Sunteți pe pagina 1din 10

Grile @ Drept penal internațional

1. Cererea de extradare pasiva este judecata in prima instanta:


a) de un complet dintr-un judecător de la secția penală a Curții de Apel competente
b) de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală
c) de un complet format din 3 judecători de la secția penală Curții de Apel competente
d) de judecătoria în a cărei jurisdicție se află persoana solicitată

2. Convenția europeană de extrădare:


a) are cinci protocoale adiționale, dintre care România a ratificat numai pe primele doua, deși a semnat
toate celelalte trei protocoale adiționale
b) a fost semnată la Paris, la 13 decembrie 1957 de câte 11 state membre ale Consiliului Europei și a
intrat in vigoare la 18 aprilie 1960
c) a fost semnată la Strabourg la 13 decembrie 1957 și a intrat în vigoare la 18 aprilie 1970
d) la această oră a fost ratificată de 60 de state (între care toate statele membre ale Consiliului Europei)

3. Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate prevede mai multe


exceptii pentru transferarea condamnatiolor, dar printre ele nu se află:
a) existența acordului dintre statul de condamnare, statul de executare si un stat terț, parte la conventie,
privin transferarea ulterioara a persoanei condamnate catre statul tert in vederea executarii unei alte
pedepse
b) durata condamnării pe care condamnatul o are sau o mai are de executat să fie de cel puțin 6 luni, la
data cererii de transferare, sau să fie determinată
c) condamnatul trebuie să fie resortisant al statului de executare
d) există consimțământul la transfer al persoanei condamnate

4. Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive nu prevede


printre cauzele de refuz al executarii unei sanctiuni penale:
a) fapta constituie obiect de urmărire ăn statul solicitat sau acesta hotărăște să înceapă urmărirea
b) executarea ar fi contrară principiilor fundamentale ale ordinii de drept a statului solicitat
c) executarea e contrară angajamentelor internaționale ale statului solicitat
d) condamnatul are numai cetațenia statului solicitant și acesta dorește să execute pedeapsa in statul de
condamnare sau întru-un stat tert, parte la convenție

5. Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca,


atunci cand statul solicitant a cerut executarea, statul solicitat poate proceda la arestarea
condamnatului in urmatoarea situatie:
a) legea statului solicitat autorizeaza detentia preventiva pentru acea infractiune si exista pericolul de
fuga sau, in cazul unei condamnari in lipsa, pericol de ascundere sau de alterare a probelor
b) legea statului solicitat autorizează detenția preventivă pentru acea infracțiune
c) atât legea statului solicitat, cât și legea statului solicitant prevăd un maxim legal al pedepsei de cel
puțin 3 ani închisoare sau detențiune pe viață
d) există pericol de fugă sau, în cazul unei condamnări în lipsă, pericol de ascundere sau de alterare a
probelor

1|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

6. Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede ca, in


cursul executarii, autoritatile competente ale statului solicitant trebuie sa puna capat executarii
de indata ce au cunostinta despre intervenirea unor motive de incetare a executarii. Printre
aceste motive nu figureaza:
a) intervenția unei căi de atac vizând revizuirea sau orice altă hotărâre având ca efect înlăturarea
caracterului executoriu al sancțiunii
b) grațierea sancțiunii sau amnistia faptei
c) implinirea de catre condamnat a varstei de 65 de ani, daca a executat mai mult de jumatate din durata
sanctiunii privative de libertate
d) în cazul unei amenzi, plata acesteia de către condamnat către autoritatea competentă a statului
solicitat

7. Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive prevede, in art.


11, ca statul de condamnare, care a prezentat cererea de executare, nu mai poate pune in
executare sactiunea ce formeaza obiectul cererii. Cu toate acestea, statul de condamnare poate
sa puna in executare sanctiunea privativa de libertate:
a) atunci când condamnatul se află deja deținut pe teritoriul statului statului solicitat (de executare) în
momentul prezentării cererii
b) dacă statul solicitat il informeaza despre refuzul sau de a da curs cererii
c) dacă executarea mai este posibilă în statul solicitat
d) dacă își retrage cererea după ce statul solicitat l-a informat despre intenția sa fermă și irevocabilă de a
da curs cererii

