Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC “Gr. Vieru”, com. Băcioi

Comisia Metodică “Consiliere și Dezvoltare Personală”

,,APROBAT’’_________________ ,,COORDONAT”______________
Natalia Eftode, directorul liceului Aliona Falcaș, director adjunct
___ septembrie 2022 ___ septembrie 2022

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

la disciplina DEZVOLTAREA PERSONALĂ, pentru clasa a V-a,

Anul de studii 2022-2023

Profesor: Țurcan Cristina, grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumui disciplinar, ediția 2018

Discutat la şedinţa Comisiei metodice ,,Consiliere și Dezvoltare personală”

Proces verbal nr._______ din ____________2022


Şefa Comisiei metodice: Erhan Tamara ________

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

 Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viață;
 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și
oportunităților pieței muncii;  Adoptarea comportamentului activ, privind securitatea personală, centrat pe responsabilitate pentru starea
de bine a sa și a celor din jur.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe Nr. de ore pe an


săptămână
Consiliere școlară și
Obligatorie dezvoltare personală V 1 35

Unități de învățare Clasa V


1. Identitatea personală si relationarea armonioasă 7
2. Asigurarea calității vieții 7
3. Modul de viață sănătos 7
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea 7
spiritului antreprenorial.
5. Securitatea personală 7

Unități de Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și Observaţii


competențe Ore produse școlare realizate

Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă

1.1. Recunoașterea 1. Prezentarea disciplinei Dezvoltarea 1 Discuţie dirijată. Proiect personal de dezvoltare
pentru anul de studiu.
propriilor nevoi, Personală. Evaluare iniţială.
calități, atitudini
pentru fortificarea 2. Elevul din perspectiva trecutului, 1 Exerciții de reflectare asupra resurselor personale
și sociale, de descriere a caracteristicilor
încrederii în sine. prezentului și viitorului. Realizări, personale pozitive și negative, de completare a
succese, puncte tari, puncte slabe; fișelor de tipul Ce știu?, Ce pot?, Ce vreau?, Cemi
1.2. Utilizarea place?;
diverselor modalități posibilități de perspectivă.
adecvate de
exprimare a 3. Nevoile, dorințele personale și ale 1 Exerciții de auto-reflecție cu privire la emoțiile
personale, de formulare argumentată a opiniei
opiniilor și emoțiilor celuilalt. Încrederea în sine și în celălalt. personale;
în contextul școlii.
4. Comunicarea: ascultarea activă, 1 Discuții. Exersarea abilității de ascultare activă,
exprimării trăirilor afective, abilității de
1.3. Aprecierea exprimarea și argumentarea opiniei. exprimare clară a opiniilor și formulare de
schimbărilor argumente pentru susținerea acestora.
specifice treptei de 5. Cercul relațional al elevului. Principii 1 Vizionarea unor secvențe din filme, exempledin
viața reală pentru identificarea și înțelegerea
gimnaziu pentru ale relaționării pozitive cu semenii, relației dintre emoții, conduite și consecințe;
evoluția propriei colegii de clasă, profesorii, familia.
persoane. 6. Proiect individual „Povestea familie 1 Elaborarea Produsului Pliant: ,,Povestea familiei
mele”; Discutarea şi stabilirea criteriilor de
mele”. succes.
7. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea produselor Pliant: ,,Povestea familiei
mele” şi evaluarea reciprocă în baza criteriilor
prestabilite. Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
2.1.Relatarea despre 8. Respectul. Manifestări în diverse 1 Exerciții de identificare a comportamentelor
respectuoase demonstrate de către colegii din
norme etice și situații. Respect versus servilism. clasă, școală, persoanele din comunitate;
comportament 9. Regulile de comportament etic în 1 Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în
situații diverse: „Cum mă comport în cadrul unei
respectuos care clasă și școală. Corectitudinea relațiilor lecții, „Știu să mă comport la școală, acasă, în
asigură o atmosferă dintre colegi. Comportament etic la localitate”;
de colegialitate și lecții și în afara lor.
confort emoțional și 10. Ordinea și curățenia în clasă și în 1 Elaborarea unor fișe personale cu acțiuni, care să
includă activități de menținere a ordinii și
fizic; școală.. Menținerea în ordine a curățeniei în clasă și în școală;
1rechizitelor școlare. Importanța
menținerii ordinii și curățeniei pentru
sănătatea și confortul personal și a celor
2.2.Demonstrarea din jur.
atitudinii grijulii față 11. Respectul pentru muncă. Munca 1 Mesaje de recunoștință profesorilor, părinților,
de animale, păsări, adulților, părinților, profesorilor,
membrilor comunității pentru munca realizată;
Interviuri aplicate membrilor familiei despre
natură; persoanelor care asigură condițiile de importanța respectului față de muncă;
viață și studii.
12. Prietenul meu care nu cuvântă. 1 Prezentarea prin desen, fotografie a unei flori,
arbust, copac, pasăre, animal preferat;
Atitudinea grijulie față de animale,
2.3.Aprecierea unui păsări, natură.
comportament 13. Proiect de grup: Codului unui 1 Elaborarea proiectului de grup în forma decisă de
grup; Discutarea şi stabilirea criteriilor de succes.
corect și respectuos, comportament respectuos și etic.
față de munca celor 14. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
din jur tabelului de performanţă.
Unitatea de învățare Modul de viață sănătos
3.1. Descrierea 15. Sănătatea. Importanța sănătății 1 Joc didactic: Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart
se scriu amestecat 10 beneficii ale modului
regimului personal pentru viață. Importanța regimului de sănătos de viață și 10 riscuri).
de activitate, odihnă activitate și odihnă pentru sănătate.
și alimentar, centrat 16. Igiena și anotimpurile. Modalități de 1 Simulări în grup: ”Știu să respect igiena personală
în diferite anotimpuri”
pe acțiuni specifice prevenire a bolilor prin respectarea
de menținere a regulilor de igienă personală.
sănătății 17. Organismul elevului și pubertatea. 1 Alcătuirea unui poster cu fotografii personale de
la cea mai mică vârstă vârsta până în prezent.
Procese fiziologice, stări emoționale.
3.2. Compararea 18. Sportul. Rolul exercițiilor fizice 1 Colaje foto: Sportul contribuie la dezvoltarea
stării fiziologice și asupra dezvoltării fizice a corpului
mea.

