Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DE LICENTA

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

DE CONSTRUCŢII

135
PROIECT DE LICENTA

Programarea activităţilor de construcţii

Pentru execuţia oricărei construcţii, indiferent de natura acesteia, de soluţia constructivă,


de mărimea şi complexitatea ei, se parcurg un număr mai mare sau mai mic de procese
simple/complexe, dar şi de alte acţiuni cu conţinut divers care consumă timp şi resurse (forţă de
muncă, mijloace de muncă, obiecte de muncă).
Programarea activităţii de construcţie trebuie privită sub două aspecte:
1.Elaborarea unui program de termene, constând în: dimensionarea duratelor de execuţie
pentru fiecare process şi acţiune în parte, precizarea datelor calendaristice de începere şi
terminare a fiecărui process şi acţiune stabilite într-o succesiune tehnologică firească, impusă de
realizarea acestora. Include mai şi datele calendaristice de începere şi terminarea execuţiei
construcţiei.
2.Elaborarea unui program de resurse, constând în dimensionarea cantităţilor de resurse
(forţă de muncă, mijloace de muncă, obiecte de muncă) pentru fiecare process şi acţiune în parte
şi precizarea datelor calendaristice de sosire a acestora pe şantier astfel încât procesul de
producţie să se desfăşoare fără întrerupere.
Pentru elaborarea unui program cu analiza timpului determinist, folosind reţele de tip
C.P.M., se parcurg următoarele etape:
1. Studiul proiectului. Lista de activităţi.
2. Elaborarea modelului grafic.
3. Stabilirea duratelor pentru activităţile graficului reţea.
4. Calculul elementelor graficului reţea (termenele activităţilor, termenele nodurilor, rezerva
de timp a activităţilor, evidenţierea drumului critic).
5. Transpunerea calendaristică a graficului reţea.
6. Analiza încadrării în restricţii temporale a programului.
7. Condensarea şi intergrarea graficelor reţea.

136
PROIECT DE LICENTA

Elaborarea oricărui program folosind Metoda Drumului Critic pleacă de la următoarea


bază de date:
a) proiectul tehnic – ansamblul de piese scrise şi desenate, prin care sunt precizate
configuraţia în plan şi spatiu a construcţiei, soluţia constructivă, dimensiunile şi evaluările
cantitative a volumelor de lucrări aferente construcţiei. La elaborarea programului se utilizează
cu precădere detaliile de execuţie şi antemăsurătoarea (lista cu cantităţi de lucrări);
b) informaţii legate de resursa umană disponibilă pentru execuţia programului (echipe
specializate, număr de muncitori, gradul de calificare);
c) informaţii legate de mijloacele de muncă disponibile pentru execuţia programului;
d) informaţii legate de modalităţile de aprovizionare cu materiale a şantierului;
e) informaţii legate de amplasament (dimensiunile acestuia, căile de circulaţie);
Stabilirea listei de activităţi cuprinde două etape:
1. Structurarea volumului de lucrări din antemăsurătoare în activităţi reprezentând procese
simple sau complexe. În legătură cu acest aspect: o activitate poate să cuprindă două sau mai
multe articole de antemăsurătoare, dacă între acestea există o legătură tehnologică şi
organizatorică, constituind o etapă tehnologică distinct ce poate fi încredinţată spre execuţia unei
formaţii de o anumită specialitate; o activitate poate cuprinde numai o parte din cantitatea de
lucrări aferentă unui articol de antemăsurătoare, dacă realizarea sa completă se face în etape
tehnologice distincte; o activitate se poate identifica cu un articol de antemăsurătoare dacă
aceasta se constituie într-o etapă tehnologică distinctă.
2. Se precizează activităţi reprezentând acţiuni cu character tehnic, organizatoric, legislativ,
tehnologic.
Toate aceste activităţi, stabilite în aceste două etape, se ordonează într-o anumită
succesiune tehnologică firească, formând lista de activităţi.

