Sunteți pe pagina 1din 38

SrANrur SPINTIT

MucBNIC PINcRATIE
Viafa, Acatistul 9i Canonul

EdituraAgaPis
Bucureqti zozz
e56i w vottt ,*re de ai* m*i datremt thziu' dar' dar;aveu-
satLmai
o usrrc dt
cdt x*i *ulte cdrri sJfirte' lr larln
Tinr sl kisdmttmtqilor
**re ualoare Tarmt ei Siye*mt ri twe vt v*i dttVd'ei'

@rotos, O$odim%andit&

a
Difuzarer
EDITURA 6
. Viaqa Sf6ntului Sfingit
AoAPo6 Mucenic Pangratie
Nr 7,
Str. iv{en{iunii
Sector Z Bucu{e$i
Tel'/!a.r: 021'210673
Mobil: 0733-580000
editura,agaPi@gmail'com P6rinlii acestui de trei ori fericit au
fost din hotarele Antiohiei. Ei au triit
Cirtile pot fi comandate oniine Ia adresa
pe wemea in care FiuI Ei CuvAntul lui
''www.edirursaglPis'ro
Dumnezeu S-apogor6tla neamul ome-
su de la libriria Editurti AgaPis'
din strada Mentiunii Nr,7, Sector 2' BucureStl nesc $i Iubitorul de oameni S-a f[cut
unde pute;i benefrcia de reduceri de pre['
om pentru oameni. $i auzind ei de mi-
CoPerta I: Icoanl realizati de nunile cele prea luminate care le f[cea
maeqtrii zugravi de la atelier-de-icoane'ro in Ierusalim St[pAnuI Hristos, s-au dus
acolo impreun[ cu fiul lor, Pangratie, Ei
Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale
a
qi
Rominiei auzind invl1[tura preadulce a MAntui-
Sfintul Sfintit Mucenic Pangratie : Viala' Acatistul torului, au crezut in El Ei s-au botezat
Canonul. - Bucureqti : AgaPis' 2022
isBN 978'606-8 654-7 4-4 in numele Preasfintei Treimi, apoi s-au
2
intors la casa lor, l[udAnd pe Domnul.
Via!a
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie

cu cinstire de pietre scumpe, haine qi toate averile


$i au trlit mult[ weme iar mele, vii qi {arini. Deci Stlp6nul nos-
Dumnezeu ql apoi s-au sevarsit' tru Hristos s[ v[ int[reasc[ in frica Sa,
pansratie a remas in casa lor' sporind
cI eu m[ duc cu aPostolul, s[ Propo-
i" irit.t"pciune qi pricepere, i1 "yg:11; vflduiesc Sfinta Evanghelie". Acestea
r"u ti
^---Oop[ dumnezeieEtilor Scriptun'
"itit.u nostru aqez0.ndu-le bine preainleleptul Pan-
inlllarea Domnului gratie, a cilzttt la picioarele Sfdnttrlui
tisus'iristos la cer, apostolul Petru' Fetru, zic6nd: ,,M[ dau in mAinile lui
propolr[duind cuvdntul lui Dumnezeu Dumnezeu Ei sufletului t[u, apostole aI
qi in p[r[ile
Irr ,iiati gi in laturi, a vgnit lui Hristos". Iar Petru a inv[[at pe cei
pt"iJirr. $i afland acolo Pangratie'
pe
ce au crezut s[ p[streze dreapta cre-
ca P! un
acesta l-a primit cu dragoste' din!5 curati, SfAntul Botez neintinat Ei
qi I-a
u"o"tof al Mantuitorului Hristos' sd sufere toat[ reaua pltimire pe1tru
a" u:""t cu toli ai casei t-uf' $i credin!fl qi chiar moartea, pentru Im-
"iirr"ri
tp""a"a"-Ie Petru cuv6'nt de inv[1[tu-
i-abotezatimpre- pIr[lia cerului. $i intlrindu-i pe ei cu
r^5. multi au crezut Ei
aPoi le-a acestea'Ei cu alte cuvinte mAntuitoare,
ffi;i;tirobii lui Pangratie'
preain- s-a dus. la mare qi, g[sind o corabie,
frit"i""iti episcop, un blrbat a plecat in Antiohia. Acolo a gdsit pe
ielept $i ucenic, cu numele Maxrmrn' unul din aPostoli, anume Marchian,
'--iut iangratie qi-a dat toat[averea sa
qi ce ii mar ra- trimis din Ierusalim, care intorsese pe
ca milostenie shracilor mul1i la adev5.rata credinll. Iar Petru
*at"t. a d[ruit-o robi]or s[i' zicAnd:
i-a botezat pe aceia qi i-a intlrit cu in-
dau libertate qi toate lucru-
"i"ia, "a argint' v[1[tura, qi a f[cut multe minuni, t5'-
;i.; se afl[ in casa mea: aur'
Viata
SfAntul Sfi ntit Mucenrylgl44g
cu numele Falconila, care a nXscut un
mld.uind. bolile qi gonind diar"olii din fiu foarte frumos qi l-a numit Faicon.
oameni. Apoi a zis c[tre Ularehian si gi piimbAndu-se copilul prin grhdin5,
c[tre Pangratie: ,,Fiii mei, luali Ei voi deodatl a murit qi, ingropAndu-lacolo,
soarta epiicopiei, qi duceli-vi in p[r1iie i-au zidit o capiEte mare qi frumoas[,
Apusuitii, ca sa propov[dur-ti qe Hris- iar deasupra mormAntului s5u au pus
tos, dup[ cum Eti{i". Deci, ducAndu-se un idoi mare ciopiit in piatr5, pe care
ta iermurile rn[rii, prin iconornia lui 1-au numit zeui Falcon, $i i-au iert-
Dumnezeu, ari g[sit dou[ cor[bii din fit trei tineri qi z3 de vilei aleqi. $i, de
Sicilia, care erau gata de plecare' $i an atunci, r[ticitii f[ceau in toli anii astfei
vestit aceasta apostolului, care a mers de jertf[ necuralilor diavo]i.
s[ vorbeasc[ cu corlbierii' Iar aceia' Dup[ ce Sfinlitul Pangratie a ies,it
v[zAnd pe apostoli imbr[cali cu slava din corabie gi a stat pe plmAnt, linAnd
cea de sus, s-au cucernicit fatl de dAn- in mAn[ o cruce ca un toiag, diavolii
qii Ei, auzind cuvAntul lui Dumnezeq care iocuiau in idol, ci[tinAndu-i pe e]
i-a'umbrit pe dinqii darul PreasfAn- tare, au inceput s[ strige. Dar Pangra-
ttilui Duh qi, crezAnd, s-au botezat cu tie a f[cut semnul crucii, iurAnd pe dia-
tolii. Deci iuAnd cuvenita binecuvAnta- voli s[ inceteze glasurile Ei sunetele, iar
re cu sirutare sfAnt[ de la Petru, Mar- ei au t[cut. Atunci a luat crucea, SfAnta
chian a intrat in corabia lui Romii, iar Evangheiie qi icoana Domnului Hristos
Pangratie, in alui Licaonid' $i dup[ cA- qi, apropiindu-se de necurata capi;te, a
teva zile, Pangratie a ajuns intr-un 1oc f[cut mai intAi rug[ciune spre r[s[rit.
al Siciliei care se numea Falcon, unde cStre ader,Sratul Dumnezeu, ca s[-i dea
era de demult o gr[drnl a unei femei
-:--: Viata

pe qi rugaii-rrd Domnului, s[ v[ inwed-


lui inlelepciune putere, s[ intoarcl
qi
niceaic[ s[ primili SfAntul Botez"' $i
;;i d; la adev[rata credin![ qi sl dup[ trei zile mullimea a venit, adu-
".;1o
pe diavoli' $i deodatl cu cu-
goneasce cAnd fiecare lumAnlri Ei imbric[min-
ia.,t rl sfintului, s-a f[cut zgomo-t m^are te pentru dumnezeiescul Botez' Ve-
;it-; ar[tat mullime de diavoli in for- neau inc[ gi cei ce locuiau aproape de
*a a" corbi qi vulturi, care au r[pit ca- muntele Etna qi se botezau, auzind de
oistea si idolul qi i-au aruncat in mare' faceriie de minuni a1e sfAntului, cdci
'vrirfra iupt[ a dus SfAntul Pangratie cu
ei t[m[duia qchiopi, orbi, sl[b[nogi,
aiu"ofii ii cu idolii, dar aceast[1upt[ a idropici, indricili si alti neputincioqi'
iota i""""""at[ de biruinta SfAntului' Iar kantip filosoful a adus SfAntuiui
;; ; un rugitor Ei un mare Posti- SfAnta Evangheiie, iar SfAntul a citit-o
iot. t" timpul rug[ciunii trupul s[u se
poporului si toli au primit-o cu bucurie
ca un
fbcea ca un rug aprins, ce lumina gi cu mare evlavie"
far c[l[uzitor pgntru cei care doreau
s[
intr-o zi a venit la SfAntul o femeie
*i*.ur"e "*"dit1u creqtinl' De multe leproas[, care era preoteas[ a idolilor,
ori SfAntul se suia intr-un loc inalt' ca qi i-a zis cu viclegug c[ dac[ Hristos
re-f ,"ae toli qi propovlduia cuv6ntul ii va da t[m[duire, se va boteza' Iar
Mant ritorului Uiistos' $i au crezut toli SfAntuI, cu toate c[ gtia bine gAndul ei
cAli erau in acea cetate, ca Ia zoo'ooo c.el viclean, totuqi a t[m[duit-o cu un
si mai multi. Dup[ aceea, fhcAnd rug[- cuvAnt; c[ci, f[cind Pe dAnsa semnul
ciune pentru dinqii, i-a binecwdntat' cinstitei Cruci, a clzut lepra de pe ea'
zicindu-le: ,+{cum duce!!v[ la casele Apoi, invllAnd-o dreaPta credinlX,
,roustr" qi v[ cur[!i!i, postind trei zile'
9
Viala
Sfintul S{in{it Mucenic Pangratie

