada
b. metoda paritatii competitive d. metoda drumului critic
B 26. Marketingul incepe cu:
a. dezvoltarea performantelor tehnice ale c. stabilirea profitulor firmei ce trebuie
produsului atinse conform planului de marketing
b. studierea nevoilor potentiale ale d. crearea sistemului informational de
consumatorului marketing al intreprinderii
B 27. Urmatoarele tipuri de bunuri reprezinta categorie utilizata in clasificarea bunurilor de consum:
a. bunurile de colectie c. bunurile casante
b. bunurile de noutate d. bunurile nominale
D 28. Care din urmatoarele caracteristici ale bunurilor de uz curent este incorecta?
a. sunt standardizate c. satisfac nevoi imediate
b. comoditate in achizitionare d. se achizitioneaza in cantitati mari
D 29. Una din urmatoarele nu prezinta forma a unui sistem vertical de marketing
a. sistemul vertical de marketing consensual c. sistemul vertical de marketing colectiv
b. sistemul vertical de marketing d. sistemul vertical de marketing corporativ
conventional
C 30. Un sistem vertical de marketing reprezinta:
a. un canal de distributie care presupune c. un canal de distributie in care un singur
combinarea institutiilor de la acelasi nivel membru al canalului coordoneaza sau
al operatiei, sub o singura conducere pentru conduce activitatile tuturor organizatiilor
realizarea eficientei, a costurilor scazute de la nivele diferite ale canalului pentru
pentru distributie si satisfacerea realizarea eficientei, a costurilor scazute
segmentului de piata al consumatorilor pentru distributie si satisfacerea
segmentului de piata al consumatorilor
b. un canal multiplu d. nici o varianta corecta
C 31. Prin sistem de distributie pe orizontal se poate intelege:
a. combinarea tuturor nivelelor unei c. combinarea tuturor detailistilor unei
organizatii sub o singura conducere firme sub o singura conducere
b. combinarea a doua sau mai multe faze ale d. combinarea tuturor nivelelor procesului de
unui canal de marekting sub o singura productie sub o singura conducere
conducere
C 32. Din ce categorie fac parte cuiele pentru firma Mobexpert producatoare de mobila:
a. furnituri c. materii prime
b. bunuri de uz curent d. articole de capital
D 33. Marketingul relational este:
a. orientat pe productie si profit c. orientat pe satisfacerea imediata a nevoilor
consumatorilor
b. parte din ideea mai ampla a marketingului d. orientat mai mult pe termen lung
tranzactiilor
A 34. Un segment de piata este reprezentat de:
a. un ansamblu al pietei globale, format din cumparatori de acelasi fel, grupati dupa
unul sau mai multe criterii de clasificare
b. un ansamblu al pietei potentiale, format din cumparatori diferiti, grupati dupa unul
sau mai multe criterii de clasificare
c. un ansamblu al pietei globale, format din cumparatori eterogeni, grupati dupa un
singur criteriu de clasificare
d. un ansamblu al pietei globale, format din cumparatori de acelasi fel, grupati doar
dupa un criteriu de clasificare
C 35. Un segment de piata trebuie sa fie:
a. cel mai mic grup omogen posibil de identificat
b. cel cai vast grup eterogen posibil de identificat
c. cel mai vast grup omogen posibil de identificat
d. cel mai mic grup eterogen posibil de identificat
B 36. O declaratie de misiune trebuie sa fie:
a. formala c. informala
b. o afirmare a scopului organizatiei d. extinsa
C 37. Comertul electronic este:
a. parte a marketingului electronic c. parte a afacerilor electronice
b. parte a vanzarii electronice d. parte a marketingului direct
B 38. Ce grupa cuprinde doar factori ai micromediului:
a. clientii, furnizorii, firmele de distributie, nivelul tehnologic
b. furnizorii, concurentii, clientii, intermediarii
c. clientii, concurentii, resursele naturale, furnizorii
d. rata natalitatii, intermediarii, compania, clima
A 39. Stilul de viata se defineste prin masurarea dimensiunilor AIO care predomina la un consumator si care
se refera la:

c. retentie selectiva d.
