Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala de Arte şi Meserii Plopenii- Mari

Comuna Ungureni, judeţul Botoşani

La fête de la
Francophonie
La fête de la
Francophonie
15-20 martie 2010

Proiect educativ
Coordonator proiect:
Prof.Cristina-Irina Dascaliu

Director, Consilier educativ,


Prof. Diana- Mihaela Prof.Emanuela
Francofonia desemnează ansamblul teritoriilor unde se vorbeşte
limbaFrancofonia
franceză. La desemnează
aceasta se adaugăansamblulînsă teritoriilor
simbolul acestei
unde selumi în
vorbeşte
calitate
limba de port-drapel
franceză. al idealurilor
La aceasta Revoluţiei
se adaugă franceze,acestei
însă simbolul fermentlumi mistic
în
alcalitate
libertăţii,
de fraternităţii,
port-drapel solidarităţii
al idealurilorumane
Revoluţieişi al franceze,
schimburilor culturale.
ferment mistic
Prin derularea
al libertăţii, acestui
fraternităţii, proiect vrem
solidarităţii umane săşicreştem interesul,
al schimburilor culturale.
simpatia Prinşiderularea
ataşamentul elevilor
acestui noştri
proiect faţăsă
vrem decreştem
studierea limbii simpatia
interesul,
franceze
şi ataşamentul pentruelevilor
că aceasta
noştrieste
faţăsimultan
de studiereaun excelent mijloc de
limbii franceze pentru că
facilitare
aceastaa esteschimburilor
simultanculturale,
un excelent ştiinţifice
mijloc şi detehnice;
facilitareo aprestigioasă
schimburilor
limbă literară;
culturale, o riguroasă
ştiinţifice limbăo filozoficăşi
şi tehnice; prestigioasă ştiinţifică; o limbăo riguroasă
limbă literară;
internaţională şi oficialăştiinţifică;
limbă filozoficăşi a diplomaţiei
o limbă(la internaţională
fel ca şi limba şi engleză).
oficială a
Francofonia constituie astfel
diplomaţiei (la un
fel element
ca şi limba modern şi solidar al unităţii
engleză).
în diversitate, novator şi original în peisajul internaţional.
Francofonia constituie astfel un element modern şi solidar al unităţii
în diversitate, novator şi original în peisajul internaţional.
• Denumirea activităţii: ,,La fête de la francophonie”
• Responsabil de activitate : Profesor de limba franceza, Cristina-Irina
Dascaliu
• Cadre didactice participante:
• Emanuela Leonte- consilier educativ
• Cătălina Păduraru- profesor de biologie- limba franceză
• Marcela Bursuc- documentarist
• Mihail Chilărescu- profesor de muzică
• Tipul de proiect: local
• Obiective:
• Să recite corect şi expresiv poeziile în limba franceză respectând intonaţia,
pauzele şi ritmul specific limbii
• Să cultive vorbirea coerentă şi expresivă sub aspect fonetic, lexical şi
gramatical
• Să descopere semnificaţia cuvântului ,,francofonie”
• Să-şi dezvolte interesul pentru studierea limbii şi a culturii franceze prin
lecturarea literaturii franceze, filme, referate, realizarea unor afişe
• Dezvoltarea memoriei, atenţiei, a spiritului de observaţie
• Grupul ţintă: elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a A şi B, a VIII-a, a IX-a
Aşi B, a X-a A şi B, cadre didactice, părinţi;
• Perioada derulării proiectului: 15-19 martie 2010
• Locul de desfăşurare: sala de clasă, CDI, holul şcolii
• Resurse materiale: baza materială existentă, materiale informative;
consumabile
• Modalităţi de evaluare:
 amenajarea unei mini expoziţii cu lucrări ale elevilor (afişe cu simbolurile
Franţei şi ale României, portofolii);
 prezentarea filmuleţului ,,Qu’ est-ce que la francophonie?”de către
profesorul de limba franceză;
 spectacol în limba franceză ( cântece, poezii).
• Rezultate scontate:
a) Creşterea interesului faţă de valorile culturale europene;
b) Formarea sentimentului de apreciere faţă de valorile francofoniei;
c) Promovarea iniţiativei, colaborării în cadrul grupului.
• Strategia de realizare: conversaţia, observaţia, munca în echipă,
expoziţia, lectura, recitare;
• Modalităţi de evaluare:
 expoziţie cu lucrările realizate;
 prin număr de participanţi;
 premierea participanţilor la concursuri;
 impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice;
 calitatea activităţilor;
 fotografiile realizate.
• Diseminarea:
 rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţa părţilor implicate în
proiect;
 stand expoziţional în şcoală;
 fotografii;
 prezentarea proiectului în cadrului comisiei metodice a profesorilor
de limba franceză;
 publicarea activităţilor pe situl www.didactic.ro
Desfăşurarea activităţilor
• Pe parcursul întregii săptămâni, elevii
au vizionat diverse materiale în format
PPT cuprinzând informaţii despre
semnificaţia termenului, situaţia
francofoniei în România- acţiuni
dedicate Francofoniei, prezenţa
României în diferite structuri ale
acesteia.

• Apoi au selectat diverse informaţii


despre Franţa şi Francofonie, au
relizat referate pe diferite teme
(monumentele arhitectonice, de artă,
opere literare, aspecte privind
gastronomia franceză, moda în Franţa,
parfumurile celebre franţuzeşti, aportul
Franţei la marile invenţii ale umanităţii
etc.), cu care au întocmit portofolii.
Elevii claselor a V-a- a X-a au participat la concursul de afişe
intitulat ,,La belle France- La belle Roumanie”- având ca subiect
Francofonia- puntea care uneşte cele două ţări.
Cu afişele realizate de elevi
s-a alcătuit o mini expoziţie pe holul şcolii.
În încheierea
proiectului, am prezentat
un mic moment artistic
închinat Zilelor
Francofoniei. Elevii au
recitat versuri din poeziile
lui Mihai Eminescu
traduse în limba
franceză, dorind în acest
mod să creăm un liant
sufletesc între limba
română şi limba
franceză. De asemeni, au
cântat diverse cântece în
cele două limbi.
l a ni e !
i e
v pho
V co
r a n
F