qi cAte alte se cuvine s[ le qtie credin-


intr-a opta zi a botezat-o Ei a flcut-o cioqii. $i venind inainte-st[t[torii po-
diaconif[, punandu-i numele. Bene- porului, au luat fiecare din mAna SfAn-
dicta. Siantut a mai t[m[duit gi pe altl
iului cAte un preot qi un diacon qi astfel
femeie, care avea }a grumaji o palimi
s-au dus flecare in Patria sa.
nevindecat[, asemenea Ei pe mullibir- Dup[ doi ani, au venit qi Preolii
bati care aveau multe feluri de boli' $i a eparhiilor Ei au rugat pe SfAntul s[ se
boiezat in ziua aceea Booo de b[rba1i'
osteneasc[ qi s[ meargl sX le sfinleas-
ututa de femei qi de copii, apoi a slujit
c5 bisericile. Iar SfAntul Pangratie i-a
itat tu Liturghie ca s[-i imp[rthqeasc[' trimis mai intAi s[ binecuvAnteze pe
A implrt[qii pe toti credincioqii care Bonifatie. Apoi a luat pe Evagrie, pe
tot"zati,-iar pe cei necredinciogi Epafrodit qi pe Licaonid cu tot sfatul,
i-a f[cut catehumeni, adic5' i-a preg[tit
"ru.,
pentru SfAntul Botez qi a.treia zi a bo- Eia sfinlit bisericile. $i a pus hotare la
fr".ur. biseric[, ca s5-qi tie fiecare locul
tezat alti 5ooo de oamem'
s[u, s[-1 lucreze Ei s[-qi scoat[ hrana
Apoi SfAntul a hirotonisit in toat[ vietii lor. Iar Bonifatie qi ceilalli bogali
eparhia preoli qi diaconi, pe cel ma1ln-
gi le-a zis si se au imp[rtit in trei p[rti toate averile
lelepli qi mai cucernici, 1or, aurul gi argintul qi celelalte miEcl-
irrgti]*ut.[ de sufletele oamenilor' s[ toare qi nemiqcltoare' $i au dat a treia
,iJ.ut.a biserici gi sI fac[ intr-insele parte bisericii, cu care s[ se chiverni-
toate cele trebuincioase' Iar lui Evagrie
seasc[ preolii qi diaconii, gi s[ roage
qi diaconului s[u Epafrodit, ]?-u po- pe Domnul din tot sufletul 1or, pentru
runcit s[ 1e scrie lor Taineie Bisericii' ilcitorii lor de bine. Si au f[cut vase de
praznicele cele mari. citirile, ponincile
11
i0
Viala
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie

DupX aceasta au venit ucenicii s5i,


aur, c1e argint Ei veqir:inte de m5tase au ridicat sfintele moaEte Ei ie-au dr:s
pentru toate bisericile' Fe acestea toate de acolo, aproape de o temelie, qi le-au
bfarrtol l"-a scris pe hArtie, 5i astfel s-ari pus pentru o \,Teme aEa cum ie-au g5-
intors toli in cetate. $i pe uncie trecea sit, insingerate. Iar a doua zi dreg5to-
SfAntul pe tcli ii trecea la creqtinisrn $i rul a poruncit unui argintar s[-i facd o
multe temple idoleEti a d6rAmat, atra- racll scumph de aur. $i dupi trei zile
gind minia inchin[torilor ia idoli' De racla fiind gata, au pus intr-insa sflnte-
u.".u acei oameni prea rdi, vizAnd pe le moaqte, qi le-au l[sat ascunse acolo,
zeii 1or sflrimali. au prins pe SfAn- ca sX nu ie afle poporul Ei s[ 1e impartd
tul Pangratie qi l-au lovit peste cap qi pentru evlavie.
peste fala lui cea ingereasc[-, zicAnd: Deci adunAnd tot poporul, au ficut
marilor
-Vre3itor.tle Ei pierzdtorule al priveghere, cintAird qi rugflndu-se toa-
zei, atflcut toat[ cetatea de se inchi-
tf, noaptea, iar dimineala venind uce-
n[iui Hristos 5i se ingreto$eaz[ de zeii nicul SfAntului impreun5 cti Talian, I-i-
noqtri!" Apoi, luAndu-i, l-au trAntit ia caonid Ei Bonifatie, qi deschiz6nd racla
p[mAnt Eii-au bitut f[r[ mil[' $i unul de aur, au vdzut o minune preasl[vit[,
il ior"u cu piatr[, altul cu lemn, iar al- c[ci trupul nu era dupi ctim iI pusese
ttil il t[ia cu sabia, pAn[ ce fericitul si-a
dat sufletul, zicAnd acestea: ,,Doamne'
- grozav de insAngerat, rlnit qi f[r[ de
chip - ci frumos qi strdlucind ca o lu-
Iisuse Hristoase, in miinile Tale imi min5. $i era intreg qi nevlt[mat, curat
dau sufletul meu!" Iar ticigagii au luat de sAnge qi nu se vedea nicio ran[ sau
cinstitul iui trup qi I-au aruncat intr-o intin[ciune cAt de pulin, nici pe trup,
despicS.tur[ de piatr[, departe de palat'
i3
12
SfAntul S{in1it Mucenic Pangl4i!

nici pe hainele lui' Acestea v[zAndu-le


Jr"gitotot, s-a speimdntat qi a plAns
muit timp; apoi, scolAndu-l deasupra'
tot to"rt u".fu s-a umplut de bun[
mi-
reasm[. De aceea s-au adunat multjme Acatistul SfAntului
de b[rbali Ei de femei' ti-
"*"*atu,[
iiUet ini, care, s[rutind 1lnte1e Sfingit Mucenic Pangratie,
"".i
ioi*ouqte, sl[veau pe C91 ce sl[veqte Episcopul Taorminei - Italia
pe cei care il sl[vesc Pe EI'
. (g iulie)
'-rtn"L" inc[ qi nenum[rate minuni
si semne s-au f[cut Ia sfdntul lui mor-
de
il;t P" mullibolnavi care sufereau Rug dciunile inc ep dt o ar e :
*"f," boli Ei se chinuiau, i-a t[m[duit'cu tn numele Tat[lui qi aI Fiului Ei al
Wf"fti diavoli din oameni a izgonit'
SfAntului Duh. Amin.
dar qi cu puterea Domnului
""Uit"i "f
,oJto Iisus Hristos, adevlratul Dum- Slsu d !ie, Dumnezeul no stru, slau d
nezeu, pe care,pentru scurtimea
istori- lie!
;1,;;;'-"" mai-scris aici' ci socotim c[ tmp[rate ceresc, MAngAietorule,
ajung cite s-au zis mai sus, intru
slava
Duhul adev5rului, Care pretutindeni
iuia["i, a Fiului qi a Sfintului Duh' a eqti Ei toate le plineEti, Vistierul bun6-
unei Dumnezeiri' Amin' t[1ilor qi Dltitorule de viali, vino Ei Te
sdl[qluieqte intru noi qi ne cur[1eqte de
15
14
. SfAntul Sfinlit Mucenic Pangratie
-
toatl intinlciunea qi mdntuieqte, Bu- aqa Ei pe p[mAnt. PAinea noastr[ cea
nule, sufletele noastre. spre fiin![ d[-ne-o noui ast5.zi. $i ne
Sfinte Dumnezeule, Sfintetare, Sfin- iart[ nou5 greEeiile noastre, precum
te f[r6 de moarte, miluieqte-ne pe noi' qi noi iertim greEililor noqtri. $i nu ne
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfin- duce pe noi in ispit[, ci ne izbdveEte de
te f5r[ de moarte, miluieqte-ne pe noi' cei viclean. Ca a Ta este impirSlia qi
Sfinte Dumnezeule, Sfintetare, Sfin- puterea Ei slava, acum Ei pururea qi in
te f[r[ de moarte, miiuieEte-ne pe noi' vecii vecilor. Amin.