perceptie selectiva
a. activitati, interese, opinii
b. abilitati, interese, observatii
c. afaceri, implicare, observatii
d. afinitati, implicare, opinii
B 40. Conform teoriei lui Sigmund Freud:
a. comportamentul consumatorului pentru a fi inteles trebuie studiat procesul de
perceptie a unor stimuli de catre acesta
b. indivizii nu constientizeaza de cele mai multe ori adevaratele resorturi psihologice
care le contureaza comportamentul
c. nevoile umane sunt aranjate pe o scara ierarhica, incepand de la cea mai
imperioasa pe treapta cea mai de jos, pana la cea mai putin imperioasa pe treapta
de sus
d. comportamentul consumatorului este diferit in functie de ciclul de viata al
produsului achizitionat
A 41. Tendinta oamenilor de a filtra majoritatea informatiilor la care sunt expusi se numeste:
a. atentie selectiva
b. deformare selectiva
D 42. Care este ordinea etapelor procesului de adoptare a unui produs nou:
a. manifestarea interesului, constientizarea, evaluarea, adoptarea, testarea
b. constientizarea, manifestarea interesului, testarea, adoptarea, evaluarea
c. manifestarea interesului, constientizarea, evaluarea, testarea, adoptarea
d. constientizarea, manifestarea interesului, evaluarea, testarea, adoptarea
A 43. Situatia de cumparare a firmelor care implica o decizie de rutina se numeste:
a. recumpararea directa c. recumpararea modificata
b. sarcina noua d. sarcina modificata
D 44. Nu are influente majore in comportamentul intreprinderilor cumparatoare:
a. politica firmei c. factorii individuali
b. structura organizationala d. factorii emotionali
A 45. De obicei, este recomandat ca o companie sa incerce sa:
a. adapteze produsele sale atitudinilor c. modifice pornirile consumatorilor
consumatorilor
b. modifice atitudinile consumatorilor d. se adapteze la oferta concurentilor
C 46. Instrumentele tactice de marketing pe care firma le combina ca sa produca o anumita reactie din
partea pietei vizate constituie:
a. segmentarea pietei c. mixul de marketing
b. strategia de marketing d. misiunea firmei
A 47. Motivele de cumparare reprezinta:
a. nevoi care devin atat de presante incat imping persoana sa caute sa le satisfaca
b. estimari probabilistice ale comportamentului viitor de cumparare al clientelei
c. forma de manifestare a comportamentului de achizitionare a marfurilor si
serviciilor ce au dobandit un caracter de repetabilitate
d. forma a intentiilor de cumparare
A 48. Atunci cand se aplica marketingul de masa piata:
a. nu este segmentata d. este segmentata partial
b. este segmentata pe nise e. tine cont doar de un segment de piata
c. este segmentata total
C 49. O nisa de piata este:
a. o categorie de consumatori care c. un grup mai restrans de consumatori
reactioneaza in mod asemanator la obtinut in urma divizarii unui
anumiti stimuli de marketing segment de piata in subsegmente
b. un grup de consumatori mai mare d. numita si micromarketing
decat segmentul de piata
C 50. Micromarketingul include:
a. marketingul de masa c. marketingul individual
b. sincromarketingul d. marketingul viral
B 51. Deformarea selectiva se refera la:
a. tendinta oamenilor de a filtra majoritatea informatiilor la care sunt expusi
b. tendinta oamenilor de a interpreta informatiile intr-un mod care se pliaza pe
conceptiile lor anterioare
c. tendinta oamenilor de a retine informatiile care nu intra in conflict cu atitudinile si
parerile lor
d. tendinta oamenilor de a fi nepasatori la mesajele promotionale
B 52. Faza imediat premergatoare declinului in cadrul ciclului de viata al produsului este:
a. lansarea c. cresterea
b. maturitatea d. analiza ideilor
C 53. Oferta restaurantelor este considerata:
