Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE DIPLOMĂ

Reproiectarea procesului tehnologic de fabricație


pentru reperul conexiune de strângere rapidă cu
urmărirea modernă a fluxului operațional

Conducător ştiinţific:

1 Șef lucr. dr. ing. Neacșa Adrian


Absolvent:
Andrei S. Andreea-Georgiana

Data: 21.09.2017
Structura lucrării
2
 Proiectul de diplomă bazat pe un studiu bibliografic din domeniu, cuprinde 7 capitole, o parte introductivă,
concluzii și bibliografie selectivă, prezentate mai jos:
 În Introducere este prezentat istoricul extracției petrolului de-a lungul timpului și începuturile acestei industrii în
România.
 În capitolul 1 - Prezentare generală a Cameron International Corporation - a Schlumberger Company s-a făcut
referire la începuturile companiei, la politica actuală a acesteia și la produsele și serviciile pe care aceasta le poate
oferi.
 În capitolul 2 - Connectorul Fastlock –este prezentat dispozitivul în jurul căruia se conturează întreaga temă a
prezentului proiect, precum și caracteristicile acestuia.
 În capitolul 3- Variante tehnologice de realizare a semifabricatului - sunt prezentate modaliățile de obținere ale
dispozitiului Fastlock, de la analiza cheltuielilor până la alegerea semifabricatului și compoziția acestuia.
3
 În capitolul 4- Proiectarea procesului tehnologic de fabricație - s-au analizat datele de bază și
s-a stabilit caracterul producției pentru reperul "Fastlock Connector", de asemenea, s-a proiectat
filmul tehnologic, s-au ales mașinile-unelte și s-au determinat parametrii operațiilor de
prelucrare și normele de timp.
 În capitolul 5- Elaborarea unor programe de coordonare numerică - se face referire la
mașinile cu comandă numerică și la calculul parametrilor pentru strunjire, burghiere, filetare și
frezare.
 În capitolul 6- Urmărirea modernă a fluxului operațional - a fost dezvoltat, din perspectiva
urmăririi moderne a realizării unui reper, necesitatea folosirii Microsoft Project pentru calculul
economic.
 În capitolul 7 - Norme de tehnica securității muncii – sunt prezentate principalele pericole la
care sunt expuse persoanele care activează în acest domeniu.
 Proiectul de diplomă se încheie cu Concluzii, la final fiind trecută Bibliografia studiată și
utilizată.
4 Introducere

 Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de


secole, iar dezvoltarea societății umane a fost și este dependentă de
resursele naturale. Plasarea unora dintre aceste resurse în scoarța terestră
(combustibili fosili-hidrocarburi, cărbuni, minereuri, etc.), la adâncimi nu
întotdeauna accesibile, a impus găsirea unor soluții pentru identificarea și
exploatarea lor, dezvoltându-se astfel, tehnicile și tehnologiile de foraj.
5 CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ A
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION -
A SCHLUMBERGER COMPANY
 O primă formă a ceea ce a devenit Cameron International Company astăzi, a luat
ființă în anul 1922, într-un magazin al statului Texas, unde Jim Abercrombie și
Harry Cameron au proiectat primul dispozitiv de prevenire al erupțiilor la sondele
de foraj (BOP).
 Beneficiind de producție la nivel global, de inginerie și de rețea de vânzări și
service, Cameron lucrează cu Grupul Contractorilor de Foraj, producătorii de
petrol și gaze, operatorii de conducte, rafinării și alte categorii de
proprietari de procese de control, direct, pentru a regla, presiunile
și a fluxurile de proces. Cameron operează în întreagă lume cu mai
mult de 300 de locații care acoperă, practic, toate bazinele de
exploatare de gaze și de petrol din lume.
CAPITOLUL 2. CONNECTORUL FASTLOCK

Dispozitivul Fastlock a fost proiectat pentru a satisface nevoile


industriei de petrol, având în vedere că se caută metode de creștere a
eficienței forajului în condiții optime de siguranță.

6
7

 Venind în întâmpinarea dorințelor clienților din industria petrolieră, care se


află într-o continuă dezvoltare, inginerii din cadrul concernului Cameron
au proiectat un conector de strângere rapidă - Fastlock Connector
Cameron, care este un
dispozitiv autonom, situat deasupra
prevenitorului de erupție (BOP),
ce înlocuiește cu succes
tradiționalii conectori de la gura
puțurilor de foraj.
8
Creșterea siguranței instalației și a personalului
 Plusul de siguranță ce provine de la Conectorul Fastlock este generat de tăierea/
întreruperea circulației prin gura puțului de sondă în timpul pregătirii instalației
de forat.
 Dispozitivul este ușor de manevrat și toate piesele componente fac parte dintr-
un ansamblu compact.
 Dispozitivul Fastlock poate fi proiectat pentru operațiuni submarine asistate de
operatori, unde acest conector poate fi folosit pentru a atașa copacul submarin
la gura sondei, dar și pentru fluxul și conexiunile multiple, etc.
9
 O altă caracteristică a siguranței este momentul de strângere redus, ceea ce
înseamnă că o singură persoană poate instala dispozitivul fără să folosească barosul
sau cheile pentru strângere.
 Acest dispozitiv este disponibil într-o gamă completă de mărimi de la 11˝ la 21¼˝ și
presiuni de la 2000 la 20000 psi (pounds per square inch).
 Aplicațiile principale pentru utilizarea Conectorului Fastlock, atât la instalațiile de
foraj de pe uscat, cât și cele de pe apă, sunt îmbinarea componentelor sistemelor de
prevenire a erupțiilor, capetele de erupție ale puțurilor și la componentele puțurilor.
Conectorul Fastlock - explicații tehnice
10
CAPITOLUL 3. VARIANTE TEHNOLOGICE DE
11 REALIZARE A SEMIFABRICATULUI

 Stabilirea variantei tehnologice de obţinere a semifabricatului.