Slaud Tatdlui qi Fiului 9i Sfdnrului Duh' entru rug[ciunile Sfinlilor P[rin-


$i acum qipururea gitnueciiuecilor'
Amin' lilor noqtri, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiui lui Dumnezeu, miluieqte-ne pe
PreasfAnt[ Treime, miluieqte-ne pe noi. Amin!
noi. Doamne, cur[leEte p[catele noas-
iluieqte-ne pe noi, Doamne, mi-
tre, StdpAne, iart[ f[r[delegile noastre;
luieqte-ne pe noi, c[ nepricepAndu-ne
Sfinte, cerceteazi qi vindec[ neputinle-
de nici un rXspuns, aceast[ rug[ciune
le noastre, Pentru numele T[u'
aducem Jie, ca Unui StipAn, noi p5c[-
Doamne miluieqte (de trei ori) ' toEii robii T[i, miluieEte-ne pe noi.
Slaud... $i acum*.
Slaud.Tatdlui si Flulul qi Sfdntului Duh.
Tat[I nostru, Carele eqti in ceruri,
sfinleasc[-se numele T[u, vie imp[r5- oamne, miluieqte-ne pe noi, cI
lia Ta, fac5-se voia Ta, Precum in cer intru Tine am nddijduit, nu Te mAnia
t6 t7
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

pe noi foarte, nici pomeni f[ridelegile telor. $i intru unul Domn Iisus Hristos,
noastre, ci caut[ qi a-cum ca un milos- Fiul lui Dumnezeu, Unul-N[scut, care
tiv, qi ne izb[veqte pe noi de w[-imaqii din Tatll S-a n[scut mai inainte de toli
noqtri, cd Tti eqti Dumnezeui nostru, vecii; Lumind din Lumin5, Dumnezeu
qi noi suntem poporul T[u, toli lucrul adevXrat din Dumnezeu adevirat, nds-
mAinilor Tale qi Numele T[u chemS-m. cut, iar nu ficut; Cel de o fiin![ cu Ta-
t[], prin Care toate s-au tdcut.
$i acurn;i purureagi in uecii uecilor. Anin. Care pentru noi oamenii Ei pentru a
noastr[ mAntuire, S-a pogorAt din ce-
qamilostivirii deschide-o ncu[, bi- ruri qi S-a intrupat de la Duhul sfAnt Si
necuvAntat[ N[scitoare de Dumnezeu din Maria Fecioara qi S-a f[cut om.
Fecioar[, ca s[ nu pierim cei ce nid[j- $i S-a r[stignit pentru noi in zilele
duim intru Tine, ci s[ ne mAntuim prin lui Ponliu Pilat, Ei a p[timit Ei S-a in-
Tine din nevoi, cd Tu eqti mAntuirea gropat. $i a inviat a treia zi, dup[ Scrip-
neamului creqtinesc. turi. gi s-a suit la ceruri qi qade de-a
dreapta Tat[lui. $i iar[Ei va sd vinl cu
olmne miluieqte
slav5., sI judece viii Ei morlii, a C5rui
lcruiL... Si acum...
implr[lie nu va avea sfArEit.
$i intru Duhul SfAnt, Domnul de
via![ tdc5torul, Care din Tatll purcede,
red intru unui Dumnezeu, Tat[l Cel ce impreund cu Tatil qi cu Fiul este
atotliitorui, F[c[torui cerului Ei al p[- inchinat qi sl[vit, Care a grlit prin Pro-
mAntului, vizutelor tuturor qi nevlzu- oroci.
1B I9
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

intru una, sfant[, soborniceasc[ Ei


apostoleasc[ Biseric[. M[rturisesc un ngerii din ceruri s-au bucurat vi-
Botez intru iertarea plcatelor. Aqtept zAnd credin{a ta nestr[mutatd, Sfin-
invierea mor[iior. $i viala veacului ce te Mucenic Pangratie, fiind una cu
va sE fie. Amin. Domnul Hristos in inimi qi in cuget.
Te chemlm sI mijloceEti Ei pentru noi
la Dumnezeu sI aib[ mil5 de sufletele
noastre qi te l[ud[m:
ucuri-te, propovlduind SfAnta Tre-
ime;
e copil ai fost binecuvAntat sI auzi ucur5-te, vestind cu tlrie CuvAntul
cu urechile taie predicile MAntuitoru- lui Dumnezeu;
lui nostru Iisus Hristos in lerusalim, ucur5-te, arAnd cu in{elepciune
Sfinte Mucenice Pangratie, iar acum inimile aride;
vieluieEti in Rai cu Cel care te-a che- ucur5-te, ar[tAndu-le cu adevdrat
mat s[ ii slujeqti pAnh la moarte. $ti- roditoare prin credinti;
ind ci ai indr[zneal[ la Tronul Sfintei ucur5-te, alungAnd duhurile rele;
Treimi, te rug[m Ei noi s[ ne ajuli qi cu ucur5-te, vas curat piin de puterea
mullumiri te sllvim: Bucur[-te, Sfinli- Duhuiui SfAnt;
te Mucenic Pangratie, aducS,tor de bi- ucur5-te, luminAnd ca un sfeEnic
ruin!5 qi grabnic ajutltor! intunericul inchinlrii tra idoli;
ucurd-te, d[rdmAnd capiqtile ido-
leqti gi construind biserici;

2A 2l
SfAntul Sfinlit Mucenic pangratie
Acatistul

ucuri-te. ?ntui:eciinci n5viiiriie tu- care propovdduia cuvAntui lui


turor demonilcr; Dumne_
in cet[!i, a venit qi in pdrlile pontu_
ticurd-te, virsdnilu-ti singele pen- _zeg
lui, iar tu, Sfinte Nlucenice bangratie,
tru Domnui Hrisios; l-ai primit cu dragoste ca pe un A[ostol
ucur5-te, Sfinlite Nlucenic pangra_ al MAntuitorului Hristos qi i_ui o'air.rit
tie, aducdtor de biruin![ qi grabnic aju- cu toli ai lui, apoi StAntul Apostol pe_
tdtor! tru i-a botezat pe toli ai casei tale, iar
noi te chemdm:
ucur5-te, cI fl_ai impirlit toatd
r[ind in wemea cAnd Domnul Iisus averea sdracilor si robilor;
Hristos propov[duia pe pdmAnt, pX- ucurd-te, cI ai invdlat dreapta cre_
rinlii tii
s-au dus qi ei din Antiohia la din!5 de la marele Aposiol;
Ierusalim si il audi vorbind, Sfinte ucur5-te, cd acesta te_a trimis sI
Pangratie, qi te-au luat cu ei. Acolo s-au
_
duci cuvAntul lui Dumnezeu in apus;
botezat Ei apoi s-au intors, vieluind in ucurd-te, cI ai fost martor la multe
pace pAnE la slvArqirea lor, iar tu Sfinte minuni fdcute de SfAntul petru in An_
ai rdmas apoi in casa p[rinteascd, sl5- tiohia;
vindu-L pe Dumnezeu: Aliluia! ucurS-te, ci ai fost incredinlat prin
aceasta de puterea lui Dumnezeu;-
. ucur5-te, cI te_ai hotdrAt sI urmezi
pAnd la moarte Domnului Hristos;
up5 inillarea Domnului nostru
ucur5-te, cI ai iisat in urml toate
Iisus Hristos la cer, Apostolul petru, -
cele pdmAnteqti;

23
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

ucur[-te, c[ ai Plecat Pe mare sPre r,rrlturi, care au rlpit capiEtea qi idohil,


Sicilia; si i-au aruncat in mare, iar tu I-ai mui-
ucure-te, f[cAnd aceaste cilStorie lumit iui Dumnezeu: Niluia!
ca semn al desp[riirii tale de lumea
wemelnicl;
ucur[-te, c[ inima ta ardea doar
pentru Dumnezeu; rizinci despre aceasta Bonifatie,
ucur[-te, Sfinlite Mucenic Pangra- ighemonul cet51ii, a dorit si afie mai
tie, aduc5tor de biruin![ qi grabnic aju- mr-rlte despre tine, Sflnte Mucenice
titor! Pangratie, wAnd sd cunoascd un ase-
menea om cinstit qi avAnd inima dori-
toare de a auzi mai multe despre Dom-
nul Hristos. CAnd ighemonul venit la
jungAnd in p[4i1e Siciliei, in ceta- tine, Sfinte Pangratie, te-a gisit imbr5-
tea Taorrnina, ai glsit o capiqte idoieas- cat cu sfintele veqminte, qezAnd pe sca-
c[ ce fusese construitd pe mormAntul un gi avAnd inaintea lui icoana Dom-
unui copil, Sfinte Mucenice Pangratie, nului Hristos qi SfAnta Cruce, a c[zut
iar p[g1nii se inchinau unui zeu Faicon la picioarele tale gi 1i s-a inchinat, iar
aducAndu-i jerfte de oameni gi de ani- noi te l[udim:
male. Dar tu ai f5.cut rugXciune, Sfinte, ucur5-te, c[ acesta a v[zut slava
iar Dumnezeu a ascultat cererea ta, c[ dumnezeiasc[ de care erai inconjurat;
s-a f[cut zgomot mare qi s-au ar[tat uc.ur[-te, c5 Bonifatie a strigat:
multime de diavoli ?n form[ de corbi si ,,Mare este Dumnezeul crestinilori
24 25
SfAntul Sfin{it Mucenic Pangratie Acatistul