8. Cu privire la obiectul comisiei rogatorii, legea româna nu prevede că ar fi constituit, cu


precadere, de:
a) înfățișarea în statul solicitant al martorilor, experților si a persoanelor urmarite
b) expertizele, cercetarea la fața locului și reconstituirea
c) transmiterea mijloacelor materiale de probă
d) comunicarea de documente sau dosare

9. Comisiile rogatorii internationale, potrivit legii romane, nu se pot referi la:


a) audierea martorilor prin teleconferinta
b) efectuarea perchezițiilor, ridicarea de obiecte și înscrisuri și sechestrul
c) localizarea și identificarea persoanelor și obiectelor
d) interceptarea convorbirilor

10. Dintre formele de asistenta judiciara internationala in materie penala nu face parte:
a) transmiterea spontană de informații
b) livrările supravegheate
c) transferul persoanelor condamnate
d) utilizarea investigatorilor sub acoperire

2|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

11. Dispozitiile Legii nr 302/2004 privind ordinul european de ancheta nu se aplica in relatia cu:
a) Regatul Danemarcei și cu Republica Irlanda
b) Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord
c) Statele membre ale grupului de la Vișegrad
d) Regatul Norvegiei și Republica Franceză

12. Echipele comune de anchetă, potrivit Legii nr 302/2004:


a) sunt formate din membri, membri detașați și membri invitați
b) membrii echipei pot folosi informațiile obținute numai pentru a preveni un pericol iminent și serios
pentru securitatea publică
c) membrii detașați pe lângă echipa comună de anchetă nu pot să furnizeze echipei informațiile care sunt
la dispoziția statului care i-a detașat fără acordul autorităților sale competente
d) pot fi create de autoritatile competente din cel putin doua state, de comun acord, cu un obiectiv precis
si pentru o durata limitata, care poate fi prelungita cu acordul tuturor partilor, pentru a efctua anchete
penale in una sau mai multe dintre partile care creeaza echipa

13. Examenul de regularitate internationala in vederea examinarii cererii de extradare este


realizat, potrivit legii române, de:
a) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
b) Ministerul Administrației și Internelor, prin biroul local INTERPOL
c) Curtea de Apel competentă
d) Ministerul Justiției

14. Frauda la extradare reprezinta, potrivit legii române:


a) predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontiera sau la altă masura de
același fel care ascunde voința de a se eluda regulile de extradare
b) o falsificare a cererii de extrădare
c) alterarea cu știință a condițiilor stabilite pentru extrădare prin hotărâre judecătorească
d) efectuarea procedurii de extrădare pe costurile altui stat decât al celui solicitat

15. In cadrul asistentei judiciare in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene, atunci cand
se solicita date privin conturile bancare din Romania pentru care persoana care face obiectul
procedurilor are procura, nu este necesar ca ancheta penala să privească:
a) o infracțiune economică, de serviciu sau in legatura cu serviciul din care a rezultat un folos pentru
persoana in cauza sau pentru cel pentru care are procura de folosire a conturilor bancare respective
b) o infracțiune mentionată la art. 2 din Convenția Europol din 1995 sau în anexă la convenție
c) o infracțiune pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate sau un mandat de executare a pedepsei
închisorii pe o perioadă maximă de cel puțin 4 ani, în statul solicitant și cel puțin 2 ani în statul
solicitat
d) în măsura în care infracțiunea nu este prevăzută de convenția Europol, o infracțiune prevăzută de
Convenția din 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților europene, de Protocolul
adițional din 1996 sau de către al doilea Protocol adițional din 1997