În cadrul Metodei Drumului Critic, activităţile indiferent de conţinutul lor, se pot


reprezenta în două moduri: pe arc sau în nodurile reţelei. În cadrul reprezentării pe arc, forma,

137
PROIECT DE LICENTA

lungimea sau înclinarea arcului nu are nimic în comun cu durata activităţii. Un asemenea mod de
reprezentare poarta denumirea de reţele grafice de tip CPM (Crithical Path Method)
 Calculul termenelor nodurilor
a) termene minime
- pentru nodul iniţial termenul minim este 0:

- pentru nodul în care întră o singură activitate, termenul minim al său este suma dintre
termenul minim al nodului precedent şi durata activităţii:

- pentru nodul în care intră două sau mai multe activităţi, termenul minim al său este
maximul dintre sumele calculate astfel:

b) termene maxime
- pentru nodul final termenul maxim este egal cu termenul minim al aceluiaşi nod:

- pentru nodul din care pleacă o singură activitate, termenul maxim al său este diferenţa
dintre termenul maxim următor şi durata activităţii:

- pentru nodul din care pleacă două sau mai multe activităţi, termenul maxim al său este
minimul dintre diferenţele calculate astfel:

138
PROIECT DE LICENTA

 Calculul termenelor pentru activităţile graficului reţea


- termenul minim de începere a activităţii:

- termenul minim de terminare a activităţii:

- termenul maxim de începere a activităţii:

- termenul maxim de terminare a activităţii:

 Calculul rezervelor de timp ale activităţii


Calculând termenele nodurilor, constatăm două categorii de noduri:
- noduri pentru care termenul minim este egal cu termenul maxim;
- noduri pentru care termenul minim este mai mic decât termenul maxim.
Activitatea mărginită de a doua categorie de noduri are un oarecare grad de libertate,

legat de începerea, respectiv de terminarea lor, gradul de libertate cuprins între .


Măsura gradului de libertate, privind începerea respective terminarea unei activităţi dintr-
un graphic reţea poartă denumirea de marjă sau rezervă de timp.Pentru activitatea unui model
grafic se pot pune în evidenţă următorele rezerve:
- rezerva totală RTijpune în evideţă intervalul maxim cu care se poate depăşi termenul minim
de terminare a activităţii, fără a afectatermenul final al programului;

- rezerva liberă RLij pune în evideţă intervalul maxim cu care se poate depăşi termenul minim
de terminare a activităţii, fără a afecta rezerva de timp a activităţii următoare;

139
PROIECT DE LICENTA

- mai puţin importante sunt rezerva intermediară R ITij şi rezerva independent RIDij care pun în
evidenţă mărimea rezervelor de timp de care dispun la un moment dat activităţile precedente,
respective activităţile următoare activităţii ij.

Pentru a putea pune în evidenţă drumul critic, definim mai întâi activitatea critică:
condiţia necesară şi suficientă ca o activitate dintr-un model graphic constă în îndeplinirea
restricţiilor:

- activitatea să fie mărginită de noduri pentru care: .

- rezerva totalăsă fie 0:

1. Eliberare amplasament

2. Confecţionare armătură stâlpi

3.
Montare armătură stâlpi

140
PROIECT DE LICENTA

4.
Cofrare stâlpi

5.
Turnare beton stâlpi

6.
Decofrare stâlpi

7.
Cofrare grinzi + planşeu

141
PROIECT DE LICENTA

8.
Confecţionare armătură grinzi

9.
Montare armătură grinzi

10.
Confecţionare armătură planşeu

11.
Montare armătură planşeu

12.
Turnare beton grinzi + planşeu

142
PROIECT DE LICENTA

13.
Decofrare grinzi + planşeu

14.
Execuţie pereţi din zidărie GVP, d = 29 cm

15.
Execuţie pereţi din zidărie GVP, d = 24 cm

16.
Execuţie pereţi din zidărie din cărămidă plină

143
PROIECT DE LICENTA

MĂSURI P.S.I

144
PROIECT DE LICENTA

MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.633 din 21/07/2006
Privind apărarea împotriva incendiilor

-Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi :


a) să elaboreze scenarii de securitate la incediu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi
amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de
incediu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incediilor,
specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate ;
c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incediilor şi echipamentele de protecţie specifice;

145
PROIECT DE LICENTA

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a


mijloacelor de apărare împotriva incediilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi
regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incediilor
cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.
Art.24- Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt
obligaţi:
a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incediilor, cuprinse în
proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora ;
b) să asigure măsurilor de apărare împotriva incediilor pe timpul executării lucrărilor,
precum şi la oraganizările de şantier ;
c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incediilor prevăzute în
documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.

