Sunteți pe pagina 1din 4

CALITATEA EDUCAȚIEI ÎN MEDIUL ONLINE

Prof. Tărnăuceanu Cristina


Grădinița cu P.P. nr.12 Huși

”Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății” spunea Nicolae Iorga.
Pentru a pregăti bine indivizii unei comunități și a-i face capabili să se integreze pe piața
muncii, educația trebuie să țină pasul cu cerințele și progresul societății. Asigurarea calității educației
reprezintă capacitatea instituției de învățământ de a oferi programe educaționale în conformitate cu
standardele impuse de cerințele momentului.
Studiile de specialitate arată că participarea la educația timpurie de calitate creează egalitate de
şanse şi este principalul instrument de reducere a abandonului şcolar timpuriu. De aceea investiția în
educația timpurie este cea mai rentabilă dintre toate investițiile educaționale pe care le poate face un
stat şi necesită cele mai mici costuri.
Fiind atât de impotantă această etapă din dezvoltarea unui copil, trebuie depuse toate eforturile
pentru a îmbunătăți procesul instructiv-educativ, facilitând astfel accesul copiilor la o educație de
calitate.
Calitatea este principala prioritate a oricărei organizaţii, iar îmbunătăţirea continuă constituie
obiectivul pe care aceasta trebuie să-l urmărească permanent. Ca şi concept, calitatea este greu de
definit şi uneori dificil de transpus în termeni măsurabili. În lumea afacerilor calitatea face diferenţa
între firme din punctul de vedere al poziţiei pe piaţă şi al profitabilităţii. În învăţământ calitatea
diferenţiază succesul școlar de eşec.
Noţiunea de calitate a fost „importată” în învăţământ din sectorul productiv, unde a fost
„exploatată” cu succes pe parcursul mai multor zeci de ani .
În anul 2000, UNICEF formulează acest concept astfel : „Educația de calitate include: elevi
care sunt sănătoşi, bine îngrijiți şi pregătiți să participe şi să învețe, fiind susținuți de familiile lor;
ambient securizant, protector, sensibil la gen şi care asigură resurse şi facilități adecvate; conținut
reflectat în curriculum relevant şi materiale pentru achiziția deprinderilor de bază, în special
competență lingvistică, competență matematică, deprinderi de viață şi cunoştințe în domeniul
genurilor, sănătății, nutriției, prevenirii HIV/SIDA, păcii; procese în care cadre didactice profesioniste
aplică învățarea centrată pe elev, în săli de clasă şi şcoli bine gestionate, dar efectuează şi evaluarea
noțiunilor învățate; rezultate care includ cunoştințe, deprinderi şi atitudini, în coerență cu finalitățile
naționale ale educației şi cu participarea pozitivă în societate”.
Asigurarea calității în educație este o problemă de actualitate deoarece rezultatul serviciilor
educaționale este educația copiilor și tinerilor. O educaţie de calitate se reflectă în succesul tinerilor
care intră pe piața muncii.
Legea calităţii arată că „asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a oferi
programe de educaţie, în conformitate cu standardele societăţii de azi”. Pentru majoritatea sistemelor
de educație din lume, obiectivele prioritare urmărite sunt: egalitatea de şanse în faţa educaţiei şi
asigurarea unui învăţământ de calitate. Aceste obiective sunt realizate și în sistemul de învăţământ
românesc.

Fiecare unitate de învățământ trebuie să asigure un nivel ridicat de calitate în procesele de


