Sunteți pe pagina 1din 17

FIŞA POSTULUI

MANAGER GENERAL

Denumirea postului: Manager general


Departament: Conducere
Obiectivul postului:
Definirea şi formularea politicii economico-sociale a organizaţiei;
Reprezentarea ÎS în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu
împuternicirea acordată de A.G.A.;
Conducere, organizare şi asigurare funcţionare ÎS cu maximă eficienţă (elaborare strategii de
dezvoltare, identifică oportunităţi, angajare resurselor financiare, tehnologice şi umane
necesare).
Coordonare activitatea departamente prin directorii acestora: producţie, marketing, tehnic,
financiar-contabil, resurse umane.
Integrarea în structura organizatorică:
Postul imediat superior: Consiliul de Administraţie (CA);
Postul inferior: director general adjunct;
Are în subordine: consilier juridic, director economic, director de vânzări şi marketing, director
resurse umane, director producţie.
Relaţii:
Ierarhice: Consiliul de administraţie;
Funcţionale: Directorii de departamente (aprobă proceduri de organizare şi derulare a
activităţii în cadrul ÎS: contractare, vânzări, aprovizionare etc.);
Reprezentare: reprezintă ÎS în relaţiile cu organele de control autorizate, în relaţia cu
furnizorii, clienţii, etc.
Responsabilităţi şi sarcini:
 Stabileşte obiectivele generale ale ÎS în ceea ce priveşte strategia elaborată de consiliul de
administraţie:
Stabileşte anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de
dezvoltare.
Comunică fiecărui director obiectivele generale şi specifice previzionate pentru fiecare
departament şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărui
departament.
Monitorizează trimestrial/ semestrial/ anual gradul de realizarea obiectivelor.
Stabileşte indicatorii de performanţă în strictă concordanţă cu obiectivele firmei.
 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli (BCV) şi rectificările acestuia:
Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează propunerile
înaintate, operează corecţiile necesare şi aprobă bugetul final.
Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării BVC.
 Identifică oportunităţi de afaceri:
Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare.
Analizează oportunităţile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social
din mediul de afaceri al ÎS.
Identifică modalităţi de dezvoltare a produselor/serviciilor oferite de firmă în concordanţă
cu tendinţele pieţei.
Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri.
 Reprezintă ÎS în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii:
Asigură o bună imagine a firmei pe piaţă.
Identificarea oportunităţilor de investiţie şi obţinere de profit.
Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organism financiare şi instituţii
guvernamentale din ţară şi din străinătate.
Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziţiei firmei.
 Asigură managementul ÎS:
Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii tehnologice pentru creşterea
rentabilităţii şi competitivităţii pe piaţă
Reprezintă ÎS în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea
acordată de A.G.A.
Negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă, supervizează
elaborarea şi implementarea Regulamentului intern al ÎS.
Gestionarea şi gospodărirea patrimoniului organizaţiei în interesul acesteia.
Urmărirea îndeplinirii condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor, prevăzute de reglementările şi normele legislative în vigoare.
Preocuparea pentru conservarea şi dezvoltarea bazei material a organizaţiei.
Supervizarea aplicării corecte a codului muncii şi a reglementărilor legislative privind
operaţiunile financiar contabile (apelarea la serviciile de consultanţă şi consiliere ale
consultantului juridic şi ale directorului economic).
Efectuarea de investigaţii periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul organizaţiei
(avizarea evaluărilor individuale anuale).
Controlul şi supervizarea activităţii departamentelor de producţie, de vânzări și marketing,
economic, tehnic, resurse umane.
Urmărirea aplicării deciziilor luate şi evaluarea efectelor acesteia.
Asumarea responsabilităţii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, după caz, a
unor penalităţi băneşti
Asigurarea implicării în activitatea organizaţională a propriei persoane, cât şi a personalului
din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale şi a unui climat stimulativ
al performanţelor.
Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale firmei.
Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele limită şi modalităţile de măsurare
a gradului de realizare a obiectivelor.
Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuţie,
financiare, resurse umane);
Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine;
Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea
obiectivelor stabilite.
Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului
firmei.
Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor din
subordine.
Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine.
Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale.
Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine.
Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din subordine.
Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine.
 Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei:
Evaluează potenţialul furnizorilor şi al clienţilor.
Stabileşte posibile căi de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice.
Elaborează planul de afaceri anual şi monitorizează încadrarea în parametrii acestuia.
Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de
implicare în activitatea firmei.
Orice altă sarcina trasată de Consiliul de Administraţie în funcţie de necesităţile
organizaţionale.
Pregătire şi experienţă:
Studii:
de bază: studii superioare de profil economic;
cursuri speciale: marketing, vânzări, management organizaţional, management financiar.
operare PC - Office, Power Point, limbă străină, self management, team management etc.
Aptitudini:
cunoştinţe și deprinderi: cunoştinţe de management organizaţional, financiar, vânzări;
28 SIMPRACT
Responsabilităţi:
 În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) dar şi clienţi:
este responsabil de respectarea obligaţiilor firmei faţă de furnizori, clienţi, organele financiare
şi organismele guvernamentale;
asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale
şi legislaţiei muncii;
îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci,
furnizori şi clienţi;
răspunde de calitatea managementului firmei;
răspunde de folosirea eficientă a resurselor firmei.
 În raport cu aparatura pe care o utilizează:
utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri.
 În raport cu produsele muncii:
conştiinciozitate în raport de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
păstrează confidenţialitatea rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine privitor la
problematica organizaţiei; sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a
organizaţiei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii
de date cu clienţii cheie ai firmei.
 În raport cu securitatea muncii dar şi cu regulamentul intern:
respectă normele de securitate impuse de organizaţie;
respectă normele interne stipulate în regulamentul intern al organizaţiei, contractul colectiv de
muncă şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul individual de muncă.
 Privind relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţi:
menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii;
cunoaşterea în profunzime a pieţei locale de afaceri;
cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – limba engleză - la un nivel mediu - avansat
(scris, citit, vorbit);
stăpânirea unor tehnici şi instrumente financiar-contabile.
Cerinţe aptitudinale:
nivel de inteligenţă generală peste medie (capacitate de sinteză şi de analiză, judecată
rapidă)
aptitudine generală de învăţare;
aptitudini de comunicare;
aptitudini de calcul;
aptitudinea de a lucra cu documente;
planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
abilităţi de negociere;
acordare şi transmitere de informaţii;
vocabular bogat;
atenţie selectivă, concentrată şi distributivă.
Cerinţe comportamentale:
capacităţi persuasive;
capacitate de coordonare;
responsabilitate personală;
capacitate de planificare şi organizare;
eficienţă personală;
spirit de echipă;
comportament etic/integritate.
și crearea
Clauză de confidenţialitate:
Managerul general se angajează să nu discute cu persoane din afara ÎS sau cu persoane
din cadrul ÎS care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale
referitoare la situaţia ÎS în a căror posesie intră;
Sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a organizaţiei, dezbaterile
din cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul bazei de date cu clienţii cheie ai ÎS.
Managerul general se obligă să respectate confidenţialitatea informaţiilor mai sus
menţionate pe toată durata contractului individual de muncă încheiat între persoana sa şi
organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestui contract. În cazul în care managerul
general, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă
să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.
FIȘA POSTULUI
DIRECTOR ECONOMIC
Denumirea postului: Director economic
Departament: Financiar-contabil
Obiectivul postului: Elaborarea si implementarea politicilor contabile în scopul eficientizării
economice a societăţii în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare;
Integrarea în structura organizatorica:
Poziţia postului în organigramă:
Postul imediat superior: Manager general
Postul inferior: Contabil șef/ Contabil
Subordonări: Personalul din cadrul departamentului economic;
Relaţii:
Ierarhice: Manager general
Funcţionale: directorii şi personalul cu funcţie de execuIie din cadrul ÎS (stabileste, prin
proceduri si indicaIii metodologice, cum trebuie executate operaIiunile legate de politica
economico-financiară a ÎS; se asigură şi urmăreşte realizarea acestora);
De reprezentare: reprezintă firma faţă de organele de control de specialitate în relaţia cu
băncile/alte instituIii financiare;
Responsabilităţi şi sarcini
Asigură buna gestionare a patrimoniului societăţii;
Asigură condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiile
economic-financiare effectuate de ÎS;
Asigură controlul patrimoniului efectuat la nivelul ÎS, procedeele de prelucrare utilizate,
precum si exactitatea datelor contabile furnizate;
Organizează inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii;
Asigură disponibilităţile necesare şi menţinerea în permanenţă a capacităţii de plată a societăţii;
Asigură plata la termen a sumelor ce sunt obligaţia ÎS faţă de bugetul de stat, terţi;
Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului
firmei;
Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi clienţii;
Asigură relaţia cu băncile si alte instituţii financiare;
Propune măsuri concrete si eficiente pentru înlăturarea unor situaţii nefavorabile din punct de
vedere economic;
Desfăşoară activitate de documentare în probleme economico-financiare;