Cred in Tine, Iisuse Hristoase, Dum- Condacul 4


nezeul cei adev[rat!"
ucur[-te, ci i-ai Poruncit s[ se Dar in cetate era tulburare mare,
apropie de tine; Sfinte Mucenice Pangratie, cd inchi-
ucur[-te, cd el nu a putut din cauza ndtorii la idoli ii cereau ighemonului
focului dimprejurul t[u; socoteal[ pentru capiqtea lor cea dis-
ucur[-te, ci ai cunoscut c[ acesta trusd. Acesta le-a spus sd cerceteze de
vedea slava Duhului SfAnt; nu cumva a venit un Dumnezeu mai
ucur[-te, ci te-ai dezbr[cat de veq- puternic in cetate, iar ei au intrebat pe
mintele preolegti care erau pricina v5- demonul Lison, care Ie-a zis c[ Dum-
plii; nezeu care a flcut ceruI Ei p[mAntul
ucur[-te, c[ Bonifatie !i-a constru- este acum in cetate, c5. a trimis sabie
it biseric[ in 3o de ziie; de foc Ai sabie ca de fulger asupra lor gi
ucur[-te, c[ acolo ai s[vArqit Sfin- ei, demonii, nu mai au nicio putere. Ne
tele Liturghii; inchinlm purtlrii de grijl a Domnului
ucur[-te, imp[rt[qindu-i pe cei bo- Hristos Ei ti striglm: Aliluia!
tezali cu Sfintele Taine;
ucur6-te, f5cAnd apoi mas[ imbel-
qugat[ cu toli;
ucur[-te, Sfinlite Mucenic Pangra- efericilii inchin[tori la idoli au fI-
tie, aducdtor de biruin![ qi grabnic aju- cut wdjile lor, trdgAnd la sor{i numele
t[tor! ighemonului, ca prin jertfd de sAnge
sI imbuneze idolii, Sfinte Pangratie.
26 27
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistu]

Bonifatie a alergat speriat ia tine, iar Bucur5-te, cd ai venit la locul jerfei


tu Sfinte i-ai zis: ,,Fiule, du-te qi s5. nu arltAnd ca o v[paie de foc;
te temi de nimic, cH mAine voi veni ia Bucur[-te, cI ai dezlegat legdturile
jertfl impreun5 cu tine Ei atunci toli _
lui Bonifatie cu semnul Sfintei Cruci;
veli ve<iea puterea lui Hristos". Ne bu-
cur[m qi te iSuddm:
_ Bucur5-te, cd ai omorAt qi qarpele
demonului, cel care bea sAngele jeitfelor;
BucurS-te, cX ai fdcut ruglciune din Bucur[-te, Sfinlite Vfucenic pangra_
triseric[ la ceasui al nouilea din noapte; tie, aducltor de biruinl5 qi grabnic iju_
Bucur5-te, cI Dumnezer a prlbuqit tdtor!
iar toli idolii din capiqte;
Bucur5-te, c[ p5.gAnii te-au v[zut in Ccndacil! 5
uqa bisericii imbr[cat in veqminte;
Eucurd-te, c[ ai gonit intunericul VdzAnd niqte minuni preasidvite
noplii cu semnul Sfintei Cruci qi li s-au ca acestea, oamenii au strigat: ,,Mare
deschis ochii plgAnilor; este Dumnezeul lui pangratie!,,, qi au
Bucur5-te, c[ ei te-au vdzut ca un in- distrus toate capiqtele qi u, sflrAmat
ger adev[rat ai lui Dumnezeu; idolii, apoi au primit SfAntul Botez de
Bucur[-te, cI diavolul nu i-a lflsat la tine, Sfinte pangratie, cici in ziua
atunci sd cread[ in Hristos; aceea s-au botezat peste loo.ooo de
Bucur5-te, c5le-ai zis cd.le ar[1i pu- oarneni,'care toli se inchinau lui Dum_
terea lui Dumnezeu cAnd vor incerca nezeu: Aliluia!
s[ il jerfeascl pe Bonifatie;

2B 29
Acatistul
SfAntul Sfin1it Mucenic Panqgtie

ucur[-te, c[ ea, chinuindu-se, a ce-


rut mil[;
ucur5.-te, c[ ai t[m[duit-o Etiind c[
-a flcut mare bucurie in cetate in
ea crede cu tot sufletul in Dumnezeu;
ziua aceea, botezAndu-se qi cei din ce-
ucur5-te, sf[tuind-o s[ renunle Ia
telile dimprejur, iar tu, Sfinte, le-ai ci-
averi p[mAnteqti, botezAnd-o qi fe-
ttEvanghelia Ei le-ai dat povele $e via-
cAnd-o diaconi![;
16 cinstii[. Noi
te chem[m qi te sl[vim:
ucuri-te, Sfinlite Mucenic Pangra-
ucur[-te, c[ toli auziser[ de faceri-
tie, aduc[tor de biruin![ Ei grabnic aju-
Ie tale de bine;
t5.tor!
ucur[-te, c[ t[m[duiai Pe qchioPi'
orbi, sl[b[nogi, idropici, indrlcili qi ati
neputincioEi;
' ucurl-te, c[ a venit la tine gi o fe-
i botezat mullime de oameni, slu-
meie, preoteasa idolilor; jind apoi Sfinta Liturghie ca sX-i im-
ucurl-te, ci aceasta cu viclegug !i-a
c[ p[rtiEeqti, Sfrnte Mucenic Pangratie.
cerut s[ o vindeci de lepr[, spunAnd
CAnd ai ridicat in sus Sfintele Taine,
va crede in Hristos;
biserica s-a deschis deasupra Ei a venit
ucur[-te, vindecAnd-o cu semnul
un foc ceresc care te-a inconjurat iar
Sfintei Cruci;
cei ce vedeau aceasta s-au infricogat
ucur[-te, dar ea L-a hulit aPoi Pe
Dumnezetr;
$i nimeni nu indr[znea s[ se apropie
ucur[-te, c[ atunci Dumnezeu r-a
si se implrtSEeasc[, pentru ci vedeau
fala ta ca o f[clie de foc qi deasupra ta
dat boala indoit;
31
3C
Sfdntul Sfinlit Mucenic Pangratie ,A.catistul

ca un nor. Dar tu, Sfinte, i-ai chemat ucurd-te, cI amindoul au fost date
spun6nd: ,,Fiii mei, apropiati-v[ qi nu Ia chinuri;
v[ temefi, clci focul acesta nu arde, ci ucur5-te, cI le-au tiiat capetele ne-
lumineaz[ pe cei ce se impertlgesc", iar credinciosii;
ei i-au strigat lui Dumnezeu: Aliluia! ucur5-te, c5 pentru mgiciuniie ta1e,
Sfinte, ele au primit cununa muceni-
Icosul 6 ciei;
ucurd-te, ci ai luat sfinteie ior
Erau in cetate dou[ fecioare surori moaqte qi le-ai ingropat cu cinste;
botezate, iar pe cea mare ai f[cut-o dia* ucurd-te, zidincl c biseric[ inchi-
conil[, Sfinte Pangratie. Dar un p5.gAn, natd sfintelor fecioare ;
dorind sI o ia de solie pe sora cea mic[, ucur5-te, ch nu ai ldsat poporui
o ademenea cu tot felui de daruri, ins[ creqtin sI fac5 moarte de om pentru
ele erau intlrite de tine, Sfinte, care p[catul uciderii fecioarelor;
le-ai incurajat s[ iqi apere fecioria pen- ucur5-te, ficdtoruie rie pace, cre-
tru Domnul Hristos pAn[la moarte, iar zAnti in purtarea de griid a iui Durn-
noi ne rug[m: nezeu;
ucur5-te, ci p[gAnii ati flcut wlji ucur[-te, Stinlite lvlucenic Pangra-
s[ strice fecioria fetei; tie, aduc[tor de biruinld gi grabnic aju-
ucur[-te, c[ Dumnezeu nu a i[sat t5tor!
diavolul si isi fac[ voia:
ucur[-te, c[ le-au inchis apoi pe
amblele surori in temnif[;
32 33
Slintul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