educație, indiferent că există anumite situații speciale (cum este starea de urgență/alertă din cauza
pandemiei de COVID-19) sau nu. Pentru a face față exigențelor, managementul instituției trebuie să
gândească strategii adecvate situației și să pună accent pe gestionarea resurselor, dar și pe formarea
personalului didactic.
Pentru a caracteriza o instituție de învățământ trebuie să se ia în considerare: climatul şcolar,
mediul fizic, curriculum-ul, relaţiile stabilite între profesori-elevi, profesori-părinți, instituție-
comunitate etc.
Calitatea procesului instructiv-educativ se referă la modul în care managerul și cadrele
didactice reușesc să creeze experiențe de învățare semnificative pentru elev.
Din acest punct de vedere, educația de calitate solicită:
 Cadre didactice bine pregătite profesional
Competența și eficiența cadrelor didactice (indiferent de metodele aplicate – tradiționale sau
moderne), precum și utilizarea eficientă a timpului școlar au un impact semnificativ asupra învățării.
Pentru a face față realităților din educația contemporană, profesorii trebuie să se perfecționeze
continuu, să-și îmbunătățească formarea inițială și să se dezvolte profesional.
Schimbarea permanentă a curriculumului, încercarea de a ține pasul cu reformele la nivel european in
domeniul educației și cu noile tehnologii, impun perfecționarea continuă a profesorilor.
Orice cadru didactic trebuie să fie deschis schimbărilor, nevoilor actualei vieţi sociale,
nevoilor noilor generaţii, dar şi viitoarelor generaţii. Pedagogia clasică diferă de pedagogia
modernă . În pedagogia clasică elevii se adaptează la profesor, competențele nucleu sunt: de
transmitere, de repetiție și de persuasiune. În pedagogia modernă profesorul se adaptează la elev, iar
competențele nucleu sunt: comunicare, interactivitate, sociabilitate și strategii alternative.
Perfecționarea oricărui profesor trebuie direcționată către acumularea unor cunoștințe teoretice
și practice, care să-i permită utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de predare-evaluare,
comunicarea eficientă cu familia și comunitatea, asigurarea succesului școlar al elevilor.
 Parteneriatul grădiniță – familie- este un alt factor ce influențează calitatea în educație
Parteneriatul educațional este un proces complex, ce necesită coalizarea energiilor şi unirea
eforturilor partenerilor, încrederea, respectul reciproc și comunicarea fiind esențiale.
Copilul este educat în grădiniţă, dar cea mai mare parte a timpului o petrece în cadrul familiei
sale. Acţiunea modelatoare a părinților și rudelor apropiate se împleteşte și se completează
cu cea din grădiniţă.
Deoarece copiii preșcolari nu au încă formate abilitățile de scris-citit, pe perioada desfășurării
cursurilor în mediul online, părinții au fost parteneri și un sprijin real, fără de care activitățile
planificate nu s-ar fi putut desfășura.
 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare - învățare - evaluare este necesară
pentru aprofundarea cunoștințelor, pentru interactivitate în procesul de predare -învățare-
evaluare și pentru proiectele și activitățile specifice învățării online. Profesorii conștientizează
avantajele utilizării acestor strategii cu aportul comunicării online, aplicațiilor și fișierelor multimedia
și chiar a realității virtuale.
Folosirea internetului în grădiniță a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, determinată pe
de o parte de programele de învățământ, iar pe de altă parte de necesitatea armonizării cu metodele
utilizate în țările Uniunii Europene și la nivel mondial.
Integrarea tehnologiei IT în procesul de educație ajută preșcolarii să-și dezvolte competențele
de gândire și învățare, să fie profund implicați în activități și să fie provocați în diferite moduri pentru a
reține mai ușor noțiunile noi.
Legea Educației Naționale stipulează respectarea principiului echității şi egalității de șanse,
potrivit căruia accesul la educație se realizează fără discriminare. Utilizând noile tehnologii (internetul,
comunicarea și documentarea online), va asigura crearea unui mediu de învățare modern, ce are rolul
de a forma competențe importante pentru viitorul elev și student .
În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea asistată pe
calculator dacă sunt îndeplinite cumulativ trei cerințe esențiale:
- cadrele didactice dispun de pregătirea necesară ce le permite utilizarea calculatorului,