3|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

16. In accepțiunea sa contemporană, extradarea semnifica:


a) procedura de cooperare internațională în materie penală dintre două state suverane, unul denumit stat
solicitat, pe al cărui teritoriu se află o persoană urmărită sau condamnată de autoritațile judiciare ale
acelui stat, de a preda acea persoană statului solicitant, la cererea specială a acestuia, pentru a fi
rejudecată de autoritățile judiciare ale acestuia
b) procedura care are loc intre state suverane, în cadrul caruia un stat, denumit stat solicitat, pe al cărui
teritoriu se află o persoană urmarită sau condamnată de autoritățile judiciare ale altui stat, denumit
stat solicitant, preda acea perosoana statului solicitant, la carerea speciala a acestuia, pentru a fi
urmarita si/sau judecata de autoritatile judiciare ale acestuia ori pentru a fi obligata sa execute o
pedeapsa la care fusese condamnata de aceste autoritati
c) actul de cooperare internațională în materie penală dintre două state privind predarea actelor de
procedură în materie penală de la statul solicitat către statul solicitant
d) procedură care are loc între state suverane, în cadrul căreia un stat, denumit stat solicitat, pe al cărui
teritoriu se află o persoană urmărita de autoritățile judiciare ale altui stat, denumit stat stat solicitant,
audiază acea persoană la cererea specială a statului solicitant, pentru a fi urmărită și judecată de
autoritățile judiciare ale acestuia

17. In categoria “acte de procedura” ce pot face obiectul comunicarii in baza Legii nr 302/2004,
nu sunt incluse:
a) actul de inculpare
b) citațiile pentru părți sau martori
c) plata cheltuielilor de procedură
d) rapoartele de expertiză

18. In cazul mandatului european de arestare:


a) condiția dublei incriminări nu se mai aplică deloc
b) condiția dublei incriminări nu se mai aplica daca este vorba despre una dintre infractiunile pentru care
s-a prevazut aceasta exceptie, sanctionate de legea statului emitent cu o edeapsa sau cu o masura de
siguranta privativa de libertate a carei durata maxima este de cel putin 3 ani
c) condiția dublei incriminări nu se mai aplică dacă se referă la o măsura de siguranță neprivativă de
libertate
d) condiția dublei incriminări se aplică numai la infracțiunile pentru care pedeapsa prevăzută de
maximul special din legea statului solicitant este închisoarea pentru o durată de cel mult 3 ani sau
durata măsurii de siguranță privative de libertate este de cel mult 3 ani

19. In cursul solutionarii cererii de extradare pasiva de catre instanta romana:


a) reprezentarea statului solicitant se face de către un avocat român
b) reprezentarea statului solicitant se face exclusiv de către Ministerul Public din România
c) reprezentarea statului solicitant nu este admisibilă
d) reprezentarea statului solicitant se poate face si de catre reprezentati ai acestuia, cu aprobarea instantei
competente

4|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

20. Legea nr. 302/2004 prevede in articolul 176 ca indeplinirea comisiilor rogatorii avand ca
sobiect perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri este supusa unei duble conditii, una dintre
acestea fiind:
a) fapta care face obiectul procedurii penale desfasurate in statul solicitant ar fi constituit o infractine, in
cazul in care ar fi fost savarsita pe teritorilul Romaniei si autorul ar fi fost sanctionabil
b) persoana cercetată de statul solicitant are cetățenia română sau domiciliul în România în ultimii 5 ani
c) pedeapsa prevăzută de legea română și cea a statului solicitant pentru infracțiunea săvârșită de
persoana cercetată de statul solicitat este de cel puțin 3 ani închisoare
d) persoana cercetată de statul solicitat să nu fie cercetată penal și în România pentru aceeași faptă

21. Mandatul european de arestare primit, pentru a putea fi executat de autoritatile romane:
a) trebuie redactat în limba română
b) poate fi redactat în limba statului emitent, oricare ar fi ea
c) trebuie sa fie redactat in limba romana sau intr-una dintre limbile engleza ori franceză
d) poate fi redactată în orice limbă a Uniunii Europene

22. Mandatul european de arestare se emite in Romania, in faza de urmărire penală


a) de catre judecatorul de drepturi și libertăți desemnat de președintele instanței căreia i-ar reveni
competența să judece cauza în fond, din oficiu sau la sesizarea procurorului care efectuează ori
supraveghează urmărirea penală a persoanei solicitate
b) de către președintele instanței de judecată căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond, din
oficiu sau la sesizarea procurorului care efectuează ori supraveghează urmărirea penală a persoanei
solicitate
c) de către procurorul genereal/procurorul șef al parchetului de pe lângă instanța competentă să judece în
font persoana solicitată
d) de către instanța care a emis hotărârea de condamnare în fond

