Sunteți pe pagina 1din 2

Manifest

(Declarație)
Republica Moldova trece acum prin cea mai profundă criză social-economică de la
proclamarea independenței. Valul de scumpiri a afectat toate categoriile sociale și a
lovit puternic în sectorul real al economiei. Tarifele pentru toate resursele energetice au
bătut constant recorduri și au devenit o povară imensă pentru cetățeni. Inflația a atins
cote similare celor din 1999 și Republica Moldova a devenit campioană la creșterea
prețurilor în Europa.
Pe fundalul unor scumpiri galopante a resurselor energetice, serviciilor și tuturor
produselor, inclusiv a celor de primă necesitate, veniturile populației Republicii Mol-
dova au scăzut, ceea ce a accentuat sărăcirea cetățenilor.
Pornind de la nivelul fără precedent al tarifelor pentru energia electrică, termică
și gazele naturale,
Ținând cont de lovitura gravă aplicată cetățenilor prin scumpirea tuturor serviciilor
și mărfurilor, inclusiv a celor de primă necesitate,
Luând în calcul scăderea semnificativă a puterii de cumpărare a populației Repu-
blicii Moldova,
Atrăgând atenția la faptul că, în ultimii doi ani, Republica Moldova a primit
din exterior sprijin financiar de aproape un miliard de euro (peste 20 de miliarde de lei),
iar în 2023, doar din partea Uniunii Europene, deja au fost promise 250 de milioane de
euro (peste cinci miliarde de lei),
Conducându-ne de prevederea Constituției Republicii Moldova, potrivit că-
reia suveranitatea îi aparține poporului,
Noi, reprezentanții mai multor forțe politice, asociații obștești, aleși locali și activiști
civici din Republica Moldova, am examinat situația extrem de grea din țară și am decis
crearea Mișcării Pentru Popor, care va iniția colectarea semnăturilor cetățenilor, pen-
tru a obliga Guvernul să plătească integral facturile pentru energia electrică, termică
și gazele naturale timp de trei luni de iarnă (decembrie 2022 – februarie 2023), pentru
consumatorii casnici.
Facem apel către societatea civilă și întreaga clasă politică, indiferent de culoarea
sau orientarea externă, să sprijine inițiativa socială a Mișcării Pentru Popor. Vom depu-
ne toate eforturile, prin acțiuni cu caracter legal, pentru a obține obligarea Guvernului
Republicii Moldova să le achite consumatorilor casnici compensațiile solicitate pentru
cele trei luni de iarnă.
Манифест
(Декларация)
Республика Молдова переживает сейчас самый глубокий социально-экономиче-
ский кризис со времен обретения независимости. Волна подорожаний затронула все
социальные категории и сильно ударила по реальному сектору экономики. Тарифы
на все энергоресурсы постоянно бьют рекорды и становятся непосильным бреме-
нем для граждан. Инфляция достигла уровня, аналогичного уровню 1999 года, а
Республика Молдова стала рекордсменом по росту цен в Европе.
На фоне галопирующего роста цен на энергоносители, услуги и все продукты и
товары, включая предметы первой необходимости, доходы населения Республики
Молдова упали, что усугубило обнищание граждан.
Исходя из беспрецедентного уровня тарифов на электроэнергию, тепло и газ,
Учитывая серьезный удар, нанесенный гражданам подорожанием всех услуг
и товаров, включая предметы первой необходимости,
Принимая во внимание значительное снижение покупательной спо-
собности населения Республики Молдова,
Обратив внимание на то, что за последние два года Республика Молдова полу-
чила почти миллиард евро (более 20 миллиардов леев) финансовой поддержки из-за
рубежа, а в 2023 году только от Европейского союза уже обещано 250 миллионов
евро (более пяти миллиардов леев),
Руководствуясь положением Конституции Республики Молдова о том,
что суверенитет принадлежит народу,
Мы, представители ряда политических сил, общественных ассоциаций, местных
избранников и гражданских активистов Республики Молдова, изучив крайне слож-
ную ситуацию в стране, решили создать Движение Для Народа, которое инициирует
сбор подписей граждан, с целью обязать Правительство полностью оплатить счета
за электричество, тепло и природный газ за три зимних месяца (декабрь 2022 – фев-
раль 2023) для бытовых потребителей.
Мы призываем гражданское общество и весь политический класс, независимо
от взглядов и внешней ориентации, поддержать социальную инициативу Движение
Для Народа. Мы приложим все усилия, посредством законных действий, чтобы до-
биться от Правительства Республики Молдова выплаты бытовым потребителям за-
прашиваемой компенсации за три зимних месяца.

Движение
для народа

S-ar putea să vă placă și