Asigură respectarea legislaţiei fiscale la nivel de ÎS prin documentarea cu privire la legislaţia
din domeniul financiar-contabil şi asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile în
conformitate cu legislaţia de specialitate;
Asigură respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil;
Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor si a bilanţurilor contabile;
Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale;
Urmăreşte constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale;
Exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea operaţiilor economic-financiare;
Întocmeşte bugetul general al societăţii, informează şi face propuneri de corecţie:
Analizează indicatorii de afaceri şi îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu acestia;
Sprijină departamentele firmei în analiza indicatorilor proprii;
Raportează rezultatele financiare ale ÎS: asigurarea înregistrării sistematice şi cronologice,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi la
rezultatele economice ale firmei, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile terţii: clienţi,
furnizori, bănci, organele financiar-fiscale, acţionari;
Asigură întocmirea tuturor raportărilor solicitate de organele administraţiei financiare şi de
control, bancare, statistice;
Prezintă directorului general adjunct rapoarte conţinând rezultatele financiare ale Îs;
Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă a gestiunii firmei: stabileşte
proceduri de lucru generale sau specifice care să asigure evidenţa de gestiune, principiile de
organizare a sistemului informaţional;
Conduce şi organizează activitatea departamentului financiar -contabilitate: stabileşte sarcinile
salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor sarcini, participă la programele de
elaborare si actualizare a fiselor de post ale angajaţilor din subordine, evaluează periodic
activitatea salariaţilor din subordine, negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în
relaţiile interpersonal din cadrul departamentului economic; propune
recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform normelor interne, aprobă
planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine, asigură respectarea normelor
interne de funcţionare de către personalul din subordine;
Pregătire şi experienţă:
Studii:
de bază: studii superioare în domeniul stiinţelor economice, financiar - contabil;
cursuri speciale: cursuri de legislaţie financiară, management financiar, management
organizaIional, operare PC, cunoasterea unei limbi de circulaţie internatională.
Aptitudini:
Cunostinţe și deprinderi:
 legislație financiar – contabilă
 contabilitate;
 operare Pc: Word, Excell, Power Point;
 gestiune;
 operare soft-uri contabile:CIEL.
Cerinţe aptitudinale:
 Nivel de inteligenţă generală mediu - superior (capacitate de sinteză şi de analiză, judecată
rapidă, gândire logică, memorie dezvoltată);
Aptitudini speciale:
 capacitate de a înţelege mesajul verbal, scris;
 memorie dezvoltată, capacitate de a reţine informaţii;
 usurinţă în exprimare;
 atenţie concentrată si distributivă;
 aptitudini de calcul.
 aptitudini de a lucra cu documente;
 deprinderi de a redacta rapoarte;
 deprinderi de cercetare si investigaţie;
Cerinţe comportamentale:
 rezistență la stres;
 abilităţi de negociere, consultanţă şi conciliere;
 integrare în colectiv (sociabilitate);
 menţinerea unei atmosfere colegiale în relaţiile de muncă;
 echilibrul emoţional;
 volum ridicat de cunostinţe teoretice şi practice;
 profil etic/integritate;
 eficienţă profesională;
 receptivitate la solicitările profesionale (capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea
într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin)
 abilități de coordonare, planificare si organizare;
 flexibilitate în gândire;
 rezistenIă la efort intelectual prelungit;
Responsabilităţi:
În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) dar şi clienţi:
 gestionarea eficientă a patrimoniului societăţii;
 reprezintă interesele societăţii la întâlnirile care au ca obiect problemele economice-financiare
ale ÎS;
În raport cu aparatura pe care o utilizează:
 utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;
În raport cu produsele muncii:
 constiinciozitate în raport cu sarcinile care-i revin;
 răspunde de calitatea activităţii financiar-contabile şi de corectitudinea analizelor economice;
 răspunde de menţinerea capacităţii de plată a societăţii;
 răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor bănesti ale personalului
angajat al firmei;
 îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de bănci;
 întocmirea bilaţului contabil;
 respectarea disciplinei financiar-valutare;
 răspunde de calitatea raportărilor şi a informărilor realizate de departamentul economic;
 elaborarea şi comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru în probleme de gestiune a
patrimoniului;
 răspunde de organizarea inventarierii patrimoniului;
În raport cu securitatea muncii dar şi cu regulamentul intern:
 respectă normele de securitate a muncii, precum si cele de P.S.I.;
 respectă normele interne stipulate în Contract Colectiv de Muncă, Contract Individual de
Muncă, precum si confidenţialitate informaţiilor cu care intră în contact si care sunt esenţiale
pentru ÎS.
Relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţi:
 menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii;
 menţine relaţii corecte/ imparţiale cu subordonaţii;
Experienţă:
În specialitate: minim 5 ani
Pe post: preferabil 2 ani
FIŞA POSTULUI
SPECIALIST SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER

Tip de atribuții: Funcţia de asistent manager presupune omniprezenţa sa la diferite activităţi


organizate de conducere, consemnarea lucrărilor respective, preluarea, plasarea si arhivarea
documentelor rezultate, etc.
Sarcini:
 preia și transmite mesaje,
 redactează corespondenţa simplă,
 expediază corespondenţa,
 primeşte vizitatorii,
 organizează sedinţe, conferinţe,
 organizează agenda managerului,
 are cunoștinţe de contabilitate (stocuri),
 participă la întâlnirile de afaceri,
 traduce din/şi în limbi străine,
 ţine Registrul intrărilor si Registrul ieşirilor în care consemnează toate documentele iesite
respectiv intrate în întreprindere.
 Ţine evidența prezenţei la lucru a angajaţilor (Condică de prezenţă)
FIŞA POSTULUI
SPECIALIST EVIDENŢĂ PERSONAL

Tip de atribuţii: gestionează personalul: CIEL CLOUD.


Gestionare personal:
 Gestionează posturile vacante;
 Elaborează şi actualizează fişele de post cu condiţiile necesare pentru ocuparea fiecărei
funcţii în parte stabilită conform COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România);
 Asigură anunţarea la AJOFM a locurilor vacante, precum și în presă; stabilește data
concursului;
 Organizează și participă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante;
 Întocmeşte dosarul personal de încadrare care cuprinde: cerere de încadrare; curriculum
vitae; certificat medical la încadrarea în muncă, comunicare cu privire la încadrarea în
muncă, fișa postului, contract de muncă;
 Elaborează CCM (Contractul colectiv de muncă) si CIM (Contractul individual de
muncă) pe care le supune aprobării managerului;
 Urmărește și răspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii și/sau
sancţionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM şi CIM;
 Introduce și actualizează datele legate de personal în programul de salarii;
Elaborare regulamente
 Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF);
 Întocmește Regulamentul de ordine interioară (ROI);
 Întocmește și completează Fişele de protecţia muncii și realizează instructaje de
protecţia muncii.
FIŞA POSTULUI
SPECIALIST SALARIZARE