mare pAng5rilii aceia", lucru care s-a qi


intAmplat, iar noi te liud[m:
reStinii au wut s5 ii inchidS. in tem- ucur[-te, c[ desi i-ai chemat cu mi]5,
nite pe p[gAni pAn[ va veni s[ ii judece inapoi, p5gAnii nlr au crezut in bunlta-
Bonifatie. ighemonul credicios care era tea creqtinilor;
plecat 1a rdzboi cu neamurile potrir,rri- ucur[-te, cX rugS.cirinea ta a ridicat
ce, iar ei au fugit ingrozili cu famiiii- valurile Ei a tulburat marea;
le ior Ei cu toatl averea, urcAndu-se in ucur5-te, invingdnd wdjitorii, unel-
cor[bii ca s5 ajung[ la Siracuza. Dar tu, tele diavolului;
Sfinte Pangratie.le-ai trimis vorb[ si se ucurd-te, cX ai izbivit cetatea de is-
intoarc[ fhrl griji pentru c[ nu le fac rdu pite qi de ispititori;
creEtinii. dar s-a intors un singur w[ji- ucur6-te, ci ai prorocit ch dupS
tor care s-a qi botezat, iar ceilalli nu au dou[ zile va veni Bonifatie, inving[tor
vrut sI ii cAnte iui Dumnezeu: Aliluia! in rlzboi;
ucur5-te, cI acesta a impirlit bo-
g5!ia adusd din r[zboi ia toat[ cetatea;
ucur5-te, cX robii prizonieri alr cre-
eiialli w[jitori au pornit pe mare zut in Hristos qi s-au botezat;
cu femeile qi cu copiii ior, iar tu Sfinte ucurd-te, c5l-au adus pe Elid, uci-
Pangratie te-ai rugat lui Dumnezeu de gltorul de f'ecioare, la judecatd;
pe un loc inalt: ,,Doamne, Iisuse Hris- ucur5-te, c[ acesta nu a wut s[ se
toase Atotputernice, de este cu voia lepede de inchinarea la idoli, spunAnd
Ta, sI se fac5 furtunS. qi sE se afunde in c[ e rAnduiaia lui pirinteascd;
34 35
SfAniul Sfinqit Mucenic Pangratie Acatistul

ucur6-te, c[ atunci Bonifatie I-a dat cul slujbelor, qi astfel s-au dus fiecare
la moarle prin tlierea clr sabia; in cetatea sa bucurAndu-se qi cAntAnd
ucur5-te, Sfln{ite Mucenic Pangra- Domnului: Aliiuia!
tie, aducitor de biruinld qi grabnic aju-
tdtor! Icosul 8

Condacrii I DupI doi ani ai plecat tu insuli sd


cercetezi toate eparhiile pentru a Ie
Ai hirotonisit in toat[ lara episcopi, sfinli bisericile, Sfinte Pangratie, IuAnd
preoli qi diaconi, alegAnd pe cei mai cu tine adunare mare, printre care Bo-
inlelepli Ei mai cucernici, Sfinte Mu- nifatie ighemonul, Evagrie cu diaconul
cenice Pangratie, Ei le-ai spus s[ se s[u Epafrodit Ei pe mulli alli dregfltori
ingrijeascS. de sufletele oamenilor, sd de vaz[. Primeqte te ruglm aceste iau-
zideasc[ biserici Ei sI fac[ intr-insele de de la noi:
toate cele trebuincioase. Ai poruncit Bucur5-te, dAnd pdmint fiec[rei epar-
ucenicului t5u Evagrie Ei diaconului hii ca sI aibi hrana cea de toate zilele;
Iui Epafrodit sI scrie Tainele Bisericii, BucurX-te, cI Bonifatie qi ceilalli bo-
praznicele cele mari, citirile, porunci- gali Ei-au implrlit averea in trei;
le qi c6te alte se cuvine s[ ie qtie cre- Bucur5-te, ch" a treia parte au dat-o
dincioqii. $i venind inainte-stdtltorii preoliior Ei diaconilor;
poporuiui au luat fiecare din mAna Bucur6-te, cE au tlcut aceasta ca ei
ta, Sfinte, cAte un preot qi un diacon, si poatl lucra pentru popor f[r5 grija
precum qi invdlSturile creEtine qi tipi- zilei de mAine;
36 )/
! lallL1l ! ! ttLt lt L. qj q !q,Lgt4,: Acatistul

. - ucuri-te, c[ ie_au tdcut vase de- aur


gi de
qi noaptea a inconjurat cetatea de pe
argint pentru sfintele ,1":n.; mare, iar Bonifatie avea cloar 4o.ooo
ucur[-te, ci le_au cusut ta toli veq_ de soldali pe care i-a pus pe ziduri
minte de mltase pentru slujire; dupi rAnduiala cle rlzboi, qi se rugau
_
ucurd-te, ci toate u., .A-u. scrise toli lui Dumnezeu intr-un glas: Aliluia!
pe hArtie de tine, Sfinte pangratif -"
_ ucurd-te, cel ce dai zestie parohii_
ior qi preolilor cinstitori de O"i".r"r;
ucur5-te, aducAnd bundstarea omnul Hristos insi a ing5duit ca
ma_
terial5 qi celor ce triiesc in lume; prima bdtdiie sd fie pierdutl de eonifa_
ucurl-te, dlruitor plin de dragos_ tie, ca s[ nu se mAndreascd soldatii c[
te, in numele Domnuluilir",
U.i.i?r; au invins din puterea lor. iar cet5lenii
Lrcurd-te, Sfinlite Mucenic pansra_
.
tie, aducdtor de biruinld qi g.ulrni.
cetelii te oclrau pe tine, Sfinte pangra_
ij.,_ tie, Ei pe ighemon, ci au pierdut-ain
titor! cauzd. voastrl c[ nu s-au mai inchinat
zeilor pigAni. Te ruglm primegte aces_
te cuvinte de slavl:
ucur5-te, cI le-ai spus cE Domnui
poi ai fost inqtiinlat de Dumnezeu Hristos va lupta pentru ei;
cd impiratul ecr,ilin .,..rroJ f*;";r_ ucur5-te, cI ai pus pe tine sfintele
boi Taorminei, cetatea unde erai veqminte, ai luat SfAnta Cruce, icoana
tu ar_
hiepiscop, Sfinte Mucenice pu"S.lti. Domnului Hristos Si a SfAntului Apos-
Acesta a adunat 6oo.ooo a" oi_"rri tol Petru;
38 39
Acatistul
SfAntul Sfin1it Mucerric Pangratie

Condacul io
ucure-te, c[ te-ai urcat Pe cel mai
inalt zid al cet[lii qi ai f[cut semnul Plecind Bonifatie din nou 1a r[zboi
Crucii in cele patru z[ri; cu un tiran, l-a l[sat in locu1 lui pe un
ucur5-te, ci te-ai rugat adAnc lui aprig duqman al tiu, Sfinte Mucenice
Dumnezeu; Pan[ratie, care nu qtia cum s5 te piardb
ucur5-te, c[ minlile p[gAnilor dug- maiiepede, clci el nu woia s[ se inchi-
mani s-au intunecat; ne lui Dumnezeu: Aliluia!
ucur5-te, c[ se ucideau intre ei gi
se aruncau singuri in prlpastie; Icosui ro
ucur[-te, te-ai rugat sd se opreasc[
Acesta s-a sfltuit cu incI" doi gi Ia
qi sI cunoasc[ ce fac;
ceasul al nou[lea din noapte, cand ili
ucurl-te, c[ ei strigau c[ v5d trei
f[ceai ruglciunile, te-au chemat chipu-
sori care ii orbesc, adica SfAnta Cruce
doul icoane;
qi cele
rile s[ Ie binecuvintezi mAncarea, iar
ucur[-te, c[ unii duqmani au fugit tu, Sfinte, te-ai dus Etiind de la Dum-
nezeu c[ 1i se preg[tea sfArqitul, iar noi
ruqinali, iar aili au crezut in Hristos,
te chemdm:
s-au botezat qi au luat preolia qi diaconia;
BucurS.-te, c[ Dumnezeute chemase
ucur[-te, c[ s-au intors la ei acas[,
propoviduind Evangirelia qi botezAnd s[ te indulceqti de bun[tl1ile promise;
mullime de oameni; Bucurl-te, cd ai stat 1a mas[ cu P5-
gAnii dar nu ai mAncat nimic;
ucur[-te, Sflnlite Mucenic Pangra-
tie, aducltor de biruin{[ qi grabnic aju-
Bucur[-te, cI aceqtia au {bcut dan-
suri necuvenite qi au adus un idol;
titor!
4l
40
SfAntul Sfin1it Mucenic pangratie Acatistul