a. oferta multicanal c. oferta hibrid
b. oferta ce consta dintr-un serviciu pur d. oferta intangibila
C 54. Etapa imediat premergatoare analizei afacerii in cazul etapelor dezvoltarii produselor noi este:
a. dezvoltarea si testarea conceptului c. dezvoltarea strategiei de marketing
b. testul de marketing d. dezvoltarea produsului
D 55. Lungimea canalului de marketing dintre producator si cumparatorul final se diminueaza prin:
a. scaderea distantei dintre producator si cumparatorul final
b. renuntarea de catre producator la una dintre firmele similare care distribuie produsul sau
c. concentrarea distributiei intr-o anumita zona geografica
d. renuntarea la un anumit nivel din canalul de marketing
C 56. Este etapa in dezvoltarea produselor noi:
a. activitatea de creatie c. analiza afacerii
b. validarea proiectului d. platforma de marketing
A 57. Strategia marcii care presupune ca marca existenta sa fie extinsa la noi forme, dimensiuni si arome ale
produselor existente se numeste:
a. extindere de linie c. multimarci
b. extinderea marcii d. marci noi
C 58. Numarul de versiuni oferite de fiecare produs al liniei reprezinta:
a. lungimea gamei c. profunzimea gamei
b. latimea gamei d. omogenitatea gamei
B 59. Modul in care consumatorii percep un produs real sau potential poarta numele de:
a. idee de produs c. concept de produs
b. imaginea unui produs d. prototipul produsului
B 60. Care dintre conceptele managementului marketingului poate conduce la miopia de marketing:
a. conceptul de productie c. conceptul de vanzare
b. conceptul de produs d. conceptul de marketing
D 61. In ceea ce priveste micromarketingul nu este adevarat enuntul:
a. micromarketingul inseamna personalizarea produselor si programelor de marketing astfel
incat acestea sa se adreseze unor locatii diferite si gusturilor fiecarui client in parte
b. micromarketingul include marketingul local si marketingul individual
c. micromarketingul presupune segmentarea totala a pietei
d. in cazul micromarketingului piata nu este segmentata
A 62. In etapa de introducere se ofera pe piata:
a. un produs de baza c. un produs completat
b. un produs imbunatatit d. un produs si servicii aferente
B 63. Conflictul din cadrul canalului de distributie poate fi:
a. conflict direct c. conflict contractual
b. conflict vertical d. conflict conventional
C 64. Este etapa a ciclului de viata al produsului:
a. consolidarea c. cresterea
b. sinergia d. avantul
B 65. Conflictul din cadrul canalului de distributie poate fi:
a. conflict indirect c. conflict contractual
b. conflict orizontal d. conflict administrat
D 66. Nu este metoda de stabilire a pretului:
a. stabilirea pretului bazata pe cost
b. stabilirea pretului bazata pe valoare
c. stabilirea pretului bazata pe competitie
d. stabilirea pretului bazata pe venit
B 67. Marketingul direct:
a. consta in prezentarea facuta de agentii de vanzari ai firmei cu scopul de a face vanzari si
de a dezvolta relatii cu clientii
b. consta in legaturi directe cu anumiti clienti tinta, alesi cu grija pentru a obtine atat o
vanzare imediata, dar si pentru a cultiva o relatie de durata
c. are ca scop construirea unor relatii bune cu diferitele tipuri de public ale companiei
d. este un concept echivalent cu vanzarile directe
C 68. Caracteristica serviciilor care consta in aceea ca calitatea serviciilor este diferita in functie de cine le
furnizeaza, cand, unde si cum sunt furnizate este:
a. intangibilitatea serviciilor
b. inseparabilitatea serviciilor
c. variabilitatea serviciilor
d. perisabilitatea serviciilor
C 69. Care sunt atributele produsului care comunica beneficiile pe care le va oferi:
a. calitatea, marca, ambalajul
b. calitatea, stilul si designul, pretul
c. calitatea, caracteristicile, stilul si designul
d. marca, ambalajul, pretul, calitatea
C 70. Distributie cea mai larga o au:
a. produsele speciale c. produsele de uz curent
b. produsele comerciale d. produsele industriale
C 71. Produsele necautate sunt produsele:
a. de consum cu caracteristici sau c. cunoscute dar consumatorl nu se gandeste
identificare de marca unice pentru care in mod normal sa le cumpere
doar un grup mic de cumparatori este
dornic sa faca un efort de achizitie
special
b. cu preturi foarte mari si promovare d. create special pentru clientii fideli
limitata
A 72. Strategia utilizata de Danone care a introdus pe piata sub marca sa un iaurt fara grasimi si un iaurt mare
economic cu arome diferite de fructe a folosit strategia de marca:
a. extinderi de linie c. multimarci
b. extinderi ale marcii d. marci noi
B 73. Strategia de marca utilizata de Honda care foloseste numele companiei pentru anumite produse cum ar
fi automobile, motociclete, tunuri de zapada, masini de tuns iarba, motoare de nava si snowmobiluri
este:
a. extinderi de linie c. multimarci
b. extindere a marcii d. marci noi
C 74. Strategia de marca utilizata de Procter & Gamble pentru detergenti pentru care foloseste nume diferite
la fiecare tip de detergent lansat pe piata (Tide, Ariel, etc) se numeste:
a. extinderi de linie c. multimarci
b. extinderi ale marcii d. marci noi
C 75. Cadourile promotionale sunt forme de:
a. relatii publice c. promovarea vanzarilor
b. publicitate d. marketing direct
C 76. Producatorii de aparate de ras care stabilesc un pret mai mic la aceste aparate deoarece recupereaza prin
vanzarea lamelor de ras folosesc strategia de stabilire a pretului cunoscuta sub numele de:
a. pretul produsului secundar c. pretul produsului captiv
b. pretul produsului optional d. pretul produsului legat
C 77. Este forma a promovarii vanzarilor:
a. vanzarea personala c. pachete de produse cu pret redus
b. telemarketingul d. relatiile publice
B 78. Ca functii logistice indeplinite de intermediari pot fi enumerate: 1. transportul; 2. stocarea; 3. finantarea; 4.
asumarea riscurilor; 5. depozitarea; 6. vanzarea; 7. manipularea marfurilor
a. 1 - 3 - 4 - 7 c. 2 - 3 - 4 - 6
b. 1 - 2 - 5 - 7 d. 3 - 4 - 6 - 7
A 79. Conceptul de comunicare integrata de marketing presupune:
a. compania combina cu atentie si coordoneaza multiplele sale canale de comunicare pentru a
transmite un mesaj clar, consistent si convingator despre organizatie si produsele sale
b. compania utilizeaza mai intai pubilicitatea si ulterior toate celelalte forme de promovare:
relatiile publice, vanzarile directe si marketing direct
c. compania realizeaza cultivarea unor relatii pe termen lung cu clientii
d. compania combina cu atentie si coordoneaza multiplele sale canale de distributie pentru a
transmite un mesaj clar, consistent si convingator despre organizatie si produsele sale
A 80. Producatorul de mobilier de birou Herman Miller a creat un conflict cu dealerii sai cand a deschis un magazin
online vanzandu-si produsele direct la clienti. Conflictul intra in categoria:
a. conflictului vertical c. conflictului lateral
b. conflictului orizontal d. conflictului frontal
C 81. Posta vocala este o forma a:
a. publicitatii c. marketingului direct
b. telemarketingului d. promovarii vanzarilor
D 82. Nu este forma a marketingului direct:
a. telemarketingul c. marketingul prin posta
b. marketingul on-line d. relatiile cu publicul
A 83. Este o forma a marketingului direct:
a. folosirea e-mail-ului c. relatiile publice