Tip de atribuţii: gestionează prezenţa personalului, întocmește Statul de plată al salariilor: CIEL
CLOUD
Gestionare prezenţă personal:
 Preia zilnic condica de prezență de la Asistent manager, o verifică și o îndosariază;
 Verifică și centralizează datele privind prezența personalului; înregistrare în CIEL CLOUD;
 Gestionează concediile medicale și concediile de odihnă;
Întocmire Stat de plată lunar al salariilor:
 Introduce în programul de salarii datele necesare întocmirii Statul de plată lunar: salariului de
încadrare, sporuri, adaosuri, reţinerile salariale: impozit pe salariu, CASS, CAS, și alte reţineri:
cotizaţii, rate, popriri, penalizări, chirii, amenzi, pensie alimentară, sancţiuni,etc.
 Predă centralizatorul de salarii pentru plata salariilor către angajaţi;
 Întocmeste declaraţiile obligatorii lunare pentru efectuarea plăţilor către bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale;
 Eliberează adeverinţe salariaţilor pentru diferite scopuri.
FIŞA POSTULUI
SPECIALIST MARKETING

Tip de atribuţii: cercetări de marketing, activitate promoţională;


Cercetări de marketing: elaborează catalogul de produse al ÎS, elaborează
chestionare pentru analiza activității ÎS și le trimite la specialistul cu gestiunea produse
finite pentru a însoţi produsele vândute sau la specialistul cu gestiunea materiilor
prime pentru analize legate de materiile prime achiziționate de la furnizori;
 Primește chestionarele și le prelucrează;
 Elaborează rapoarte de sinteză;
 Face propuneri pentru introducerea unor noi produse în fabricţie pe care le trimite managerului
și acesta mai departe AGA.
 Consultă periodic rapoartele privind situaţia vânzărilor, realizează analize pe baza acestora, pe
care le prezintă managerului;
 Efectuează previzionări ale vânzărilor;
 Realizează statistici cu vânzările pe clienţi, regiuni, produse;
 Stabilește pe baza rezultatelor cercetărilor aplicative intervale de preţ psihologic și le transmite
la desfacere.
Activitatea promoţională
 Stabilește, pe baza rezultatelor cercetărilor aplicative, mediile, canalele și mesajele publicitare
pentru piaţa ţintă;
 Emite cereri de ofertă pentru acţiuni publicitare și le transmite furnizorilor de astfel de servicii;
 Primește și analizează ofertele de la furnizorii de servicii de marketing;
 Trimite cereri de ofertă către potenţialii furnizori, decide ce oferte vor fi acceptate, și le
transmite la aprovizionare pentru întocmirea comenzilor;
 Transmite oferte de produse către potenţiali clienţi, primeşte răspunsurile și/sau comenzile, le
analizează și pe cele acceptate le transmite la desfacere;
 Realizează materiale publicitare.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST APROVIZIONARE

Tip de atribuţii: aprovizionări curente necesare producţiei şi activităţii generale a ÎS.


 Colaborează cu departamentul de Marketing în ceea ce privește evaluarea pieţei actuale sau
potenţiale si stabilește sursele de aprovizionare care să asigure calitatea materialelor și
cantitățile necesare;
 Introduce datele furnizorilor si ţine evidenţa acestora (adresa, nr. telefon, etc.);
 Participă la acţiunea de evaluare și selectare a furnizorilor;
 Întocmește Planul de aprovizionare pe baza Necesarului de producţie întocmit de inginerul
agronom sau inginerul zootehnist;
 Emite Comenzile de aprovizionare conform Planului de aprovizionare și le trimite
furnizorilor;
 Primește acceptarea sau refuzul comenzilor din partea furnizorilor;
 Urmărește realizarea comenzilor de aprovizionare ţinând în permanenţă evidenţa comenzilor
lansate, comenzilor în lucru și a comenzilor încheiate;
 Arhivează toate aceste documente;
 Definește în programul de gestiune (CIEL ERP) materiile prime și materialele;
 Stabilește stocurile de siguranţă pentru materii prime și materiale;
 Primește de la celelalte departamente necesarul de aprovizionat;
 Caută furnizorii și întocmește Comenzile de aprovizionare;
 Trimite comenzile întocmite furnizorilor;
 Primește acceptarea/refuzul comenzilor din partea furnizorilor;
 Urmărește realizarea comenzilor lansate;
 Întocmește periodic situaţia aprovizionărilor pe care o confruntă cu documentele primare
arhivate.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST DESFACERE