23. Mandatul european de arestare se emite in Romania, in faza de judecată:


a) de către instanța care a primit și mandatul de arestare preventivă
b) de către instanța care a condamnat persoana solicitată
c) de către judecătorul desemnat de președintele primei instanțe, din oficiau sau la sesizarea procurorului
ori a organului la care se află spre executare mandatul de arestare preventivă sau hotărârea prin care s-
a luat măsura privativă de liberate
d) de către Ministerul Justiției prin Direcția Cooperare Internațională

24. Nu reprezinta o cauza de refuz obligatoriu al executarii mandatului european de arestare:


a) când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei proceduri penale
in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare
b) când infractiunea pe care se bazează mandatul european de arestare este acoperită de amnistie în
România, dacă autoritățile române au, potrivit legii române, competența de a urmări acea infracțiune
c) persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte de către un stat membru, altul decât
statul emitent, cu condiția ca, în cazul condamnării, sancțiunea să fi fost executată ori să în acel
moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, pedeapsa să fi fost grațiată ori
infracțiunea să fi fost amnistiată sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit
legii statului de condamnare
d) când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal datorită vârstei
sale, pentru faptele pe care se bazează mandatul de arestare, în conformitate cu legea română

5|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

25. Ordinul european de ancheta cuprinde in special unele informatii, printre care nu se afla:
a) o descriere a masurilor de confidentialitate ce trebuie luate pentru executarea ordinului european de
ancheta
b) obiectul și motivele emiterii ordinului european de anchetă
c) o descriere a măsurilor sau măsurilor de anchetă solicitate și a probelor care urmează să fie obținute
d) informațiile necesare disponibile privind persoana sau persoanele în cauză

26. Ordinul european de ancheta include, potrivit legii romane, orice masura de ancheta, cu
exceptia:
a) instituirii unei echipe comune de ancheta si a strangerii de probe in cadrul unei echipe comune de
ancheta
b) transferul mijloacelor de probă
c) acordării de asistență la desfășurarea unor anchete de către investigatorii sub acoperire
d) interceptării comunicațiilor

27. Pentru a fi admisă extrădarea, conform Convenției europene de extrădare, este necesar ca
infractiunile pentru care este cerută:
a) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură de siguranță (de asemenea privativă de libertate) de cel puțin doi ani sau cu
o pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate, în
vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa să fie de cel puțin 6 luni
b) sa fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante si al părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură de siguranță (de asemenea privativa de libertate) de cel putin un an sau cu o
pedeapsa mai severă, iar in ipoteza in care se solicta extradarea unei persoane condamnate, in vederea
obligarii ei la executare in statul solicitant, se cere ca pedeapsa pronuntata sau masura de siguranta
aplicata sa fie de o durata de cel putin 4 luni
c) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură de siguranță (de asemenea privativă de libertate) de cel puțin doi ani sau cu
o pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate, în
vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa să fie de cel puțin 4 luni
d) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură de siguranță (de asemenea privativă de libertate) de cel puțin un an sau cu o
pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate, în
vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa să fie de cel puțin 6 luni

28. Pentru a fi admisă extradarea, conform Legii nr 302/2004, este necesar ca infracțiunile
pentru care este cerută:
a) sa fie sancționate, potrivit legilor partii solicitante si al partii solicitate, cu o pedepsa privativa de
libertate de cel putin un an sau cu o pedeapsa mai severă, iar in ipoteza in care se solicită extrădarea
unei peroane condamnate, în vederea obligarării ei la executare in statul solicitant, se cere ca
pedeapsa pronunțată sa fie de o durată de cel puțin 4 luni
b) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate de cel puțin doi ani sau cu o pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea
unei persoane condamnate, în vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa
pronunțată să aibă o durată de cel puțin 6 luni
c) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură privativă de libertate (de asemenea privativă de libertate) de cel puțin un an
sau cu o pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate,
6|Drept penal internațional
Grile @ Drept penal internațional

în vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa pronunțată să aibă o durată
de cel puțin 6 luni
d) să fie sancționate, potrivit legilor părții solicitante și ale părții solicitate, cu o pedeapsă privativă de
libertate sau cu o măsură privativă de libertate (de asemenea privativă de libertate) de cel puțin doi ani
sau cu o pedeapsă mai severă, iar în ipoteza în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate,
în vederea obligării ei la executare în statul solicitant, se cere ca pedeapsa pronunțată să aibă o durată
de cel puțin 4 luni

29. Potrivit dispozitiilor art. 33 din Conventia europeana privind valoarea internationala a
hotararilor represive detentia se executa potrivit legii statului solicitat, care determina si
conditiile in care persoana arestata poate fi pusa in libertate.Cu toate acestea, Convetia prevede
ca detentia ia sfarsit obligatoriu:
a) dacă durata ei este egală cu ¾ din durata sancțiunii privative de libertate pronunțate (pentru a permite
deducerea arestării provizorii)
b) dacă cel condamnat este o femeie care are în grija un copil cu vârstă mai mică de 5 ani
c) dacă există motive temeinice să se considere că detenția ar putea agrava starea de sănătate a celui
condamnat, punându-și astfel viața în pericol
d) cand statul solicitant si-a pronunțat intentia de a cere executarea si statul solicitat nu a primit in
termen de 18 zile, incepand cu data arestarii, cererea insotita de documentele anexe

30. Potrivit dispozitiilor art. 21 din Conventia europeana privind valoarea internationala a
hotararilor represive, sub rezerva unor dispozitii contrare, executarea hotararilor pronuntate
in lipsa si a ordonantelor penale este supusa acelorasi reguli ca pentru celelalte hotarari. Se
considera totusi contraditorie, iar nu pronunta in lipsa:
a) ordonanța procurorului de instituire a unui sechestru asigurător în statul solicitant în lipsa inculpatului
b) orice hotărâre pronunțată în lipsă și orice ordonanță penală, confirmate sau pronuntate ca urmare a
opozitiei condmantului in statul de condamnare
c) orice hotărâre pronunțată de o jurisdicție represivă a unui stat contractant, ca urmare a unei acțiuni
penale, atunci când condamnatul nu s-a înfățișat personal în ședință
d) orice hotărâre dată în lipsă, în apel, cu condiția ca apelul împotriva hotărârii primei instanțe să fi fost
introdus de către procuror

31. Potrivit dispozitiilor art. 37 al Conventiei europene privind valoarea internationala a


hotararilor represive, executarea unei sancțiuni pronunțate în statul solicitant nu poate avea
loci în statul solicitat decât în temeiul unei hotărâri a judecătorului acestui stat sau a unei alte
autorități desemnate în același scop. Procedând la examinarea cererii de executare, judecătorul
sau, eventual, autoritatea desemnată se va asigura că sunt îndeplinite anumite condiții pentru
autorizarea executării, iar printre condiții se numără:
a) executarea în statul solicitant a fost cerută sau încuviințată de persoana condamnată în mod liber
b) sancțiunea a cărei executare se cere a fost aplicată printr-o hotărâre penală europeană
c) sunt îndeplinite condițiile referitoare la dubla incriminare și la determinarea sancțiunii executabile
d) executarea nu e în contradicție cu principiul ne bis in idem

7|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

32. Potrivit Legii nr. 302/2004, supravegherea transfrontraliera poate avea loc pentru una
dintre urmatoarele fapte:
a) delapidare
b) evaziune fiscală
c) trafic cu animale exotice
d) contrabandă cu produse accizabile

33. Potrivit legii romane, printre infractiunile pentru care se poate acorda extrădarea, in anume
conditii se numară:
a) infracțiunile politice
b) infracțiunile militare specifice
c) infractiunile pedepsite cu moartea in statul solicitant
d) infracțiunile fiscale, chiar dacă nu există înțelegeri internaționale în acest sens

34. Printre cauzele de refuz facultativ al executarii mandatului european de arestare nu se afla:
a) situația când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu
închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetățean
român sau traieste in Romania si are o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o
perioada de cel putin 5 ani si acesta declara ca este de acord sa execute pedeapsa ori masura de
siguranta in statul membru emitent
b) situația în care, conform legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază
mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de
competența autorităților române
c) situația când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleași
fapte într-un alt stat terț care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiția ca, în caz de
condamnare, sancțiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare sau
executarea să fi fost prescrisă ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost grațiată
potrivit legii statului de condamnare
d) situația când mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt
comise pe teritoriul României

