Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE INVATAMANT LA DISTANTA CU FRECVENTA


REDUSA

SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ACTIVITATEA REFLECTATA IN ACTIVITATEA


DE EDUCATIE FIZICA DE NEPROFIL

PROFESOR COORDONATOR

AN UNIVERSITAR 2021-2022, SEMESTRU II, AN II

I. CARACTERISTICI GENERALE...………………….........…..……………3
II. CONCEPTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT ...........……………4

1
III. OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCATIEI FIZICE SI
SPORTULUI.....................................................................….5
IV. ACTIVITATEA DE EDUCATIE FIZICA SI
SPORT................................................................................6
V. Bibliografie.........................................................................7

Educaţia fizică şi sportul ca parte integrantă a educaţiei generale


reprezintă un fenomen şi un act de cultură, un mijloc de emancipare cu
conţinut “pedagogic” (Schmidt, 2007). În cadrul educaţiei realizate în
învăţământul superior, componentă curriculară înscrisă sub sigla
binecunoscută de Educaţie fízică ca parte constitutivă, condiţional-
integrativă, are o contribuţie importantă la cultivarea în mediul studenţilor
a unui set stabil şi peren de misiuni, valori, acţiuni, conduite şi atitudini
sociale şi personale.

I. CARACTERISTICI GENERALE
Educaţia fizică în mediul universitar de neprofil este sau ar trebui să
reflecteze o preocupare importantă a societăţii vizând dezvoltarea
capacităţilor, a potenţialităţilor fizice ale studenţilor. Pe lângă dezvoltarea
fízică, se urmăreşte şi dezvoltarea unui set de valori pozitive de
conduită, compatibile cu etosul societăţii moderne, în continuă

2
schimbare. Aşa cum orice acţiune educaţională are scopuri formative, în
concordanţă cu interesele societăţii, la fel şi educaţia fizică din mediul
universitar de neprofil trebuie să aibă anumite finalităţi formative, precise
şi specifice. Având un caracter permanent şi atribuţii preponderent
formative, ea reprezintă un proces deliberat construit şi dirijat pentru
perfecţionarea dezvoltării fizice şi psihice ale studenţilor, în strânsă
legătură cu:

- particularităţile de vârstă şi de sex;


- integrarea tinerilor studenţi în viaţa socială;
- solicitările specifice diferitelor profesiuni;
- menţinerea unei stări de bine atât în plan mental, social,
relaţional, emoţional cât şi în plan fizic.

Analiza teoretică şi metodologic-acţională a valorilor esenţiale legate de


practicarea educaţiei fizice în învăţământul superior de neprofil, este
esenţial conectată examinării obiectivelor şi competenţelor asigurate de
acest domeniu, a calităţii motivaţiei studenţilor, a diversităţii formelor de
practicare eficace a exerciţiului fizic, a avantajelor şi limitelor practicării
lui nesistematice sau în exces, precum şi a strategiilor de evaluare a
activităţii de instruire din perspectiva rolurilor şi competenţelor cadrului
didactic.

Avem în vedere, totodată, modurile de socializare avansată şi pregătire


socială produsă prin educaţie fizică şi sport, strategiile de păstrare a
sănătaţii, de petrecere a timpului liber, de optimizare a performanţelor
academice şi profesionale.

3
Educaţia fizică în învăţământul universitar de neprofil este componentă a
sistemului de educaţie universitară. Îşi propune să rezolve o serie de
sarcini specifice domeniului educaţiei fizice şi sportive cu privire la
dezvoltarea şi perfecţionarea unor indici fizici şi psihici, care să aibă
influenţă pozitivă asupra unor însuşiri de personalitate necesare viitorilor
specialişti.

În funcţie de particularităţile individuale ale studenţilor, de motivaţiile, de


opţiunile şi nivelul de pregătire al acestora, curricula poate fi adaptată.
Această adaptare se poate realiza cu respectarea particularităţilor legilor
biologice ale dezvoltării, cu acele consecinţe favorabile în formarea
personalităţii. Implicaţiile care derivă din acest proces sunt cele legate
de dezvoltarea capacităţilor psihomotrice, a aptitudinilor, a valorificării
depline a resurselor şi energiilor, toate vizând o permanentă formare şi
autoformare pentru viitorul specialist.

II. CONCEPTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT


Presupune nu numai o structură proprie, ci şi un modul psiho-pedagogic
specific de aplicare în procesul formării tinerei generaţii, în conceperea
programelor de educaţie fizică si sport, scopul central constituindu-l
dezvoltarea calităţilor si capacităţilor fizice, precum şi a menţinerii unei
stări optime de sănătate a tuturor practicanţilor, a tuturor cetăţenilor unei
ţări.