ucure-te, cI se inchinau idolului in


fala ta;
ucur5-te, cA'tu, cu semnul Sfintei enind Bonifatie de }a r[zboi qi ne-
Cruci, Ie-ai prlbuEit zeul ia p[mAnt; glsindu-te, a dat poruncd s[ fii c[utat,
ucur5-te, cI aceEtia plini de furie 5fi.rt. Pangratie. Ai v[dit locul sfinte-
te-au bltut cu lemn qi cu piatrl qi te-au lor tale moaEte prin str[lucirea unei
t5iat cu sabia; lumini ca Lln fulger, qi toti creEtinii
ucur5-te, c[ sufletul tlu a plecat la impreun[ cu Preacuvioasa Paula au
Domnul; aleigat la locul unde erai, plAngAnd qi
ucurE-te, cI 1i-au aruncat trupul rugAnd,u-se cu mare durere lui Dum-
intr-o despiclturi de piatr[, departe nezeu: Niluia!
de palat;
ucur6-te, cI au wut si omoare Ei
un copil de creqtin care i-a mustrat
pentru f5rfldelegea lor; fintele tale moaste au fost Puse in-
ucur[-te, cI acesta a fost salvat de tr-o racl[ de aur, Sfinte Pangratie, c5ci
ingerul Domnului, cAnd s-a aruncat in Bonifatie se temea ca s5 nu ia poporul
prdpastie; p[r!i din eie, Ei apoi a clutat pe cel vi-
ucurd-te, Sfinlite Mucenic pangra- novat de moartea ta. Copilul a dat m[r-
tie, aducdtor de biruin!5 $i grabnic aiu- turie despre cele intAmpiate, iar noi te
tltorl l[udlm aga:
ucur[-te, c[ cei trei PIgAni au ]uat
pedeapsa duP[ mlsura faPtei ]or;
42 43
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

Bucur[-te, c[ apoi te-ai aritat in ve- Condacul : z


denie ucenicului tdu Evagrie;
Bucur5-te, c5 ai venit impreund cu 12 intorcAndu-se cei doi acas[, Evagrie
blrbali sfinli, inveqmdntali in lurnin[; 1-a botezat pe Bonifatie care Ei-a im-
BucurS-te, c[ I-ai certat c[ line tru- p[rgt toat[ averea s[racilor, Ei amAn-
pul t5u neingropat; doi au construit o biseric[ in cinstea ta,
Bucur5-te, cd deschiz6nd apoi racla Sfinte Mucenice Pangratie' Au poleit
de aur, trupul tlu era neatins de s6nge biserica cu aur, zugrlvind minuni din
sau rini; Vechiul Ei Noul Testament, precum qi
Bucur5-te, cd rlspAndea bun5 mi- icoana ta, Sfinte. Ne bucur[m qi ne in-
reasmS; chinlm lui Dumnezeu: Aliluia!
Bucur[-te, c[ au fdcut slujba de in- lcosui rz
mormAntare, dup[ cum se cuvine;
Bucur[-te, cI din racla de aur au f[- Multe qi nenumS.rate minuni Ei sem-
cut vase pentru biserici; ne s-au f[cut la mormAntul t[u, Sfinte
Bucur[-te, clEvagrie qi Bonifatie s-au binecuvAntat Pangratie, iar noi te I5u-
dus apoi la Roma, a$a cum le-ai poruncit; d[m aqa:
Bucur[-te, c5. SfAntul Apostol Petru Bucur[-te, cel ce alungi legiunile
l-a numit episcop al Tawomeniei pe diavoleqti;
Evagrie, in locul tIu; Bucur6-te, cel ce cureli capiqtile ido-
Bucur[-te, Sfinlite Mucenic Pangra- leqti gi ineci r[ul in mare;
tie, aducltor de biruin![ Ei grabnic aju- Bucur[-te, vindecltorul bolilor de
tdtor! g6.t, de caP qi de Piele;
45
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Acatistul

ucure-te, dezvlluind mlrturiile aceastd jertf[ de rug[ciune Ei mijloceq-


mincinoase; te la Dumnezeu s[ ne ridice din nepu-
ucure-te, arltAnd dreptatea Ei ade- tintele noastre, sd ne intlreasc[ cre-
v[rul; dinla qi si ne deschidl ochii sufletului
ucur[-te, t[mlduitor de trupuri qi pentru a inlelege tainele duhovniceqti,
de suflete; s[ ii putem striga veEnic: A]iluia!
ucur[-te, aducAnd bun[starea ce-
lor care !i se roagl cu credin!5;
ucur[-te, cel ce arzi cu v5paia Du- ingerii din ceruri
hului SfAnt ispitele de bani Ei piedicile s-aubucurat... De coPil
de sporire duhol'niceasc[; aifostbinecuudntal..', dup[ care se citeqte
ucur[-te, foc strilucitor ce ]umi- aceast[:
nezi intunericul uneltirilor diavoleqti;
ucur[-te, invingdtorui wijitorilor
qi distrug5torul wljilor;
ucur5-te, Sfinlite Mucenic Pangra- finte Mucenice Pangratie, citind
tie, aduc[tor de biruin!5 qi grabnic aju- viala ta ne inchinlm qi te sl[vim ca pe
tdtor! un adev[rat ostag al Domnului Iisus
Hristos, care ai invins in r[zboiul cel
Condacul 13 nev[zut, avAnd credinla nestr[mutat[
in Dumnezeu qi lucrAnd ogorul Lui cel
O, Sfinte Sfin1it Mucenic Pangratie, sfAnt. Te chemim ca Pe bunul nostru
caut[ cu milS spre noi care !i-am adus prieten qi ocrotitor s[ ne cercetezi via-
47
SfAntul Sfin{it Mucenic Pangratie Acatistul

!a Ei inima Ei sI ne ajuli dupi nevoia alunece spre viclequgurile lor, ci d[-ne


fiec[ruia. Te rug[m s5. ne spijini qi pe inleiepciune qi discern[mAnt, puterea
noi in rlzboiul nev6zut, sE ne fii scut de a distinge adevlrui de minciun[ Ei
de ap5rare, s[ mijloceEti cu ruglciuni dreapta socoteal[ in tot ce facem Ei
la Domnul Hristos s[ vin[ Ei sI invin- hotdrim.
gI pentru noi. $tim cI biruinla unui e mai rug[m s[ te ingrijeEti de ne-
asemenea rdzboi nu poate fi decAt a voiie trupuiui nostru s[ avem cele nece-
lui Dumnezert, de aceea te chemdm s[ sare traiului, d5. zestre parohiiior cu tot
ne aduci mila qi bundvoinla Lui de a ce 1e trebuie pentru buna slujire a lui
ne scoate invingitori prin El Ei numai Dumnezeu, infrtrmuseleaz5 bisericile
prin El. s[ fie nestemate str[lucitoare ale Bise-
Te rugdm s[ cercetezi casele noas- ricii din Ceruri, Ei ai grij[ de episcopii,
tre, sd distrugi orice silSEluire a r[ului preolii Ei diaconii binecredincioqi Ei de
din ele, sl le cureti de intindciune qi de familiile lor, rinduindu-le ascultare qi
funinginea demonilor care nu ne lasl bund sporire in propoviduirea Evan-
s[ ducem o vialI de rugdciune, inchi- gheiiei Domnului Hristos. Ingrideqte
nat[ lui Dumnezeu. toat[ r[utatea care vine de la oameni,
Ai mil[ de cei acuza{i pe nedrept invidia, minciuna qi tridarea, s[ fim
in procese qi in toate necazuriie vielii, acoperili cu harul tiu cei bineplEcut 5i
dezv[luie adev[rul, arat[ dreptatea qi s[ trdim in pace qi in credinld.
distruge m[rturiile mincinoase, alung[ e strig[m qi in durerea sufletului
uneltirile celor vicleni care caut5. sI ne care este bolnav de p{cate qi int[rA-
pdgubeascS, nu l5sa mintea noastr[ sd tlri ale patimiior, Sfinte Pangratie, qi
48 49
SfAntul Sfinlit Mucenic Pangratie

te rrigim si arzi cu focril tiu nestins


necurdlia din noi, iar la sfArgitui vielii
s[ ne fii pav[z6 gi apir[tor in urcuqui
cdtre Dumnezeu, unde mijlocegte s[ ne
judece Domnui Hristos cu mil[, ca s[
ne bucur[m veqnic cu tine in imp[rdlia Canon de rugd,ciune
Lui. Amin. ' cltre SfAntul Sfingit
Mucenic Pangr atie,
EpiscoPul Taorminei

Rug dciunile tncepdtoarg


(ns' r5-r7), apoi:

TroParul SfAntului Sfinlit


Mucenic Pangratie,
Episcopul Taorminei, glasul al 4-lea:

$i pirtaE obiceiurilor qilucrare


urm[tor
ai
,"ulrr"Iot apostolilor fiind,
aflat, de Dumnezeu insuflate, spre sui-
rea privirii Ia cele inalte' Pentru aceas-
ia, cuvflntul adevlrului drept inv5lAnd
50 51
qtqrql Mucenic pangratie
!fintit Canon de rugdciune

qi cu credint[ rdbdAnd pAn[ la sAnge,


Sfin{ite Mucenice pangratie, roag5_te decAt z[pada mh voi albi. Auzului meu
lui Hristos Dumnezeu s[ mAntulasci vei da bucurie qi veseiie, bucura-se-vor
sufleteie noastre" oasele cele smerite, intoarce fa{a Ta de
citre plcatele mele qi toate f[rddelegile
rnele qterge-le. Inim[ curatS. zideqte in-
tru mine, Dumnezeule qi duh drept in-
noiegte intru ceie dinl[untru ale meie.
iluieqte-mI, Dumnezeule, dupi
mare mila Ta qi dupl mullimea indurl_ Nu mi lep[da de la fafa Ta Ei Duhul
rilor Tale qterge flrddelegea mea. Mai Tiu cel SfAnt nu-L lua de la mine. D[-
vArtos mh spall de f[rldelegea mea mi mie bucuria mAntuirii Tale qi cu duh
de plcatul meu mi curileqte. CX fera_
Ei stdpAnitor mi intireEte. inv[la-voi pe
delegea mea eu o cunosc picatul meu cei f[ri de iege c[ile Tale Ei cei necre-
Ei dincioqi la Tine se vor intoarce. Izbil-
inaintea mea este pururea. fie Unuia
am greqit qi r5u inaintea Ta am tdcut, veqte-m5 de vdrsarea de sAnge, Dum-
aEa incAt drept eEti Tu intru cuvintele nezeule, Dumnezeul mAntuirii mele;
Taie qi biruitor cAnd vei judeca Tu. CI, bucura-se-va limba mea de dreptatea
iatd, intru flrldelegi m-am zdmislit qi Ta. Doamne, buzele mele vei deschide
in picate m*a niscut maica mea. CI, qi gura mea va vesti lauda Ta. C[ de ai
iat5, adev5rul ai iubit. Cele nearitate qi fi voit jertfS, Ti-aq fi dat; arderile de tot
cele ascunse ale inlelepciunii Tale mi_ai
nu le vei binevoi. Jeftfa lui Dumnezeu
aritat mie. Stropi-mi-r,ei cu isop qi mI - duhul umilit; inima infrAnt[ qi sme-
voi curSli, spila-md-vei si mai vArtos rit[ Dumnezeu nu o va urgisi. F[ bine,
Doamne, intru bunivoirea Ta Sionului
52
SfAntul Sfinlit Mucenic Pangratie Canon de ruglciune

s[ se zideasc[ zidurile Ierusalimului. Slaud Tatdlui qi Fiului qi Sfdntului Duh'


Ei
Atunci vei binevoi jertfa dreptSlii, pri-
nosul Ei arderile de tot; atunci vor pune Propovlduind Unimea Cea in Trei
pe altarul TSuvilei. Persoine, Care Se uneEte intr-o fire, ai
stins negura neinlelegerii dreptei cre-
Cdntarea I dinle qi cu inv[![turile cele dlt[toare
de lumin[, ai luminat PoPoarele'
Siiii: STtnte Sfintite Mucenice Pangratie,
$i ocum qiPururea
roagd.-te lui Dumnezeupentru noi.
qi in u ecii u ecilor' Amin "

Preacinstit[ piatr[ te cunoaEte pe


Din tine a rlslrit Dlt[torul de lu-
tine Biserica, Sfinte Pangratie, intlrin-
mind Iisus Domnul, luminAnd margi-
du-se pururea cu t6ria cuvintelor tale.
nile, Preacuratd St[pAn[, prin Care cei
Pentru aceea, cinsteqte astdzi porneni-
diniru intuneric gi din umbri au vlzut
rea ta.
lumin[.
Stih: S-7tnfe Sfin{ite Mucenice Pangratie,
r oag d-te lui Dumnezeu p entru noi.
CAntarea a3-a

Cu plugul dumnezeieEtilor tale cu- Stih: Sfnte Sfinlite Mucenice Pangratie'


vinte arAnd inimile cele inlelenite mai roag d-te lui Dumnezeu P entru noi
inainte de usc[ciunea relei credinle,
le-ai ardtat cu adevlrat roditoare prin intarit fiind de Duhul ai gonit duhu-
credin!5, Mucenice Pangratie. rile cele viclene; Ei cu flclia rug[ciuni-
55
Stg44 Sfin1it Mucenic pangratie
Canon de n-rgdciune

surpat pAnd la p5mAnt


lg.l.li
idolilor,
capiqtile Pe norul cel cu totul luminos qi nds-
ridicAnd biserici, rrednicule trapa lui Dumnezeu cea cu toiul de
de minuni.
aur, pe cea mai desfltat[ decAt cerul qi
scara cea inait5, Fecioar[ neispitit[ de
Sfinte Sfi.n;ite lVlucenice pang ratie,
nunt5, credincioEii te fericim.
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.

CAntarea a 4-a
u cuvAntul tdu cei ascu{it ai tliat
spinii credinlei celei rele Ei ai sddit
Stih: S3tnre Sfintite Mucenice Pangratie,
d<lgmele cele de mAntuire in sufletele
roagd.-te lui Dumnezeupentru noi.
care se indreaptl cu adaosul bunltdti_
lor, Sfinte pangratie Cuvicase.
ArltAndu-te suflAnd foc din focul
MAngAietorului, ai ars inqel5ciunea,
Slaud Tatdlui,si Fiuiui qi Sfdntutui Duh.
Sfinte Pangratie inlelepte. gi luminAnd
ca un sfeqnic pe cei ce erau inecali in
umnezeiescul Apostol petru, aflAn_
marea necunoEtinlei ii indreptezi cdtre
du-te pe tine vas al SfAntului Duh, pri_
limanul voirii lui Dumnezeu.
mitor de raze curate, te-a trimi, .it."
A.pyr, ca sX risipeqti negura neinlelege_
Stih: Sfnfe Sfin{ite Mucenice pangratie,
rii dreptei credinle, preacinstite. roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.

$i acum gi pururea Din piatra cea tare ad5pAndu-te


qi in uecii uecilar. Amin.
Petru qi umplAndu-te, te-a trimis pe
56
57
SfAntul Sfinlit n{ucenic pangratie Canon de ruglciune

tine ca pe un alt rAu si ad[pi sufletele


Ei sh usuci apele necredinlei cu revir-
slriie dumnezeieqtilor propovdduiri, Sfinte Sfintite Mucenice Pangratie,
cuget5torule de Dumnezeu. roagd.-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slaud" Tatdlui qi Fiului;i Sfdntutui Duh. u ar[tlrile minunilor ai vAnat Po-


poare qi cu cuvAntui ai surpat capiEtile;
_ trllucind via{a ta cu dumnezeieg- Ei ai zidit frumuselile Bisericii, spre in-
tile frumuseli, a intunecat nlv5lirile noirea oamenilor, preasfinlite.
tuturor demonilor. $i risipind intune-
ricul neinlelegerii dreptei credinle, ai Sfinte Sfintite Mucenice Pangratie,
aritat fii ai zilei pe cei ce cu dragoste roagd-te lui Dumnezeupentru noi.
s-au plecat invdldturilor ta1e.
u sAngiurile tale ai inroqit podoaba
$i acunt si purtLrea cea sfinlit[ gi sAngele ce] spurcat, ce se
;i tn uecii uecilor. Amin. aducea demonilor, i-ai uscat; qi purt[-
tor de biruin![ cltre ceruri te-ai suit,
dscut-ai, Preacurat[ Fecioard, pe primind cununa biruinlei.
CuvAntui intrupat in doul flri Ei in doul
voiri, pe Cel ce ne-a arltat intririle mi- Slaud Tatdlui qi Furlui si Sfdnrului Duh.
nunate ale mAntuirii, nou[ celor ce am
fost robili de inEelSciune, preacurat[ naintea felei tale s-a rupt ingr[di-
Fecioar[ prealdudat5. rea cea idoleasc[ qi s-a deschis uEa lim-
5B 59
SfAntul Sfinlit Mucenic pangratre
Canon de rug[ciune

biior; qi s-a implrlit dar dumnezeiesc


Sfinte S fintite hVlucenice P ang r atie,
inimilor credincioEilor, plrinte, invi_
roagd.-te lui Dtunne.zeu penfi"u noi.
ldtorule de cele sfinte.
zbdvit-ai popoarele de stropirile
$i acum gi pururea cele idoleqti Ei de sAngiurile ceie spur-
giin uecii uecilor. Amin.
cate; Ei fiind injunghiat ca un miel, te-ai
adus jertfi vie lui Dumnezeu. Sflnte
Ca ploaia S-a pogorAt Hristos in
p6ntecele tdu, preacuratl Mucenice Pangratie.
Ei a uscat
ploile rnullimii zeilor gi a izvorAt apa
cunoqtinlei de Dumnezeu, celor ce Slaud. Tatdhi si Fiuiui qi Sfintului DtLh.

erau in vipaia ingeldciunii.


iujit-ai cu sfinlenie Evangheliei lui
Dumnezeu, in{elepte, pecetluind lumi-
CAntarea a6-a
nat inv[1[turile ceie dumnezeieqti cu
Stih: Slnfe Sfin{ite Mucenice pangratie, sAngele tdu, sfinlite tiinuitorule, Mu-
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi. cenice Pangratie.