b. reducerile de pret d. demonstratia la locul vanzarii
A 84. Pentru determinarea stilurilor de viata ale clientilor pornind de la caracteristicile psihografice ale acestora pot
fi avute in vedere modelele:
a. AIO si VALS c. AMA si AROMAR
b. ANOVA si TANGO d. SWOT si BCG
D 85. Conflictul orizontal al canalului de marketing este conflictul care are loc:
a. diferitele niveluri ale aceluiasi canal c. intre firme la acelasi nivel al
de marketing canalului de promovare
b. diferitele niveluri ale aceluiasi canal d. intre firme la acelasi nivel al
de promovare canalului de marketing
C 86. Marcile multiple reprezinta o strategie de marca care presupune:
a. introducerea de catre firma a unor articole noi din aceeasi categorie de produse sub acelasi
nume de marca
b. folosirea numelui unei marci existente pentru a lansa un articol apartinand unei noi
categorii de produse
c. lansarea pe piata a unei marci noi pentru aceeasi categorie de produse
d. crearea unui nou nume de marca pentru o noua categorie de produse
C 87. Marca privata se mai numeste si:
a. marca plastica c. marca intermediarului
b. marca publica d. marca generica
C 88. Astazi, conexiuni cu clientii sunt:
a. mai multe c. mai selective
b. mai neutre d. mai reale
C 89. Atunci cand o singura firma infiinteaza doua sau mai multe canale de marketing pentru a ajunge la
unul sau mai multe segmente de clienti, ea are:
a. sistem vertical de marketing c. sistem de distributie multicanal
b. sisteme de distributie multibrand d. sisteme de distributie total
D 90. Sunt organizatii constituite doar din detailisti:
a. lanturi corporatie c. organizatii franciza
b. lanturi pe baza de voluntariat d. cooperative en detail
B 91. Cumpararea on-line este:
a. interactiva si de durata c. spontana si standardizata
b. interactiva si imediata d. singulara si standardizata
C 92. Diferenta dintre comertul traditional si comertul pe internet consta in faptul ca:
a. comertul traditional vizeaza un public c. comertul pe internet vizeaza un public
activ in timp ce comertul pe internet se activ iar comertul traditional vizeaza un
adreseaza unor persoane mai pasive public oarecum pasiv
b. comertul traditional vizeaza un public d. comertul traditional vizeaza un public
oarecum pasiv iar comertul pe internet activ iar comertul pe internet un
un public eterogen public omogen
D 93. Este element al mixului de marketing din perspectiva cumparatorului:
a. promovarea c. distributia
b. cantitatea cumparata d. costul
B 94. Este metoda de analiza a portofolilului de afaceri:
a. AIO c. AIDA
b. BCG d. SWOT
C 95. Auditul de marketing reprezinta:
a. divizarea pietei in grupuri mai mici de c. o examinare cuprinzatoare,
cumparatori, cu nevoi, un sistematica, independenta si periodica
comportament si caracteristici a mediului, obiectivelor, strategiilor si
distincte, care vor necesita produse sau activitatilor unei companii pentru a
mixuri de marketing diferite determina zonele problema si
oportunitatile
b. evaluarea de catre o organizatie a d. combinarea instrumentelor tactice de
nivelului de atractivitate al fiecarui marketing, referitoare la produs, pret,
segment de piata si selectarea unuia distributie (plasament) si promovare,
sau mai multor segmente pe care pentru a influenta piata vizata
doreste sa le abordeze
B 96. Stabiliti ordinea urmatoarelor componente, in functie de succesiunea lor intr-un plan de marketing: 1)
Analiza amenintarilor si oportunitatilor, 2) Strategia de marketing, 3) Bugete, 4) Rezumat, 5)
Obiective si probleme, 6) Situatia prezenta de piata, 7) Programe de actiune, 8) Controale
a. 6 - 2 - 5 - 1 - 7 - 3 - 8 - 4 c. 4 - 6 - 2 - 5 - 1 - 3 - 7 - 8