Tip de atribuţii: verificarea și acceptarea comenzilor, rezolvarea comenzilor, menţinerea legăturii


cu clienţii.
Verificarea si acceptarea comenzilor
 Primește cererile de ofertă din partea clienților;
 Verifică dacă acestea se încadrează în obiectul de activitate șsi nomenclatorul ÎS (Catalogul
de produse);
 Formulează răspunsul către client în cazul refuzului; în cazul acceptării trimite clientului
Oferta de produse;
 Negociază, primește, verifică și acceptă comenzile ferme ale clienţilor;
 Emite Confirmarea de comandă către clienţi;

Rezolvarea comenzilor
 Zilnic consultă comenzile în lucru și le rezolvă în mod secvenţial, respectând data livrării
indicate de client;
 Verifică disponibilitatea produselor, consultând stocul acestora;
 Dacă produsele sunt disponibile emite Dispoziţia de livrare către secialistul cu gestiunea
produse finite. Dacă produsele nu sunt disponibile se semnalează lipsa acestora la
Departamentul de producţie;
 Urmărește rezolvarea comenzilor de la clienţi ţinând în permanenţă evidenţa comenzilor
primite, comenzilor acceptate si a comenzilor încheiate;
 Întocmește periodic Situaţia vânzărilor pe care o confruntă cu documentele primare arhivate.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST GESTIUNE MATERII PRIME

Tip de atribuţii: gestionarea intrărilor de materii prime și materiale; gestionarea ieșirilor;


efectuarea periodică a inventarului; organizarea gestiunilor.
Gestionarea intrărilor
 primește materiile prime şi materialele;
 organizează și efectuează recepţia acestora;
 înregistrează factura de cumpărare şi întocmește NIR-ul;
 un exemplar din factură și un exemplar din NIR le trimite la contabilitate pentru
înregistrare şi arhivare;
 Un exemplar al NIR-ului îl arhivează ca document justificativ al operării intrării în
stoc;
 Operează întrările prin transferuri între gestiuni prin întocmirea documentului Bon
de predare- transfer-restituire între gestiuni;
Gestionarea ieşirilor
 Primește de la departamentul de producție Bonurile de consum, eliberează materiile prime și
materialele din stoc; trimite un exemplar la contabilitate pentru înregistrare și arhivare;
 Operează ieșirile prin transferuri între gestiuni prin întocmirea documentului Transfer între
gestiuni după care trimite un exemplar la contabilitate pentru înregistrare și arhivare;
Efectuarea periodica a inventarului
 Efectuarea inventarului pentru confruntarea stocurilor scriptice cu cele faptice – întocmirea
Listelor de inventariere;
 În cazul constatării de diferenţe, întocmirea Procesului verbal de constatare de diferenţe;
 Stabilirea cauzelor lipsei/plusului si a imputărilor precum și persoanele cărora li se impută lipsa
Proces verbal după inventariere;
 Întocmirea lunară a Balanţei stocurilor;
Organizarea gestiunilor
 Stabilirea numărului de gestiuni, denumirea acestora și definirea lor în programul de gestiune
(CIEL ERP);
 Actualizează datele despre materiile prime și materialele aflate în gestiune.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST GESTIUNE PRODUSE AGRICOLE sau FINITE