35. Printre condițiile pe care trebuie să le indeplineasca o cerere privind interceptarea si


inregistrarea convorbirilor si a comunicarilor se afla, potrivit Legii nr 302/2004, conditia:
a) sa indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale si consecintele exacte ale acestor fapte
b) să indice și să confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare și înregistrare, în cadrul
unui proces penal
c) să conțină informații care să permită identificarea țintei interceptării
d) să menționeze durata interceptării

36. Printre infractiunile pentru care se acorda extradarea, conform Legii nr. 302/2004 se
numără:
a) infracțiunile pentru care a intervenit amnistia
b) infracțiunile pentru care s-a prescris răspunderea penală sau executarea pedepsei
c) infracțiunile pentru care este necesară plangerea prealabilă, dacă aceasta a fost formulată și menținută
d) infracțiunile definitiv judecate ori în curs de judecare pe teritoriul statului solicitat

8|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

37. Printre motivele de refuz al recunoasterii si executarii unui ordin european de ancheta nu se
afla, potrivit prevederilor din Legea nr 302/2004:
a) ordinul european de anchetă se referă la o infracțiune care este prezumată a fi fost comisă în afara
teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul României, iar fapta în legătură cu care a
fost emis ordinul european de anchetă nu este incriminată în legea română
b) există motive temeinice pentru a considera că executarea unei măsuri de anchetă ar fi incompatibilă
cu obligațiile asumate de statul român potrivit art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
c) ordinul european de anchetă a fost emis în cadrul procedurilor administrative sau civile și măsura de
ancheta nu ar fi fost autorizată, conform legii române, într-o cauză similară
d) executarea în România a ordinului european de anchetaă nu este de natură să faciliteze derularea
acțiunii penale de catre autoritațile judiciare romane

38. Printre situațiile în care se acordă extradarea, potrivit legii speciale române, se numară
următoarele cazuri:
a) persoana solicitată a fost judecată și condamnată în lipsă, iar o revizuirea hotărârii judecătorești nu
mai este posibilă potrivit legii statului solicitant
b) este respectat principiul dublei incriminări și cerința privind gravitatea pedepsei aplicate sau
aplicabile
c) persoanei solicitate i s-a încălcat dreptul la apărare în procesul în care a fost condamnată
d) pedeapsa aplicată persoanei solicitate a fost grațiată

39. Regula specialitații în cazul mandatului european de arestare:


a) consimtamantul pentru urmarirea, judecarea, comdamnarea sau detinera unei persoane de catre
autoritatile romane pentru alte fapte comise anterior predarii acesteia in baza unui mandat european
de arestare se prezuma ca a fost dat de catre acele state membre care au transmis o notificare in acest
sens Secretariatului general a Consiliului Uniunii Europene, daca autoritatea judiciara de executare nu
dispune altfel prin hotararea de predare
b) nu permite urmărirea, judecarea, condamnarea sau deținerea unei persoane de către autoritățile
statului solicitant pentru alte fapte comise anterior predării acesteia în baza unui mandat european de
arestare
c) impune acordarea în toate cazurile, de către instanța competentă, a consimțământului pentru
urmărirea, judecarea, condamnarea sau deținerea unei persoane de către autoritățile statului solicitant
pentru alte fapte comise anterior predării acesteia în baza unui mandat european de arestare
d) prezumă consimțământul pentru urmărirea, judecarea, condamnarea sau deținerea unei persoane de
către autoritățile statului solicitant pentru fapte comise ulterior executării mandatului

9|Drept penal internațional


Grile @ Drept penal internațional

BAREM
1 A
2 B
3 A
4 D
5 A
6 C
7 B
8 A
9 A
10 C
11 A
12 D
13 D
14 A
15 A
16 B
17 D
18 B
19 D
20 A
21 C
22 A
23 C
24 A
25 A
26 A
27 B
28 A
29 D
30 B
31 A
32 A
33 C
34 A
35 A
36 C
37 D
38 B
39 A

10 | D r e p t p e n a l i n t e r n a ț i o n a l

S-ar putea să vă placă și