b. 4 - 6 - 1 - 5 - 2 - 7 - 3 - 8 d. 6 - 2 - 1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 8
D 97. Care dintre urmatoarele aspecte sunt stabilite de un program de marketing: 1) responsabilii, 2) strategia firmei,
3) timpul necesar pentru fiecare activitate, 4) strategia de marketing, 5) succesiunea activitatilor desfasurate,
6) obiectivele de marketing, 7) discutiile preliminare cu directorul general, 8) auditul de productie
a. 4, 6, 8 c. 5, 6, 7
b. 1, 4, 6 d. 1, 3, 5
B 98. Care dintre conceptele managementului marketingului sustine ca realizarea scopurilor organizatorice depinde
de stabilirea nevoilor si dorintelor pietelor tinta si livrarea satisfactiilor dorite mai eficient decat concurenta:
a. conceptul de vanzare
b. conceptul de marketing
c. conceptul de marketing viral
d. conceptul de productie
A 99. Nevoile umane sunt:
a. stari de privatiune resimtita c. mai multe decat dorintele
b. forma pe care o iau dorintele umane d. transformate in dorinte cand exista putere
dupa cum sunt modelate de cultura si de cumparare
personalitatea individului
B 100. Versiunea pe internet a comertului prin mijloace orale care implica ideea unui mesaj e-mail care este
atat de reusit incat clientii vor dori sa-l transmita mai departe prietenilor lor se numeste:
a. webcasting c. interstitale
b. marketing viral d. marketing societal
C 101. Cand o societate comerciala a constatat ca a scazut puterea de cumparare a populatiei din Judetul
Vaslui datorita cresterii ratei somajului, a studiat:
a. mediul demografic c. mediul economic
b. micromediul d. macromarketingul
A 102. Familia reprezinta cel mai important:
a. grup de adeziune c. grup aspirational
b. grup de referinta d. lider de opinie
C 103. Dupa Abraham Maslow nevoile cele mai importante se considera a fi:
a. nevoile sociale c. nevoile fiziologice
b. nevoile de siguranta d. nevoile de autorealizare
B 104. Pentru a deveni utile segmentele de piata nu este necesar sa fie:
a. masurabile c. accesibile
b. mici d. diferentiabile
C 105. La care dintre produsele de consum comportamentul de cumparare al clientului se caracterizeaza prin
preferinta si loialitate puternica fata de marca, efort de cumparare, comparatie scazuta intre marci,
sensibilitate scazuta la pret:
a. produsele comerciale c. produsele speciale
b. produsele necautate d. produsele derivate
D 106 Care sunt functiile pe care nu le implica distributia fizica:
a. manipularea c. transportul
b. depozitarea d. gruparea
A 107. Conceptul management marketingului care sustine faptul ca majoritatea clientilor vor favoriza produsele
care sunt disponibile si convenabile este:
a. conceptul de productie c. conceptul de vanzare
b. conceptul de produs d. conceptul de marketing
C 108. Pozitia unui produs reprezinta:
a. liniile definitorii ale atitudinii si conduitei c. locul pe care acel produs il ocupa
intreprinderii in vederea atingerii anumitor relativ cu cele ale concurentei in
obiective mintea consumatorilor
b. procesul de creare si mentinere a unui d. sinergia intreprinderii
echilibru strategic intre obiectivele si
capacitatile organizatiei si ocaziile de
piata in continua schimbare
C 109. Ideea unui mesaj e-mail care este atat de reusit incat clientii vor dori sa-l transmita mai departe
prietenilor lor reprezinta:
a. marketing direct c. marketing viral
b. marketing societal d. marketing relational
B 110. Webcasting-ul reprezinta:
a. comert electronic prin e-mail c. o strategie de marketing viral
b. un canal atractiv prin intermediul d. tranzactii pe piata C2C
caruia comerciantii online pot sa-si
trimita pe internet propriile lor reclame
sau alte informatii

S-ar putea să vă placă și