Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE

INCLUZIVĂ ORIZONT
Str. Traian Lalescu Nr. 3
Oradea, Bihor UNIVERSITATEA DIN ORADEA
cod poştal: 410174 FACULTATEA DE STIINTE SOCIO UMANE
TEL. FAX 0259-411 865 PROF.UNIV.TRIP SIMONA
e-mail: cseiorizont.oradea@yahoo.com

Nr ........din ........
Nr.............Din...................
Vizat, prof. dr. Marusca Angela

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL


ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIV
,,Împreună spre un nou Orizont’’
EDIȚIA I, AN ȘCOLAR 2019 – 2020

ÎNCHEIAT ASTĂZI,
Între părţile:

1. CSEI ORIZONT ORADEA

2. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Prezentul acord are în vedere derularea proiectului cu tema: ,,Împreună spre un nou Orizont’’

Obligaţiile părţilor:
1. Instituţia organizatoare – se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării
activităţilor; să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor; să comunice în timp util orice
modificare apărută în derularea activităţilor.
2. Instituţia parteneră - se obligă să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
să asigure cadrul desfăşurării activităţilor şi asistenţa de specialitate conform tematicilor; să comunice în
timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Durata acordului-1 AN

Coordonatori proiect
Prof. DUME CAMELIA, prof. POPA GINA

1
A)MOTIVAREA PROIECTULUI

,,Ziua Internaţională a Violenţei în Şcoli’’ se celebrează în 30 ianuarie. Elevii de azi sunt din ce în ce mai
expuşi în şcoală efectului ,,bullying”.  „Scopul acestui proiect este promovarea ideii de educare a copiilor în
armonie, solidaritate şi respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace. Violenţa umană este una din marile
probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic, atât în spaţiul public şi
privat, cât şi în cel public instituţionalizat, de exemplu, în şcoală. Din dorinţa de a se afirma sau impune, copiii şi
adolescenţii se manifestă violent, iar de cele mai multe ori anturajul dezvoltă între elevi spiritul competitiv, ce
poate fi dus la extreme, apărând conflicte, unele grave. Cadrele didactice transmit elevilor că Ziua internaţională
a nonviolenţei în şcoli este sărbătorită pe 30 ianuarie, însă mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare
zi. Totodată, aceştia mai specifica că toate formele agresiunii în şcoli, de la îmbrânceli şi jigniri, vulgarităţi,
intimidări fizice şi verbale, trebuie să dispară, iar toate relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte trebuie să se
dezvolte pe bază de armonie şi toleranţă continuă. Având ca grup ţintă elevii claselor gimnaziale şi primare,
acţiunea a inclus activităţi de expunere a unor noţiuni generale despre violenţă şi colaje cu mesaje împotriva
violenţei. Printre obiectivele urmărite s-au numărat dezvoltarea sensibilităţii elevului, a capacităţii de comunicare
şi de integrare în colectiv şi combaterea violenţei şi agresivităţii". Prin aceste activități s-a urmărit promovarea
atitudinii prietenoase, a armoniei şi a toleranţei continue, dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în
echipă, formarea și dezvoltarea unei capacităţii de mediere a conflictelor spontane în şcoală şi în societate.
Deorece în ,,şcoala de azi” s-au amplificat cazurile de violenţă în rândul elevilor în toate formele sale (verbală şi
fizică) este necesar să acţionăm acum, până nu este prea târziu. Activităţile din proiect oferă alternative
educationale, scolare si extrascolare pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei din mass-media, din
spatiul social si scolar

B) TIPURI DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:


Educaţia non-formală şi informală, educaţia intelectuală, educaţia morala , educaţia estetică, educaţie pentru
comunicare

C) TIPUL DE PROIECT: Local

1. PARTENERI ÎN PROIECT:

2
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe socio umane
Reprezentant: Prof.univ, Trip Simona

2. COORDONATORII PROIECTULUI:

CSEI ORIZONT ORADEA

Reprezentanti:
Prof. Dume Camelia
Prof. Popa Gina

3. GRUP ŢINTĂ:

Elevii din CSEI ORIZONT ORADEA

SCOP :
Prevenirea şi conştientizarea elevilor cu privire la efectele comportamentelor violente din şcoală şi
formarea unei atitudini civice conştiente şi durabile faţă de acest fenomen social astfel încât să devină mai
buni, mai toleranţi, mai responsabili.