Cătăneanu (4) consideră că idealul educaţiei fizice şi sportului este


“omul sănătos fizic şi psihic, cu o dezvoltare fizică armonioasă, ţinută
corporală corectă, aptitudini motrice dezvoltate multilateral, cunoştinţe
asupra valorilor de utilizare a exerciţiilor fizice cu scop preventiv, corectiv
şi recuperator, capabil să se autoorganizeze în timpul liberşi mai târziu
în cadrul educaţiei permanente”.

4
În opinia lui Şiclovan scopul şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului s-
au modificat , dea lungul dezvoltării societăţii, deşi eleméntele lor de
conţinut au contribuit la perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii
motrice a oamenilor. “Contribuţia acestor activităţi la realizarea indicilor
superiori de dezvoltare şi de pregătire fizică a constituit o cerinţă
obiectivă în toate formaţiunile social-economice, strîns legată de
necesitatea pregătirii cetăţenilor pentru viaţă.” (Şiclovan, 1972, p.18)
Scopul educaţiei fizice şi sportului îl constituie dezvoltarea personalităţii
subiectului uman în concordanţă cu cerinţele societăţii, în special
dobândirea autonomiei, a eficienţei şi echilibrului cu mediul natural şi
social.

III. OBIECTIVELE GENERALE ALE EDUCATIEI FIZICE SI


SPORTULUI
Obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului (Cârstea, 2000, pp.
42- 43) sunt:

- menţinerea unei stări optime de sănătate a celor ce practică


exerciţiile fizice în mod conştient şi sistematic, creşterea
potenţialului lor de muncă şi de viaţă;
- favorizarea proceselor de creştere şi optimizare a dezvoltării
corporale/fizice a subiecţilor;
- dezvoltarea, educarea calităţilor motrice de bază şi specifice;
- formarea corectă a unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice;
- formarea capacităţii şi a obişnuinţei de practicare sistematică,
corectă şi conştientă a exrciţiilor fizice, mai ales în timpul liber;
- contribuţia eficientă la dezvoltarea unor trăsături şi calităţi
intelectuale, estetice, morale etc.

5
În literatura pedagogică, Cristea (2002, pg. 112) consideră că obiectivele
generale ale educaţiei fizice sunt:

- formarea deprinderilor şi capacităţilor motrice,


- însuşirea şi formarea unei conduite igienico-sanitare,
- valorificarea capacităţilor speciale la nivelul activităţilor sportive. ii)
stimularea dezvoltării psihice a personalităţii umane, având printre
altele urmatoarele obiective specifice:
- corelarea sarcinilor privind dezvoltarea echilibrată, atât biologică
cât şi psihică;
- dezvoltarea stărilor afective pozitive provocate de mobilizarea
energetică, proprie activităţilor proiectate şi realizate;
- educarea voinţei în condiţii specifice de competitivitate, cu
obstacolele întâlnite.

IV. ACTIVITATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT


În instituţiile de învăţământ superior activitatea de educaţie fizică şi
sport include diferite forme de manifestare, începând cu orele
prevăzute în planurile de învăţământ pentru studenţii anilor I şi II,
continuând cu pregătirea echipelor reprezentative la diferite discipline
sportive pentru competiţiile studenţeşti, precum şi cu promovarea ideii
de a practica în mod constant şi independent exerciţiile fizice şi
sporturile preferate.

În consecinţă, educaţia fizică şi sportul în mediul universitar trebuie


să reprezinte una din premisele importante ale educaţiei fizice
independente sau ale educaţiei fizice ca mod de viată.

Astfel, se pun bazele activităţii fizice sportive practicate în mediile


familial şi profesional, sub forma sporturilor individuale, de echipă, a
excursiilor, a gimnasticii de întreţinere şi recuperatorii, a activităţilor în

6
natură – toate acestea valorificând cunoştinţele şi deprinderile
motrice acumulate în timpul studiilor universitare.

BIBLIOGRAFIE

http://conferinte-defs.ase.ro/2010/pdf/09.pdf

https://www.scribd.com/document/464940638/Educa%C8%9Bia-Fizic
%C4%83-In-Inv%C4%83%C8%9B%C4%83mantul-Superior-de-
Neprofil-Vornicu-R%C4%83zvan

https://romanialuiradu.files.wordpress.com/2017/02/educatie-fizica-si-
sport-teoria-si-didactica-2006-dragnea-adrian.pdf

S-ar putea să vă placă și