Iisus Cel ce este lumina tuturor gi $i acum;ipur"urea


Dumnezeu, umpldndu-li mintea de ;i in uecii uecilor. Arnin.
har Ei luminAndu-te din destul, prin
cuvAntul t5u a izbdvit popoarele de ne_ iind inecat de nflp[dirile cugetelor
cuvAntare.
celor neroditoare, intoarce-m5 c[tre
lumina mAntuirii qi a vie{ii, ceea ce ai
60
61
SfAntul Sfin1it Mucenic pangratie Canon de rugdciune

ndscut pe MAntuitorul Hristos, prea- Sfinte Sfitt;ite Mucenice P ang ratie,


curate. roagd.-te lui Dumnezeu pentru noi.

e cei implAntali in s[r[tura r[ut[-


r[tatu-te-ai ca o stea ]uminoas5 lilor, i-ai scos cu undila cuvintelor tale,
tawomenienilor, Sfinte Mucenice pan- sfinte. $i cu ploaia cea preasfinlitd a ru-
gratie Ei ai fost sfinlit pitimitor pentru glciunilor tale, ai uscat adAncimea cea
Hristos, inaintea C5ruia, stAnd acum, tulbure a credinlei celei rele, sfinlite
roag[-te pentru cei ce te cinstesc pe t[inuitoruie al lui Hristos.
tine, fericite.
Slaud. Tatdlui 9i Fiului ;i Sfdntuiui Duh.

iatra cea cu adevlrat nerupt5, te-a


pus pe tine temei qi int[rire nemiqcatS
Sfinte Sfinfite Mucenice pangratie,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
Bisericii, inlelepte, intru care se sur-
p[ la pdmAnt toat[ r[utatea cea nebu-
n sAngele tdu te-ai botezat, Sfinte neasc[ a wljmaqului, descoperitorule
Pangratie, cel ce botezai rnai inainte de cele sfinte.
popoarele cu ap5. $i bucurAndu-te te-ai
$i acum gi pururea
mutat c[tre Hristos, crl Care impreu- qi in uecii uecilor. Amin"
n[ petrecAnd, fdcAndu-te dumnezeiesc
prin har, il sl5veqti pe El totdeauna. uvAntul iui Dumnezeu Cel preacu-
rat, aflAnCu-te pe tine singuri Preacu-
62 63
-

SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Canon de ruglciune

rate $i ndscAndu-Se din pAntecele tdu, ietorului, ai spus mai dinainte cele vi-
a curetit pe cei credincioqi de spurc5- itoare ca un prooroc al lui Dumnezeu,
ciunea pricinuit[ noul de neoprirea cuget[toruie de Dumnezeu.
de ia r[ut[!i, Mireas[ a lui Dumnezeu,
Preacurat[. Binecuudntdnt Pe T'atdl ;i Pe Fiul
;ipe Sffutrul Duh, Dumnezeu-
C6ntarea a B-a
rltAnd popoarelor chiPul Pe care
Stih: STtnte Sfin{ite Mucenice Pangratie, Ziditorul l-a purtat de bunlvoia Lui,
roagd"-te lui Dumnezeu pentrunoi. unindu-Se cu noi, printr-insul s[vAr-
qeEti puteri de semne, oprind spurc5-
inroEindu-te de focul sup[r[rilor ciunea reiei credinle in mulli zei.
celor multe, ai rlmas netopit, fiindu-li
gAndul ascu[it cu priviri luminoase $i acum qiPururea
Ei te-ai ardtat sabie, care taie materia ;i in uecii uecilor. Ambt.
multor zei, inlelepte.
a ploaia S-a pogorAt Hristos, Cel
Stih: S-1tnre Sfin{ite Mucenice Pangratie, Ce Singur este F[c6tor de bine, in
r oag d-te lui Dumnezeu p entru noi. pAntecele t[u, Fecioar[ qi cu adevdrat
a ad[pat toati zidirea, uscAnd rAurile
AducAnd popoarele la cunoEtinla lui cele tulburate aie nebuniei idoliior.
Hristos, i19hin v[dit ai slvflrqit semne
qi minuni, iar prin insuflarea MAngA-

64 65
SfAntul Sfin1it Mucenic Pangratie Canon de ruglciune

CAntarea ag-a Fiind incuviinlat cu luminile cele


preasfinlite qi luminAnd cu strilucirile
Stih: Sfnfe Sfin;ite Mucenice Pangratie, cele muceniceqti, vezi slavalui Dumne-
roagd.-te lui Dumnezeu pentru noi. zeu cu suflet vesel, Sfinlite Pangratie,
cel ce egti podoaba ierarhilor Ei a mu-
LuminAndu-[i-se Ei sufletul qi cuge- cenicilor.
tui cu strilucirile cele d5t[toare de lu-
min[ ale lui Petru, ai ajuns cetre Apus $i acum qiPururea
ca o stea mult luminoas[, lumin6nd cu qi in u ecii u ecilor. Amin'
inv[15turi pe cei c5zu{i in prflpastiile
necunoqtinlei, Cuvioase Pangratie. Milostiveqte-Te, Doamne, sPre noi,
cei ce l[udlm naqterea Ta, cea in chip
Stih: STtnfe Sfintite Mucenice Pangratie, de negr[it din Fecioar[. Clci Tu ne iz-
r o ag d"-te lui Dumnezeu p entru noi.
b[veEti de sup6rlri, de patimi Ei de ne-
voi, pe noi, robii T[i, cu rug[ciunile ei,
$tiind tu c[ cinstea icoanei trece la .u ,, Fdcltor de bine qi insuli Iubitor
chipul cel dintAi, pretutindeni ridicai pe de oameni.
stAlpi chipul cel Preacurat al lui Iisus
Dumnezeului nostru, spre surparea Sedeaina
chipurilor demonice, m[rite mucenice
Pangratie. P[rtinitor al dreptei credinle, pur-
tltor de biruin![ te-ai arltat, Sfinli-
Slaud Tatdlui qi Fiului;i Sfdnrului Duh. te Pangratie, in ceruri, imPreun[ cu
66 67
SfAntul Sfinlit Mucenic pangratie

cei fdrd de trup, inainte stAnd. pentru


aceasta, roage-te Domnului si ne mAn_
tuiascd pe noi.

Sedealna preasfintei
N5sc[toare de Dumnezeu CAntare de laud5
Primind rug[ciunea de la noi, care Ia Sf6ntul Pangratie
scdplm sub acoperlmAntul t5u, prea_
curatllecioard, nu inceta a te ruga cI-
tre Fiul tdu, sI ne izb[vim noi, robii t[i. Sf6ntul Pangratie din a copilXriei
vArstd
S-a incilzit la lumina Soarelui
Hristos.
Anii s-au scurs, varl dupl vard,
Dar Fala Domnului Hristos in
inima lui
Neqtearsl a r[mas.
Ea este lumina ce-i lumineaz[
inainte,
Noapte qi zi.
El chipul Felei cu grijd L-a p[strat
68
Sfintul Sfin{it Mucenic Pangratie CAntare de laud[

tnl[untrui inimii lui, Ea inseta de rn5rturia celui ce Fala


Ferindu-L cu str5snicie de toatX Domnului o cunoqtea,
intinSciunea. Ea inseta de roua mucenicescului
El averi mari a lepddat, si casa sAnge.
p[rinlilor lui, Aceast[ iipsd toatd
tri toat[ pofta cea himeascd o a Pangratie o a implinit.
iepddat,
Ei ca un mucenic a c[zut, Ei
Si toati ingelaciunea ce-i nemuritor a r[mas.
ademeneqte pe oameni.
Ei ca o lumin5 a Siciliei a rHmas,
El in singurdtatea pustiei a intrat,
C[l5uzitoare cltre Fala ce pre
$i pAnI intru ultima zi a aierg5rii Sicilia
lui pimAnteEti
Pururi o lumineaz5.
Duiceala Felei sufletul lui l-a
luminat Ei hrhnit.
Dar f[c]ia nu std ascunsl sub obroc,
Precum Domnul in lume a luminat,
$i Pangratie, pe ale Lui urme,la fel.
Sicilia pigAni era,
Ea inseta de a SfAntului Pangratie
lumin5,

70 7t
ISBN 978-606_86s4-74-4

,ilIIIlJJilIruffilililil

S-ar putea să vă placă și