La executarea lucrărilor de construcţii, proiectantul este obligat, ca la elaborarea proiectului,


să aplice normele de securitate a muncii şi să prevadă în documentaţiile tehnice metodele
nepericuloase de lucru, precum şi dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de securitate a muncii,
necesare în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii.
Pentru evitarea producerii unor situaţii periculoase, în timpul executării lucrărilor de
construcţii, proiectantul va prevedea în documentaţiile tehnice, numai echipamentele tehnice
certificate din punct de vedere al Securităţii Muncii.
În vederea asigurării executării în bune condiţii a lucrărilor de construcţie, proiectantul va
asigura asistenţa tehnică a executantului şi beneficiarului, în vederea rezolvării problemelor de
securitate a muncii, apărute în realizarea lucrărilor de construcţii.
Executantul lucrărilor de construcţii, va analiza documentaţia tehnică de execuţie, din punct de
vedere al securităţii muncii, iar dacă este cazul, va face obiecţii şi va solicita proiectantului
modificările necesare, conform prevederilor legale.
Toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică, vor fi executate integral iar, după caz, când
se constată că măsurile propuse sunt insificiente sau necorespunzătoare, se vor lua măsuri de
soluţionare sau completare, cu prevederi impuse de normele de securitate a muncii, în vigoare.
Pentru asigurarea realizării construcţiilor în deplină securitate a muncii, beneficiarii acestor
lucrări, împreună cu proiectantul şi executantul, vor urmări şi lua măsurile ce se impun, în

146
PROIECT DE LICENTA

vederea eliminării tuturor eliminării tuturor deficienţelor constatate şi punerea în concordanţă a


prevederilor din proiect, cu cele impuse de legislaţia în vigoare.
În cazul executării lucrărilor de construcţii, în paralel cu desfăşurarea proceselor de producţie,
între executant şi beneficiar, se va încheia un protocol, cu o anexă la contract, în care se va
delimita suprafaţa pe care se execută lucrările şi obligaţiile ce revin părţilor, în ceea ce priveşte
respectarea măsurilor de securitate a muncii.
L a finalizarea lucrărilor de constucţii – montaj, cu ocazia efectuării recepţiei, părţile implicate
în realizarea obiectivelor, vor analiza şi confirma respectarea aplicării măsurilor stabilite prin
proiect, privind: microclimatul, zgomotul şi vibraţiile, iluminatul, electrosecuritatea, prevederile
ISCIR etc. în cazul constatării nerespectării tuturor normelor de securitate a muncii, recepţia se
va respinge şi nu va fi acceptată până când nu se va constata respectarea tuturor Normelor de
Securitate a Muncii, în vigoare.

Obligaţiile angajatorilor :
1. Angajatorii au obligaţia de a face o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile
de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce proveşte eventualele riscuri
pentru vedere, probleme fizice şi solicitarea mentală.
2. Angajatorii trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constatate pe
baza unei analize, ţinând seama de efectele suplimentare şi/sau combinaţii ale riscurilor
identificate.
3. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să
îndeplinească cerinţele minime de protecţia muncii.
4. Angajatorul trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnică a
ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sai schimbări de activitate,
care să reducă suprasolicitarea în faţa ecranului de vizualizare.

Obligaţiile angajaţilor :
1. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie ;
2. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare ;
3. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie ;

147
PROIECT DE LICENTA

4. Să aducă la cunostinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele


suferite de propria persoană ;
5. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

Dotări P.S.I :
Post de incediu echipat cu:
 topor, târnăcop ;
 răngi de fier;
 căngi cu coadă
 găleţi metalice tip PSI;
 stingătoare tip C9 ;
 rastel lemn.

Materiale PSI la locul de muncă :

 stingătoare cu spumă chimică ;


 furtun cauciucat ;
 racord asamblare ;
 ţeavă refulare ;
 chei pentru racord furtun şi manevră hidranţi.
În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta toate normele în vigoare şi se vor lua
măsurile generale pentru a se evita orice accident.

148
PROIECT DE LICENTA

ESALONARE CALENDARISTICA

149
PROIECT DE LICENTA

150
PROIECT DE LICENTA

151
PROIECT DE LICENTA

152
PROIECT DE LICENTA

153
PROIECT DE LICENTA

HISTOGRAMA

154
PROIECT DE LICENTA

155
PROIECT DE LICENTA

156
PROIECT DE LICENTA

157

S-ar putea să vă placă și