 Analiza situaţiei generale a cheltuielilor materiale - varianta forjată este cea optimă,
eficientă şi economică, deoarece nu este un produs finit decât dacă se vinde ca piesa de
schimb.
 Alegerea semifabricatului - Materialul de bază ales este AISI 4130, deoarece piesa
executată din acest material, după prelucrare prezintă toate caracteristicile mecanice
impuse de standarde, iar preţul de cost este mai scăzut decât în cazul altor aliaje.
12 CAPITOLUL 4. REPROIECTAREA PROCESULUI
TEHNOLOGIC DE FABRICAŢIE A REPERULUI
CONEXIUNE RAPIDĂ – FASTLOCK CONNECTOR
 Analiza datelor de bază şi stabilirea caracterului producţiei .
 Stabilirea ultimei operaţii de prelucrare mecanică.
 Reproiectarea filmului tehnologic.
 Determinarea adaosurilorde prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.
 Alegerea sculelor aşchietoare.
 Determinarea parametrilor operaţiilor de prelucrare mecanică a piesei şi a
normleor tehnice de timp.

Strung “Giddings&Lewis VTC 2000”


13 CAPITOLUL 5. ELABORAREA UNOR PROGRAME DE
CONDUCERE NUMERICĂ

 Maşini cu comandă numerică.


 Comanda numericǎ a maşinilor-unelte.
 Elaborarea programului CNC pentru prelucrarea flanșelor corpului Fastlock
Connector.
 Calculul parametrilor regimului de aşchiere.
 Calculul parametrilor pentru strunjire.
 Calculul parametrilor pentru burghiere (găurire).
 Calculul parametrilor la filetare.
 Calculul regimului de aşchiere la frezare.
 Calculul regimului de aşchiere pentru alezare.
CAPITOLUL 6. URMĂRIREA MODERNĂ A FLUXULUI
14 OPERAȚIONAL
 Acest capitol se dorește a fi sinteza utilizării Microsoft® Project™, și a fost dezvoltat din perspectiva
urmăririi moderne a realizării unui reper, fiind completat cu informații care să fie utilizate și la fabricarea
altor produse.
 Capitolul prezintă modalitățile de atribuire a activităților, obținerea a cât mai multe rezultate cu Microsoft®
Project și analiza acestora:
- pornirea unui proiect de la început prin crearea de activități și sub activități, programarea proiectului
precum și alocarea resurselor (umane, materiale, financiare, etc.) pentru a ajunge cu succes la finalizarea
acestuia;
- planificarea și controlarea programării activităților din cadrul proiectului;
- planificarea și controlarea resursele proiectului (materiale, umane, costuri);
- urmărirea progresului proiectului, precum și generarea de rapoarte despre starea activităților și
resurselor (startate, întârziate, finalizate, cu depășiri … etc.);
- analizarea în timp real a rezultatelor proiectului și efectuarea corecțiilor necesare în programarea și
reprogramarea activităților proiectului inclusiv pentru bugete și resurse (umane, materiale, costuri).
 De exemplu, diagrama Gantt construită cu ajutorului software-ului Microsoft Project permite organizarea
datelor și stocarea acestora intr-un calculator care ajută responsabilul de proiect în buna organizare a
proiectului.
15 CAPITOLUL 7. NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII
MUNCII

 Principalele surse de pericol ce pot apărea la prelucrarea prin aşchiere, dacă nu


sunt luate măsurile corespunzătoare, sunt legate de: aşchiile ce se detaşează în
cursul desfăşurării procesului, bucăţile de sculă aşchietoare expulzate din zona de
aşchiere, organele de transmitere si mecanismele de acţionare ale maşinii - unelte,
dispozitivele de fixare a piesei ce se prelucrează şi curentul electric.
 În acelaşi timp, tuturor persoanelor care depind de o activitate cu caracter direct
productiv, de manipulare şi transport, de intreţinere, de reparaţii şi altele
asemănătoare, precum şi celor care prin natura obligaţiilor profesionale, conduc
aceste activităţi sau au acces liber in secţiile, sectoarele şi unităţile unde se
desfăşoară aceste activităţi, li se efectuează instructajul de protecţie a muncii.
16 CONCLUZII
 Prin prezentul proiect am dorit a aduce în prim plan un dispozitiv – Fastlock Connector, care
arată perseverența de care dau dovadă oamenii pentru a-și ușura munca.
 În urma analizei situaţiei generale a cheltuielilor materiale a reieșit că varianta optimă, eficientă
şi economică de obținere a semifabricatului este prin forjare, iar prin compararea mai multor
tipuri de oțel s-a ajus la concluzia că AISI 4130 este un oţel crom-molibden (Cr-Mo), ductil și
care poate fi folosit pentru confecţionarea corpurilor Fastlock Connector.
 De asemenea, am arătat importanța implementării unui management de proiect cu ajutorul
Microsoft® Project, care este un program puternic, cu foarte multe funcții noi și foarte utile
practicienilor din industrie, prin studiul de caz efectuat, care s-a referit la fabricarea reperului
conexiune rapidă – Fastlock Connector ce face obiectul prezentului proiect.
17
Va multumesc pentru atentie!