OBIECTIVE URMĂRITE:
Obiectivele proiectului vizează următoarele aspect:
 Stabilirea unei relații de prietenie și colaborare între elevii școlii;
 Promovarea valorilor general umane;
 Formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii;
 Încurajarea dezvoltării unor relaţii amicale cu toţi membrii clasei/grupului;
 Folosirea Internetului în scop informativ;
 Cresterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la modalităţi
alternative de prevenire şi combatere a violenţei
 Realizarea unui sistem alternativ de activităţi extraşcolare si de educaţie civică al căror efect să
formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii implicaţi
 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 50% dintre profesorii
elevilor din şcoli in activitati extracurriculare
 Diseminarea informaţiilor obţinute din activităţile proiectului sub forma unor exemple de bune
practici personale/de grup la toti elevii si cadrelor didactice.
 Informarea copiilor referitor la actele de violență comise
 Sensibilizarea copiilor privind consecințele actelor de violență

3
 Imbunatatirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activități de prevenire
 Ruperea "cercului vicios" al violenței prin practicarea "Celor Trei  A ai non-violenței"
Asertivitate: Comunica eficient. Acționează inteligent!
Autocunoastere: Cunoaste-te în profunzime!
Autocontrol: Stapaneste-ți emoțiile!
4. RESURSE UMANE:
- profesori
- elevi,
- studenti voluntari

5. LOCUL DE DESFĂŞURARE:

CSEI ORIZONT Oradea

6. ACŢIUNI:
Activități de combatere a violenței în școală, în parteneriat cu studenții de la psihologie.

Prevenirea violenţei realizată prin:


- învăţare de comportamente alternative
- autoreglare, autocontrol
- dezvoltarea abilităţilor sociale
- promovarea valorilor

10. PĂRŢILE SEMNATARE ALE CONTRACTULUI SE OBLIGĂ, ca în timpul acţiunilor comune să


asigure:
- o bună colaborare între personalul celor două instituţii
- suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv–educative
- supravegherea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor
- supervizarea interacţiunilor între elevi în plan socio-educaţional şi afectiv
11. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract de parteneriat se încheie pentru perioada oct-iunie 2019-2020

12. MEDIATIZAREA PROIECTULUI:


 Promovarea proiectului şi publicarea rezultatelor pe site-ul şcolii şi pe www.didactic.ro
 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, şcolarilor, părinţilor, cadre didactice din școli
partenere
 Mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări la nivel județean și
național

4
 Prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor pedagogice şi Comisiilor metodice
 Organizarea de workshop-uri lîn cadrul fiecărei comisii mrtodice și a cercurilor pedagogice
 Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul activităților organizate cu ocazia Zilei învățătorului – 5
iunie

13. EVALUAREA IMPACTULUI: (cadre didactice, elevi, voluntari)


Deși este imposibil să se elimine complet violența școlară, luarea măsurilor adecvate pentru a reduce factorii
de risc pentru violența școlară este importantă în asigurarea succesului. Pentru asigurarea unui sistem de siguranţă
şcolară şi a unui climat optim procesului de învăţare în şcoli, este necesară implicarea proactivă, decisă şi între
limite bine-stabilite a mai multor instituţii iar în centrul acestei cooperări se va afla, în permanenţă şcoala căreia îi
revine un rol important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele agresivităţii sunt în
mediul şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în mediul extern. Impactul activității asupra elevilor a fost
unul major: elevii școlii au fost sensibilizați, înțelegând cât de importante sunt dialogul, bunul simț și
comunicarea între generații

14. MODIFICAREA CONTRACTULUI

In funcţie de alte necesităţi sau schimbări survenite pe parcurs, acest contract se poate modifica, prelungi,
numai cu acordul scris al părţilor .

CSEI ORIZONT ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DIRECTOR. PROF.DR.
MARUȘCA ANGELA PROF. UNIV.TRIP SIMONA

COORD.PROIECT
PROF.DUME CAMELIA
PROF. POPA GINA