grădinița are baza materială necesară desfășurării activităților asistate de calculator,
- timpul alocat este în concordanță cu nevoile și nivelul de vârstă al preșcolarilor.
Utilizarea IT în activitatea cu preșcolarii are beneficii pentru profesori deoarece este recunoscut
faptul că un calculator eficientizează toate activitățile desfășurate de aceștia.
De asemenea, utilizarea calculatorului crește randamentul la ore a cadrului didactic, el este încurajat să
inoveze, se facilitează documentarea și accesul său la resursele informatice, se pot disemina mai rapid
informațiile profesionale și rezultatele obținute de alte grădinițe, se dezvoltă abilități de lucru în echipă
(există forumuri de discuții, grupuri profesionale) și altele.
TIC se poate utiliza pentru predarea și învățarea care se poate realiza utilizând lecții
electronice, interactive, multimedia (un film documentar sau didactic, o pagină web, o prezentare pe
calculator), softuri educaționale, activități în care se cere copiilor să fie creativi, să exploreze și să
inoveze, utilizând Internetul, îmbogățindu-și cunoștințele cu informații din domenii variate.
Calculatorul, prin intermediul softurilor educaționale, poate să instruiască copilul, să îl ajute în
rezolvarea unor sarcini și să îl distreze. Ambianța educațională specifică situațiilor de învățare ”face to
face” din grădiniță este înlocuită din ce în ce mai frecvent - începând cu martie 2020 - cu mediul
virtual de învățare.
În perioada suspendării activităților ce impun prezență fizică și trecerea acestora în mediul
online, din cauza pandemiei provocată de Covid-19, profesorii au fost nevoiți să adopte şi să
folosească noile tehnologii în procesul educațional. În această situație nevoia de formare în domeniul
TIC a crescut mult.
Proiectate și desfășurate corect, procesele de predare-învățare-evaluare cu ajutorul
calculatorului pot ajuta preșcolarii să descopere cu plăcere frumusețea procesului de acumulare de
cunoștințe prin acțiuni logice.
Utilizarea unui software educațional poate fi o metodă motivantă, ce contribuie la eficientizarea
și modernizarea demersului didactic din grădiniță, precum și la accesibilitatea cunoștințelor de
specialitate .
Jocurile interactive create pe platforme de tipul https://wordwall.net/ro,
https://www.jigsawplanet.com/, https://learningapps.org/, https://bookcreator.com/,
https://www.liveworksheets.com/ , contribuie de asemenea la eficientizarea actului didactic în mediul
online.
Metodele tradiționale prin care profesorii doar transmiteau cunoștințe trebuie înlocuite cu cele
interactive, ce plasează copilul în centrul învățării. Preșcolarul trebuie să participe direct la formarea
sa, să fie stimulat pentru a i se dezvolta curiozitatea, creativitatea, gândirea critică și capacitatea de
colaborare.
Cadrele didactice ce folosesc tehnici de lucru inovative, creative, vor reuși să capteze atenția
copiilor și să le stârnescă curiozitatea pentru a descoperi lucruri interesante despre viață și lume.
Succesul acestor activități depinde în mare măsură de implicarea părinților.
Împreună cu părinții, cadrele didactice lucrează pentru binele copilului, pentru succesul lui viitor.
Părinții sunt sprijinul, partenerul cadrelor didactice, comunicarea dintre cei doi parteneri fiind de o
importanță crucială.
Joc

matematic realizat în powerpoint jocuri realizate pe platforma wordwall.net

Jocuri realizate pe platforma learningapps.org Cărți audio create pe bookcreator.com

Bibliografie:
1. Bolboceanu, A. - ”Accesul, relevanța şi calitatea educației în instituțiile de educație timpurie”,
Institutul de Politici Publice-Chişinău, Ed.Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama)
2. Buică, A.C. - ”Factori care influențează calitatea educației” (PDF),
3. https://edict.ro/factori-care-influenteaza-calitatea-educatiei
4. Dogaru, M. - ”Calitate în educație”- Modulul 6, suport curs, București , 2011
5. Epstein, J. - ”School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving
Schools”, Westview Press Publishing House, 2010 Ețco, C., Fornea, I.
6. Hanek, R. - ”Importanța parteneriatului grădiniță-familie”, Revista Lumea copilăriei, nr.14,
2016, pg.1-2
7. Ilieș, L., Crișan, E. - ”Managementul calității totale”
8. https://iteach.ro/experientedidactice/masuri-de-imbunatatire-acalitatii- educatiei-prin-procesul-
de-formare-continua-apersonalului- didactic-din-gradinita

S-ar putea să vă placă și