emoționale în copilului
perioada de 19. Regimul alimentar acasă, la școală. 1 Prezentarea și analiza piramidei alimentare.
pubertate cu Studiu de caz: Respect regulilor de igienă –
Acițuni în caz de intoxicație alimentară. protejez sănătatea.
perioada anterioară, Riscurile fast-foodurilor.
în baza informației
20. Proiect individual: Regimul meu 1 Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi
relevante; obișnuită și una de odihnă. Discutarea şi stabilirea
pentru o zi obișnuită și una de odihnă. criteriilor de succes.
21. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
3.3. Proiectarea tabelului de performanţă.
acțiunilor de
menținere a stării de
sănătate prin
respectarea
regulilor de igienă
în condiții casnice,
școlare și în spații
publice.
Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1.Identificarea 22. Profesia preferată. Factori de 1 Crearea bazelor de date cu exemple de oameni,
pentru care muncă este o plăcere. Descrierea
informațiilor despre influență înțelegerea profesiei. Utilitatea viitorului profesional după un algoritm dat
muncă, meserii și și importanța unor profesii. Prezentări a profesiilor prin diverse modalități:
arborele profesiei, text coerent, versuri, colaj etc.
profesioniști din
diferite domenii, 23. Munca și vocația. Noțiunea de 1 Elaborarea posterelor la diferite teme (individual
sau împreună cu colegii, prietenii). De exemplu:
pentru înțelegerea muncă. Profesiile, îndeletnicirile „Munca din vocație – plăcere și creație”

diversității părinților. Munca din vocație. Realizarea interviurilor cu buneii, părinții,


prietenii, alte persoane apropiate, consăteni etc.
profesiilor privind decizia lor de a alege o anumită profesie,
specificul acestei profesii și dezvoltarea carierei
lor în domeniu.
4.2. Valorificarea
oportunităților 24. Prima impresie contează. 1 Elaborarea Cărților de vizită pe o foi A4. Simulări
a situaţiilor de prezentare în diverse contexte.
oferite de Comportamente care influențează
comunitatea școlară stabilirea unor relații eficiente cu
pentru lansarea persoanele la prima prezentare.
inițiativelor și 25. Regulile pentru o prezentare reușită. 1 Joc de rol, Studii de caz

dezvoltarea Importanța producerii unei bune


calităților de lider . impresii la prima prezentare.
26. Calitățile specifice unui lider și a 1 Identificarea calităților unui lider în baza
poveștilor și/sau istoriilor reale din comunitate.
4.3. Aprecierea unui membru de echipă. Calitățile unui
beneficiilor lider. Distribuirea rolurilor în echipă.
proiectării carierei Lansarea inițiativelor.
în baza unor decizii 27. Decizia în proiectarea carierii. 1 Proiectul de carieră. În proiect se va indica
profesia preferată și cel puțin o acțiune pe care o
informate pentru Noțiunile de decizie. Factori care pot întreprinde pentru a face visul profesional
realitate.
dezvoltarea influențează decizia. Proiectarea
personală. carierei.
28. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
tabelului de performanţă.
Unitatea de învățare Securitatea personală
5.1.Identificarea 29. Securitatea individuală și colectivă 1 Discuții dirijate despre importanța securității
vieții personale în spațiu școlar și casnic; Jocul cu
situațiilor și în spațiul școlar și casnic. Obiecte și șpray-urile cu gaz lacrimogen în interiorul
acțiunilor din spațiul acțiuni periculoase. clădirilor.
școlar și casnic, care 30. Spațiile și situațiile periculoase. 1 Exerciții de analiză a situațiilor de risc la drum și
spații periculoase în comunitate;
pot provoca risc Locuri și trasee periculoase în
pentru securitatea comunitate.
personală și acelor 31. Acțiunile în caz de incendiu casnic. 1 Simularea acțiunii în caz de incendiu acasă și la
școală;
din jur; Plan de evacuare acasă și la școală.
32. Traseul zilnic al elevului și 1 Elaborarea traseului sigur spre școală;
5.2.Analiza intersecțiile. Disciplina pe drum,
modalităților de selectarea corectă a drumului spre
prevenire și depășire școală, casă, bibliotecă, magazin etc
a situațiilor de risc,
33. Instituțiile publice ce asigură 1 Vizite în instituțiile publice care asigură
inclusiv prin securitatea în comunitate pompieri, protecția
protecția copilului. Descrierea activității. civilă; dialog cu reprezentanții instituțiilor
contactarea
Modalități de contactare. respective;
instituțiilor publice
34. Proiecte de grup la una din teme la 1 Elaborarea proiectelor de grup. Discutarea şi
ce asigură protecția stabilirea criteriilor de succes
alegere: Securitatea mea în școală și
copilului;
acasă; Acțiuni în caz de incendiu;
5.3.Proiectarea unui Instituții publice care ne protejează.
traseu sigur spre 35. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea reciprocă în
baza criteriilor prestabilite. Autoevaluarea în baza
școală, în baza tabelului de performanţă.

recomandărilor
propuse.

S-ar putea să vă placă și