Tip de atribuţii: gestionarea intrărilor de produse finite, gestionarea ieșirilor de produse finite,
efectuarea periodică a inventarului, organizarea gestiunilor.
Gestionarea intrărilor:
 Primește produsele agricole sau finite pe baza Bonului de predare-transfer-restituire a
produselor finite;
 Operează intrările în Fișele de magazie;
 Operează întrările prin transferuri între gestiuni prin întocmirea documentului Transfer între
gestiuni;
Gestionarea ieşirilor
 Eliberează produsele finite din gestiune pe baza Dispoziţiilor de livrare primite;
 Întocmește Factura sau după caz Avizul de însoțire a mărfii;
 Operează ieșirile în Fișele de magazie;
 Predă documentele justificative la contabilitate pentru înregistrarea lor;
 Operează ieșirile prin transferuri între gestiuni prin înregistrarea/întocmirea documentului
Bon de transfer între gestiuni;
Efectuarea perioadică a inventarului
 Efectuarea inventarului pentru confruntarea stocurilor scriptice cu cele faptice - Liste de
inventor;
 În cazul constatării de diferenţe, întocmirea Procesului verbal de constatare diferenţe;
 Stabilirea cauzelor lipsei/plusului și a imputărilor precum și persoanele cărora li se impută
lipsa;
 Întocmirea lunară a Balanţei stocurilor.
Organizarea gestiunilor
 Stabilirea numărului de gestiuni, denumirea acestora si definirea lor în programul de gestiune
(CIEL CLOUD);
 Actualizează datele despre produsele finite aflate în gestiune.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST CONTABILITATE

Tip de atribuţii:
 Evidenţa contabilă a stocurilor, a relaţiilor cu terţii, si evidenţa veniturilor și cheltuielilor;
 Întocmește si verifică situaţiile financiar-contabile;
 Organizează periodic și participă la inventarierea patrimoniului;
Evidenţa contabilă (CIEL ERP)
 Contabilizează facturile emise către clienţi;
 Înregistrează facturi de servicii prestate de furnizori;
 Înregistrează intrările de materii prime si materiale în baza documentelor primite de la
gestionari (facturi, avize de însoțire și NIR-uri);
 Înregistrează oricare altă operaţie/tranzacție efectuată în ÎS care afectează patrimoniul acesteia;
 Realizează operaţiile de închidere de lună;
Rapoarte financiar-contabile
 Întocmește registrele obligatorii: Registrul jurnal și Registrul Cartea mare;
 Întocmește Jurnalul de vânzări și Jurnalul de cumpărări;
 Întocmește Balanța de verificare lunară;
 Întocmește Declarațiile obligatorii:
 Întocmește periodic o serie întreagă de rapoarte cum ar fi: Lista facturilor emise și neîncasate,
Balanţa de verificare pentru clienţi, Balanţa de verificare pentru furnizori, etc.
Organizarea şi participarea la inventarierea patrimoniului
 Iniţiază şi organizează activitatea de inventariere conform legii;
 Asigură întocmirea tuturor documentelor legate de inventariere;
 Operează în contabilitate diferenţele (plus/minus) găsite la inventariere.
FIȘA POSTULUI
SPECIALIST CONTABILITATEA ÎNCASĂRI ȘI PLĂŢI

Tip de atribuţii: realizează încasările si plăţile și contabilizează operaţiunile de încasare şi plată.

Realizarea încasărilor şi plăţilor


 Întocmește corect și la zi Chitanţele pentru sumele încasate de la clienţi la vânzarea cu plata în
numerar;
 Întocmește Ordinele de plată pentru plăți prin virament;
 Contabilizează încasările si plăţile prin virament pe baza Extrasul de cont şi cuprinse pe acesta;
 Eliberează numerar din casierie pe baza unei Dispoziţiei de plată semnată de Contabilul Șef/
Manager;
 Răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la bancă, în contul bancar
al ÎS;
 Respectă plafonul de plăţi/zi si încasarea maximă/client/zi conform legislaIiei în vigoare;

Contabilizarea încasărilor şi plăţilor


 Întocmește zilnic Registrul de casă și operează în contabilitate încasările si plăţile efectuate
prin casă;
 Predă zilnic la contabilitate primul exemplar din Registrul de casă împreună cu documente
justificative de casă pentru verificare și arhivare;
 Contabilizează încasările și plăţile efectuate prin bancă în Registrul de bancă după care predă
Extrasul de cont la contabilitate pentru verificare și arhivare;

S-ar putea să vă placă și